279, 495, 18.75 be Vandaag weer tropische dag De Block: begin augustus prijs- stop voor vlees DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Tsaar wil het zo. DB STEM Rijk vangt BTW in woning bouw op Kennedy is zijn rijbewijs kwijt andaag in cerisebowls TEL BANKSTEL ;een rode loper voor {RMSTRONG EN MIKE COLLINS Drie jaar voor Hagenaars in zaak brand Hulst JAMIN HOGERE BIJDRAGEN BREDANAAR VERDRONKEN donderdag 24 juli 1969 Zeer warm nu 295.- schil- NU afels I Geen minirokken meer voor vrouwelijke Israëlische militairen Maanbasalt haar België; hiets voor Nederland in Zuid-Vietnam Rust Geralt Brooke binnen vijf dagen vrij? (Van onze redactie buitenland) HOUSTON -■ Zonder rode loper, zonder hand drukken en zonder de kussen van hun vrouwen. Derde verdachte NIXON Eigen woningen ,sp9e jaargang - no. 26179 blTIE VOOR «LAND xteur: Dr. W. A. J. M. Harkx [Ifdredacteur: L. Leijendekker Jofdkantoor: Breda, Reigersfr. 16 Lfoon 22341, Postgiro 1114111 WEERBERICHT Zonnig en warm tot zeer warm weer. Kleine kans op onweer. Wei nig wind. IfjrORENROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 li.— NU IEUBELSUPERMARKT i bij het riTUUT VOOR &ORLICHTING |en Eikenkasfen -ECHTS ray verkochte ge tandpasta met naak. tide witte tanden. MAANTRIO ARMSJL'KONU De Tsaar (Van onze redactie buitenland) HOUSTON De technici in het vluchtleidingscentrum in Houston werden dinsdagavond opgeschrikt door een geluid vanuit de Apollo- 11-capsule, dat veel leek op „het lawaai van duizendoorlogszuchtige indianen, vermengd met een lach van een monster". Mission Control vroeg daarop aan de astronauten: „Jullie hebben toch zeker niemand bij je daarboven?" Gistermiddag werd duidelijk wat de oorzaak was van de gillende storingen in de radio, waardoor het controlecentrum van Houston werd opgeschrikt. Uren naderhand merkte Neil Armstrong terloops op, dat hij een geluidsbandje had laten draaien met zijn lievelingsplaat, ge titeld „Muziek van de maan". „Klinkt dat even merkwaardig", zei Houston. Armstrong antwoordde: „Dat moet toch ook". Edwin Aldrin zei daarop dat hij er net zo over dacht als Houston,, „Maar de tsaar wil het zo". Sinds de Pravda Arm- strong „De tsaar van het ruimte schip" heeft genoemd, spreken zijn collega's hem nog steeds zo aan. In Aldrins bio-medische meetap paratuur heeft de gevoelige hart- sonde het hegeven, waardoor de registratie in Houston is uitgeval len. Hij heeft geprobeerd de sondes uit de pakken van zijn collega's te gebruiken, maar dat hielp niet. Al drin verzekerde dat hij wel kon la ten zien dat zijn hart nog werkt. Houston: „We geloven het zo ook wel". CHTER SLOT Bier, zweet en rust. Dat was dit jaar meer dan ooit het beeld, dat bij de Acht van Chaam waargenomen kon worden. Van een onzer verslaggevers) DE BILT Ook vandaag zal cr ia ons land sprake zijn van een tropische dag. Behalve langs de kusten zullen overal weer tempe raturen boven de dertig graden ge meten worden. Gisteren was het in het grootste deel van Brabant 32 graden. In Zeeland werd plaatselijk 28 graden gemeten. De onweersbuitjes die voor de no dige opfrissing moesten zorgen zijn Weliswaar hier en daar gevallen maar waren te gering in aantal en omvang om voor veel afkoeling te wgen. Achter de kleine onweers storing die vrijdag over ons land zal trekken is reeds een nieuw ho- gedrukgebied gesignaleerd hoven de oceaan. Daarom zijn de vooruitzich ten voor het komend weekend on verminderd gunstig, dat wil zeg gen warm tot zeer warm. De aanpassing aan deze tropische omstandigheden verloopt soepel. De grote warenhuizen kunnen de hittegolf en de uitverkoopdrukte redelijk goed verwerken omdat ze voor het merendeel voorzien zijn die het slechts met ventilatoren van air-conditioning. Ook de zaken moeten stellen blijven optimistisch. De bedrijven die het van dit war me weer moeten hebben zien hun omzet met sprongen stijgen. Over het algemeen kunnen de brouwe rijen, de ijs- en frisdrankenfabrie- ken voldoen aan de grote vraag. De moeilijkheden treden pas op bij de aanvoer naar de verkooppunten. De voorraden