KOELE ARMSTRONGDE AREND IS GELAND Luchtslag tussen Egypte en Israël DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Loena-15 scheert boven de maan Ted Kennedy ontsnapt weer aan de dood Zweefvlieger gehinderd door acht Starfighters WAGTMANS WACHT GROOTS WELKOM West-Irian definitief bij Indonesië Dienstregeling van de Apollo editie voor (Van onze redactie buitenland) HOUSTON - De eerste mensen zijn op de maan. De Amerikanen Neil Armstrong en Edwin Aldrin kwamen gisteravond om precies 21.17 uur op de planeet waar voor lien nooit een mens geweest 'is Commentaar Aangekomen „UITSTEKEND" Man met arm door ruit: slagaderlijke bloedingen fataal CAIRO: 17 TOESTELLEN NEERGEHAALD Egyptische versie EXTRA NUMMER 109e jaargang no. 26176 ZEELAND Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 maandag 21 Juli 1969 weerbericht Drukkend Warm en drukkend weer met ver anderlijke bewolking. Overwe gend matige wind uit het westen. Dezelfde temperaturen. KANTOREN. ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL 37)50 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 Eerste mensen op de maan Als deze krant verschijnt, is de mensheid bezig geschiedenis te maken. Twee mannen staan op de maan. Op een afstand van meer dan 350.000 kilometer van de moeder planeet verkennen zij een hemelli chaam, waarvan zo'n kleine tien jaar geleden een bekende Nederlandse geleerde nog zei, dat het wel nooit binnen bereik van de mensheid zou komen. Wie gisteravond de landing van de LM heeft gevolgd, zal dezelfde opluchting gevoeld hebben als wij, toen bekend werd dat het toestel veilig en vast op de maanbodem stond. En degenen, die daarbij iets van ontroering hebben gevoeld, be hoeven zich niet te schamen. Het moment was historisch en juist in zijn menselijke aspecten uniek. Overigens moet de geestdrift nog even worden ingetoomd. De astro nauten staan nog voor moeilijke uren. De LM moet vandaag weer los komen van de maan en worden sa mengevoegd met de Columbia. Een hachelijke operatie, waarvan men echter, na de ervaringen tot nu toe, het beste mag verwachten. De miljoenen, die met ons, besef fen wat de drie daar ginds doen en gedaan hebben, kunnen niet anders hopen dan dat de terugkeer van de maand even voorspoedig zal verlo pen als heenreis en landing. Het wordt vandaag een bijzonder spannende dag. (Van onze redactie buitenalnd) MOSKOU De Sovjet-Unie heeft Sisteravond bekendgemaakt, dat de uoena-15 een nieuwe baan om de maan beschrijft waardoor het Rus- Kjcne ruimtevaartuig zich op een 7» van nog geen 16 km van de "PPervlakte van de maan bevindt. Russische persbureau Tass 4 de te- be- mebn rrr" persoureau rass rto u jongste wijziging van de baan van de Loena-15 om J- wLl 15,'16 uur <Ned- tijd) is si-In-0 Bet vaartuig waarhn ?niPsvormige baan, maan io mmimunl afstand tot S i1®1?11 en de maximum-af- vom-1 a 7" bedraagt. Tass meldt sen oói Loena-15, die acht da- een 011 werd gelanceerd, thans wLv,0m de maan beschrijft tenfc t duur 1 uur en 54 minu" automat; zegt- er n°S bij: "He' I verrif.d station Loena-15 gaa derzoek^va wet.enschaPPeüjk on beid van de maan"™16 in de "abij I liikheUiUndi'®e" blijven met de moge- na-15 een "'uh0Uden dat de Loe- voert Ool/s maanlanding uit- dat de Tn interpretatie echter W de m3;15 ?Ueen-de ^P°110 11 ar, .3 10 alleen de A.p- houdt, houdT^Sl0ep in dei 'gaten Prnf T n voor mogelijk. Jodmh Bank1 h6t Britse Wdatde' r2ei gisteravond landen L ,Loena"15 ofwel i van dé spoedig weer te ge- moet verder van dé mal; spoedig weer verder n aT moet gaan vliegen. De twee mannen, die hun namen hebben gegrift naast die van de grote ontdekkingsreizigers uit het verleden, brachten hun ruimte schip, „Eagle" genaamd, in de Zee der Stilte na een gevaarlijke en moeilijke afdaling van het ruimteschip Apollo-11. Astronaut Micheal Collins bleef in de Apollo-capsule achter en draait rond de maan in een baan op meer dan 96.5 kilometer Armstrong en Aldrin hadden niet veel tijd om te genieten van wat voor hun ogen opdoemde. De landing verliep perfect. De eerste woorden van de koele Armstrong op de maan