2 Dagen met Rocco Granata HUNTER tussen haakjes j tour Irving Wallace in Amsterdam voor zijn nieuwe boek NEDERLANDSE SPEELFILM OP TELEVISIE Vakanties Maan Oost-west Angst Lichtwedstrijd Tsjechen „ALS IK M'N EIGEN LIEDJES ZING, DAN VOEL IK ME ERG GELUKKIG" Schandalen Kinderen Winkeltje NEDERLAND I BELGIë (Frans): NEDERLAND II BELGIë (Nederl.) DUITSLAND I DUITSLAND II Luister naar I BENELUX 1944-1969 rmmmi J?\ "Tfi DB STEM VAN MAANDAG 21 JULI 1969 (Van onze show-redactie) Als Rocco Granata (30) deze ochtend thuiskomt, schijnt de zon boven Antwerpen. Het is half zes; wat slaperige gezichten van vroege voetgangers. Gisteravond heeft de Belgisch-Italiaanse zanger een optreden ergens in Nederland verzorgd en hij is er uren blijven rondhangen. Pilsjes drinken en nachtelijk praten met alle mensen. Hij is nu doodmoe, maar dat heeft hij aan zichzelf te wijten. Al vóór twaalf uur waren zijn contractuele verplichtingen voorbij en mocht hij wat de organisatie in die Nederlandse gemeente betreft best naar huis, naar zijn vrouw met wie hij acht maanden geleden trouwde. Rocco Granata zegt mij:„ik ben zo blij als een kind, als ik ergens succes heb gehad Dan kan ik niet zomaar naar huis, dan moet ik er blijven, dan begint mijn ontspanning. Als ik meteen zou weggaan, zou ik het gevoel hebben de mensen in de steek te laten. Ik wil dan praten, met mensen van de organisatie. Niet °m nieuwe contracten af te sluiten, maar gewoon om te zien of zij tevreden zijn". Ik hoef hem niet te vragen of zijn vrouw dat leuk vindt. Twee dagen lang volg ik zijn werkzaamheden in de muziek-bussiness. Donderdag avond zei hij mij in Brussel al: „al les wat ik doe, accepteert mijn vrouw. Ze kent mijn idealen en weet waar ik voor werk. Ze heeft zich helemaal kunnen aanpassen,. Ik vind dat geweldig van haar, maar soms voel ik me er toch niet zo ge lukkig mee. Soms denk ik: „ik zou ook graag willen ontspannen, een dagje verlof nemen of zo, in de weekends fijn thuis zijn. Maar je weet hoe dat gaat... acht jaar ge leden zei ik tegen een journalist dat ik dacht nog twee jaar te blijven zingen. Dat zou ik nu ook aan jou kunnen zeggen. Maar als een nieuw idee goed van de grond komt, blijf ik toch weer bezig". Donderdag en vrijdag. Twee dagen uit het leven van Rocco Granata, de Italiaan die ais tienjarige jongen naar Belgie kwam, er een jeugd orkest formeerde en toen plotseling nu elf jaar geleden het idool van duizenden werd dankzij zijn „Marina". Hij is iets dikker gewor den sinds toen. De lichte heesheid in zijn stem is nagenoeg verdwenen. En de rest? Zijn zangerscarriere, zijn succes?" Kom maar kijken", zegt hij mij, „je hoort weinig van me? Je moet eens weten hoe hard ik werk". Donderdagochtend zit hij al om zeven uur achter zijn bureau, thuis. Hij werkt aan contracten als zanger, aan afspraken als zakenman. Om negen uur rijdt hij naar de bank in Antwerpen, voor zijn privébetalin- gen, voor het saldo Van zijn eigen sinds zes jaar bestaande pla tenmaatschappij „Cardinal Re cords". Daarna naar kantoor- Hij zegt: „iedereen mag alles van mij weten, hoe ik leef en wat ik doe. De inzinkingen en de successen. Maar niemand zal ooit in mijn le ven een schandaaltje ontdekken. Er zijn ook zangers die een schandaal nodig hebben om succes te hebben". Is dat zijn ervaring na elf jaren beroepszingen? Rocco Granata: „Ik heb