Bijna 8000 duiven vermist STORMLOOP OP KAAP KENNEDY Nog onzekerheid over opdracht van Loena-15 Belgische radio en t.v. zwegen regen van kogels houdt zeven vluchtende tsjechen tegen REGERING VAN ULSTER ROEPT 'BURGERWACHT' IN HET GEWEER DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND TOCH MAANKLUITEN HALEN? andaag in DB STEM Twee doden bij Kats Bisschop Defregger vraagt begrip en vergiffenis OEN BRUINEN SCHAT VERLIES OP 90% editie voor ZEELAND weerbericht Uitslag Belastingfraude door BTW? KNOKKE DREIGT ONDERGANG VERKEER: Londonderry lijkt slagveld Schade Bommen Artillerieduel grens Honduras en El Salvador Voor oorlogsdaad Poliogeval in Nieuwlekkerland VOOR ALLE REISDEVIEZEN, CHEQUES EN REISVERZEKERINGEN i DE GRENSWISSELKANTOREN n.v. -no. 26171 109e jaargang Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 dinsdag 15 juli 1969 Zonnig Droog, vrij warm en tamelijk zon nig. Weinig wind, met later op de dag wat wind vanuit zee. KANTOREN. ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van een onzer redacteuren) BREDA Hoewel de omvang van de schade, die de mistral heeft aan gericht onder de 8217 postduiven in de vlucht van Barcelona nog niet geheel is te overzien, wijzen de te kenen er wel op, dat maar weinig duiven naar hun hokken zullen terug keren. Er worden namelijk nog steeds een kleine 8000 duiven vermist. De laatste gegevens waren dat er in Ne derland 47 waren thuis gekomen, in België 139 en in West-Duitsland 46. Onze medewerker Den Bruinen, die vanwege zijn kennis van de dui vensport internationale vermaardheid geniet, verwacht dat van de vrijdag ochtend vroeg geloste duiven negen tig procent verloren zal gaan. Nor maal wordt na een lucht van Barce lona, die naar Nederland ongeveer 1200 kilometer bedraagt, 50 tot 75 procent vermist. Gewoonlijk zijn bij deze vlucht 24 uur na het lossen al duiven op de plaats van hun bestem ming. De mistral in de Rhönevallei, een thermische droge wind, die ver oorzaakt wordt door verwarming van de kalkbodem, waardoor een lucht stroom wordt gevormd, die zuid waarts is gericht, heeft dat deze keer verhinderd. Da mistral, waar ook de renners in de Tour de France hinder van onder vonden, trad vrijdag in zijn hevigste vorm op. Dat houdt in dat de wind dan snelheden van boven de zestig kilometer per uur bereikt. Dit komt volgens de Franse weerkundige ir. Goujon maar eens op de honderd keer voor. Dat toch duiven er in slagen thuis te komen, kan volgens Den Bruinen twee ooizaken hebben. Ten eerste: het betreft trage, maar sterke duiven en ten tweede: het gaat om duiven, die de Rhönevallei hebben gemeden en de westelijke route over Toulouse hebben gevolgd. De kortste afstand, althans naar Nederland, is die door de Rhönevallei, maar het komt wel voor dat Nederlandse duiven zich aansluiten bij de Britse en Westfranse, die veel minder obstakels en geen mistral op hun weg vinden. Inmiddels is de uitslag nationaal, wat de eerste drie betreft, in Neder land al bekend. De duif van Ko Wille uit Zuidzande, een driejarige donkere doffer, die zaterdagavond om 21.11 uur werd gepakt, heeft de eerste Prijs gewonnen. Dirk van Rijn uit Bodegraven, die zijn duif zondag morgen om 6.05 pakte, legde beslag »P. de tweede prijs. De Bredanaar Spierenburg, die dezelfde ochtend om 10.34 uur zijn duif pakte, werd derde. den haag (ANP) Het Twee de-Kamerlid Notenboom (KVP) heeft de staatssecretaris van Financiën, dr. Drapperhaus, gevraagd of het juist is dat het nieuwe stelsel van heffing van de omzetbelasting (BTW) de mogelijkheid opent van grootscheep se fraude. Indien dit zo is, of wanneer omzet belastingfraude sinds 1 januari is toe genomen. zou de regering „mede in net belang van de bonafide handel", maatregelen moeten treffen om hier aan een einde te maken, volgens berichten zou fraude wor- en vergemakkelijkt door versoepe ling van de invoerformaliteiten en aoor het feit dat bij uitvoer voor de oepassing van het zgn. nultarief van 6 omzetbelasting geen bewijs van jm uitvoer zou zijn vereist. (Van onze redactie buitenland) KAAP KENNEDY Het loopt storm op de kaap. Tot in de wijde omtrek van het Apollo-Ianceercen- trum is geen hotelbed, geen parkeer plaats en (voor a.s. woensdag) geen restauranttafel meer te krijgen. Het krioelt