mm ave ave BLIKSEM DOODT DRIE MENSEN Nixon paait Peking met behulp van Roemenië pu.u. EEL Ferrania 3M DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND SCHORST TIETEN Familiedrama in Rotterdam Man (59) gewurgd in Amsterdam? Y art daag weer warmer OVERWELDIGEND WELKOM VOOR AMERIKAANSE PRESIDENT IN BOEKAREST SLACHTOFFER STEEKPARTIJ OVERLEDEN Janssen niet naar Zolder TRIP LANGS PLANETEN P editie voor [zeeland weerbericht Geen lioop Gunstig Wielrenner (28) tijdens ronde overleden NEDERLANDER VERMOORD IN AUCKLAND 28 rttt ■rkoop van kunstharsen jevens zal de betreffen- ,ede kontakten moeten ten. in de planning van de gaan dan ook uit naar Meuze medewerker met l-opleiding die bereid is ecialiseren in hetzij han- itie hetzij commerciële istiek. aten aan RIEK SYNTHESE N.V. er 240 |09e jaargang no. 26188 Directeur: Dr. W. A. j. M. Harkx Ihoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 ■Telefoon 22341, Postgiro 1114111 maandag 4 augustus 1969 Warmer Droog en vrij zonnig weer. Over wegend zwakke wind uit het zui den. Hogere temperaturen. [KANTOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAA1 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze verslaggevers en correspondenten) 150DDELBURG/GOES/HULST |rjn zomers onweer, gepaard gaan met slagregens en rakwinden, j( veel weg hadden van een wind as, heeft zaterdag vooral in 'lid-Beveland ongeluk en ontstei- 'inis gezaaid. Ook elders in het land, met na- K in Twente en de Betuwe, heb- ;n hevige onweders zware schade Ugericht. Drie mensen werden door de [iksem gedood. in Vlissingen werd de 33-jarige jnbonees J. Latumania uit Vlis- ingcn, toen hij langs het kanaal (ere-Wemeldinge zat te vissen, idood. In Huissen werd zaterdag het 13- irige dochtertje van de familie X. Mafakgoed, op weg van het zwem bad naar huis, op slag gedood dooi de bliksem. In Ter Wolde werd de 43-jarige landbouwer H. J. Roterd dodelijk door de bliksem getroffen. Op drie plaatsen in Nederland sloeg de bliksem in bij boerderijen. In Katlijk, Holten en Nijverdal brandden boerderijen tot de grond toe af. De schade bedraagt bij elk van hen zeker een half miljoen gulden. Verschillende gemeenten hadden met enorme wateroverlast te kam pen, doordat stortregens de straten blank zetten. In Yerseke was de brandweer zaterdag nog tot laat in de avond in touw om de straten, die vol modder uit de riolering za ten, schoon te spuiten. Ook Hans- weert kreeg zijn deel van de wa teroverlast. In Twente, waar vrij dagnacht een hevig onweer los barstte, konden de gemeenten Rijs- sen en Nijverdal de hoeveelheid water niet verwerken. In de jachthaven van Verseke, keerden zaterdagmiddag negen pleziervaartuigen, na de plotseling opgestoken storm, niet in de haven terug. Er werd direct een opspo ringsactie ondernomen. Verschil lende schepen moesten van „lager wai" losgetrokken worden. Andere hadden op tijd de wijk genomen naar viuchthavens. Alle opvaren den van de negen scheepjes konden hun avontuur navertellen. Op de meeste campings in de ge troffen gebieden dobberden de luchtbedden door de tenten, die niet bijtijds stormvast waren ge maakt. Veel kleine jachtjes in de jachthavens liepen beschadigingen op toen zij door de windstoten te gen elkaar of tegen de steigers wer den geslagen. Hier en daar bracht het onweer orkaanachtige gevolgen met zich mee. Takken werden van de bomen gerukt, televisie-antennes sneuvelden en in Hansweert wer den zelfs gladiolen met bol en al uit de grond gerukt Overigens heeft Nederland in het afgelopen weekend behalve last van noodweer ook last van de warmte gehad. In Valkenburg had de warmte tot gevolg dat de ijs- show van Marika Kiii'us en Hans Jürgen Baumler afgelast moest worden omdat de vriesinstallatie niet in staat bleek de vloer te be