bij de fabrieken en de grossiers is ruim voldoende maar dediepvrieskasten bij de detailhan delaren zijn vaak te klein. Dagelijks consumeert de Nederlandse bevol king voor ruim twee miljoen gul den aan ijs. De grote ijsconcerns (Campina, Ermi, Iglo en Jamin) zagen hun afzet gisteren ruw ge schat met 300 procent stijgen. In de afgelopen week is tweemaal zoveel verkocht als normaal. Het jaarlijkse ijsverbruik per hoofd van de be volking is gemiddeld 6 liter. Ook de frisdrankenfabrikanten en de brouwerijen beleven op het ogenblik een topdrukte. Hier ligt het probleem van de aanvoer niet zo sterk omdat de detaillisten niet alle flesjes in een diepvrieskast hoeven op te slaan. De Bredase He ro verzendt per dag circa een mil joen flesjes. Dat de makers van zomerkleding, zwempakken, strand- en tuinacces- soires goede dagen beleven is een open deur. Dat ook de beheerders van campings, zwembaden, speel tuinen en de verhuurders van strandstoelen de zon dankbaar zijn zal niemand verbazen. TEE AVIV (AFP) De vrouwelij ks militairen in het Israëlische leger tullen geen minirokken meer mogen tegen, Een dinsdag verschenen voor- schrift stelt de lengte van de rokken We centimeter boven de knie vast. De militaire politie zal er op moe- en toezien dat de rokjes niet te kort vT' gevolg was dat gisteren veel ■ouwelijke militairen druk bezig uren hun rokken te verlengen. (Van een onzer verslaggevers) HAAG Naar wij ver- vzal de Vrije Universiteit un Brussel de beschikking krij- teanbodem*6 m°nSterS Van de keÜlf kel'eft hier een nog onbe- hoeveelheid basaltblokjes rau e ehemische en mine- den Sns(''laPPen zullen wor- dr t "derzocht door professor sohanner-iWab en diens weten- "uppelyke medewerkers. liike w/'j? van wetenschappe- van a,, I ngen die profiteren vondsL „ri\aanse geologische geen Netlen maan komen Nederlandse instituten voor (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Waarschijnlijk begin augustus zal minister De Block (economische zaken) een prijzenbeschikking voor vlees af kondigen. De minister zal proberen een vaste re greep op de vleesprijzen te krij gen. Dinsdag zal voor de voorberei ding van de prijzenbeschikking over leg plaats hebben tussen het ministe rie van Economische Zaken en het produktschap voor vee en vlees. Het ministerie van economische za ken heeft de indruk gekregen dat de winkelprijzen van vlees en vlees waren soms meer zijn gestegen dan gerechtvaardigd is. Een moeilijkheid is dat de prijs van het slachtvee via markten en beurzen tot stand komt en daarom niet onder de algemene prijsstop van begin april valt. De onderdelen van het slachtvee, die als vlees en vleeswaren via grossiers in de handel komen, vallen wel onder de prijsstop. Met een speciale prijzenbeschik king voor vlees wil minister De Block als nog voorkomen dat de vleesprij zen meer stijgen dan door de prijs van het slachtvee wordt gerechtvaar digd. DE ZWEED ERIK WICKBERG gisteren gekozen tot generaal van het leger des heils. De 55-jarige Zweed is de eerste Scandinaviër die aan het hoofd komt te staan van de beweging. DE BLOCK ongerechtvaardigd onze redactie buitenland) (Van SAIGON In Zuid-Vietnam is praktisch sprake van een gevechts pauze. De afgelopen vierentwintig uur is geen enkele Amerikaanse sol daat gesneuveld, en slechts één ge wond, zo maakte de Amerikaanse legerleiding gisteren bekend. Burgemeester van Yerseke kwam, zag en overwon. Pag. 3. Ossendrechtse herhaiers had den wel degelijk iets te doen, zegt de minister. Pagina 7. Gebruik van landbouwvergiften moet beperkt worden. Pagina 9. Broekpakken: sleutelwoord in de mode voor de komende win ter. Pagina 11. Hoogwaardig gas uit kolen is de hoop van de Duitse mijnge- bieden. Pagina 15. MOSKOU AFP) De Britse spion Gerald Brooke zal binnen vijf dagen worden vrijgelaten. Hij is on langs van het Russische kamp Pot- raa, waar hij een straf van vijf jaar uitzat, naar Moskou overgebracht. Dis is in welingelichte bron in de Russische hoc'dstad vernomen. Het voorlopig akkoord over de vrijlating van Brooke is bereikt na