er van de mensen die een glimp willen opvangen van de historische sprong in de ruimte. De politie had gisteren en zondag de handen al meer dan vol aan het re gelen van het verkeer en hotelmag naat Conrad Hilton kon in zijn eigen hotel geen bed meer krijgen en slaapt nu bij kennissen. In het perscentrum verdrongen zich zondag 3000 journalisten en er komen er nog veel meer. Er worden in de buurt minstens 300.000 auto's en 1000 particuliere vliegtuigen ver wacht. Voor de auto's moet men 1600 km straatlengte aan parkeerplaatsen zien te vinden. Hoofdbrekens bezorgen de rond 10.000 eregasten waaronder oud- president Lyndon Johnson, prins Claus, diplomaten, geleerden, cap tains of industry etc. van de NA SA. Om hen allen comfortabel on der te brengen is een gebied met een straal van meer dan honderd ki lometer uitgekamd. Hotelbedden zijn er nu dan ook schaarser dan maan- stof. Meer „gewone" toeristen hebben hun bedden op minstens 180 km af stand van Kaap Kennedy en er is veel kans dat zij van de start niet veel meer zien dan een hemelwaarts snellend lichtpuntje. Van de officië le genodigden heeft de Sovjet-am bassadeur zich laten verontschuldi gen, maar zijn wetenschappelijke at taché woont de lancering bij. De voorbereidingen tot de lance ring verlopen intussen geheel vol gens plan. Gistermorgen vroeg werd na een geplande rustpauze de aftel ling hervat. De Apoilo-astronauten hebben gis teravond via de televisie nog een laatste contact met de pers gehad. Zij worden met uiterste zorgvuldig heid beschermd tegen besmetting. Vanuit deze studio zal de NOS de uitzendingen over de maanreis van de Apollo-ll verzorgen. Gisteren werd de pers geïnformeerd over het hoe en wat van deze uitzendingen die gepresenteerd worden door Henk Terlingen De badgasten aan de Zeeuwsch- Vlaamse kust worden slecht be veiligd. Maar er zijn plannen tot verbetering. Pagina 3. De maanvlucht verloopt vol gens een van minuut tot minuut uitgestippeld plan. Serie: De maan bemand. Pagina 5. Er zijn maar weinig journalisten die zich kunnen uitleven in hun functie. Dat staat in een studie van Nijmeegse sociologen. Pagina 7. „Hair" verliest overtuigings kracht door eigen succes. Pagina 9. De Franse wegkampioen Delisle won de zestiende etappe; Jans sen volgde hem over de finish te Lucnon. Pagina 10. Luns blijft aambeeld. hameren op E.E.G.- Pagina 15. (Van onze corespondent) BRUSSEL Door de staking bij de Belgische Radio en Televisie hebben de Belgen gisteren tussen 14.00 en 23.00 uur geen radio en geen televisie gehad. Nieuws op de radio was beperkt tot zeer korte flitsen, op de TV hoorde men alleen de stem van de nieuwslzeer. Men zag geen beelden. Ook de verslagen over de Ronde van Frankrjjk waren drastisch kort gehouden. Tussen nieuws en ronde heerste enkel stilte. De halve finale in de Europabeker voor zangvoordracht in Knokke, gis teravond tussen Engeland en Span je, werd niet uitgezonden. De perso neelsleden van de BRT staken om het ontslag te eisen van de pas be noemde directeur van het personeel van de RTB, de Franstalige radio en t.v., de socialist Housiaux; zijn be noeming werd een „politieke zaak" genoemd. In Knokke dreigt intussen de sta king de hele liedjeswedstrijd lam te leggen: alhoewel gisteravond beel den van de show naar Spanje wer den gestuurd, met speciale toelating rt®ÖS'fEW, WA) - onder een ohnt? U'gels hebben zeven jonge dae !iT te vluchten via de rhL? maandag geprobeerd uit Tsje- 2enl„ te rhichten via de steiru het Beierse Eisen' Volgens een lid van de Beiers» feerS1)l°8Ii"r WerT daarbij cen w?ehJ!"3 ge TSJech door grens- wachten van z,jn land doodgeseho- jee andere jeugdige Tsieehen en door machinegeweervuur ge-1 troffen. De andere vier werden ge arresteerd voordat ze de grens kon den oversteken. Volgens ooggetuigen aan de Beier se kant van de grens waren de zeven iongelui per vrachtwagen met hoge snelheid op de ongeveer 80 meter voor de grens opgestelde slagboom ingereden. Bij de botsing werd het onderstel van de wagen totaal „afgeschoren". De zeven inzittenden sprongen uit de auto en probeerden verder te voet de grens te bereiken. De Tsjechoslo- waakse grenswachten openden daar op het vuur, waarbij een vluchteling werd gedood en twee anderen ge wond. De Tsjechische