arnhem JL JCyJkrJL GROEIEND GEWELD AAN SUEZ- KANAAL hij auto zat te wachten kostbaas Affaire Kennedy niet ten einde DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND VN-waarnemer gedood Maan lijkt iilkanisch verleden te hebben BUURMAN VAN SLACHTOFFER GEARRESTEERD Nixon in Manilla: de daad is nu aan de Aziaten zelf Televisie satelliet Intelsat-3 verloren Rode leger gaat weer oefenen in Tsjecho- Slowakije NOODWEER IN TIROL ooide. editie voor I zeeland I Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx I Hoofdredacteur: L. Leijendekker I Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 I ag U aantrekt en U ir een oriënterend >ver Uw opleiding weerbericht b' a (Van onze redactie buitenland) J TEL AVI V/CAIRO -- De schermutselingen in liet Midden-Oosten, vooral aan het Suezkanaal nemen een steeds grimmiger karakter aan. Eerste onderzoek geil lij: DIO-HOiLLANDïf fraclt 562, Amsterdam-C. i(020) 64242, toestel 33. ing vaai prospectussen, volgt op aanvraag. Straling Douchen THANT HEET EUROPACUP Reykjavik twee keer in Rotterdam Manilla PRINS IN SURINAME Mijnwerkers in Polen gered Verlamd Vijanden Geweer SPPANGERS I 28 AKU ]09e jaargang no. 26182 maandag 28 juli 1969 rs Zonnig Droog, zonnig en warm weer. In de ochtend op enkele plaatsen mist. Zwakke wind. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELS1RAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze correspondent) HOUSTON Het eerste gedetail- 'terde onderzoek van de bodem- lnonsters van de maan heeft in Hous- lloa uitgewezen dat het hier om stol lingsgesteente gaat. Dr. W. Hess, van Nasa, zei dat als |te ontdekking bevestigd werd, dit ■uiterst belangrijk zou zijn omdat die |®t laten zien dat de zeeën op de ■taan door lava-stromen gevormd Jijn. Dit is een kwestie waarover de terden het al jarenlang oneens fijn. Het ziet er nu naar uit dat die- Itaen die beweerden dat de maan r®,hete vulkanische kern had, waar- lynijnlijk gelijk zullen krijgen van Ijs kant van diegenen die geloofden Ijst de kraters het gevolg waren van yet neerkomen van meteoorstenen. I Tot nu toe is het verschrikkelijk ■moeilijk de juiste samenstelling van IJ™ maangesteente te weten te ko- 15® vanwege een laag zwarte, fijne ii5!; Dr. Clifford Frondel, een delf- 1 «kundige van Harvard Universi- I vertelde op een persconferentie ltjsteravond nadat de eerste doos met I We? in een luchtledige kamer ge- I Pend was: „Alles wat we weten is Ik een doos v°i met stenen heb- I,. le hedekt zijn met een zwarte stof, dat waarschijnlijk uit kool- 101 ra grafiet bestaat". lil?1' tondel zei tevens dat, omdat l.. yn,ye2igheid van deze laag het Ikt Jk suaakt te zien waaruit „SIsteente bestaat, hij de stenen 1 zou willen afborstelen. |jwïerden bier vermoeden dat de In, waarvan de grootste bijna 14 's nnro®' cm breed en 4 cm hoog Ijit ,'Prenkelijk basaltachtig zijn en l^wènW hu gevo]g is van het I Hoor nv Seb°mdbardeerd worden I Van <i„'cro~mateoorstenen en straling te ®aanboist. de Se'eerden zich over de 1 Sisterm^ n- z«n de astronauten I Ellingtnrgen 0p de luchtmachtbasis I tacht aanSekomen, waar ze opge- PtiilmS door bands van de ■Wensen en een meni8te van Idtrèt-8 a."e voorzorgsmaatrege- I '""ten dat a °^en zUn om te voor tra mot 2fens in aanraking zou not-1 van de maanbodem, I de torV,n®e- 'neb gebeurd Een I bt er ,t„u 101 °P Houston ontdekte °P een film Hïp NTpII k? een «te, l1"88" heeft .aarhliikelijk op de lifn dikke vallen, sporen van 1 °evonden ,?oederachtige substantie r/f andere t^l01? m°esten hij en |?eVr W ,nici die zich o* in I pluchen n zich uitklederl en l^'eriën hva™ "LPeft men nog geen IS T TDaan ontdekt, l.