diploma tieke besprekingen die de laatste da gen in Londen hebben plaatsgevon den. Enkele detailkwesties zullen nog moeten worden opgelost. GRENDEL Zo zullen vanmiddag tegen zes uur Neil Armstrong, Ed win Aldrin en Mike Collins worden 'verwelkomd" op aarde na de meest spectaculaire reis van deze eeuw. Het maantrio gaat onmiddellijk achter slot en grendel. De maan reizigers zullen na de landing in de Stille Oceaan minstens achttien dagen in quarantaine moeten blijven. Men vindt deze drie weken quarantaine noodzakelijk om een overigens onwaarschijnlijk geachte besmetting van de aarde met de bacteriën van de maan te voorko men. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De rechtbank te Middelburg heeft woensdag de Hage naars B. F. en B. E„ die betrokken waren bij de inbraak in het Hulsterse warenhuis, beiden veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenis straf van drie jaar met aftrek van voorarrest. De rechtbank achtte bewezen po ging tot diefstal met braak; brand door schuld waardoor een bejaarde omwonende het leven verloor en brand door schuld waardoor gevaar voor de omgeving ontstond. De recht bank achtte hen niet schuldig aan de dood van de brandweerman. Deze werd, zoals gemeld, nadat hij korte tijd aan het blussingswerk had deel genomen, onwel en overleed, waar schijnlijk aan een hartaanval. Tijdens de behandeling van de zaak, op 11 juli, had de officier mr. Th. Lebret, tegen B. F., die hij als „hoofdverdachte" bestempelde, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar met aftrek van voorar rest geëist. Tegen B. E. werd een onvoorwaar delijke gevangenisstraf van vier jaar en zes maanden met aftrek gevor derd. De officier achtte de inbrekers wel verantwoordelijk voor de brandweer man omdat deze, zo stond in de dag vaarding vermeld, door de „inspan ning" van de brandbestrijding het le ven zou hebben verloren. De rechtbank meent echter, dat de inbrekers voor een dergelijk oorzake lijk verband niet aansprakelijk kun nen worden gesteld. De zaak tegen de derde verdachte die weigerde op zo korte termijn te worden gedagvaard, zal waarschijn lijk begin september dienen. EEN SCHOONZOON van ex-presi dent Valencia van Colombia is gis teren door drie mannen in Zuidoost- Colombia ontvoerd. Ze eisen een losgeld van ongeveer 700.000 gulden. Van de achttien dagen op aarde zullen Armstrong, Aldrin en Collins 67 uur doorbrengen in een isolerings capsule die weliswaar belangrijk gro ter en comfortabeler is dan hun ruimteschip maar hun toch een zeer beperkte bewegingsvrijheid geeft. Die capsule wordt gebruikt voor het vervoer van de ruimtevaarders naar het ontvangstcentrum voor maanreizigers in Houston. Behalve de drie ruimtevaarders zullen ook een arts en een technicus de reis naar Houston in de capsule meema' ken. De capsule is tien meter lang, verdeeld in drie afdelingen en voor zien van onder andere televisie. Een van de kikvorsmannen die na de landing in de Oceaan bij het ruim teschip zal neerkomen zal gekleed in een speciaal duikerpak het vaar-| tuig inspuiten met een sterk ont smettingsmiddel, in het bijzonder rondom het luik. Hij zal de drie ruimtevaarders eenzelfde kostuuim geven als hij draagt. Dat kostuum bedekt hen van top tot teen en is voorzien van een ademhalingsinrich ting die aan een gasmasker doet den ken. Van een rubbervlot dat onmiddel lijk daarna tot zinken zal worden gebracht, gaan de astronauten met 'n hefschroefvliegtuig naar het vlieg- dekschip „Hornet", waar ze meteen in de isoleringsruimte zullen gaan. President Nixon, die aan boord van de „Hornet" zal zijn, zal de „maan mannen" via een speciale telefoon lijn toespreken. De Apollo-11 zal vanmiddag om 17.35 uur met de tweede kosmische snelheid van 39.715 kilometer per uur in de atmosfeer van de aarde duiken. Een koerscorrectie die voor gister middag op het programma stond, kan opnieuw vervallen. Bij het binnen gaan van de dampkring wordt het hitteschild van de cabine witgloei end, het bereikt een temperatuur van 2700 graden Celcius. Veertien minu ten later, om 17.49 