SOVJET-UNIE STELT DE NASA GERUST: Loena blijft Apollo uit de weg ubelen Indonesische para's naar Wisselmeren de mannen- modemakers ruimen op! DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Eerste voetstappen op maan mogelijk al om 4 uur maandag Negentien kinderen (verdrinken lin Loire Vijf leden van één gezin in Frankrijk omgekomen andaag in DE STEM Traangas bij pastoorswisseling Heyerdahl weer op „Ra 100,-70,-50,-34 JAMIN SS ilk. I zaterdag 19 juli 1969 Droog ZAWBEDDING BROKKELDE WEG Baby stikt in wieg Zonnestraling Oudenbosch extra nummer Zeilers vermist LUCHTVERKEER: In V.S. vorig jaar meer dan tweeduizend bijna-botsingen KIEZEN ONDER GEWAPEND TOEZICHT Vervangen kersenbonbons J 109e jaargang no. 26175 editie voor ZEELAND Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda Reigerstr. 16 I Telefoon 22341, Postgiro 1114111 WEERBERICHT Veel bewolking maar op de mees te plaatsen droog. Matige tot af en toe krachtige zuidwestelijke wind. KANTORENROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 :,teak: o.a. bar met verlichting, oor TV. Van 560,- voor 448,.,' MOSKOU - HOUSTON - (Reu ter - AP) De Sovjet-Unie heeft de Amerikanen gisteren op hun telefonische navraag ge antwoord dat de Loena-15, die rondom de maan draait, de vlucht van de Apollo-11 niet zal storen als alles volgens plan verloopt. Als er verandering in de toestand komt, zullen de Rus sen dat laten weten. Kolonel Frank Borman, comman dant van de Apollo-8 die in decem ber om de maan heeft gevlogen, had donderdagochtend de president van de Russische academie van weten schappen, prof. Kelidsj, opgebeld. De ze heeft 's avonds per telegram de gegevens over de baan van de Loe- na-15 meegedeeld en verzekerd dat de Loena de gepubliceerde route van de Apollo niet zal kruisen. Sinds zij donderdag in een baan om de maan kwam heeft de Loena-15 geen enkele manoeuvre uitgevoerd die voedsel zou kuimen verschaffen aan de speculaties dat zij de Ameri kaanse reizigers te vlug af moet zijn met het verzamelen van maanstof. De Loena draait in een parkeer- baan met een hoogtepunt van 129 ki lometer en een laagtepunt van 100 kilometer boven het maanoppervlak, waarmee zij wat dat betreft volledig voldoet aan de Russische beschrijving van haar taak, namelijk verkenning van de ruimte dichtbij de maan. Sir Bernard Lovell, de directeur van het Engelse observatorium te Jodrell Bank, die het vermoeden heeft geuit dat de Loena speciale nanoeuvres, zoals mogelijke landing en opstijging van het maanoppervlak zou uitvoeren, heeft gezegd dat met de grote radio-telescoop nog steeds de Russische sonde gevolgd wordt. Hij is geïntrigeerd door het uit blijven van activiteiten van de son de, maar volgens hem kan in het scala van mogelijke manoeuvres van de Loena er nog geen enkele worden uitgesloten. Een in Moskou verblijvende westerse ruimtevaartdeskundige gelooft niet dat de kansen op een eventuele zach te landing en een unieke „graafactie" verkeken zijn. De Sovjet-Russische pers heeft vrij dag veel aandacht gegeven aan het feit dat de Loena-15 in een baan om de maan is gekomen. Ook daar schrij ven de kranten dat het ruimteschip vermoedelijk zal landen en daarna naar de aarde zal terugkeren, maar daar geen officiële bevestiging van te hebben. De pers blijft opk het nieuws geven over de vlucht van de Apollo-11. fro-teak met wit laqué deurtje, joekenplank. Breedte 110 cm. cm. Van 134,- voor 116,-. op draaipoot, met uktuurstof. Modern an 220,- voor 175,-. roet van kunststof, kuip met degelijke 198,- voor 138,-. cht: iksweg Oudenrijn-Arnhem, itjutphaas. er dam: Dothandelsgebouw, :ena 737. terdam: dhouderskade 74 (modern), zersgracht 590 (klassiek). Taag: ikelcentrum „Waldeck", le Laan van Meerdervoort. hen (N.b.) mdelseweg 45. en: Spoorsingel2. APOLLO HAARSCHERP OP KOERS ANGERS (AP) Negentien Fran se kinderen zijn gisteren in de Loire verdronken toen de bedding waarop zij speelden onder hun voeten weg zonk en zij onder het slib en het wa ter werden bedolven. De vijf jonge leiders van de slachtoffertjes is dood door schuld ten laste gelegd. Tegen het vallen van de avond wa ren de stoffelijke resten van 10 kin deren geborgen. Aan het reddings- en bergingswerk op de ter plaatse 500 meter brede rivier wordt door tientallen vaartuigen en kikvorsman nen deelgenomen, maar volgens de I politie bestaat er geen hoop meer dat de negen nog vermiste kinderen de ramp hebben overleefd. De slachtoffers allen tussen 13 en 14 jaar maakten deel uit van oen gezelschap van 60 kinderen uit oen vakantiekolonie in Angers dat onder geleide van vijf toezichthou ders een bustochtje maakte. De toezichthouders, drie jongeman- t ten en twee meisjes, werden na het ?"