ze leren kennen, al die mensen die voortdurend de vedette willen uithangen. Je kent ze wel: een rode sportwagen, met veel vrouwen in veel nightclubs hangen. Steeds maar erg opvallen. En als ze geen geld meer hebben, gaan ze bedelen om op de televisie of de radio te komen. Zo leven die mensen, van dag op dag, helemaal in een waas, een schijnwereld. En ze schieten er niks mee op". Hij hangt zijn bril aan het boordje van zijn zwarte trui en zegt: „wat hebben al die artiesten aan de tele visie? Oké, na een uitzending kun nen ze weer even leven en uitgaan, maar dat is bet enige resultaat. Hun eigen repertoire. Hun eigen carrière, offeren ze op Ze verkopen zich even aan de tv om een of twee evergreens te zingen, buitenlandse nummers. Maar wat hebben ze daaraan, ze worden er niks beter van. Ik heb om die reden nooit graag voor de televisie gewerkt, hier in België. Omdat ik alleen maar een lied wil zingen dat ik commercieel vind, een liedje waar van ik veel verwacht en dat bet waard is in de belanibstelling te ko men. Dat klinkt zakelijk, maar zo bedoel ik het ook precies- In België doen negen van de tien zangers niks anders dan evergreens zingen en de Belgische televisie wil ook haast niks anders dan evergreens. Zo doende. Ik wil niet op de televisie om 3tralend te lachen of zo. Ik wil er mijn werk zingen, zoals Philips een nieuwe uitvinding bij het koop- publiek wil presenteren. En ik wil er doodeenvoudig geld mee verdie nen". Donderdagmiddag werkt hij op zijn kantoor aan de planning van zes nieuwe langspeelplaten, die in september moeten kunnen worden opgenomen. De meeste van de 72 daartoe benodigde liedjes, heeft hij zelf geschreven. Hij schaaft ook aan een serie kinderliedjes, die hij mis schien in Nederland komt opnemen met Harry Geelen. Hij zegt: „kijk, dit is mijn beroep. Werken, nieuwe ideeën ontwikkelen, mijn firma suc cesvol maken. Ik wil kinderplaten opnemen en verkopen met een kin derboekje erbij. Dat is zo'n idee, iets geheel nieuws, daar loop ik he lemaal warm voor en daar werk ik me graag voor dood". Rocco Granata is veranderd. De showbussiness heeft veel van zijn tijd in beslag genomen; het zingen is naar de tweede plaats verscho ven. Hij vertelt: „Ja, dc platenpro- motie is voorn,, gekomen. Maar ik zing toch nog zoals vroeger, min stens drie keer per week, altijd ie der weekend. Alleen tournees maak ik niet meer. In '60 ging ik naar Amerika. Ik heb overal ter wereld maandenlange tournees gemaakt* Daar ben ik nu mee gestopt, dat kon niet meer. Maar als ik zing, mijn eigen liedjes, dan doe ik dat graag, dan voel ik me erg gelukkig". „Ik heb wei het gevoel dat ik in die jaren iets bereikt heb", ver volgt hij. „Maar ik voel me echt nog wel een gewoon mens. Ik voel me als een boer die aardappelen gaat planten en daarbij hoopt dat er zoveel kilo uit die grond komt. Het is gewoon je beroep. En als het niet meer op deze manier zou lukken, zou ik gewoon een winkeltje beginnen. Als je maar werkt, dan is het goed". Donderdagmiddag is hij om half een even thuis gekomen. „Ik ben doodmoe", zegt hij tegen zijn vrouw. Hij gaat een half uurtje liggen. Om twee uur is hij terug op kantoor Om vijf uur rijdt hij naar Brussel, om er in een kleine Decca-studio opnamen te maken met de zang groep „De Elegasten" Dat duurt tot ver over twaalven, donderdag avond. In het cafeetje