ave ave Femnia3M DAGBLAD VOOR ZÜIDWBST-NED1!RLAND Verrassing met vraagtekens aan vooravond maanreis Apollo-11 Artillerieduel aan Suezkanaal Chinese aanval op Indiase grenspatrouille Rumor op zoek naar ministers Sovjet-marine bekijkt Apollo Stierenloop werd bloedig drama In de gaten SPAANSE REGERING: j «EEN POLIO GEVALLEN Jodrell Bank Verbinden RAMPVLUCHT Veel duiven keren niet terug uit Barcelona Noordiers oranjefeest verandert in veldslag V.S. EN ENGELAND BEZORGD Staking bedreigt Knokke-festival KWARTIER STRAF VOOR DOPING- REGERINGSCRISIS IN ITALIë: ililiif liet lamliils hier een oude mtiskf terlfen alleenstaande mot w. h lot de laatste m Vrees Gesprek in Chabarovsk hervat Agressie foto verschuren heeft 't foto harry verschuren 109e jaargang no. 26170 EDITIE VOOR ZEELAND Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker [Hoofdkantoor-. Breda Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 maandag 14 juli 1969 WEERBERICHT Zonnig Droog en vrij warm weer met zonnige perioden maar ook enkele wolkenvelden. Matige wind tussen noordwest en zuidwest. GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 LOEN A-15 SPOEDT ZICH NAAR MAAN (Van onze redactie buitenland) MOSKOU/KAAP KENNEDY Omstreeks de tijd waarop woensdag de drie Amerikaanse astronauten Armstrong, Collins en Aldrin van Kaap Kennedy ver trekken met hun Apollo-11, arriveert bij de maan het geheimzinnige Russische ruimtevaartuig Loena-15. De Loena-15 onbemand is gis teren gelanceerd. Officieel heet het dat het toestel „de ruimte in de di recte omgeving van de maan gaat verkennen". De Loena-15 werd gis termorgen vijf minuten voor vier (Nederlandse tijd) vanuit een baan om de aarde naar de maan gezon den. In de afgelopen maanden is tot tweemaal toe voorspeld dat de Rus sen zouden proberen een onbemand vaartuig op de maan te doen landen, om het vervolgens beladen met grondmonsters, terug te halen naar de aarde. Twee van dergelijke (uit Russi sche bron afkomstige) voorspellingen waarin sprake was van dergelijke operaties in maart en in juni, ble ken onjuist te zijn. Volgens sommi ge zegslieden kwam dat echter alleen omdat de lanceringen mislukten. In de berichten van radio-Moskou van gisteren is echter geen gewag gemaakt van een voorgenomen zachte landing op de maan door de Loena- 15. ROME (RTR) President Giu seppe Saragat van Italië heeft pre mier Mariano Rumor verzocht een nieuwe regering te vormen. Rumor heeft het verzoek in beraad genomen, zo staat in een officiële verklaring van het Quirinaal (het bureau van de president). President Saragat heeft in de af gelopen drie dagen overleg gepleegd met de politieke leiders van het land i om te trachten een oplossing te vin- den voor de regeringscrisis, veroor- zaakt door de splitsing in de socia listische partij. Nadat de socialistische ministers, met aan het hoofd vice- premier en minister van buitenland se zaken Pietro Nenni, het kabinet hadden verlaten, traden acht dagen geleden ook de overige kabinetsleden In de offciële verklaring staat voorts dat Rumor een uitgebreid mandaat heeft gekregen voor de vor ming van een regering van centrum linkse partijen. Na afloop van een onderhoud met de president ver klaarde de demissionaire premier dat zijn ideaal ook in een dergelijke rich- ™S ligt en dat hij in de komende oagen overleg zal plegen met politici van centrum-links. Rumor gaf toe dat hem een moei- 'Jke taak wacht, doch volgens hem s het dringend een nieuwe regering e vormen die de huidige problemen van het land kan aanpakken. Politieke waarnemers zien in de