waren: „De Arend is geland". Na acht minuten op de maan kre gen Armstrong en Aldrin toestem ming om voor de tijd van een om wenteling van de moedercabine, de „Columbia", ongeveer twee uren, op de maan te blijven. Toen de landing door de grondcontrole op aarde werd bevestigd zei deze: „Er staat een stel jongens op de grond blauw te wor den, maar nu ademen we weer". De landing is perfect verlopen. De zachte landing werd door Mi chael Collins, die alleen in de Co lumbia verder ging, bevestigd. Later werd meègedeeld dat de landingstijd onofficieel 21.17 uur Ned. tijd was. de vlucht duurde toen 102 uur 45 mi nuten en 42 seconden, slechts 39 se conden later dan volgens programma. Collins riep uit: „Fantastisch", toen hij hoorde dat de landing geslaagd was. Tien minuten na de landing begon Aldrin te vertellen wat hij zag. „We zullen wat bijzonderheden geven over hoe het er hier uitziet. Maar het lijkt op een verzameling van alle soorten vormen, hoeken, korrels, een collectie van bijna alle soorten rots. De kleur hangt af van de hoek waar onder je er naar kijkt stenen en grote keien zien er uit alsof ze in teressante kleuren gaan krijgen". Armstrong meldde dat zijn kame raad en hij zich zeer goed voelden en dat men zich wat h'en betreft niet on gerust hoefde te maken. Hij gaf snel zijn indrukken weer. Hij zag grote maanblokken, tot drie meter hoog. Aldrin ging na of alles aan boord nog in orde was en of de maansloep elk ogenblik weer zou kunnen opstijgen wanneer dat nodig zou zijn. Arm strong meldde dat de maansloep aan vankelijk in de richting ging van een krater die zo groot was als een voet balveld, waarin hij grote rotsen zag. Door handbesturing bracht 2hij de „Arend" naar een terrein dat ge schikter was om te landen. De ruim tevaarders hebben geen moeilijkhe en ondervonden met het navigeren onder de aantrekkingskracht van de Houston prees de bemanning :„Jul- lie hebben uitstekend werk verricht". De twee mannen wilden echter niet dat Collins vergeten zou worden en zeiden: „Vergeet hem in de com mando-module niet". Collins was in tussen met de Apollo-11 weer achter de maan verdwenen. De ruimtevaar ders deelden mee dat de plaats waar zij oorspronkelijk zouden landen sterk bezaaid was met kraters. Daar om hadden zij besloten om nog een minuut lang verder te vliegen. Sinds het ogenblik van de landing worden zij door Houston niet meer opgeroe pen met „Eagle" maar met „Tran quility", de naam van de „zee" waar in zij zijn geland. De ruimtevaarders zeiden zich niet te kunnen oriënte ren, zij wisten niet waar zij precies stonden. Een woordvoerder van de NASA bevestigde dat het voor Hous ton ook nog niet helemaal duidelijk was. Volgens een voorlopige positie bepaling staat het maanvaartuig even ten noorden va de maanequator, in het westelijk deel van de „Mare Tranquilitatis". MAANDAG 21 JULI 07.02 uur Na technische voorbe reidingen opent Armstrong luik en maakt zich gereed af te dalen. Hij heeft tv-came- ra bij zich waarmee de acti viteit van het tweetal op de maan zal worden gefilmd. 07.17 uur Armstrong zet als eer ste mens voet op de maan. 07.27 uur Armstrong verzamelt eerste bodemmonsters. 07.47 uur Aldrin voegt zich hij Armstrong, waarna ver scheidene meetinstrumenten en laser-reflector op maan worden geïnstalleerd. N.B. Deze tijden onder voorbe houd van vervroegde uitvoe ring. 09.12 uur Aldrin klimt weer aan boord. 09.32 uur Armstrong volgt hem. 09.42 uur Luik wordt gesloten. Apparatuur aan boord ge controleerd. 10.50 uur Luik wordt even ge opend om overbodig gewor den uitrusting weg te wer pen. 11.12 uur Armstrong en Aldrin gebruiken maaltijd. 11.52 uur Rustperiode. 15.52 uur Na nieuwe maaltijd laatste controle apparatuur. 18.55 uur Maanspin stijgt op van maan richting moedercabi ne. 22.15 uur LM weer vastgekop peld aan moedercabine. 22.32 uur Armstrong en Aldrin terug aan boord Apollo-11. DINSDAG 22 JULI 02.25 uur Afstoting van LM. 05.57 uur Ontsteking hoofdmo tor Apollo-11 voor terugkeer naar aarde. NEDERLAND I 6.0012.00 Apollo-11-program ma in kleur. 16.30 Inleiding tot het opstijgen. 