aan de over kant drinken wij daarna snel een glaasje tonic. De vrijdagochtend is gelijk aan die van donderdag. Om twee uur 's middags vertrekt hij naar Nederland. Hij rijdt niet al te hard; tijd genoeg. Zijn vrouw weet dat het zaterdagochtend zal zijn voordat hij terug is. „Nu weet je het", zegt hij onder weg. „Wat is succes? Wat de kran ten schrijven? Hoe vaak je op de televisie komt? Toen „Marina" een hit werd, zei iedereen dat ik geluk had gehad. Onzin. Ik weet toevallig wat ik er allemaal voor heb moeten Rocco Granata in de studio. doen. Toen ik negen jaar was, stu deerde ik al muziek, terwijl mijn vriendjes in het gras speelden. Had ik ook kunnen doen, maar ik wilde alle instrumenten kunnen bespelen. Ik wilde later wat groots worden. Daarom studeerde ik in plaats van te voetballen zoals de andere kin deren.... Ik wil niet zoveel geld ver dienen dat ik een villa in Accapulco kan gaan rusten, daar geloof ik niet in. Ik ben ook niet jaloers op de mensen die veel geld verdienen. Ik ben alleen maar jaloers op de capa citeiten van die mensen die veel geld verdienen (Van onze kunstredactie) AMSTERDAM Irving Wallace, de Amerikaanse schrijver van wiens hand steeds meer bestsellers zijn verschenen, is in Amsterdam om nieuwe ideeën op te doen voor zijn volgende boek, getiteld „the word" (het woord), een met werkelijke feiten vermengd fictief verhaal over de huidige religie dat zich afspeelt in vijf Europese hoofdsteden met als belangrijkste Amsterdam. In het Amstel-hotel vertelde Wal lace niet zonder trots, dat dit nieuwe boek, waarvoor hij alleen nog maar over losse notities beschikt, desal niettemin reeds is verkocht aan de filmmaatschappij 20th Century Fox. Regisseur Darril Zanuck heeft op grond van de verfilming van ette lijke andere boeken van Wallace zo veel vertrouwen in diens talent, dat hij collega-regisseurs geen kans heeft willen geven hem voor te zijn. Opnamen voor de film „het woord" zullen terstond na de ver schijning van het boek beginnen. Wallace hoopt dat zi)n nieuwste telg over 1,5 jaar in de boekwinkels zal leggen en verwacht dus, dat het fil men omtrent de jaarwisseling 1970 -'71 kan beginnen. Volgens hem zal ongeveer 40 procent van de film in Amsterdam worden opgenomen. Zelf in Chicago geboren uit ou ders, die van Russische afkomst wa ren, heeft Wallace na de tweede we reldoorlog heel Europa rondgezwor ven, al heeft hij n-og altijd zijn domi cilie in Los Angeles. Voor vele van zijn boeken heeft hij nl. Europeese steden als achtergrond gekozen: „The prize" (over het wel en wee van de Nobelprijs) speelde zich af in Stockholm (en werd in 1962 in heel Scandinavië verboden, omdat men het daar met Wallace's kritiek op de verkiezing van de Nobelprijs winnaars niet eens was), „The plot" speelde in Parijs en in „Sunday gent leman" treft men een reeks van 18 ware reportages aan over allerlei on derwerpen, waarvan vele Europese. Een van die reportages, daterend uit 194? is gewijd aan schilderijen- vervalser Han van Meegeren: „de man die Goering beetnam". Op 1 januari 1948, twee dagen na de dood van Van Meegeren, die op 30 decem ber 1947 als gevolg van een hartaan val overleed, speelde niemand min der dan filmacteur Paul Muni de rol v-an Han van Meegeren in een over heel Amerika uitgezonden ra diobewerking van deze reportage. En in 1953 werd het verhaal