edewerker DRIE POLITIEKE VROUWEN OVER DE MISSTAP VAN EEN COLLEGA: De affaire-Kennedy wordt teveel opgeblazen" Stranden en eilanden overvol Kennedy mag jaar lang niet rijden Nederland stapt uit M.R.C.A.-club GEN DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Vandaag eerste beelden van Mars DE STEM Maanparel gevonden Philips werkt samen met Ignis-Italië PENSION- BEDRIJF Vrouwenpolder Verdronken andaag in WITTE HUIS VAN DE BAAN? Prins vermoord NDEROLIE IS UW KANS! onze buitendienst editie voor BERGEN OP ZOOM e.o. WEERBERICHT old en hoold personeel lefabriek i der Linden N.V. Mariners naderen .Rode Planeet' OP ZOEK NAAR NIEUWE PARTNERS VOOR AUE REISDEVIEZIN, CHEQUES EN REISVERZEKERINGEN 12 j likdoorn- ke scheer- vloeibaar ;N, neemt seconden, looms ver wortel en le wonder- it pijnstil- Een flesje ltiseptisck ran f 1.85 ende. TE KOOP AANGEBODEN in Breda, omgeving Ma bos. Pand inel. invental ris 60.000, Brieven onder no. bureau dit blad. 21211 ;eftijd tussen 10 en 25 jaar, U kunt mensen omg„ en u bent direct leden wij u een uitstekende positie diensten ca. f 270,- netto per week. :de sociale voorzieningen dinsdag 29 juli 1969 tussen 19.00 en i café d'Oranjeboom, Oranjeboom- Breda. ]09e jaargang no. 26183 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacieur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Peigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 dinsdag 29 juli 1969 Koeler Tijdelijk veel bewolking met kens op regen en onweer. Zwakke zuid oostenwind, mogelijk toenemend tot krachtig. Koeler. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 tijgend aantal opdrachten op onze ster"-schuurmachines voor de hout- zoeken wij voor de machinale be- m montagewerkzaaheden: de metaalindustrie strekt tot loon winstuitkering e sociale voorzieningen ostenvergoeding werkgelegenheid. en houtbewerkingsmachines 0 Goes, tel (011001-8410. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Met de veroorde ling van senator Edward Kennedy is de vraag waar de grens getrok ken moet worden tussen het pri- véleven van een politicus en zijn politieke leven weer actueel geworden. Wij hebben drie be kende Nederlandse vrouwen in de politiek gevraagd naar hun mening in deze kwestie: WD-voorzitter mevrouw Haya van Someren-Dow- ner, PPR-kamerlid mejuffrouw An nie Kessel en D '66-kamerlid me juffrouw Anneke Goudsmit. MEJXJFROÜW KESSEL zegt „In de zaak Kennedy is niet zozeer belangrijk of hij al dan niet schul dig is, maar of hij ook toe wil ge ven wat hij misdreven heeft. Voor een politicus is het uiter mate gewichtig of hij het vertrou wen waar kan maken dat de kie zers hem geschonken hebben. Dit vertrouwen wordt mede bepaald door zijn verrichtingen in de privé- sfeer, maar voorop gesteld moet worden dat hij in de eerste plaats beoordeeld moet worden naar zijn kwaliteiten als politicus. In de zaak Kennedy kan ik me voorstellen dat het vertrouwen ge schokt is. Niettemin moeten wij hem een goede kans geven om het vertrouwen te herwinnen. Senator Kennedy is ook maar een mens en kan net als iedereen fouten maken. Voor deze fout is hij gestraft. Om te zeggen dat de straf ook door werkt in zijn politieke loopbaan is niet alleen irreëel maar ook onbil lijk. Politiek is een hard bedrijf en zoals nu weer gebleken is vaak on- verbiddellijk". MEVR. H. VAN SOMEREN- DOWNER, voorzitster van de VVD, verklaarde: „Over de kwestie Ken nedy kan en wil ik geen oordeel vellen omdat de berichtgeving veel te tegenstrijdig is. Zelfs ais ik goed of eenzijdig voorgelicht was zou ik me nog tien keer moeten bedenken MEJ. KESSEL MEVR. v. SOMEREN MEJ. GOUDSMIT of ik zelf rechter mag spelen. Wanneer een politicus een straf rechtelijke overtreding begaat kan hem of haar dit in sommige geval len zeker in de politieke sfeer wor den aangerekend. Het is echter de vraag waar de grens getrokken moet worden. Wanneer een politicus door een rood licht