^ djp 1,^ n ^aeten cte astro^au- 16 daLnV^riCTfi1"s |%en. 8en in quarantaine ver- De situatie kreeg extra accent doordat gisteren voor het eerst sinds VN-waarnemers na de juni-oorlog van 1967 terugkeerden aan het Suez kanaal, onder hen een slachtoffer viel. Tijdens een verbeten artillerie duel werd de 37-jarige Zweedse ma joor B. R. Plane door een granaat scherf dodelijk gewond. Majoor Pla ne zat in een observatiepost aan de Egyptische zijde van het kanaal. Het artillerieduel was er een van een serie die begon nadat Egyptische vliegtuigen eerder op de dag Israë lische stellingen in de Sinaï bestook ten. Volgens Egyptische mededelingen duurde de luchtaanval een half uur en werd ernstige schade aangericht aan Israëlische artilleriestellingen. De Egyptische luchtmacht onder vond geen weerstand. In Israëlische mededelingen daarentegen is gezegd dat de Egyptische luchtmacht een aanval van maar enkele ogenblikken uitvoerde en door luchtdoelgeschut verdreven werd zonder dat ernstige schade werd aangericht. De Israëli sche luchtmacht kwam niet in actie. Bij artillerieduels zijn dit jaar om streeks 20 VN-waarnemingsposten aan beide zijden van het kanaal ge raakt. Hierbij vielen zeker drie ge wonden onder de waarnemers. Op 7 juli was dit aanleiding voor secreta ris-generaal Thant te waarschuwen voor een eventuele terugtrekking van de waarnemers omdat men niet kan verwachten, dat zij zich als „doe len in een schiettent laten gebrui ken". Eerder, in mei, trok Birma zijn waarnemers terug. Een jonge Scandinavische waarne mer noemde de situatie aan het ka naal onlangs „tamelijk heet". Hij zei dat de schuilplaatsen nu een betere bescherming bieden sedert zij zijn voorzien van twee lagen beton met daartussen een laag aarde, maar, zo voegde hij eraan toe, „we zitten er niet voortdurend in". De dood van de VN-waarnemer Plane is een blijk van de escalatie langs het kanaal in de afgelopen week tijdens welke president Nasser zijn politiek van de „bevrijdingsoor log" uiteenzette en Israël antwoordde met luchtaanvallen. De Egyptenaren voerden in één week drie luchtaanvallen op de Sinaï uit. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM Wanneer de UEFA toestemming geeft, zullen beide wed strijden voor de eerste ronde van het toernooi om de Europacup voor lands kampioenen tussen Feijenoord en Reykjavik in Rotterdam worden ge speeld. Vertegenwoordigers van de Rotterdamse club en de IJslandse kampioen hebben daar gisteren tij dens een gesprek in Rotterdam over eenstemming over bereikt. Woensdag 17 september speelt Feij enoord de thuiswedstrijd tegen de IJslanders, terwijl dertien dagen la ter, op dinsdag 30 september de re turn volgt. Vandaag zou een Feijen- oordbestuurslid contact opnemen met de UEFA om de zaak te regelen. Feijenoord kan de tweed 1 dstrijd niet op de oorspronkelii' tgestel- de datum van 1 oktobei dat PSV, dat in het to bekerwinnaars uitkom speelt tegen de winnaar van de ont moeting Rapid Wien-Torpedo Mos kou. n, om- van de thuis- Verslagen staan dorpsgenoten van het slachtoffer bij de plek van het onheil om het onbegrijpelijke ge beuren te bespreken. Op de ach tergrond met rieten dak het huis waar het slachtoffer woonde. Op de foto rechts nog deels zicht baar de bestelauto waarin hij wachtte op de thuiskomst van zijn kostbaas en waar de moordenaar hem verraste EEN FELLE uitslaande brand heeft vanavond een pand in Nijmegen in korte tijd volledig in de as gelegd. In het pand was de firma „Wilfa" in kampeerantikelen en de verhuur van gasflessen gevestigd. Naar de oorzaak van het ontstaan van de brand wordt door de recherche een onderzoek ingesteld. (Van onze redactie buitenland) DJAKARTA/MANILLA Als het aan de Amerikanen ligt behoort Azië aan de Aziaten en zijn er voor de Aziatische problemen, Aziati sche