van Wallace onder de titel „the hoax" door de televisie „van kust tot kust" uitgezonden met in de hoofdrollen Herbert Marshall en Paul Henried. Wallace was voor het laatst in ons land geweest in 1946 voor de reportage over Van Meegeren. Gis teren kon hij niet nalaten te zeggen, dat Amsterdam zoals het thans reilt en zeilt -bijna onherkenbaar is geworden vergeleken bij dat eer ste na-oorlogse jaar. Met waarde ring spreekt hij over de leesgierig heid van de Nederlanders die hij af leidt uit de vele boekwinkels en de hoge beloningen aan auteursrechten, die hij zojuist heeft ontvangen voor een verkorte uitgave die in Neder land is verschenen van zijn boek „the man" (de neger), die abusieve lijk president van de V.S. werd. In totaal zijn van zijn hand thans 13 boeken verschenen, inclusief „de zeven minuten", dat volgende maand uitkomt en waarover de Fox maat schappij eveneens een film zal ma ken Dit boek is gebaseerd op de problemen van de vrijheid, belicht tegen een achtergrond van censuur en gerechtelijke vervolgingen van pornografie in de V.S. Deze week vertrekt Wallace met vrouw en doch ter naar Parijs. (Van onze RTV-redactie) HILVERSUM Vanavond zal voor de TROS-televisie een Neder landse film, „de vergeten mede minnaar" worden getoomd, welke film omstreeks 1964 is vervaardigd door de Nederlandse Filmproduktie Maatschappij naar een gelijknamig boek van Rico Bulthuis. Het is de geschiedenis van een man, die gedurende een bepaalde tijd zijn geheugen heeft verloren. Hij wordt zwervend en armoedig ge kleed aangetroffen en ter observa tie in een kliniek voor rustzoeken- den ondergebracht, waar hij de functie van tuinman op zich neemt, aanvankelijk leeft hij daar als een gelukkig, ietwat kinderlijk mens, tot dat zijn genegenheid voor de assis tente van de psychiater hem naar het geheim van zijn verleden doet verlangen. Bij zijn eerste poging om de poort der herinnering te openen, wordt hij zich ervan bewust een doodsvij and te bezitten, die een zwarte baard draagt. Deze vijand schijnt hem soms te schaduwen, verschijnt in angstdromen en maakt hem wan trouwend en waakzaam tegelijk. Hij is ach er intussen niet van bewust, dat de politie die simulatie nog steeds voor mogelijk houdt, hem nauwkeurig blijft gadeslaan. Maar er is nog iemand, die hem schaduwt, namelijk een tuinarchi- tekt, die na een publakatie in de krant in „de man zonder geheugen' zijn rivaal herkent, die hem voor een gepleegd misdrijf kan aanbren gen. Als aan het slot van de film „de man zonder geheugen" be grijpt, dat hij zich heeft willen ver eenzelvigen met zijn medeminnaar en dat zijn doodsangst voor de man met de zwarte baard slechts uit zijn geweten voortkomt, staat de weg open naar een nieuw leven. (ADVERTENTIE) omoe CIGARETTES - l i 6.00 APOLLO-11 6.30 APOLLO-11. 12.00 SLUITING 13.30 APOLLO-11 16.30 APOLLO-11 14.30 MILITAIR DEFILE 18.50 PLUIMPJE 16.15 LE PETIT GARCON PERDt 19.00 JOURNAAL 17.45 LA BELGIQUE EN 19.30 AVRO'S REGIOVIZIER CHANSONS 18.30 APOLLO-11 20.00 JOURNAAL 18.52 LA PLANETE AUX SEPT 20.20 KEER KWIS MONARQUES (1). 20.50 DE SAINT 19.05 ANTENNE-SOIR 21.40 INFO. Informatierubriek. 19.30 SPORTJOURNAAL 22.10 JOURNAAL 20.00 JOURNAAL 22.15 APOLLO-11 20.30 VIVE LA VIE 23.00 SLUITING. 21.20 GRAND PRIX D'INTERPRI TATION. 18.56 PLUIMPJE 19.00 JOURNAAL 19.03 SCALA 19.30 COHEN EN KELLT. T.v.