rijdt of wanneer een lid van het koninklijk huis een wagen verkeerd parkeert, springt de pers er vaak bovenop, terwijl duizen den mensen dagelijks dezelfde overtreding begaan. In de kwestie Kennedy is met name de Amerikaanse pers schuldig aan de roddelcampagne die rond zijn persoon ontstaan is. Berichten over zijn voorliefde voor mooie ge zichtjes en de veronderstelling van sommige bladen dat Kennedy op het moment van het ongeluk onder invloed was zijn volkomen specu latief en zijn onbarmhartig voor de senator. Wanneer echter inderdaad mocht blijken dat Kennedy dood door schuld op zijn geweten heeft, het geen niet bewezen is, is het duide lijk dat hem dit als senator aan gerekend mag worden. Maar dan nog is het in de eerste plaats de rechter die hem moet vervolgen en niet ik weet niet wie dan ook. Het hoeft weinig toelichting dat in het laatse geval zijn kiezerskorps hem niet meer zal volgen. Op het ogenblik wordt echter op een irre levante onbarmhartige wijze door verschillende massamedia een steentje bijgedragen aan onrecht vaardige opinievorming". (VERVOLG OP PAGINA 9) ZOMER SLAAT DAG OVER (Van een onzer verslaggevers) VEERE/TEXEL/BREDA De zomer slaat een dag over. Vandaag zal het in Nederland tijdelijk belangrijk koeler worden als gevolg van een passage van een depres sie op weg naar Scandinavië. Het koufront zal in de loop van de ochtend hier en daar een regen- of onweersbui veroorzaken. j Lang zal deze inzinking van de zomer niet duren. In tegenstelling tot wat vele jaren gebeurde, zal het koufront niet aanhouden. Een nieuw hogedrukgebied verplaatst zich al weer in de richting van West-Europa. Woensdag zijn daarom al weer flinke opklaringen te verwachten, terwijl zoals onze weerkundige medewerker meldt donderdag de zomerse temperaturen zullen overheersen als af scheid van deze zonnige julimaand. Door het zomerse weer zijn de kuststreken nog meer in trek dan anders. De NS moeten extra treinen inzetten om de ononderbroken stroom badgasten naar de kust te kunnen vervoeren. Gisteren waren dat zo'n 20 treinen, die 20.000 men sen naar verschillende stranden ver voerden. De drukte leidt hier en daar tot spanningen. Zoals op het overvolle eiland Texel, waar niet genoeg cam pings zijn om alle kampeerders te herbergen. De gemeente Texel heeft een voetbalveld opengesteld. Kam peerders mogen daar slechts één nacht op verblijven en moeten dan van het eiland verdwijnen. De mees ten van hen zoeken echter een plaats op illegale particuliere campings. De watervoorraad op het eiland is sterk gekrompen, zodat een verzoek moest worden gedaan zo weinig mogelijk water te gebruiken. Gisteravond is een particuliere camping door de po litie ontruimd. Er stonden ongeveer 90 tenten op. (Van onze redactie buitenland) PASADENA (Californië) De pla neet Mars, als Amerikaanse ruimte- 'aartdeskundigen hun zin krijgen het volgende doel van de bemande 'uuatevaart, wordt vanaf vandaag 'espied door t.v.-ogen van de Mari- net-6 en vanaf vrijdag ook door de :-7. Vanochtend om 8 uur moest de -'ïariner-6 beginnen met het zenden 'ar> ^.v.-beelden van de „rode pla- 'eet naar de aarde. Op dat moment de Mariner nog 1.240.000 km 'an Mars verwijderd. Pegen de tijd dat de Mariner mor sen Mars tot op 3200 km genaderd Jj'nijn, hopen de geleerden, dat zij teelden uitgezonden zal hebben, jm» er sommige mogelijk gede- Meerd genoeg zijn om mogelijke t,„ kanalen of geometrische pa- tr»nen te ontdekken *„.e Mariner-7, die ook op weg ï'an Mars zal het eerste van 114 uit?vrydaS van 1>82 miljoen km tii. en maandagnacht 4 augus n0', km passeren, j. e te', die het dichtstbij geno- d„° ZIJn> zullen plekken met een snee van 27 meter tonen, iostn camera's en wetenschappelijke de M m.enten aan boord van de bei- t,tn iariners zijn bedoeld om tempe ls, f1, druk en atmosferische dicht- __te meten en bijzonderheden op van polaire toppen, wolken, van k"„'; en andere eigenaardigheden Dj0Ppervlak. als'u ?.s z.ullen genomen worden De zuide'Ük halfrond lente is. 