terughoudendheid van Rumor voor aanvaarding van de formatie-op- uracjit een uiting van vrees, dat hij r niet in zal slagen de oude coalitie genoten tot elkaar te brengen. Zowel o gematigde vleugel van de voorma- ge socialistische partij als de repu blikeinse partij hebben verklaard met meer aan een centrum-linkse re- gering te willen deelnemen. >e van binnenlandse zaken heeft al- derv»!.i over gevallen van kin- gcwezènmmms Spanie van de hand de dienst zijn twee weken Best™ ln arraS°na vijf kinderen gestorven aan hersenvliesontsteking andprf6r Wrren in Tarragona geen I ziekten gevallen. van ernstige kinder- I ilekten voorgekomen. Amerikaanse ruimtevaartdeskundi gen houden de koers van de Loena- 15 scherp in de gaten met het oog op de mogelijkheid dat deze van invloed zou kunnen Zijn op de tocht die de Apollo-11 woensdag naar de maan onderneemt. Waarnemers zeiden gisteren dat, tenzij de Russen opzettelijk het Ame rikaanse maansehot willen doorkrui sen, hetgeen men onwaarschijnlijk acht, hun Loenalancering de Apollo- missie niet hoeft te hinderen. Aangezien de Russen volledig van de Amerikaanse bemande maanreis op de hoogte zijn gesteld gelooft men in Kaap Kennedy, dat hun ruimte schip uit de huurt van de Apollo zal blijven. De directeur van het Jodreil Bank- observatorium, sir Bernard Lovell, zei niet te verwachten, dat de Loena- 15 .grondmonsters v-an de maan naar de aarde zal brengen. Hij gelooft, dat het Russische maan sehot het begin is van een nieuwe serie maanvluchten, die moet resulte ren in het naar de aarde brengen van maangrond door onbemande ruimteschepen. De Amerikaanse ruimtevaarder Frank Borman, die dit weekeinde van een reis door de Sovjet-Unie in de Verenigde Staiten terugkeerde, heeft zich ook sceptisch uitgelaten ten aan zien van de kans van slagen wanneer de Russen, zoals sommigen vermoe den, met de Loena-15 grond van de maan naar de aarde willen brengen, Naar mededeling van het persbu reau Tass is het doel van de Loena-15- missie de „beproeving van het rnstru mentarium voor een ruimtestation en uitbreiding van de wetenschappelijke bestudering van de maan en de ruim te in de nabijheid van de maan". De sonde staat in voortdurende radio verbinding met de aarde en alle in strumenten werken naar behoren. Het laatste maansehot van de Rus sen vond plaats in november vorig jaar, toen de „Zond-6" een reis rond de maan maakte en naar de aarde te rugkeerde. Twee maanden daarvoor had een andere Russische sonde, de „Zond-5", een dergelijke tocht voor het eerst -gemaakt. Het laatste schot in de „Lo,ena"- reeks, de Loena-14, vond plaats in april 1967. Het ruimteschip kwam in een baan om de maan terecht maar keerde niet naar de,aarde terug. WASHINGTON (AP) Een Sov- jet-vlooteskader bestaande uit acht schepen waaronder een met gelei de raketten gewapende kruiser, heeft gisteren ligplaats gekozen 50 km uit de kust van Kaap Kennedy -vigoea uitzicht heeft op de lancering van de Apol- lo-ll a.s. woensdag. Vier dagen na de lancering zal het eskader een bezoek aan Cuba brengen. Amerikaanse verkennings vliegtuigen cu radarboot van ae Amerikaanse marine houden het eskader in de gaten. Foto: Een Amerikaans marine- yliegtuïg cirkelt boven een der Rus sische oorlogsschepen. CAIRO/TEL AVIV (Reuter/AFP) Egyptische en Israëlische troepen aan het Suezkanaal hebben gisteren ter hoogte van Port Taufik drie uur lang een zwaar artillerieduel gele verd, zo is in Cairo meegedeeld. Volgens een Egyptische militaire woordvoerder werden enige Israëli sche geschutsstellingen en voertuigen vernietigd. In