-füm. 20.00 JOURNAAL 20.20 MR. ROSE. T.v.-film. 21.05 DE VERGETEN MEDEMIN NAAR. Nederlandse speelfilm. 22.30 JOURNAAL 22.35 SLUITING 6.30 - 10.00 APOLLO-11 14.30 REPORTAGE DEFILE 16.15 -17.45 VOOR GROTE EN KLEINE MENSEN. 18.30 APOLLO-11 18.55 ZANDMANNETJE 19.00CHARLIE MUSICUS Met Charlie Chaplin. 19.30 WERELD ZONDER GRENZEN 19.45 OPENBAAR KUNSTBEZIT 19.55 DE WEERMAN 20.00 NIEUWS 20.25 HIGH CHAPARRAL 21.15 APOLLO-11. Samenvatting. 22.15 TAPTOE. Klarinettenkwartet 22.35 NIEUWS 20.00 JOURNAAL 20.15 MENSEN OP DE MAAN. 21.05 REPORT 21.50 EINER WEISS MEHR. T.v.-film. 22.35 JOURNAAL 23.55 DIE REGENSCHIRME V0N CHERBOURG Duits-Franse speelfilm. 0.25 JOURNAAL 6.30 17.30 17.35 18.20 19.10 19.45 20.10 20.55 22.25 23.00 23.10 17.30 OP DE MAAN Reportage van de Apoïïo-ll, NIEUWS DIE DREHSCHEIBE APOLLO-11. KONIGLICH BAÏERISCHESI AMTSGERICHT T.v.-film. HEUTE VERRATEN UND VERKAtFll Documentaire. Aansluitend: Nieuws. UNTER GANGSTERN Franse speelfilm. APOLLO-11 NIEUWS 14E DUITSE EVANGELISCHE! KERKENDAG Maandag 21 juli HILVERSUM I 402 M NCRV: 12.00 Los-vast: gevarieerd progr. (12.21 Voor boer en tuinder; 12.26 Meded. voor land- en tuin bouw; 12.30 Nws.: 12.41 Actualitei ten). 14.05 Lichte grammofoonmuz. 14.30 Stereo: Tenor en piano: klas sieke liederen. 15.00 Hervormde mid- dagdienst- N.O.S.: 15.30 Zoeklicht op Nederland: informatief progr. over Limburg afgewisseld met muziek. (16.00-16.02 Nws.). 17.20 Overheids voorlichting: De bevolkingsgroei van Suriname. Spreker: F. J. van Wel. NCRV: 17.30 Voordracht. 17.45 Ste reo: Licht instrumentaal kwintet. 18.00 Stereo: Meisjeskoor en licht instrumentaal sextet. 18.19 Stereo: Lichte grammofoonmuz- 18.30 Nws. 18.41 Actualiteiten. 19.00 Verslag IBM-Schaaktoernooi te Amsterdam. 19.03 Literama: radio-kroniek over boeken, schrijvers en toneel. 19.20 Stereo: Internationaal Koorfestival 1969. 19.50 Stereo: Lichte grammo foonmuz. 20.10 Stereo: Metropole orkest 20.30 Stereo: Moderne orkest - muz (gr.). 21.55 Stereo: Lichte grammofoonmuz. 22-20 Avondover- denking. 22.30 Nws. 22.40 Meded. 22.45 Vertolkers beluisterd, muzikale lezing. 23.25 Stereo: Lichte grammo foonmuz. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM H 298 M VPRO: 12.00 Agent OOO: lichte grammofoo-nimuziek en interviews. 13.00 Nws. 13.11 Informatie: ontwik kelingswerk- 13.20 Pro memorie. 13.25 Moderne kamermuz. 14.30 Ste reo: lichte grammofoonmuz. 14.45 Gevarieerd progr. N.O.S.: 15.00 Ste reo: Militair orkest (gr.). AVRO: 15.30 De muzikale ballades van Ma cedonië I, lezing met muziekfrag menten. 16.00 Nws. 16.02 Beatrix „Feest" Oord, gevarieerd progr. 16-30 Voor de jeugd. 17.30 Brabant Journaal. Ong. 17.55 Meded. 18.00 Nws. 18.11 Radiojournaal. 18.25 Ik verbind u doorpraatje. N.O.S.: 18.30-24-00 Apollo 11, reportages. In dit progr. om 19.30 Nws.; om 19.35 (evt later): R.V.U.: Verslavings middelen. Spreker: Prof. dr. Joh. Booy; om 22.30 Nws.; om 22.40 AVRO's Radiojournaal; om 23.55 Nws. (Afhankelijk van de maan- vluc-ht kunnen deze programmaon derdelen verschoven worden). HILVERSUM ni 240 M E.V FM TROS: 12.00 Nws. 12.03 Lynx (dl Los). KRO: 13.00 Nws. 13.03 Acfe[ liteiten. 13.08 T.N.T.: muz. vancéil tot twee. 14.00 Nws. 14.03 Pop-Ir.: gezellig aanplaten. 15.00 Nws. 15.0! Holster: pop- en countrymuz. 16.001 Nws. 16.03 lORRRrrrr....: pop-maga- zine. 17.00 Nws. 17.02 Actualiteiten. 