vriezen. De zwembaden hebben overal een enorme toeloop te verwerken. Het bosbad in Hoeven ontving in het afgelopen weekend zijn 400.000e bezoeker. In Utrecht hebben de vier buitenbaden in de maand juli 100.000 bezoekers meer gehad dan in juli 1968. Zaterdagnamiddag is de 30-ja- rige J. B. Pijcke uit Schoondijke in het Braakmanmeer verdronken. Het slachtoffer bracht zijn vakantie met vrouw en kind op het aangren zende kampeerterrein door. In de Noordzee bij Vlieland is zaterdag de 8-jarige Alfred Her mans uit Amsterdam in de golven omgekomen. Het knaapje is ver moedelijk achter een afgedreven bal aan gezwommen. In St.-Maartenszee ter hoogte van strandpaal 18 verdronk dit weekend de 25-jarige I. Groenia uit Dirkshorn. Enkele sportvissers hebben in de Westerschelde zondagmorgen het stoffelijk overschot van de 36- jarige Belg R. Remoorter gevonden, die woensdag j.l. bij Perkpolder was verdronken. In Amersfoort is zondagmiddag het stoffelijk overschot van de 2-ja- rige René Marcus in de Heiligen bergerbeek opgedregd. Het jongetje werd sinds vrijdagmorgen vermist. (Door Harold Jackson) BOEKAREST Ondanks de vriendelijke toon van de officiële versie van president Nixons besprekingen met de Roemeense leider, Ceausescoe, waaruit alleen blijkt, dat de beide staatslieden elkaar grote hoeveelheden boeken cadeau gegeven hebben, bestaan er sterke aanwijzingen voor een weloverwogen poging van Amerika om de ver houding met China te verbeteren. Gistermiddag weigerde de perswoordvoerder van het Witte Huis pertinent het onderwerp te bespreken. Hij kondigde alleen aan, dat de naam China was genoemd, in antwoord op een vraag van een journalist en hij zei dit op zo'n zachte toon, dat vele verslaggevers het niet hoorden, zodat hij het moest herhalen. Hij weigerde verder op vragen in te gaan. (Van onze redactie buitenland) BOEKAREST/LONDEN „Over- Iwldigend". Zo typeerde de pers chef van het Witte Huis de ont vangst, die het Roemeense volk Ri chard Nixon had bereid. Nooit heeft een volk een Amerikaanse presi dent zo enthousiast ontvangen., schreven de correspondenten van het Amerikaanse persbureau As sociated Press. Nixon mengde zich vrijelijk tus- |sen de mensen, danste de „Hora" een volksdansgroep en voerde e gesprekken met de Roemeen- Se leiders. 9e Amerikaanse president werd l.aterdag door honderdduizenden IHoemenen verwelkomd toen hij wikwam in Boekarest. Het was Pt eerste staatsbezoek van een I Amerikaanse president aan een communistisch land sinds Roosevelt 'tolin ontmoette op Jalta. Het bezoek in Boekarest is een Persoonlijke triomftocht geworden 'oor Nixon. Correspondenten, die «ok tijdens het bezoek van presi- 'ent De Gaulle in Roemenië waren, zeiden, dat diens (ook en thousiaste ontvangst) niet in de schaduw kon staan bij het welkom van Nixon. Nixon en zijn vrouw Pat waren duidelijk bijzonder ingenomen met het welkom. Zij reageerden spon taan op de hartelijkheid die hen werd betoond, van hoog tot laag. Zondag stonden weer grote me nigten langs de route uit de stad naar het vliegveld. De mensen zwaaiden met Amerikaanse en Roemeense vlaggetjes en riepen „hoe-ra". Nixon, die staande in de limousine naast Ceausecoe de me nigte toewuifde, stak herhaaldelijk beide armen in de lucht. Hoewel de menigte die zondag uitgelopen was niet zo overweldi gend groot was dan die van zater dag, was het enthousiasme niet minder. Het vertrek van de president werd wederom direct door de tele visie uitgezonden. Een erewacht stond aangetreden bij het podium dat was opgericht voor de aankomsthal van het vlieg- Ceausescoe nodigde Ntxon uit zich in de kring van een volksdansgroep te voegen, toen die een „Hora" inzette. Even later dansten de twee regeringsleiders in de hete zon lachend mee met de wervelende