22.15 Inleiding op de koppeling LM-Apollo-11. HILVERSUM II 7.10, 8.20, 18.30 en 22.50 Apollo- 11-nieuws en reportages. Opgelucht en. blij vernamen de vrouwen van de drie Apollo-astronauten gisteravond slaagde landing op de maan. V.l.n.r. Janet Armstrong, Pat Collins en Joan Aldrin. het nieuws van de ge- ARMSTRONG COLLINS ALDRIN SAS VAN GENT Als gevolg van een slagaderlijke bloeding is de 36-jarige E. C. van Hijfte te Sas van Gent overleden De heer Van Hijfte sloeg met zijn arm door een ruit van zijn woning en kreeg daardoor twee fatale slag aderlijke bloedingen. Twee snel ont boden artsen hebben nog getracht hulp te verlenen, maar zij kwamen te laat. De heer Van Hijfte was ge huwd en had drie kinderen. (Van een onzer verslaggevers) HULST Acht laagvliegende, nóg niet geïdentificeerde Starfighters kwamen vrijdagmiddag zo dicht bij 'n zweefvliegtuig van de Club Hulst, dat de zestienjarige vlieger zich ge noodzaakt zag reeds op vijftig meter hoogte te ontkoppelen om een bot sing te voorkomen. De Starfighters, die kennelijk niet op het verschijnen van het zweef vliegtuig hadden gerekend, verbra ken hun formatie. De zweefvlieger maakte juist zijn duizendste vlucht. De leden van de zweefvliegclub, die vorige week een zweefvliegkamp hielden in Hulst, toonden zich zeer geschrokken. De Rijksluchtvaart dienst, die over het voorgevallene werd geïnformeerd, adviseerde de zweefvliegclub een rapport te maken. De eigenaar yan het vliegveld, de heer Heyens, verklaarde dat de Rijksluchtvaartdienst bijtijds alle be trokken vliegvelden had ingelicht over het zweefvliegkamp. Het is mo gelijk dat de militaire vliegers dat bericht niet hebben gezien. Boven bepaalde delen van Zeeuwsch-Vlaan- deren mag laag worden gevlogen. De Luchtmachtvoorlichtingsdienst kon ons zondagavond evenmin na dere inlichtingen verstrekken. BIJ RASSENONLUSTEN in York, Pensylvania, hebben vrijdagnacht 11 mensen schotwonden opgelopen. (Van onze redactie buitenland) TEL AVIV/CAIRO Israëlische vliegtuigen hebben gisteren, voor de eerste maal sinds het einde van de zesdaagse oorlog, aanvallen ondernomen op Egyptische stellingen langs het Suez-kanaal. Volgens een Israëlische woordvoer der in Tel Aviv zouden een batterij Russische Sa-2 raketten, en verschil lende stellingen van de Egyptische artillerie en infanterie vernietigd zijn. Bij de luchtactie zijn, aldus de Is raëlische staatsomroep vijf Egypti sche straalvliegtuigen neergeschoten, terwijl de Israëli's twee vliegtuigen verloren. Tezeilfder tijd hebben Israëlische grondtroepen een aanval uitgevoerd op een Egyptisch fort bij de zuidelij ke mond van het Suez-kanaal. Daar bij zouden volgens een woordvoerder in Tel Aviv tientallen doden en ge wonden aan vijandelijke zijde geval len zijn. Aan de algehele actie kwam gisteren om 18.00 uur een einde. In Caïro verklaarde een militaire woordvoerder van het Egyptische le ger dat 17 Israëlische toestellen zijn neergeschoten bij de gevechten. De luchtgevechten zouden zijn begonnen terwijl reeds een artillerieduel woed de aan weerszijden van het Suez-ka- (Van onze redactie buitenland) EDGARTOWN De Ameri kaanse senator Edward Kennedy (37) staat een aanklacht te wach ten na een auto-ongeluk, waarbij hij op het nippertje aan de dood ontsnapte. Het ongeluk gebeurde zaterdag op een van de eilanden voor de kust van Massachusetts. De voormalige secretaresse van zijn vermoorde broer Robert kwam om het leven. Kennedy stortte met zijn auto, waarin ook Mary Jo Kopech- ne (29) zat, vanaf een smalle brug in een vijver. Hijzelf kon er tijdig uitkomen. De vrouw verdronk. De politie in het naburige Edgartown heeft gezegd dat de zaak vandaag voor de rechter zal komen. Volgens politiechef Dimonic Arena heeft de senator zich schuldig gemaakt aan voortijdige verlating van de plaats van het ongeluk. Edward Kennedy was pas na en kele uren bij het politiebureau ver schenen om het ongeluk te melden. Hij vertelde dat hij in een toestand van shock en uitputting verkeerde nadat hij verscheidene malen de vijver in was gedoken in een ver geefse poging de vrouw te redden. De