17.07-18.00Draaij ijof draaiik: verzoek- platenpro gramma. BRUSSEL NEDERLAND'» VA tt 12.00 Nws- 12.03 VotaraVj (12.08-12.15 Landbouwkroniek), BffJ Nws., weerbericht, toespraak, medl delingen, dagklapper en SOS-berici 1 ten voor de schippers. 13.30 Open-1 en belcantomuz. (14.00 Nws.)_ 15.00 tot 23.45: Tips voor autómbi-1 listen. 16.00 Voor de zieken, l!-( Nws. 17.03 Gevarieerde muz. (17,Hj en 18.00 Nws.). 18.00 Belgiscie' nomuz 19.00 Nws. en weirbericht. 19.30 Gevarieerde muz. 2201 Nws, berichten en De Zeven tasten. 22.15 Gevarieerde muz. 23.11 S' 23.10 Dansmuz. 23.40-23.45 Nws. Dinsdag 22 juli HILVERSUM I 402 M NCRV: 7.00 Nws. 7.10 Het 1 woonl 7.15 Od het eerste L lichte muz- met nws. en actualitei ten. 8.00 Nws. 8.11 Stereo: Gewijde muz. (gr.). 8.30 Nws. 8.32 Toerinj- club: vakantietips. 8.45 Voor de huisvrouw. (9.00-9.10 Gymnastiek voor de huisvrouw). 9.35 V" den- 9.40 Stereo: Lichte - foonmuz. 10.00 Taal en symbool: le zing over de bijbel. 10.15 Stereo: Operafragmenten (gr.). 11.00 J'~" 11.02 Stereo: Operafragmenten 11.15 Voor de zieken. Ong. 11.55 Me-1 dedelingen HILVERSUM H 298 M AVRO: 7.00 Nws- 7.10 Ochtends» nastiek. 7.20 Stereo: Lichte granfflH foonmuz. 8.00 Nws. 8.11 Radiojour-1 naai. 8.20 Stereo: Lichte grams®;! foonmuz. (8.30-8.33 De groenteman.) I 8.50 Morgenwijding. N.O.S-: 9.00 I gebreide reportage of herhato» N.O.S.-progr. 9.40 Muziek uit Middeleeuwen en Renaissani AVRO: 10.00 Voor de kleuters. 10-31 Arbeidsvitaminen: populair verzo™ I platenprogr. (11.00-11.02 Nws.). Nj I Voor de vrouw. (11.55 Beurster- ten). DE Praagse regisseur Jan Schmidt heeft een nieuw filmgenre geintro- duceert: de eastern Dat slaat op zijn nieuwste film, een Tsjechisch- Russische coprodulrtie die zal gaan draaien onder de titel „The Lan- fieri Colony". Het verhaaltje speelt tegen een achtergrond van bergen, een meer en zeilschepen. Een Nederlands schip vaart een baai binnen. Een jongeman gaat van boord en dmi vojgt een opeenstapeling van actie: liefde, goudzoekerij en vuistgevech ten. Komt ons bekend voor. Volgens ons is een aestern gewoon een uit het oosten komende western. NIET alleen kinderen zijn bang in het donker. Veel volwassenen lijden aan overdreven angstgevoelens. Vooral in de grote steden woont de vrees. Dit vertelt ons een Duits opi nie-onderzoek. De stad waar de vrees in Duits land het grootst is is West-Berlijn. Hier gaf maar liefst de helft van alle ondervraagden toe aan angst gevoelens te lijden en zich niet graag in het donker buiten het druk ke centrum te willen ophouden. De angst voor de duisternis is gro ter dan de angst voor de misdaad, zo kwam vast te staan. Het aantal angstigen werd tweemaal zo groot toen gevraagd werd naar hun ge voelens tijdens hun tocht 's nachts naar huis. Slechts 3 procent van de mannen gaf angstgevoelens in het donker oprecht toe tegen 37 procent van de vrouwen Dat wil natuurlijk niets zeggen. Vrouwen kunnen best eerlijker zijn. Verdeeld naar de leeftijdsgroep kwam uit het opinie-onderzoek naar voren, dat van de mensen boven de zestig jaar ruim de helft in het donker bang is. Opmerkelijk was de reacties van mensen beneden de dertig. Ruim eenderde bekende on der bepaalde omstandigheden bang te zijn" De middenmoot tussen 30 en 60 jaar komt er erg moedig uit. Ook dat betekent echter niet veel. Deze generatie houdt in wel meer zaken