groep, hand in hand met de meisjes en luid aangemoedigd door de om standers. Na enkele minuten beëindigden ze zwetend de onstuimige dans. veld. Het was warm weer. Op het podium aangekomen nam Nixon het woord en verzekerde de menigte dat hij zestig landen in de wereld had bezocht maar dat „geen bezoek zo herinneringswaar- dig was als dit bezoek aan Roeme nië". i Richard Nixon is gisteravond via Londen, waar hij tijdens een tus senlanding besprekingen voerde met Harold Wilson, teruggekeerd naar Washington. Ondanks al deze terughoudendheid echter, gaan er hardnekkige geruch ten, dat Nixons Aziatische reis en in het bijzonder zijn bes'uit om Roeme nië te bezoeken, nauw verbonden is met een aantal pogingen om een ant woord van de Chinezen te krijgen. Roemenië is een van de weinige com munistische staten, die normale di plomatieke betrekkingen met China onderhouden en het is wel bekend, dat de Russen vaak via de Roemeen se ambassadeur in Hanoi contact zochten met de Chinezen. (Van onze sportredactie) LANGEN De atleten en atletes, die sympathiseren met trai- t Uil Westphal zijn voorlopig geschorst. Lm 00rzaaH daarvan is dat de at- L.„en adetes - de meest op de tredende zijn Fred van LL Rado Lievense, Sjouke Tel, L. 'S'erk,en Corrie Bakker - tïj- Mei,e„„irt',si,lgsI,'ec'1tigheden wei- Wen °P het podium te komen. Wel e demonstratief een spike op jttttej, '"n dlc zii zouden moeten be- de act'e was een ;®naal tin, voorzitter van de na- SAu ;™nisehe.commissie van de tijdens een perscon- ir Wwtnvp?6' srteT,de daarin dat geen Plaats als bonds- Pi «iet ij aanwezig was, omdat "I de Olvmi- ,m d® voorbereiding sten. ymP,lsclie Spelen van Mün- "ercChtt ^^h'barend sportfeit 5® van V,erwaeht) was het be- '®eg die „,,,5 Janssen voor de PaPPen m,t I6 wereldkampioen- 51 fit- Zifn ,fanssen voelt zich ji-?u tonder o„ ga ^tni Wagtmans te vanVWi?fel de belan,S" van de equipe - daar over: „Wat Jan deed was verstandig. Als je ziek bent moet je niet aan zo'n belangrijke wedstrijd deelnemen. Voor de ploeg is het zeker jammer dat Jan ontbreekt. Hij kon zich in zo'n kampioenschap altijd geweldig geven". Zaterdag, in de Ronde van Kortenhoef, heeft Rini Wagtmans met Jan Janssen van gedachten ge wisseld over wat in Zolder te wach ten staat. Is de vrede getekend? Rini Wagtmans: „Och, wat zal ik zeggen. In zo'n kort gesprekje kun je elkaar altijd wel vinden. Jan zei dat ik goed fietste. Hij adviseerde met om het in Zo-lder verstandig aan te pakken. „Je moet zuinig zijn met je krachten", zei hij". (Voor uitvoerige berichtgeving over deze en andere sportzaken: zie onze bijlage). IN SAIGON is zaterdag meegedeeld dat enkele hooggeplaatste ambtena ren en militairen zijn gearresteerd op beschuldiging van communistische spionnage. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON PASADENA Een groep ruimtevaartdeskundigen heeft zondag aangedrongen op on- middelijke plannen voor een tournee langs de vijf buitenste planeten van het zonnestelsel door onbemande ruimtevaartuigen. Men zou aan het einde van de zeventiger jaren aan dit soort reizen moeten beginnen. De planeten zijn Jupiter, Saturnus, Ura nus, Neptunes en Piuto. Geleerden van het Lick-observa torium in Californië zijn er dankzij de laser-reflector op de maan m ge slaagd de afstand tussen maan en aarde tot op 45 meter nauwkeurig te berekenen. Het was vrijdag jl. de eerste maal dat men erin slaagde de twee weken geleden door Armstrong en Aldrin op de maan geplaatste reflector met la serstralen te „treffen." Nixon heeft klaarblijkelijk beslo ten, dat de beloning voor zijn besluit om Amerika uit Vietnam terug te trekken, de opheffing moet zijn van de grootste stagnatie in de Ameri kaanse diplomatie sinds de tweede wereldoorlog. Om dit te bewerkstel ligen zendt