autoriteiten hebben na het incident de grensovergang ge sloten. Het wrak van de vernielde auto werd enige uren later wegge sleept. De Tsjechoslowaakse autoriteiten spreken niet van doden of gewonden maar van zeven arrestanten. Belgische t.v. gisteren: „Onderbre king van de uitzending". van de vakbonden, dacht de Engelse ploegleider eraan een deel van zijn inschrijvingsgeld terug te vragen omdat zijn mensen niet in België op het scherm kwamen, hoewel men hem dat voor de inschrijving had toegezegd. De muzikanten van het orkest Francis Bay, die de zangers in Knok ke begeleiden, dachten er gisteren ook over om het werk neer te leg gen. Syndicale afgevaardigden be slisten dat zij door zouden spelen. Vandaag zou liet orkest evenwel echt in staking kunnen gaan. Van middag loopt een termijn van hun stakingsultimatum af. Zij willen sta ken omdat vier leden van het orkest ontslag hebben gekregen onder bij zonder duistere omstandigheden. Een staking bij het orkest zou een voortijdig linde van de Knokkewed- strijd (die nog moet duren tot don derdag) kunnen betekenen. (Van onze redactie buitenland) KAAP KENNEDY/MOSKOU Ruimtevaartdeskundigen in de hele wereld houden het voor mogelijk dat de zondag gelan ceerde Russische Loena-15 in derdaad op de maan zal landen en vervolgens mét bodemmon sters naar de aarde zal terug keren. De scepsis waarmee zondag nog de ze mogelijkheid in het westen werd besproken, was gisteren al ver te zoeken. Dr. Wernher von Braun, directeur van het ruimtecentrum in Hunjtsvil- le en de grote man achter het Apol- lo-project, zei gisteren dat het „rede lijk is te veronderstellen dat het op halen van maanmonsters het doel van de Loena-15 is. Ook op de Engelse sterrenwacht te Jodrell Bank de sceptische opvat ting van Sir Bernhard Lovell van zondag ten spijt mening dat ge- tracht zal worden met de Loena-15 maanmonsters naar de aarde te bren gen. Heinz Kaminsky van de sterren wacht in Bochem heeft berekend dat als de Loena-15 inderdaad op de maan landt, dit zal gebeuren op de donkere kant van het hemellichaam. Ook radio Moskou deed gisteren niet veel om een einde te maken aan alle onzekerheid. In een communi qué werd opdracht van Loena-15 als volgt omschreven: „Ter voortzetting van het program ma voor onderzoek van de ruimte heeft de Sovjet-Unie op 13 juli 1969 een automatisch station, de „Loena- 15", gelanceerd in de richting van de maan. Het automatische station reist mo menteel naar de maan, nadat het eerst in een parkeerbaan om de aar de heeft gedraaid. Het doel van de ze lancering is het nagaan van de manier waarop de apparatuur aan boord van heit automatische station werkt en het voortzetten van het we tenschappelijk onderzoek van de maan en de ruimte in de nabijheid van de maan". UIT HET HUIS van bewaring in Am sterdam zijn gistermorgen de 34-ja rige E. H. C. en de 24-jarige A. C. B. ontsnapt. Beide mannen, die in voor arrest zaten ter zake van inbraken, zijn afkomstig uit Amsterdam. (Van een onzer verslaggevers) KATS De 22-jarige A. Huissoon en zijn 23-jarige vriend J. J. Ver hulst, beiden uit Colijnsplaat, zijn in de nacht van zondag op maandag bij een tragisch auto-ongeval om het le ven gekomen. Zij reden uit Goes naar Kats over de provinciale weg, toen hun auto door nog onverklaarbare oorzaak van de rijbaan raakte, vervolgens door een brugleuning schoot en vier meter lager in het water stortte. Beide in zittenden moeten op slag zijn ge dood. Het is niet uitgesloten dat het onge luk is veroorzaakt door een technisch defect aan de auto. (ZIE OOK PAGINA 7) (Van onze redactie buitenland) LONDONDERRY Na een bloedig weekeinde is in Noord-Ierland de spanning en de kans op een burgeroorlog weer toegenomen. Twee maatregelen, gisteren genomen, trekken sterk de aandacht: De Britse troepen die sinds enige tijd in het onrustige Noordierland zijn, werden in staat van alarm ge bracht; Minister van binnenlandse zaken Robert Porter maakte bekend dat hij „Speciale Troepen" van de politie versterken zal. De „Speciale Troe pen", een soort burgerwacht gevormd door protestanten en onder normale omstandigheden 10.000 man sterk, worden door de katholieke minder heid meer gevreesd dan de normale politie. De Speciale Troepen worden ge- recruteerd