de schijn op. O WACHTER der aarde; fakkel der nacht: looP naar de maan; naar de maan reiken; tegen de maan blaf fen; 't is rosse maan; de maan staat achter de kerk; als de maan vol is schijnt ze overal; waar de zon schijnt is de maan niet nodig; de maan breekt al bij hem door; al het geld is naar de maan, MOETEN we wel vierhonderddui zend kilometer in het heelal reizen om een nieuwe wereld te ontdekken? Het onbekende, onverwachte is veel dichter bij dan we soms denken. Neem nu eens Akaba- Dat is een Jordaanse havenstad aan de golf van die naam. Juist ja: recht tegen over de Israëlische evenknie Eilat. De bewoners van beide steden be spieden elkaar onverpoosd, ze ken nen rust noch duur om uit te vinden welke schepen hun havens aandoen, hoeveel en waar ze vandaan komen. Ze gaan precies na hoeveel hotels, bioscoPen en cabarets er nu weer bij de boze buren bijgebouwd wor den. Maar voor de buitenwacht be staan ze niet voor elkaar; ze duiden ze alleen maar aan met „Die van de overkant". De twintigjarige oorlog heet nog steeds wapenstilstand. Daaraan dan ken beide haven- en badplaatsen de afwezigheid van verduisteringsmaat regelen. In plaats daarvan voeren ze een lichtoorlog. Als 's-avonds de vuurtoren van Eilat zijn eerste stra len uitzendt laat het antwoord van Akaba niet op zich wachten. Zodra de straatverlichting van de één zich manifesteert, knipoogt de ander prompt terug. De lichtplek ken zetten uit gelijk olievlekken. Materiële macht en welstand wordt hier vertaald in kilowatt-uren. Bui ten Akaba vindt men de Jordaanse werkelijkheid terug: geiten en ..dro medarissen in een woestijn bij 35 graden. En we moeten 350 kilome ter de voetsporen van Lawrence van Arabië drukken om de schamele hoofdstad van het hasjemdetische koninkrijk te bereiken. Geen enkel reisbureau dat z0'n programma aanbiedt. Het zou an ders een mooie slagzin zijn: Acht dagen naar de oorlog der lichtste den. drongen. Vraagt een dame aan een stil staande taxi-chauffeur in Praag; „Bent u vrij"? Antwoordt hij: „Ik ben Tsjech". In de straten van Praag struikelt een vrouwtje en valt. Komt een Sovjetsoldaat voorbij, die het vrouw tje op de been helpt. „Dank u wel, Sovjetsoldaat", zegt het vrouwtje. „Maar vrouwtje", antwoordt de sol daat. „U moet mij niet bedanken, bedank liever de communistische partij". „Luister eens hier jongen", zegt zij, „ik ben op mijn achterste gevallen, niet op mijn achterhoofd". Een volk dat overzichzelf lacht bouwt aan zijn toekomst. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de BENELUX zullen in Nederland, België en Luxemburg herdenkingspostzegels verschijnen. Goed idee. Wat in de afgelopen 25 jaar in de BENELUX bereikt is, is het herdenken waard. O IN Praag lopen de politie-agenten momenteel steeds in patrouille van drie man: een die kan lezen, een die kan schrijven en de derde om die twee intellectuelen in het oog te houden. Een wat wrang grapje uit Praag. Grapjes maken over de Russen en over zichzelf is nog steeds een van de geliefde manieren van de Tsje chen om hun onlustgevoelens met de huidige situatie af te reageren. We willen u enkele voorbeelden niet ont houden Waarom waren in augustus vorig jaar de Joegoslaven en de Roeme nen de vrienden van de Tsjeeho- Slowaken, en de Hongaren, Oost- Duitsers en Bulgaren hun broeders? Omdat men zijn vrienden kan kie zen, maar