£eluk ter ondervraging naar het nooldbureau van politie te Angers gebracht, waar zij van dood door schuld werden beschuldigd. I UTRECHT onz® eorre.3P°ndent) unuscni De ruim zeven maan- I oude baby Edwin van de familie I 0ln, p'3 uit Abcoude ie in zijn wiegje ifwï' v?.rm°edelijk heeft de baby jl Ult zÜn dekenklem gewoeld en ar,na op z'n Duik naar het voe teneinde van de wieg gekropen. (Van onze redactie buitenland) HOUSTON De Amerikaanse maanvaarders Neil Arm strong, Edwin Aldrin en Michael Collins hebben gisteren een rustige dag gehad. Extra rustig nog omdat (voor de tweede maal) tijdens deze perfecter dan ooit verlopen maanreis een in het vluchtplan opgenomen koerscorrectie niet behoefde te worden uitgevoerd. Later op de dag gisteravond rond elf uur onze tijd stond er echter een belangrijke reeks proe ven op het programma. Armstrong en Collins moesten toen de LM, het maahlandingsvaartuig betreden en, uitvoerig controleren. Hiertoe moest omstreeks half tien de maanlander „Eagle" volgeblazen worden met lucht. De astronauten dachten ongeveer een uur nodig te hebben voor deze inspectietocht. Eer der hadden zij de aarde laten weten voldoende kabellengte te hebben om een t.v.-camera mee in de Eagle te nemen. Het is overigens niet onmogelijk dat de eerste menselijke voetstappen op de maan uren eerder worden ge zet dan volgens het vluchtplan is voorzien. Wellicht betreedt Neil Armstrong maandagmorgen al om vier uur (onze tijd) de maan in plaats van om 07.21 uur. Zoals be kend voorziet het vluchtplan in bij na tien uur werken, eten en rusten in de „Eagle" alvorens de eerste man de trap zal afdalen. De kans op slapen echter is in die opwindende situatie nauwelijks mogelijk. Indien de mannen goed zijn uitgerust mogen zij wellicht van Houston eerder naar buiten. Maandagmorgen zullen Houston-con trol en Armstrong hierover defini tief overleg plegen. Intussen houden geleerden over de hele wereld de zon met argusogen in de gaten, of deze soms tekenen gaat vertonen van uitbarstingen waarvan de straling eventueel - men heeft daarover geen zekerheid gevaren zou kunnen opleveren voor de astronauten. De zon is mo menteel op het hoogtepunt van z(jn elfjarige activiteitsperiode. bron ervan 280.000 km van de aarde verwijderd. Het ziet er niet naar uit dat maan dagmorgen de Nederlandse werken de mannen en vrouwen massaal naar de t.v. kunnen blijven kijken. Een bliksemenquête onder een aan tal bedrijven leerde ons dat men vrijwel nergens van plan is enkele uren later met het werk te begin nen. In Amerika is president Nixons verzoek om een vrije dag te geven door grote en middelgrote bedrijven massaal opgevolgd. Ook de beurs van Wall Street is dicht. De handel drijvende middenstand echter vol doet nauwelijks aan het verzoek. De winkeliers vinden dat ze dan te veel schade lijden. De sterrenwacht Simon Stevin in Oudenbosch ontving gisteravond omstreeks half zeven geluiden uit de Apollo-11. De ontvangst was ech ter verre van vlekkeloos. Men ver moedt dat een door de PTT ten be hoeve van de t.v. opgestelde straal zender hier debet aan is. Toen Ou denbosch de seinen opving was de 'S nu me* z^n We" De missie onderweg, weken®, heetï in de afgelopen artikelen met €eu reeks ile ianrtit.e vele aspecten van de de €erste mensen Het verheugt ons dat velen van hun instemming met dit streven hebben getuigd. Daarbij kwam dikwijls de wens naar voren de reeks „De maan bemand" in een compacte vorm bij de hand te hebben. De Stem komt aan dat verlangen tegemoet. De volgen de week zal een extra-uitgave van onze krant verschijnen waarin men de belangrijkste bij dragen in een handig formaat bijeen kan vinden. Bovendien zal dat nummer de beste foto's bevatten van de eerste mense lijke voetstappen