Tel Aviv is gemeld dat Israëli sche militairen zaterdagavond in het Jordaandal drie Arabische verzets strijders hebben gedood zonder zelf verliezen te hebben geleden. Naar mededeling van het dagblad „Al Ahram" hebben de regeringen van Engeland en de Verenigde Sta- BRUSSEL Het Europese song festival in Knokke loopt gevaar voor tijdig te verzanden door een dreigen de staking van de festivalmusici. Het orkest dat in Knokke speelt maakt deel uit van de Belgische Radio en Televisie (BRT/RTB). De musici heb ben een aantal eisen gesteld op loon- gebied en op sociaal terrein. Worden deze niet ingewilligd, dan zouden de musici er vandaag of an ders morgen het bijltje er by neerleg gen. Zoals bekend duurt de onrust bij de BRT/RTB a-1 enkele dagen. Zowel de radio als de televisie hebben bij wijze van waarschuwing al een minuut of tien stilte in acht genomen. ten de Egyptische regering zaterdag op de hoogte gesteld var» hun onge rustheid over de verslechtering van de toestand langs het Suezkanaal. Dit zou gebeurd zijn in een onder houd tussen Donald Burgess, hoofd van de Amerikaanse missie in de Ita liaanse ambassade (die de Ameri kaanse belangen in Egypte vertegen woordigt zolang beide landen geen diplomatieke betrekkingen onderhou den) en Mohammed Riad, chef van het kabinet van de Egyptische minis ter van buitenlandse zaken. In Londen zou een onderhoud heb ben plaatsgevonden tussen de Egyp tische ambassadeur Hassan Fikki en de Britse staatssecretaris van buiten landse zaken, G. Roberts. De Egyptische bewindvoerders heb ben in de gesprekken volgens Al Ahram te kennen gegeven dat zij Israël verantwoordelijk achten voor de verslechtering van de toestand, omdat dit land weigert de VN-reso-lu- ties voor het Midden-Oosten te aan vaarden. President Nasser heeft gisteren ge confereerd met de eommunistisch- Chinese ambassadeur in Cairo, aldus radio-Cairo. Bijzonderheden over het onderhoud werden niet verstrekt. BREDA Henk Nijdam en de Belg Jos Timmerman, twee leden van de ploeg van Willem II/Gazelle, zijn in de Tour de France betrapt op het gebruik van verboden stimule rende middelen. Dit strafbare feit pleegden eveneens de in het begin voortreffelijk rijdende Duitser Rudi Altig en de Fransen Bernard Guyot en Pierre Matignon, aldus een be kendmaking van Albert Floch, de voorzitter van de internationale jury, en Felix Levitan, co-directeur van de Tour. Nijdam, Timmerman en Altig had den na het bekend worden van de uitslag van de dopingcontrole, een contra-expertise aangevraagd, maar die viel ook positief uit. In alle vijf gevallen betrof het controles van de eerste tot de twaalfde etappe. Nijdam en Timmerman behoren al lang tot de uitvallers. Altig en beide Fransen werd een straf opgelegd van vijftien minuten. De uitslag van het onderzoek zal worden opgestuurd naar de nationale bonden. Merckx heeft ook gisteren weer geheerst. De Belg vergrootte de voorsprong op zijn naaste concurrent ten met ongeveer een minuut, door gisteren in de omgeving van Revel een tijdrit te winnen. In Uden hebben Nederlandse da mes tijdens de drielandenwedstrijd atletiek Nederland-Frankrijk-Zwe den drie nationale records verbeterd: Miep van Beek op de vijfkamp, Mie- ke Sterk op de 110 meter horden en de 4 x 400 m estafetteploeg. Wilma van den Berg evenaarde haar eigen nationale record op de 100 meter ZIE VERDER DE SPORTPAGINA'S. (Van onze redactie buitenland) "NEW DELHI/MOSKOU Terwijl gisteren de Indiase regering na dere bijzonderheden vrijgaf over Chinese grensschendingen nabij het drielandenpunt