Geleerden maken zich meester van maantrio Vandaag wat koeler HARDHANDIGE OVERVALLERS REROVEN FOTOGRAAF bont DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND BELANGRIJKSTE INTENSIEVE CONTROLE IN BREDA Condoomsautomaten te vroeg in café's VLISSINGER SLIKT BIJ ARRESTATIE EEN MES IN nor" UANREIS TOT LAATSTE SECONDE PERFECT JAMIN vrijdag 25 juli 1969 WEERBERICHT Commentaar Tijdperk var.' Ie hoop IVwelu g0ede wil ziin °P |Uren;' (Van onze redactie buitenland) f7 HOUSTON -- De mannen die het maantijdperk hebben ingeluid zijn gisteren veilig en in goede gezondheid op aarde teruggekeerd. IN KERMIS VIEREND VLISSINGEN Bartali: Merckx zeker geen „campionissimo" Ondanks BTW geen, prijsverhoging. r Dus 10% korting op de nieuwste modellen. De kollektie 1969/70 is nu op z'n mooist. Vraag om de bont-folder voor dit seizoen. I Grote Markt 25, 'Breda, tel. 01600-30650 s roomboterkoekjes Wie zei er ook weer dat alle verpakte broodjes hetzelfde waren? 9e jaargang no. 26180 jitie VOOR eland recfeur: Dr. W. A. J. M. Harkx jdredacieur: L. Leijendekker ifdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Jefoon 22341, Postgiro 1114111 Bewolking J Aanvankelijk kans op regen. Later droog en bewolkt. Zwakke wind uit het noordwesten. Gematigde temperaturen. STOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 pij hebben het geklaard: de eer- ste mensen, die de maan be- |reden hebben, zijn behouden op arde teruggekeerd. Nogmaals ka woord van hulde aan de drie jstronauten en aan de driehon- (trdduizend technici van hoog tot jaag, wier technisch vernuft de- avergetelijke, deze historische aireis heeft mogelijk gemaakt. [Wij hebben reeds eerder ge- ;d, dat met deze maanreis een liemv tijdperk in de geschiede- lis van de mensheid is begon- |en. Wie getuige is geweest van i eerste stap op de maan, wie reis van de astronauten via j en krant heeft meebeleefd zal |eze mening onderschrijven, i meesten van ons zullen nog loeilijk kunnen overzien, wat nu pies de gevolgen zullen zijn Jffl deze maanreis maar het is |jis, direct geconfronteerd als we met de mogelijkheden van |e techniek en de nieuwe ruimte w ons, allemaal duidelijk ge- Inden. dat de grens van het Ifflselijk vermogen verlegd is liver voorbij de horizon van ons Jivattingsvermogen. [Als techniek en wetenschap ons staat stellen de ruimte te ver- |®en dan moeten we ook r® alle mensen de aarde Waar kunnen maken. Ne mensen, wij mogen nu niet pessimistisch zijn vanwege I de ellende en het onrecht in |«e turbulente wereld. zijn de middelen gegeven |K het woord in vervulling te 5®gaan: „Zie, Ik maak alle din- h nieuw". 'n dit verband citeren wij graaf N passage uit „Revolutie en Ge- Ijthtigheid", een nota van de Herv. Kerk. Namelijk deze age: S achten het niet alleen een op- j' "tear ook en vooral een voor- vin als mens en als christen he inde geweldige processen van staan en daaraan deel te L e®' "iet dat wij zouden menen, verandering zonder meer voede leidt; wij weten al te goed, nC^USen gene'0d zÜn de verwor den ten kwade aan te Wenden. de uitdaging, welke uitgaat van 'trm t,sc'le °ntwïkkelingen, zal Woef8 d°0r christenen positief te- Betreden moeten worden". IsaÜ jS een nieuw tijdperk aan- Me° Mensen van goede wil uitdaSing van deze L 'd positief tegemoet tre Ir... n lnhoud en richting helpen aan de verder komende pen Niutii onaire ontwikkelingen. löetheijj SJd V6rre in de meer' "'eisen 1 wereld VtoSt Daarom ^"dit~ nieuwe een tijd van hoop. hee't een tuchtcom- ziin 01,cys dr- Herman Tar- omdit ua!ct'''i':'evoeSdheid ont- d aboii,Tc„ t'"OU hebben gepro- n(1oormr enten aan te trek' :eli» ..DER STERN".811 3311 ee" ar" 'ingenNtu^?DEI^ zi-'n gevahen '4 v,r?.de Plaatselijke itelinsl 1S]a"Sani I" Indii uit Oost-Pakistan bij be en Van \n