hij nu diplomatieke sei nen in alle richtingen in de hoop, dat de Chinezen, die klaarblijkelijk be zig zijn om minder isolationistisch te worden, hierop gunstig zullen reage- Het is duidelijk, dat er in dit sta dium geen hoop behoeft te bestaan op een belangrijke nieuwe ontwik keling. Het meeste waarop de presi dent kan hopen, is dat hij een soort tweegesprek tot stand kan brengen, dat geleidelijk misschien zal leiden tot een resultaat, dat de moeite waard is. Sinds enige maanden is er geen ontmoeting meer geweest van de Amerikaanse en Chinese afge vaardigden in Warschau, maar het is duidelijk, dat Nixon probeert om iets op touw te zetten, eventueel ergens anders. De gehele toon van Nixons toespra ken in Azië met de aanhoudende na druk op het thema van de zelfverde diging zal bedoeld kunnen zijn om de Chinezen gunstig te stemmen. De geleidelijke heropening van de diplomatieke missies na hun sluitin gen gedurende de culturele revolu tie zou erop kunnen wijzen, dat de Chinezen gunstig zullen reageren. Men zegt hier, dat de Amerikanen de Roemeense regering enige tijd voor Nixons bezoek hierover gepolst hadden, maar dat men geen ant woord had gekregen. Of gedurende de drie en een half uur durende be sprekingen gunstige aspecten in dit opzicht naar voren waren gekomen, is niets bekend. Het grootste gedeelte van de be sprekingen werd alleen door de bei de presidenten gevoerd, ieder met een adviseur Henry Kissinger met Nixon en minister-president Maurer met Ceausescoe. Volgens de woord voerder van het Witte Huis besteed den zij bijna de hele zaterdag aan handelsbesprekingen en aan Ameri kaans-Roemeense aangelegenheden, alhoewel klaarblijkelijk ook toen over China werd gesproken. Gisteren spra ken zij over de Europese veiligheid en samenwerking, Oost-West-verhou- dingen, ontwapening, Vietnam en het Midden-Oosten. Indien een van de partijen tot nieuwe inzichten zou zijn gekomen, dan is dit zeker niet duidelijk gewor den. De Roemenen herhaalden hun overtuiging, die Ceausescu al vele malen verkondigd heeft: dat ieder een zich met zijn eigen zaken moet bemoeien en met iedereen bevriend moet zijn. De houding van Nixon was ongeveer hetzelfde. De beide landen gaan bibliotheken uitwisselen, consulaire gesprekken heropenen en gaan proberen hun handelsbalans meer in evenwicht te brengen. Zij sieunen ook allebei de Verenigde Naties, de vrede en een goede internationale verstandhou ding. (Copyright The Guardian/De Stem) Nixon mengde zich vrijelijk tussen de Roemenen (Van onze sportredactie) KORTENHOEF Tijdens de wielerronde van Kortenhoef is de 28-jarige amateur Cees Schijff uit Rijnsburg zaterdagmiddag overleden. Schijff, die volgens aanwezige familieleden de laatste tijd last had van benauwdheid viel in de wedstrijd van zijn fiets, nadat hij was gaan slingeren. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. Als doodsoorzaak werd een hartaan val vastgesteld. Cees Schijff laat een vrouw en twee kinderen na. Enkele renners staakten de wedstrijd na het tragische onge val. De meesten reden de koers, die gewonnen werd door Evert Diepeveen uit Bilthoven, echter uit. (Van onze redactie binnenland) ROTTERDAM De 50- jarige Braziliaanse mon teur V. S. heeft gistermor gen in de Rotterdamse stadswijk Spangen zijn vrouw en vijf-jarig doch tertje met een mes ver wond en vervolgens, toen hij door de politie werd benaderd, gedreigd zijn tweeënhalf-jarige dochter tje Sylvia met het hoofd tegen de muur te zullen slaan. De Braziliaanse con sul in Rotterdam kwam er aan te pas om hem tot rust te brengen. Om negen uur gisteren ontstond, zoals wel vaker, ruzie in de woning van het echtpaar. Met een mes kreeg de 27-jarige echtge note, ook afkomstig uit Brazilië, enkele halen over haar gezicht. Twee kinde