oplossingen nodig. In deze geest althans spreekt president Nixon zijn Aziatische toehoorders toe nu hij een rondreis door dit wereld deel maakt. Hij zei dat de tijd van de militaire protectie door de VS voorbij dient te zijn en dat voor wat betreft Amerika de nadruk zal vallen op economische hulpverlening. De president was zaterdag in Ma nilla, waar 1 a-ter op de dag op straat werd geprotesteerd tegen zijn be zoek maar w-aar hij niettemin harte lijk is ontvangen door de bevolking. Gisteren arriveerde hij weer on der grote publieke belangstelling in de Indonesische hoofdstad Dja karta, waar hij besprekingen voerde met president Soehar-to over de In donesische neutraliteitspolitiek. Op lager niveau werden de aspec ten besproken van een Russisch voorstel om te komen een een col lectief veiligheidsstelsel in Azië, zo als dat vorige maand door partij leider Leonid Brezjmev werd gelan ceerd. Vandaag zullen de presidenten nog een onderhoud van twee uur hebben, waarna Nixon naar Bangkok vliegt voor besprekingen met de Thaise regering In Manilla zei president Nixon za terdagochtend bij aankomst-dat Ame rika nog slechts hen zal helpen die zichzelf helpen. Het tijdperk van het paternalisme is afgesloten. Het ac cent wordt nu van militaire protec tie verschoven naar economische ont wikkeling en regionale samenwer king. De Amerikaanse president sprak meer dan twee uur met de Philip- pijnse leiders. Na afloop werd meegedeeld, dat alle vraagstukken van gemeenschap pelijk belang zijn besproken en dat bijzondere aandacht is besteed aan economische en handelsaangelegen heden, aan de defensie en aam de ge beurtenissen in Vietnam. Nixon verzekerde president Mar cos d-at Amerika zijn verplichtingen in Azië za-1 nakomen, maar hij legde er de nadruk op dat de landen van Azië meer zelf aan hun ontwikke ling moeten doen, want, zo zei hij, de Aziatische problemen vereisen Aziatische oplossingen. (Van onze redactie buitenland) CAPE KENNEDY Intelsat-3, de vrijdag gelanceerde communicatiesa telliet die als een van de belangrijk ste taken het doorgeven van t.v.-pro- gramma's van Europa naar de V.S. of omgekeerd zou krijgen, is verloren. Dit heeft het Amerikaanse ruimte vaartcentrum gisteren bekendge maakt nadat twee dagen niets van de satelliet was gehoord. Evenmin weet men of Intelsat-3 ooit in zijn vastgestelde baan is gekomen. Ver moedelijk heeft de laatste trap van de Delta-raket niet gewerkt. Intelsat-3 was de vervanger van de vorige maand uitgevallen tv-satelliet. Het uitvallen van deze, vorig jaar de cember pas gelanceerde satelliet, had ondermeer tot gevolg dat voor het doorgeven naar Amerika en Canada van de tv-opnamen van de kroning van prins Charles tot prins van Wales 'n spectaculair, wereldwijd staaltje van schakelwerk moest worden weg gegeven. Dat de beelden desondanks aardig overkwamen op de beeldschermen aan de overzijde van de Atlantische Oceaan, nam niet weg dat men ver vanging noodzakelijk achtte. Uitgerust met apparatuur die een herhaling van het falen van de vori ge satelliet moest voorkomen, werd vrijdag Intelsat-3 gelanceerd naar een stationaire positie op 36,5 km bo ven de Atlantische Oceaan. Intelsat-3 was eigendom van het in ternationale consortium voor tele- communieatiesatellieten, waarin 68 landen (waaronder Nederland) deel nemen. Prins Claus, op bezoek in Surina me, heeft daar de binnenlanden bezocht. Hij had daartoe geschikte kledij aangetrokken. Hier ziet men hem in zijn junglepak' op 't vlieg veld van Paramaribo na zijn aan komst in de bewoonde wereld. WARSCHAU (RTR) Op een na zijn gisteren alle 80 mijnwerkers ge red die donderdag in de kolenmijn „Generaal Alexander Zawadzki" bij de Poolse stad Katowice werdeii in gesloten, zo