uit de kleine burgerij (middenstanders, kantoorbedienden en boeren). De verhouding van de Speciale Troepen tot de politie is min of meer vergelijkbaar met die tussen politie en de reserve-politie in Nederland. De Britse militairen die nu in staat van alarm zijn, mogen niet worden ingezet bij straatrellen. Zij zijn voor al daar ter bewaking en bescherming van belangrijke gebouwen en andere objecten. In de nacht van zondag op maan dag braken opnieuw hevige gevech ten uit in verschillende Noordierse plaatsen. De katholieken-wijk Bog- side van Londonderry zag er gister morgen bij zonsopkomst uit als een slagveld. Plunderingen, brandstich ting en vuurgevechten met de poli tie hebben grote schade toegebracht. Volgens de balans die gisteren werd opgemaakt werden 49 personen gewond, van wie 29 politiemannen. Twee burgers liepen schotwonden op. Er werden 17 arrestaties verricht. De schade aan omvergeworpen voertuigen, geplunderde winkels en in brand gestoken gebouwen loopt in de vele honderdduizenden ponden 6terling. Eerste minister Chichester-Clarke brak zijn vakantie (in Engeland) af om overhaast naar Belfast terug te ker*n. Bij gevechten in de katholieken- wijk Bogside in de vroege ochtend van maandag werden politieagenten omsingeld door woedende inwoners van de wijk met benzinebommen bekogeld. Directe aanleiding tot het oproer was het protestantse Oranjefeest, waarbij de overwinning van koning stadhouder Willem-III op de katho liek Jaeobus-II (1690) wordt her dacht. De diepere oorzaak echter is de discriminatie van de sociaal en poli tiek achtergestelde katholieken door de protestantse meerderheid. TEGUCIGALPA (RTR) Troe pen uit Honduras en El Salvador hebben elkaar aan hun grens drie uur lang met artillerie-, mortier- en mi- trailleurvuur bestookt, zo is officieel door Honduras bekendgemaakt. De twee Middenamerikaanse re publieken zijn gewikkeld in een on verklaarde „voetbaloorlog". 3e ver braken kortgeleden de diplomatieke betrekkingen nadat zich rond onder linge wedstrijden in de voorronden voor het wereldkampioenschap on lusten hadden voorgedaan. Volgens Honduras is bij de gevech ten, die zondag plaatshadden een niet nader genoemd aantal burgers ge wond geraakt. Er waren geen militai re verliezen. Eerder was bekendge maakt dat vier militairen uit El Sal vador op Hondurees gebied waren gedood. MüNCHEN (DPA) De bisschop van München, dr. Matthias Defreg ger heeft gisteren begrip en vergif fenis gevraagd van de inwoners van het Italiaanse plaatsje Filetto, waar hij volgens het Duitse weekblad „Der Spiegel" in de oorlog als kapitein van het Duitse leger alle mannelijke in gezetenen heeft laten neerschieten. In een brief die gistermiddag door het bureau van het aartsbisdom Mün chen en Freising is gepubliceerd, zegt Defregger, die in 1949 tot priester is gewijd, „Ik wil mij niet verdedigen. Maar u moet weten dat, wat ieder een nu ter ore is gekomen, mijn leven al 25 jaar heeft belast. Ik heb geprobeerd te redden wat er te redden viel, de mogelijkheid ont brak mij het afschuwelijke doden he lemaal te voorkomen.". Eerder had de aartsbisschop van München en Freising, dr. Julius Doepfner, verklaard dat Defregger indertijd direct had geprotesteerd te gen het bevel Van de divisiecomman dant de mannelijke dorpelingen te fusilleren. De Pax-Christibeweging waarvan dr. Doepfner voorzitter is, heeft zon dag tijdens een kerkdienst voorge steld een symbolisch geschenk aan de inwoners van Filetto aan te bieden. De gewesteliike voorzitter van de katholieke ambachtvereniging „Kol- pingfamilie" te Beieren, Ludwich Nieberle, heeft zich gisteren uitge sproken voor het aftreden van De fregger. NIEUWLEKKERLAND (ANP) Te Nieuwlekkerland is polio gecon stateerd bij een jongen van 9 jaar. Het kind is in een ziekenhuis in Rot terdam opgenomen. De bevolking zal in de gelegenheid worden gesteld op advies van de ge neeskundige inspecteur van de volks gezondheid vaccin ter bestrijding der ziekte in te nemen. (ADVERTENTIES) LEKKERE BROODJES ONDERWEG BOLLEN EN PUNTJES op de stations, aan de grenzen geopend van vroeg tot iaat, ook op zaterdagen en zondagen, aan- en verkoop tegen de officiële, in de dagbladen gepubliceerde, koersen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1