ren van het echtpaar, dat in een echtscheidingspro cedure is gewikkeld, ren den het huis uit en waar schuwden de buren. Even later kwam de vrouw he vig bloedend de straat op gerend. Het vijf-jarige dochtertje Jacqueline liep een snee op aan haar hand. De man weigerde daarop het huis te verlaten. Hij dreigde iedereen die hem nader zou komen aan het mes te rijgen en zijn doch tertje Sylvia met het hoofd tegen de muur te slaan. De Braziliaanse consul wist hem in combinatie met een aantal politiemen sen van deze voornemens af te brengen. De man is ingesloten in het politie bureau. De vrouw werd opgenomen in het Dijkzigt- ziekenhuis. Haar toestand is niet levensgevaarlijk. AMSTERDAM (ANP) In zijn woning in Amsterdam-Buitenvel- dert is zaterdagavond de 59-jarigie D. J. M. de Haas levenloos in bed aangetroffen. Een sectierapport heeft gisteren uitgewezen, dat de man door verstikking, vermoede lijk tengevolge van wurging, om het leven is giekomen De Amster damse politie heeft nog weinig aanknopingspunten in deze duis tere zaak. Er zijn geen sporen van geweld aangetroffen. De man, die sinds ongeveer zes jaar gescheiden van zijn vrouw leef de, is in de nacht van vrijdag op za terdag voor het laatst gezien. Met zijn zuster keerde hij terug van een verjaardagsfeestje bij familie in Haarlem. Hij bracht zijn zuster, die eveneens in Amsterdam woont, in zijn auto naar huis. Zaterdag zou de heer De Haas, wiens vrouw en dochter in Engeland wonen, bij zijn zuster in Amsterdam gaan eten. Toen hij niet kwam opda. gen, stuurde zij haar zoon naar hem toe. Deze trof zijn oom levensioos aan in zijn woning aan de J. A. Ernst straat. Het slachtoffer lag in zijn pyama achterover in bed. Er zijn geen sporen van geweld of inbraak gevonden. De huisdeur was niet op slot. Er wordt tot nu toe niets vermist. AUCKLAND (AP) In een voor stad van Auckland is een 42-jarige Nederlandse immigrant door messte ken om het leven gebracht. Zijn lijk is gisteren door de politie gevonden. Als verdachte van de moord is Ara- peta Awatere, een Nieuw-Zeelander die in de tweede wereldoorlog onder scheiden is met het kruis van ver dienste en het militaire kruis, door de politie aangehouden. De naam van de Nederlander is door de politie niet bekendgemaakt. Men wil eerst de familie in Neder land op de hoogte stellen. (Van onze redactie binnenland) ROTTERDAM De 56-jarige T. Schmidt, die in de nacht van donder dag op vrijdag met steekwonden in de rug in Rotterdam werd aangetrof fen, is in het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam overleden. In die nacht liep ook een andere Rotterdammer, de 58-jarige G. van B. steekwonden in de rug op. Hij kwam een café aan de Goudse rijweg binnen, ging op een barkruk zitten en viel eraf. Pas toen ontdekte men twee steekwonden in zijn rug. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT De tropische lucht is zaterdag verdreven door een storings front, dat op enkele plaatsen in ons land weer een fikse onweersbui bracht. Het kwik, dat tot ruim dertig graden steeg, bleef gisteren enkele graden lager doordat ons wat minder warme lucht bereikte. De neerlslag was hierin van weinig of geen betekenis. Vandaag zal de temperatuur weer tot boven de 25 graden stijgen door aanvoer van war mere lucht uit het zuidoosten. Bij Fin land handhaaft zich het hogedrukcen- trum, waardoor de depressies niet veel verder dan de Oostzee kunnen doorstoten, maar wel onze omgeving kunnen bereiken. Hierdoor zal mor gen een storingsfront via west-Frank rijk naderbij komen en de onweers kans doen toenemen. Deze augustus dagen blijven voorlopig aan de war me kant maar geleidelijk is het zo merweer wat minder stabiel gewor den door een grotere onweerskans.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1