uur Nederlandse tijd, moet de Apollo-11 naast het bergingsschip „Hornet" in het water neerkomen. Ned. I zai het neerkomen van de Apollo-11 rechtstreeks uitzenden. (ADVERTENTIE) vandaag 150 gram van 99 voor 89 niet te geloven voor die prijs! (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De jaarlijkse rijks bijdragen voor woningen die op 1 januari 1969 in aanbouw waren zul len in verband met de invoering van de btw worden verhoogd. De jaarlijkse bijdrage voor huur woningen zal zoveel worden ver hoogd, dat de hogere stichtingskosten niet van invloed zijn op rente en aflossing. De rente die bü de berekening van de annuiteit in aanmerking wordt ge nomen, is voor woningwetwoningen, waarvan de bouw voor 1968 is be gonnen, gelijk aan de rente van de lening welke voor de betrokken wo ningen is verstrekt. Voor woningwetwoningen, met de bouw waarvan in 1968 een begin is gemaakt, is deze rente 6 3/8 procent. De 50-jarige annuiteit a 6 3/8 procent is 6,679 procent. De bijdrage zal der halve worden verhoogd met 6,679 pro cent van het bedrag waarmede de stichtingskosten zijn verhoogd. De bijdrage voor deze particuliere huurwoningen zal eveneens omhoog gaan met 6,679 procent van het be drag waarmede de stichtingskosten ten gevolge van de btw zijn geste gen. De in 1968 toegekende jaarlijkse bijdragen voor eigen woningen zal op dezelfde wijze stijgen als die voor particuliere huurwoningen. Aangezien de in 1968 toegekende bij dragen voor eigen woningen 50 pro cent hoger lagen dan die voor parti culiere woningen en huurwoningen, wordt op de verhoging van de bij drage voor eigen woningen een toe slag van 50 procent gegeven. (Van een onzer verslaggevers) OOSTERHOUT Gistermiddag omstreeks half één is in het recrea tieoord Surea te Dorst de 36-jarige Bredanaar F. L. door onbekende oor zaak om het leven gekomen, toen hij daar in de bu/rt van de duiktoren aan het zwemmen was. Het slachtoffer, dat bekend stond als een geoefend zwemmer, was van de toren gedoken en zwom met zijn zwager terug naar de kant, toen hij plotseling in de diepte verdween. Een aantal omstanders slaagden er eerst na drie kwartier in om het slachtoffer boven water te halen. In het Brielsemeer is gisteren de 46-jarige heer T. van Oudenaarden uit Rozenburg verdronken. Hij kon met zwemmen en verdween op een gegeven moment in de diepte. In Schagerbrug is de 33-jarige heer L. Verheijen uit Tilburg verdronken. Tijdens het spelen met een van zijn kinderen is hij in het diepe gedeelte van het duinmeer in Petten terecht gekomen en verdronken. Het kind werd gered. (ADVERTENTIE) BONT tegen Zomerprijzen Kies nu in alle rust Uw bontmantel, bontstola of bonthoed. NU 10% zomervoordeel. TILBURG r Heuvelstnat 44, Tel 04250-31620 RG BREDA at 44, Eindstraai 1 4 31620 Tel 01600-31086 DEN BOSCH SCHAPENmarlc! 17 Tel. G41 00-391 25 (Van onze redactie buitenland) BOSTON In afwachting van een voltooid onderzoek inzake het auto ongeluk in Edgartown (Massachusetts) is Senator Kennedy zijn rijbewijs voorlopig ontnomen. Dat is gistermiddag op het registratiekantoor voor motorrijtuigen te Boston meegedeeld. De Senator was zaterdag in het Water gereden, waarhij zijn passagiere, Mary Jo Kopechne om het leven kwam. Maandag zal hij op een rechtzitting moeten verschijnen, om vast te stel len of hij zich schuldig heeft gemaakt aan het „zware vergrijp" van voor tijdige verlating van de plaats van het ongeluk, zonder kennisgeving aan de politie. Als de rechter hem schuldig bevindt, kan Kennedy voor zes maanden zijn rijbevoedheid worden ontzegd. Collega's van senator Kennedy bleken woensdag bezorgd over zijn toe komst, nu het woord dronkenschap is gevallen in verband met het auto ongeluk. Deze mogelijkheid, waarhij hij te hard zou hebben gereden, werd dinsdag geopperd door het tijdschrift Newsweek. Het schreef dat nauwe medewerkers van de senator „naar men weet zich ernstig bezorgd hebben gemaakt over zijn drinkgewoonten, zijn roekeloze rijden en zijn voorliefde voor mooie gezichtjes".

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1