meldt radio-Warschau. De ene omgekomene werd donder dag gedood toen modder en water de mijn binnenstroomde. (Van een onzer verslaggevers) ST. WILLEBRORD De 27-jarige, sinds anderhalf jaar in St. Wil- lebrord wonende Bart van Gooi is zaterdagavond vlakbij zijn kost huis aan de Irenestraat vermoord. Hij werd gedood door een kogel uit een flobertgeweer, dat van dichtbij vanaf de heup werd afgevuurd. Volgens de districtsrecherche werd Bart van Gooi „op vakkundige wijze afgemaakt". Het geweer is nog niet gevonden. Wel de niet ge bruikte geluiddemper. Als verdacht van moord c.q. doodslag is aan gehouden de 58-jarige Willebrorder M. de J. Hij woont in een woon wagen naast het kosthuis van de vermoorde. Hij is een goede bekende van de politie Hij heeft geen bekentenis afgelegd Tussen die twee mannen bestond reeds lang een vete, die op 10 mei ji. tot een vechtpartij leidde. Bart van Gooi sloeg de verdachte een kaaikfractuur. Hij zou volgende week hebben moeten voorkomen. Bart van Gooi werd vermoord, terwijl hij ach terin een oude bestelauto naast zijn kosthuis op zijn kostbaas de heer R. de Vink, zat te wachten. Hij had na melijk geen sleutel en de heer De Vink was naar zijn ouders in Roo sendaal. De moordenaar moet Bart van Gooi beslopen hebben. Bart van Gooi was tot half elf bij de familie Samen geweest, die in een bungalow achter het kosthuis woont. Hij had daar het zoontje Ad geholpen met het bouwen van een kooa. Bart was timmerman van beroep. Buurman Harry Samen, die zelf op het tijdstip van de moord in Sprun- del was, vond het lichaam van Bart van Gooi. Kort daarna passeerde een patrouillewagen van de rijkspolitie van St.-Willebrord. Het lichaam was, toen het om half twaalf werd gevon den nog warm. Toen het in de ambu lance werd gedragen, vond de dis trictsrecherche een huls van een flo bertgeweer. De sectie, die dr. Zelden- rust gistermiddag verrichtte, wees uit, dat de kogel een rib raakte en daarna via een long, het hart en de levensslagader het lichaam van een wervel raakte. Het slachtoffer werd daardoor verlamd en bloedde inwen dig langzaam dood. De verdachte bevond zich, toen de moord werd ontdekt, in zijn woon wagen. Hij werd gistermorgen gear resteerd en gistermiddag in verze kerde bewaring gesteld. Hij heeft een aanzienlijk strafblad, waarop echter geen ernstige delicten staan. De verdachte woonde sinds november vorig jaar in de woonwagen. De aanleiding tot de vete was het plaatsen van de woonwagen en een duivenhok op grond, die eigendom is van de kostbaas. Dit eigendoms recht wordt door de buren Roks be twist. Zjj gaven de verdachte toe stemming. Verdachte De J. werd ech ter naar de mening van kostbaas De Vink te veeleisend over het gebruik van de grond en de mannen kregen ruzie. De heer De Vink besloot de ruzie over de grond via de rechter te beslechten. Daarop zocht de ver dachte ruzie met Bart van Gooi, wat tot de vechtpartij leidde. Vanaf dat tijdstip waren de mannen gezworen vijanden. Zaterdagmorgen hadden zij nog ruzie. Het onderzoek werd in de nacht van zaterdag op zondag bemoeilijkt door de mist en de duisternis. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de groep Rucphen van de rijkspolitie en de districtsrecherche. De technische recherche en de afdeling speurhonden verleenden gisteren assistentie. Hoe wel het geweer als een belangrijk bewijs wordt beschouwd, gelooft de districtsrecherche ook zonder geweer de bewijsvoering rond te krijgen. ZIE OOK PAGINA 3 (Van onze redactie buitenland) LONDEN Met de herinnering aan een vorige „oefening" nog vers in het geheugen zal de bevolking van Tsjechoslowakije volgende maand (als het een jaar geleden is dat de Russen het land binnenvielen) het rode leger opnieuw