'ast tl ï?en hopen in staat te zijn zomer en. of er in de lente en vatl al«- °f enige vorm van of alleen maar rotsen die zij n» verancleren. Verder hopen LevingenSaan er vulkanen zijn en k" hun86-?"3"1?61'8 nullen 17 augus fluiten ,dingen naar de aarde eaan n een baan om de eaan draaien. Spanningen zijn er ook in Vrouwen polder, waar „gestrande" schepen van binnenvaartschippers een groot deel van het vakantieplezier van veel toeristen bederven. „Wij kunnen het de vakantievierende schippers niet verbieden hun schepen met de kop op het strandje bij de Veersegat- dam neer te leggen. De gemeente heeft weliswaar het strand van de domeinen gepacht, maar het water verkeer van het Veerse Meer ressor teert onder Rijkswaterstaat. We zul len daarom contact opnemen met Rijkswaterstaat om te bezien hoe en wat er aan deze, voor veel toeristen vervelende toestand, kan worden ge daan", zegt burgemeester A. de Kam van Veere, waartoe ook Vrouwenpol der behoort. Twee jongens zijn gistermiddag in zee ter hoogte van Bergen aan Zee verdronken. De slachtoffers zjjn de 20-jarige C. Aardoom en de even- oude L. van Driel, beiden uit Ridder kerk. Het ongeval gebeurde om streeks vier uur. De jongens gingen met nog twee vrienden de zee in, hoewel ze volgens de politie nauwe lijks konden zwemmen. Twee van hen raakten ongeveer 40 meter uit de kust in moeilijkheden. Van Driel kon nog aan het strand gebracht worden, maar zelfs mond-op-mond beademing kon hem niet meer red den. De andere jongen wordt nog vermist. Ook in Schijndel en Borger zijn twee verdrinkingsgevallen te be treuren. Sneeuwballen gooien bij 35 graden boven nul. Pagina 3. Rusland mist de boot in Afrika. Pagina 7. Droge Maasbodem bevat een arsenaal. Pagina 9. Marcuse en de rode verf. Pagina 10. Mr. Hans van der Vlugt over de voetbalorganisaties: FBO en VV CS zijn nu nog medestanders. Pagina 11. BASF Antwerpen zal druk op Brabantse arbeidsmarkt verzwa ren. Pagina 13. f - (Van onze redactie buitenland) BOSTON/HYANNIS PORT Senator Edward Kennedy mag een jaar lang geen auto besturen. Hy raakte gisteren zijn rijbewijs kwijt. Het besluit werd genomen door het verkeersbureau van de staat Massachusetts. Inmiddels wordt uit de omgeving van senator Kennedy vernomen dat hij voorlopig alle politieke ambities voor het presidentschap heeft opge geven. Hij zou zich nu willen beper ken tot zijn werk in de senaat. Politieke waarnemers hechten niet veel waarde aan deze verklaring waarin „voorlopig" het zeer rekbare sleutelwoord is- Zij wijzen er bovendien op dat wat een eventuele kandidatuur voor het presidentschap betreft ook de Demo cratische Partij een vinger in de pap heeft. De party, die al enigszins op Kennedy rekende heeft zich in het algemeen achter hem geschaard, nu hij in moeilykheden verkeert. Senator Kennedy heeft vele dui zenden reacties ontvangen op zijn ra dio- en televisierede tot het volk van Massachusetts. Deze luiden meren deels gunstig. Toch is Kennedy ge schokt en geïrriteerd door de specu laties in de pers over de politieke gevolgen van de dood van secreta resse Mary-Jo Kopechne en Kenne dy's optreden direct na het ongeluk. Jeugdige Kennedy-aanhangers dre ven zondag een betoging uiteen waar in borden werden meegedragen waar op werd aangedrongen op het aftre den van de senator. (Van onze pari. redactie) DEN HAAG Nederland heeft officieel laten weten dat het uit de zgn. MRCA-consortium voor de ont wikkeling van een nieuw gevechts vliegtuig treedt. Brieven met deze mededeling zijn gisteren overhan digd aan de ministers van defen sie van Engeland, West-Duitsland en Italië. Minister Den Toorn (Defensie) heeft op een persconferentie medegedeeld, dat hij nu contact zal gaan opnemen met een aantal andere landen, die mogeiyk geïnteresseerd zijn in een gezamenlijk onderzoek naar een be