op onze satel lietplaneet. Deze uitgave zal onder meer worden aangeboden aan de scho len voor voortgezet onderwijs in Zeeland en West-Brabant. Ze is ook voor iedere andere belang stellende eveneens op aanvraag gratis verkrijgbaar. Zolang de voorraad strekt zullen wij deze extranummers in de komende weken aan de opgegeven adressen verzenden. Aanvragen dienen gericht te worden tot' Abonnementen administratie De Stem, Rei ger straat 16 Breda. PARIJS (AFP/ANP) Vijf leden van het gezin van de 31-jarige be roepsmilitair J. C. van Biene te Amersfoort zijn gisteren op de auto route Du Nord omgekomen bij een botsing met een andere auto. Ook de bestuurder van de andere, Franse, auto kwam bij de botsing om het leven. Slechts één van de kinderen van het gezin van Biene heeft het onge luk overleefd. De slachtoffers zijn de heer van Biene, zijn even oude echtgenote, me vrouw J. M. van BieneMaastrigt, hun zevenjarig zoontje Arno en de vierjarige tweeling Monique en Pe ter. Zij waren op slag dood. Het kind dat het ongeluk overleef de, de negenjarige Ronald, heeft na de botsing reeds twee chirurgische ingrepen ondergaan. De botsing ontstond toen de Ne derlandse atuo, die op weg was van Parijs naar Rijssel nabij Compiègne door onbekende oorzaak door de middenberm reed op het ogenblik dat uit de andere richting de Franse auto naderde. Laatstgenoemde auto werd na de aanrijding nog een veertigtal meters meegesleept door een inhalende vrachtauto. (Van onze correspondent) ROTTERDAM De Rotterdamse politie heeft vrijdag de opsporing verzocht van drie Rotterdammers, die sinds 5 juli worden vermist. Op die dag verliet het drietal in de kajuit zeilboot „Zeejonker" Hoek van Hol land voor een reis naar Engeland. Sindsdien is niets meer van de zei lers vernomen, ondanks een door ra dio Scheveningen geleide speur actie op het Kanaal en de Noordzee. De politie vreest dat het bijna acht meter lange bootje tijdens slecht weer is vergaan. T.v.-beeld van Apollo-11-comman dant Neil Armstrong. WASHINGTON (AP) Het Ame rikaanse bureau voor de burger luchtvaart (FAA) heeft vorig jaar 2.230 meldingen ontvangen dat vlieg tuigen elkaar in de lucht te dicht waren genaderd. Van deze gevallen werden er 1.128 als gevaarlijk be oordeeld. De FAA gelooft dat voor elk ge meld incident van gevaarlijke nade ring van vliegtuigen in de lucht, er zeker drie niet doorgegeven worden. Bij de gemelde bijna-botsingen wa ren bijna 100.000 passagiers van grote lijnvliegtuigen en ongeveer 5.000 passagiers en bemanningsleden van toestellen op onregelmatige vluchten beitrojkken. OSLO (Rtr) De echtgenote van Thor Heyerdahl heeft een bericht van haar man ontvangen dat hjj en zijn zes bemanningsleden weer aan boord zijn gegaan van de gehavende papyrusboot „Ra", op enkele honder den kilometers van de Kleine An tillen. De „Ra"-bemanning was donderdag op een volgboot overgestapt uit angst dat de papyrusboot zou zinken. Mevrouw Heyerdahl zei dat de ka pitein van de volgboot verbaasd was over het gemak waarmee het rieten vaartuig de hoge zeeën had weer staan. De reizigers willen de mas ten en de zeilen slopen om de tocht roeiend voort te zetten. De oceaanreis is 25 mei in Marokko begonnen, om te bewijzen dat de oude Egyptenaren naar Centraal- Amerika hebben kunnen oversteken. (Van onze redactie buitenland) DJAJAPOERA Indonesische parachutisten moeten vandaag rust en orde verzekeren in het onrustige regentschap Paniai (Wisselmeren gebied) op Nieuw-Guinea. Vandaag namelijk doen vertegenwoordi gers van de bevolking in de hoofdstad van dit regentschap, Nahire, hun daad van vrije keuze. Het overvliegen van parachutisten werd noodzakelijk geacht nadat In donesische troepen zich terugtrokken onder druk van de opstandige Pa poea's die hen met bijlen, pijl en boog bevechten. De speciale verslaggever van het A'NP in West-Irian meldde gisteren: De 175 vertegenwoordigers van de bevolking vertoeven sedert verschei dene dagen op een afgesloten ter rein. Net als eerder in Merauke en Djajawidjaja zijn zij onder sterke druk geplaatst door een groot aan tal daartoe speciaal opgeleide Indo nesische functionarissen. De vertegenwoordigers is meegedeeld dat een uitspraak tegen Indonesië als verraad