y^sc-^aKistan aan an West-Bengalen en Bi- Voor de ogen van de gehele wereld ondergingen zij een desinfec terend bad voordat zij werden overgebracht naar het vliegdekschip „Hornet". Daar werden zij verwelkomd door de Amerikaanse presi dent Richard Nixon. Neil A. Armstrong, Edwin E. Aldrin en Michael Collins hebben hun Apollo 11 commando-capsule vrijwel exact naar het vastgestelde landingspunt in de Stille Oceaan gestuurd. De Apollo 11 landde (met „de neus" omlaag) onge veer 13 km van de „Hornet" het hoofdkwartier van de bergingsoperatie. Het ruimteschip kwam om 17.50 uur in het water neer. Daarmee was een einde gekomen aan de acht daagse maanreis, die de eerste men sen op de maan had 'gebracht. Ogenblikkelijk na de terugkeer op aarde werd een biologische bescher mingsbarrière opgetrokken rond de astronauten om te voorkomen dat eventuele door hen van de maan meegebrachte bacteriën het leven op aarde schade zouden toebrengen. Voordat zij uit de Apollo-cabine stapten hadden de astonauten groene pakken aangetrokken, pakken, die hen isoleerden en die voorkwamen dat zij hun adem in de lucht zouden uitademen. In een rubbervlot bij de Apollo wachtte op hen een kikvorsman, eveneens in een isolatie-pak. De as- (Van onze redactie binnenland) BREDA Vandaag zal het weer in ons land beïnvloed worden door een zwakke onweersstoring. Achter dit smalle front is echter reeds een nieuw hogedrukgebied in aantocht, zodat de vooruitzichten voor het weekend goed zijn. Deze zomerse tendens in deze doorgaans onstabiele hondsdagen, maakt volgens onze weerkundige me dewerker, de kans op een mooie zo mer zeer groot. De statistieken in de Bilt wijzen uit dat zomers met een 9 op het eind vaak zeer goed zijn (1929, 1939, 1949, 1959 en hopelijk 1969). De onweersstoring die gisteren ons land bereikte heeft op verschillende plaatsen de bliksem doen inslaan en hagelschade aangericht. In Heerlen ondervond de fruitoogst schade van enkele hevige hagelbuien. In Friesland sloeg de bliksem in bij verschilendle boerderijen. Er vielen geen slachtoffers. Wel was er sprake van brandschade. tronauten werden met desinfecte- derende middelen besproeid en met een chemisch ontsmettingsmiddel afgeboend. De cabine van de Apollo werd af gesloten en het luik en zijn omge ving eveneens afgeschrobt. Al deze handelingen werden door televisiecamera's op de Hornet gere gistreerd en uitgezonden. Amstrong, Aldrin en Collins wer den een voor een aan boord van een helikopter gehesen en daarna over gebracht naar het dek van de Hornet, waar zij te 18.57 uur aankwamen, een uur en zeven minuten nadat zij in de Oceaan waren geland. Nixon volgde hen vanaf de brug van de Hornet. De band van de Hornet speelde „Columbia, the gem of the ocean" (de commando-capsule van de Apollo droeg de naam „Columbia"). Toen de helikopter met de astro nauten landde op het dek van de „Hornet" klapte Nixon in zijn han den en wuifde, terwijl honderden matrozen de terugkerende helden toejuichten. Een kleine vrachtwagen trok daar op de helikopter met de astronauten een lift binnen waarmee zij naar het hangardek werden gebracht. Daar liepen de astronauten naar de qua rantaine-cabine, een afstand van twaalf stappen. In deze cabine zul len de astronauten 2% dag verblij ven en worden vervoerd naar het quarantainecentrum in Houston. Daar blijven zii dan nog eens 16 dagen af gezonderd van de buitenwereld. In de cabine werden de astronau ten verwelkomd door dr. William Capentier, een medicus van de NASA-staf, en John Hirasaki, een in genieur van NASA, die met de as tronauten in quarantaine gaan. Amstrong, Aldrin en Collins leken wezens van een andere planeet toen zij uit de helikopter stapten en naar de quarantainecabine liepen. Zij wuifden naar de matrozen en de