staand type vliegtuig, dat geschikt gemaakt kan wooden voor de opvol ging van de nu in gebruik zynde Starfigihters. Waarschijnlijk zal minister Den Toom voor dit evaluatie-onderzoek onder andere Noorwegen, Denemar ken, België, Italië benaderen, omdat deze landen behoefte hebben aan een soortgelijk type vliegtuig dat Neder land wil hebben. Minister Den Toom heeft de MRCA-partners beloofd dat hij hen van dieze evaluatie-pogingen op de hoogte zal houden. De beslissing om uit het MRCA- consortium te treden viel, nadat de drie partners Engeland, West-Duits land en Italië hadden laten weten geen interesse te hebben om ook aan het door Nederland gewenste evaluatie-onderzoek mee te doen. Zy vreesden dat dit onderzoek zou leiden tot het ontslaan van een geheel nieuw MRCA-project, dat het project dat nu op de tekentafels ligt zou vertragen. Zoals bekend is Nederland niet langer in dit project geïnteresseerd, omdat het te duur gaat worden en door allerlei wyzi- Hartje vakantie en de mooiste zomer sinds jaren, geen wonder dat het storm loopt op Nederlands stranden. Waar kun je beter vertoeven (Van onze correspondent) EINDHOVEN De Ignis-groep Co- merio Italië, en het Philipsconcern te Eindhoven (en Philips S.P.A. Ita lië) hebben bekendgemaakt dat zij in principe zijn overeengekomen om de produktie van zgn. „whitegoods" (koelkasten, wasmachines enz.) ge zamenlijk ter hand te nemen. Deze overeenkomst voorziet in de stichting van een nieuwe onderne ming, waarin beide bedrijven geiyk participeren en de onder de naam „Industrie Riunite Eurodomestici S,P. A." gevestigd zal zijn in Cassinetts di Biandronno. Als resultaat van deze overeen komst zal men een veel nauwere as sociatie op het gebied van industriële activiteiten komen, zowel op Italiaan se als op internationale basis. Voor de Italiaanse economie bete kent het feit dat de participatie op fifty-fifty basis tot stand kwam, de meest afdoende bescherming binnen het raam van een verreikende Euro pese samenwerking. gingen niet langer meer voldoet aan de Nederlandse eisen. Bovendien zal het MRCA-vliegtuig waarschijnlijk pas in 1978 operatio neel kunnen zijn. Nederland heeft echter behoefte aan vervanging van de Startfighter rond 1975. Doer het thans genomen besluit komt tevens het Nederlandse aanbod te vervallen dat men mee had wil- kyn blyven doen aan „definitiefase" van het MRCA-project, ondanks dat Nederland dit toestel zelf niet ge kocht zou hebben. Dit aanbod vooral gedaan met het ooig op de blyvende deelname van de Nederlandse vliegtuigindustrie (Fokker) aan het project. „Fokker blijft misschien toch bij het project betrokken, maar een stuk zekerheid daarover is natuurlijk wel weggevallen", aldus minister Den Toom. Hij zei desgevraagd voorts dat het nu te starten evaluatie-onderzoek in ieder geval voor het eind van 1972 voltooid moet zijn. COMMENTAAR OP PAGINA 9. BEIROET (AP) De Jemenitische prins, Abdoellah Ben Hassan, een der leiders van de royalistische opstan delingen in het land, is vermoord, al dus het Libanese dagblad „Al Hayat" De ongeveer 30-jarige prins werd doodgeschoten toen hij in het stadje Saada in Noord-Jemen de moskee bezocht. HOUSTON (A.P.) De geleerden die gisteren de maanstenen bestu deerden, kwamen ook een halfrond steentje tegen, dat ruwweg de vorm van een hazelnoot had met een door snede van enkele millimeter „en iets had van een parel". Onder het licht van de microscoop lichtte het steen tje helder op. Een professor verklaarde dat het grotendeels bedekt was met 'n fijne, grijze substantie, maar dat het glan zende glasachtig gedeelte, vrij was van stof. (ADVERTENTIES) LEKKERE BROODJES 4 ONDERWEG ►>AAA4 BOLLEN EN puntjes! It: op de stations, aan de grenzen geopend van vroeg tot iaat, ook op zaterdagen en zondagen aan- en verkoop tegen de officiële, jn de dagbladen gepubliceerde, koersen j de

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1