in gevechtsfor matie door het land zien trekken. Volgens de Sunday Telegraph be ginnen de oefeningen op 18 augustus (de dag van de inval is 20-21 augus tus) en zullen tien dagen duren. Het is niet bekend in hoeverre de keuze van het tijdstip voor de oefe ning te maken heeft met de bezorgd heid van de autoriteiten voor eventu ele demonstraties. Volgens het Londense blad hebben nu ook de Roemenen er mee inge stemd deel te nemen aan de oefenin gen op Tsjechoslowaaks gebied. Ook de 50.00 man sterke Tsjechoslo- waakse „volksmilitie" neemt deel en is zelfs al vanaf 15 augustus in volle dige staat van paraatheid. De oefeningen zouden worden ge leid door de Tsjechische maar pro- Russische onderminister van defensie, generaal-majoor Mucha. EDGARTOWN (AFP)Reuter) De jongste affaire Kennedy, ontstaan nadat Edward Kennedy een week geleden met zijn wagen in het wa ter reed waardoor een vroegere se cretaresse van Robert Kennedy ver dronk, schijnt ondanks de toespraak die Edward Kennedy tot het volk van Massachusetts heeft gericht nog niet ten einde. Zaterdagavond is opnieuw een voor de senator ernstig element naar vo ren gekomen. Kikvorsman John Far- rar die het lijk van de verdronken Mary Jo Kopechne uit de wagen haalde, heeft verklaard dat het le ven van het meisje gered had kun nen worden als Edward Kennedy on middellijk alarm had geslagen. Volgens Farrar was een van de autoraampjes namelijk geopend waar door zich in de cabine een luchtbel moet hebben gevormd. „De situatie waarin wij het lijk in de wagen aantroffen wijst erop dat Mary Ko pechne een zodanige plaats had in genomen dat ze van het laatste rest je lucht kon profiteren". Hoewel de senator na zijn televie- toespraak enorm veel sympathiebe tuigingen heeft ontvangen, zijn niet alle mensen in Amerika tevreden ge steld. Zo schrijft de New York Times in een hoofdartikel onder meer dat de verklaring onbevredigend was „omdat ze meer vragen oproept dan ze beantwoordt". Het artikel zegt onder meer: „Mis schien zijn er wel bevredigende ant woorden té geven op vragen die nu nog opkomen. Wij hopen inderdaad dat dat het geval is omdat we een levendige sympathie hebben voor se nator Kennedy in deze hachelijke si tuatie en omdat we zijn beleid in veel belangrijke politieke vraagstuk ken hebben bewonderd. Maar afgezien van deze persoon lijke en politieke sympathie zijn wij na zijn emotie-volle oproep tót het volk verre van voldaan met zijn ver klaring en wij zijn er meer dan ooit van overtuigd dat de autoriteiten van Massachusetts hebben verzaakt aan hun plicht het geval grondig te la ten onderzoeken omdat er een n<>li- tieke persoonlijkheid bij betrokken was. INNSBRUCK-WENEN (DPA) In de late zaterdagmiddag hebben zware onweders in verscheidene de len van Tirol ernstige schade aange richt en verkeersbelemmeringen ver oorzaakt. Volgens de politie zijn het zwaarst getroffen het dorp Inging bi.i Innsbruck en gebieden in het Sell- rain-dal. Een pas gereed gekomen zwembad in Inzing werd door een aardver schuiving getroffen. Een man uit Innsbruck zou daarbij het leven heb ben verloren. Zijn zoontje wordt ver mist. Inzing staat voor de helft blank. Het Sellrain-da] is door lawines van de buitenwereld afgesloten. Militai ren bieden hulp. Ook de provincie Salzburg had van onweer met zware hagel te lij den tiet ergst in W Halhach-dai en he1 Hellershach-dal. Stromen traden buiten de oevers en bruggen werden weggerukt In Brambere in het Halbach-dal zijn dertig zomergasten ingesloten, in het dorp Hollersbach tien. (ADVERTENTIE) PERS EN TELEVISIE ZI.TN WILD ENTHOUSIAST OVER AUTOMOBIELEN VEEL MODELLEN v.a. 5475, AUTOBEDRIJF WAGENBERG, TEL 01693-442

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1