NASA-functionarissen. Terwijl de astronauten de eerste medische controle ondergingen werd het dek rond de cabine zorgvuldig ontsmet. Daarna trad de militaire erewacht aan voor het venster van de cabine en konden de astronauten officieel worden begroet door de president. Dokter Carpentier heeft gemeld dat de toestand van de astronauten goed is. Nixon verklaarde: „Ik ben van daag de gelukkigste man ter wereld nu ik u mag begroeten namens zo- velen". President Nixon heeft via een microfoon met de ruimtevaar ders (achter raampje zichtbaar) in hun mobiele quarantaine laboratorium gesproken. Hij vond de afgelopen week „de be langrijkste sinds de schepping" en wenste de ruimtevaarders geluk met hun „fantastische en grootse prestatie". Dezen wenk ten vrolijk door het raam jv&n hun isoleerwagen. De president nodigde de drie ruimtevaarders uit op een feest dat hij op 13 augustus in Los Angeles geeft en waarop alle ambassadeurs en gezanten in Washington zijn uitgenodigd. Nixon zei met „de drie moedigste vrouwen van de hele wereld - jullie vrouwen" te hebben getelefoneerd. Hjj stelde de ruimtevaarders er van op de hoogte dat er van alle kanten gelukwensen binnenstromen. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN Door zeer snel ingrijpen heeft de Vlissingse poli tie in korte tijd vier personen kunnen arresteren, die woensdagnacht in Vlissingen een roofoverval hebben gepleegd. Het slachtoffer van de overval, de 22-jarige fotograaf K. B. uit Dor drecht, werd daarbij zo toegetakeld, dat hij volkomen overstuur in een ziekenhuis moest worden behandeld. De buit bestond uit een kostbare camera en een bedrag van f 2.300. Camera en het grootste deel van het geld is inmiddels weer terecht. Alle vier de daders hebben bekend. De Vlissingse gemeentepolitie, die in verband met mogelijke nieuwe kermisrelletjes ook in de avonduren versterkt paraat is, kreeg bericht van een bewoner van de Kolvenier- straat, dat op een open terrein ach ter zijn huis om hulp was geroepen. Hij had vier man en mogelijk enkele meisjes hard zien weglopen, zo ver telde de tipgever. De politiesurveillance reageerde onmiddellijk, zodat reeds in de na bijgelegen Spuistraat twee vluchters door niet minder dan drie politie auto's konden worden „ingeklemd". Het bleken de 20-jarige matroos M. V. uit Goes en het 18-jarig meisje M. B. uit Schiedam te zijn. Het meisje had eerder nog weten te ontglippen in de richting van de kermis, doch kon korte tijd later worden aangehouden. Bij fouillering bleek V. een zonnekap van een Has- selbladcamera en een aantal dia's bij zich te hebben. Andere agenten, die zich inmiddels naar het open terrein aan de Kolvenierstraat had den begeven troffen daar het slacht offer aan, die vertelde te zijn gesla gen en beroofd. Ontkennen had voor V. weinig zin, toen bleek, dat op de dia's die bij hem waren gevonden, het slachtoffer voorkwam. De beroofde fotograaf vertelde ook zijn aanvallers al langer te kennen. Hij was door hen ook naar de plaats van de overval „meegetroond", doch wist alleen hun voornamen. De twee voortvluchtigen zouden „Appie" en „Maurice" heten. (VERVOLG OP PAGINA 3) (Van een onzer verslaggevers) BREDA De politie oefent sinds kort in de café's in de binnenstad van Breda een intensieve controle uit op de aanwezigheid van automa ten voor de verkoop van voorbehoedsmiddelen. In zes gelegenheden werden deze apparaten inderdaad aange troffen. In één geval was de automaat al in gebruik, in twee andere etablissemen ten stond dat juist te ge beuren. Nu de Tweede Kamer de wet heeft aangenomen waarbij de verkoop per au tomaat van voorbehoedmid delen binnenshuis wordt toegestaan, verkeert 'n aan tal horecabedrijven blijk baar in de mening dat zij tot plaatsing en ingebruik stelling van deze apparaten