auto was met het dak omlaag naar de bodem gezakt. Hij wist niet hij hij er zelf uit was gekomen. Het slachtoffer was met andere oud medewerkers van Robert Kennedy door Edward uitgenodigd voor een zeilweekend bij Kaap Cod. Het was de tweede maal dat de 37-jarige senator, een potentiële kandidaat voor de presidentsver kiezing van 1972, op het nippertje aan de dood ontsnapte. Vijf jaar ge leden brak hij bij een vliegtuigon geluk zijn rug. naai. Radio Caïro noemde het neer halen van de vijandelijke straaljagers de grootste overwinning sinds de zes daagse oorlog. De aanvallen vanuit de lucht dooT Israëlische vliegtuigen werden be antwoord met tegenaanvallen in de Sinaï-woestijn. In Caïro werd meege deeld dat een raketlanceerinrichting, drie radarstations, enkele tankkolon- nes en munitieopslagplaatsen zijn ver nietigd. Van verliezen aan eigen zijde werd geen melding gemaakt. (Van onze speciale verslaggever) PARIJS Rini Wagtmans, de beste Nederlander in het eind klassement (zesde) van de door Eddy Merckx gewonnen Tour de France, wacht een grootse huldi ging in zijn woonplaats St.-Wil- Iebrord. Dat werd gisteren op de wielerbaan van Vincennes be kendgemaakt door een van zijn broers, die een actie hiertoe op touw heeft gezet in het dorp. Dinsdag zal die huldiging plaats hebben. De trouwe aanhangers uit St.-Willebrord zullen hun nieuwe vedette dan afhalen aan de rijksweg Breda-Roosendaal, waar de grens van de gemeente ligt. In oplocht, en met een mu zikale bijdrage van de fanfare en de drumband „De Eendracht", gaat het gezelschap naar het clublokaal, waar Rini Wagtmans een aardig cadeau staat te wach ten. „Wij zijn", aldus een van zijn supporters, „met vijf man door Sint-Willebrord gegaan voor een huis aan huis-collecte. De reac ties waren zeer positief. Ieder een gaf gul. We hebben dan ook een schitterend cadeau voor Rini kunnen kopen". (Van onze redactie buitenland) DJAKARTA Het regentschap Paniai in West-Irian, waar in mei j.l. een opstand was uitgebroken te gen het Indonesische gezag, heeft zich zaterdag ervoor uitgesproken dat het gebied bij Indonesië blijft, zo heeft een woordvoerder van het Indonesische ministerie van binnen landse zaken meegedeeld. Thans hebben vertegenwoordigers van meer dan de helft van de bevol king van West-Irian zich voor aan sluiting bij Indonesië verklaard, en daarom zal West-Irian deel blijven uitmaken van Indonesië, zo heeft woordvoerder Taufiq Ismail van het ministerie van voorlichting zaterdag meegedeeld. De komende vergaderingen in de overige vijf regentschappen, waarbij Djajapoera, zullen daarom nog slechts een formaliteit zijn. ALEXANDROS PANAGOELIS, de Griekse verzetsstrijder die door de Junta gevangen gehouden wordt, heeft een van de belangrijkste Ita liaanse litteratuurprijzen gekregen, op grond van de poëtische waarde die aan zijn rede's voor de Griekse rechtbank worden toegekend. APULLO-ll is nu met zijn we reldhistorische missie onderweg. De Stem heeft in de afgelopen weken gepoogd met een reeks artikelen de vele aspecten van de landing van de eerste mensen op de maan zo nauwgezet moge lijk te benaderen. Het verheugt ons dat velen van hun instemming met dit streven hebben getuigd. Daarbij kwam dikwijls de wens naar voren de reeks „De maan bemand" in een compacte vorm bij de hand te hebben. De Stem komt aan dat verlangen tegemoet. Deze week zal een extra-uitgave van onze krant verschijnen waarin men de belangrijkste bij dragen in een handig formaat bijeen kan vinden. Bovendien zal dat nummer de beste foto's bevatten van de eerste mense lijke voetstappen op onze satel- lictpianeet. Deze uitgave zal onder meer worden aangeboden aan de scho len voor voortgezet onderwijs in Zeeland en West-Brabant. Ze is ook voor iedere andere belang stellende eveneens op aanvraag gratis verkrijgbaar. Zolang de voorraad strekt zullen wij deze extranummers in de komende weken aan de opgegeven adressen verzenden. Aanvragen dienen gericht te worden tot' Abonnementen administratie De Stem, ReigWr- straat 16 Breda.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1