zal worden beschouwd en ernstige gevolgen zal hebben. In Paninai waar onder de bevolking in het gebied van Enarotali enkele maanden geleden een opstand was, is het nog altijd onrustig, met name in de streek van de Wisselmeren, waar tachtigduizend mensen wonen, de helft van het gehele regentschap. Het grootste deel van het westelijk deel van 't centrale bergland is door de Indonesiërs geheel van het bui tenland afgesloten. Zoals eerder gemeld zouden in het daar liggende gebied van Mcseanema- Binnen drie maanden weet Zeeuwsch-Vlaanderen waar het regionale woonwagenkamp komt. Op de eilanden is men nog lang niet zo ver. Pagina 3. Monsters van de maand; vond sten die vragen opwerpen. Pagina 5. Straks geen bagage met de trejn. Consequenties van een miljoenenverlies. Pagina 7. Een gemiste kans: morgen is het vijfentwintig jaar geleden dat Hitier ontkwam aan een officie ren-revolte. Pagina 9. Is rechts onoverwinnelijk Pagina 11. Spanning in sterrenwacht Simon Stevin. Pagina 12. De omstreden opera „Recon structie" bracht winst. Pag. 13. Alles malaise in de pop-wereld, meent de Eugelse radiojourna list David Wigg. Pagina 27. De Acht van Chaam wordt de strijd van de Grote Twee: Jans sen en Wagtmans. Pagina 23. OP HET terrein van de NDSM in Amsterdam is de 45-jarige steiger bouwer Adriaan Veldhuizen tijdens het aangeven van een badiding aan een collega, van een 16 meter hoge stellage gevallen en aan zjjn ver- wendingen overrleden. DE INDONESISCHE regering heeft 25 ton rijst naar het eiland Soemba gezonden, waar 60.000 mensen als ge volg van een langdurige droogte met voedselgebrek worden bedreigd. Er heerst ook pest. ROSARIO Rtr) Onder een ka kofonie van klokgelui, exploderende traangasgranaten en scheldpartijen van woedende parochianen is don derdag in de Argentijnse stad Rosario een pastoorswisseling verlopen. Honderden betogers waren naar de parochiekerk getrokken om tegen de vervanging van hun pastoor Armando Amiratti te protesteren. Een aantal van hen bezette het ge bouw en anderen klommen in de toren en begonnen de klokken te luiden. De politie greep in met traangas, klom vervolgens door de kerkramen naar binnen om de laatste „verzetshaarden" op te ruimen en leidde daarna de nieuwe pastoor de kerk binnen. Er werden enkele arrestaties ver richt. Een trouwstoet moest terug keren. De parochianen waarschuw den de huilende bruid, niet naar bin nen te gaan en ook de nieuwe pastoor vond deze dag minder geschikt voor de huwelijksinzegening. De chaos sproot voort uit een con flict tussen de conservatieve bisschop van Rosario, mgr. Guillermo Bolatti, en 28 progressieve priesters, die hij kortgeleden besloot tegen hun wil over te plaatsen. ni ongeveer vijftig soldaten zijn ge dood door middel van pijlen van op standelingen. Van negentig lokale politiemannen die een tijd geleden in opstand zijn gekomen zou een aantal nog steeds in het oerwoud het verzet voortzet ten. Alle niet militaire radioverbindin gen met de gebieden van Wagette en Enarotali zijn verbroken. Vitale onderdelen van radiozenders van ka tholieke missionarissen, zijn door de Indonesische militaire autoriteiten meegenomen. Het doel zou zijn te voorkomen dat opstandelingen voor hun zaak gebruik maken van de radiozenders. Er zullen nauwelijks vertegen woordigers uit het gebied van de Wisselmeren aanwezig zijn bij de „daad van vrije keuze" in Nabire. Daar degenen uit het gebied van de Wisselmeren zijn vervangen door aangewezen mensen uit andere ge bieden, nemen waarnemers aan dat de uitslag van „de daad van vrije keuze" in Nabire niet anders zal zijn dan van die welke in Merauke en Djajawidjaja zijn gehouden. Dat wil zeggen dat er geen stem zal worden geregistreerd tegen voortzetting van het Indonesische bestuur. (ADVERTENTIES) LEER l§ "IN" Lederen Spencerpakjes In alle maten en vele kleuren J-997- i~W,- J14*9-,- NU f 49,- f 69,- f 79,- Ruime sortering Suede- en Nappamantels NU f 149,- TILBURG BRfDA Heuvelstraat 44 Eindstraat 14 Tel. 04250-31620 r Tel. 01600-31086 DEN BOSCH SCHAPENmarkt 17 Tel. 04100-39125 met kortingen van: KORTE BRUGSTRAAT 1 vandaag 150 gram van 159 voor 139 niet te geloven voor die prijs!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1