zijn broeders krijgt opge- EENHEID im Europa is de droom van elke rechtgeaarde EEG-er. Maar wat moeten er nog veel ver schillen opgelost worden voor die eenheid bereikt wordt. We praten nou niet eens over zuiver politieke of economische verschillen. Er zijn ook nog andere, waarvan het maandblad vam de Europese Ge meenschap ons regelmatig op de hoogte houdt. Op het gebied van schoolvakanties bijvoorbeeld. Nederlandse scholen hebben de kortste vakanties in de EEG. En dat geeft problemen, zo lezen wij, omdat het zowel voor ouders als voor de toeristenindustrie steeds moeilijker wordt voor een zo kort tijdsbestek (vier of vijf weken) va kanties te organiseren. Misschien moet er ook voor i'l scholen een regeling komen vW vakantiespreiding. De Fransen ff daar wel voor te vinden. Daar is wintersport voor de kleine man e® betaalbare zaak geworden en v® Fransen dromen nu van een winter vakantie in februari, waarvoor graag de zomervakanties willen korten. De Italiaanse scholen sluiten de zomer bijna drie maanden, wa de Italianen zelf overigens niet erg gelukkig mee zijn. Maar hun o derwijs- en examensysteem is danig ingewikkeld (en kostbaar) verandering op korte termijn w. niet mogelijk zal zijn. In studie daar nog een plan om een maJt wintervakantie in te lassen. Ook de Belgen houden tersport. Zij hebbem het erg aangepakt. Uit speciale sf sen worden de reizen gefinancj Het zijn wintersportreizen z°< direct vakantiedoeL Het is een I digweg een overplaatsing vani t r lingen en leraren in „sneeuw L sen" naar Zwitserland of Oo;ste l De resultaten zouden buitenge i Z'JHeeft ons zuidelijk buurland WH iets dat we oveT kunnen nemer. Redactie: José Toirkens Bijdrage: Joop Bartman (Van onze speciale verslag PARIJS In de besloten ziin zorgvuldig bewaakte kalt Eddy Merckx een ge vangt) zichzelf. Telkens als er van bi geroezemoes van de wachte nigte doordrong, leek hij krimpen. Merckx was hypei Hij had de luiken van de rair sluiten en hij lag daar. D armen fel afstekend tegen lakens, als een man die banj het enthousiasme dat hij z ontketend. Zoals elke avond er voor zijn hotel honderder ters samen. Wachtend op het dat Merckx zich even zou I: het moment dat nooit kwa (Van onze sportredactie)| BEEK Ben Janbroers stuk te krijgen. De schrale,! Amsterdammer flitsend in d> sprint, sterk in het vlakke Ho| land, heeft in het Zuidlh zwaar genoemde Adsteegcird complete elite van de Nedei amateur wielrennerij in de str j het nationale kampioenschap slagen. De hinderlijke Adstee venijnige bult in het 5600 lange parkoers, die 33 keer worden genomen, kon Janbroef slopen. Keer op keer had Ja moeite de kopgroep bij te Wanneer de stekelige Adsteei rug kromde. Maar Ben Janl 20-jarige chauffeur uit Amsti wilde niet afhaken uit de kwa sterke kopgroep, die al na 60 1 185 km gestalte had gekregen. Ben Janbroers heeft namel: rakter en wilskracht. Twee schappen, gevoegd bij. zijn spri: liteiten, die dit seizoen al ovj ningen hadden gebracht in di meke ronden van Gelderlai Drente. Janbroers wist dat de ste triomf in het nationale weg: bmnen zijn bereik zou zijn, wi hy de strijd in de voorste lini kunnen voltooien. Janbroers h* z(jn tanden moeten bijten, hij i de vermoeidheid weg te dring ?*en Janbroers en Keetie Haa, het landskampioenschap bij de

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 6