zonder meer kunnen over gaan. Dit is echter niet het geval. De Eerste Kamer moet het wetsontwerp nog behandelen en zolang de wet nog niet is goedgekeurd blijven de bepalingen uit het wetboek van strafrecht en uit de Drank- en horeca- wet onverminderd van kracht. Het laatste heeft be trekking op de bepaling dat in cafés geen branchevreem de artikelen mogen worden verkocht. Ten aanzien van automaten langs de open bare weg kunnen nog ge meentelijke verordeningen worden uitgevaardigd. Een en ander kan nog wel een paar maanden aanlopen. Het bleek ons niet mogelijk bij de Bredase politie meer informatie over deze kwestie te verkriigen. ®*r. J; M- Huijgen, substi tuut-officier van justitie te Breda, stelt zich op het standpunt, dat wat niet mag ook niet gedaan moet wor den. Omdat er nog enkele maanden overheen kunnen gaan voor de toestemming volledig is, vindt hij het zin vol om maatregelen te ne men, waardoor de verkoop nog wordt tegengehouden. „Dat wil niet zeggen, dat wij er nu opeens fel op los zullen gaan. Natuurlijk niet maar de oude wet geldt nog en moet dus ook worden na geleefd. In eerste instantie zullen wij de betrokkenen waarschuwen nog even te wachten voor zij de auto maten ophangen", aldus de heer Huygen. (Van onze correspondent) MIDDELBURG De 28-jarige Vlissinger J. van der V. heeft giste ren, toen hij wegens flessentrekkerij werd aangehouden, een mes ingeslikt. J. van der V. die afgelopen maan dag, dinsdag en woensdag in diverse foto- en radiiozaken in Middelburg en Vlissingen fototoestellen en radio's op rekening en op valse naam had gekocht, werd gistermiddag aange houden toen hij in Middelburg pro beerde opnieuw een fototoestel te kopen. Direct na zijn arrestatie ver klaarde hij een mes te hebben inge slikt. De politie bracht hem naar het Gasthuis in Middelburg, waar bij het röntgenonderzoek inderdaad bleek dat V. een mes had ingeslikt. Langs operatieve weg zal het mes verwij derd moeten worden. MILAAN (AP) Gino Barta li, een van de beste wielrenners die Italië ooit heeft gekend, ver klaarde gisteren dat het Belgi sche wielerwonder Eddie Merckx op dit moment een kampioen was, maar voegde er aan toe dat Merckx toch niet kan worden beschouwd als een „campionissi mo" zoals sommige groten uit vroeger jaren. In een interview met een Mi- lanees dagblad zei Bartali, die momenteel technisch directeur is van een Italiaanse wielerploeg, dat Merckx kan worden vergele ken met de klasse van een Loui- son Bobet. „Maar hij kan niet Worden vergeleken met Coppi, met mij zelf of met Alfredo Binda, die de grootste wielrenner aller tij den was", aldus Bartali. „Merckx wint momenteel een heleboel wedstrijden maar hij heeft geen goede tegenstanders tegenover zichMisschien zou alleen Gianni Motta het hem moeilijk kunnen maken, maar Motta is ongelukkig genoeg in slechte fysieke conditie". IN BELGIë heeft de politie de 30-ja- rige dochter van een bijkantoorhou der van een bank in Oudenaarde ge- arrseteerd, die op 30 juni met ruim een half miljoen was verdwenen. De buit bleek echter inmiddels verdwe nen te zijn. (ADVERTENTIES) bont: zi .-Regenmantels f 49, Tergal Ook een ruime sortering mantelpakjes, costumes v.a. 98,- japonnen v.a. 29,-^- TILBURG BREDA Heuvelstraat 44 Elndstraat 14 Tel. 04250-31620 Tel. 01600-31086 DEN BOSCH SCHAPENmarkt 17 Tel. 04100-39125 vandaag 250 gram van 109 voor 95 niet te geloven voor die prijs! Zeker niet die mevrouw die zich vorige week met andere broodjes in de vingers sneed. Alleen King Com Koninkjes en Kornetten zijn dagenlanger vers en... voorgesneden! Snij n dus nooit meer in de vingers en vraag voortaan uitdrukkelijk om King Com broodjes. - Kill^ Cbni «."teajge dat u weggooit, is de verpakking

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1