India—Nepal—Tibet, maakten de Chinezen dui zenden kilometers naar het noordwesten een verrassende omme zwaai: in Chabarovsk besloot de Chinese delegatie toch verder te praten met de Russen over de problemen op de grensrivieren. scheepvaartregelingen stelden de Chi nezen van het begin af aan vraag stukken omtrent grensoverschrydin- Het Indiase ministerie van defensie maakte gisteren bekend dat een In diase patrouille op 10 juli in de Lipu Lekhpas onder vuur werd genomen door Chinese soldaten. De Indiërs geen van hen werd getroffen be sloten niet terug te vuren. Het minis terie wilde niet zeggen of de Chine zen de grens ook hadden overschre den. De pas ligt in een gebied om welks souvereiniteit India en China me ningsverschil hebben. Het betreft een door herders veelvuldig gebruikt meer dan vijfduizend meter boven de zeespiegel gelegen weidegebied. Voor het uitbreken van de Indisch- Chinese grensincidenten weidden In diase en Tibetaanse herders hun kud den er vreedzaam naast elkaar. Nog geen 24 uur nadat de Chinese delegatie in Chabarovsk de bespre kingen met de Russen afbrak heeft de Chinese delegatie besloten het ge sprek voort te zetten. De Sovjet-Unie had heftig geprotesteerd tegen het afbreken van de besprekingen en bij gelegenheid daarvan allerlei beschul digingen aan het adres van de Chine zen geuit. Direote aanleiding tot het afbreken van het gesprek was het incident op het eiland Goldinsky in de rivier Amoer, waarbij een Russi sche arbeider door Chinezen werd ge dood. De onderhandelingen van de in 1951 gevormde „Gemengde commis sie" in Chabarovsk begonnen op 18 juni van dit jaar. Zij hebben ten doel scheepvaartproblemen Op de grens rivieren Oessoeri, Amoer, Argoen, Soengatsja en het Hankameer tot een oplossing te brengen. Gisteren beschuldigde de Sovjet- Unie de Chinezen er van, dat deze na „krankzinnige beschuldigingen" uit de conferentie waren weggelopen en deze niet wensten te hervatten. Radio Moskou zei verder dat de Chinese autoriteiten op 8 juli gewa pende agressie hadden gepleegd te gen Sovjetrussische matrozen op het eiland Goldinsky in de Amoer, om de besprekingen te doen mislukken. „In plaats van het bestuderen van WUPPERTAL (AP) Ruim 8.000 Europese postduiven worden ver mist. Hun eigenaren in zes landen, waarbij Nederland, België en Lux emburg, vrezen, dat een mistral in Zuid-Frankrijk de schuldige is. Slechts 30 van de 8.217 postduiven, die vrijdag in Barcelona werden los gelaten voor een internationale vliegwedstrijd, zijn tot dusverre naar hun hokken teruggekeerd. Dit heeft Helmut Joel van het Westduitse verbond van postduiven- houders bekendgemaakt. Volgens Joel zijn de duiven door de mistral (een koude droge wind) vermoedelijk de Middellandse Zee ingeblazen. „Wij veronderstellen, dat de vo gels in het water terecht zijn geko men toen zij de Rhonevallei bereik ten", zei hij. „De duiven, die het overleefd hebben, zullen vermoede lijk enkele dagen nodig hebben om de reis naar het noorden voort te zetten". De gemiddelde waarde van de dui ven was 270 gulden, zei hij, maar sommige waren tienmaal zoveel waard. Het totale verlies wordt ge raamd op 2.250.000 gulden. PAMPLONA (AP) Een stier die eerder op de dag een man had gedood in Pamplona tijdens de historische stierenloop door de stad is uren later temidden van de toejuichingen van 12.000 toeschouwers zelf in de arena gedood. Toen de stier „Reprochado" de are na binnenkwam, schreeuwde de me nigte „moordenaar" en dit duurde voort totdat de stier tien minuten la ter dood in het hete zand lag. Reprochado, een zwart beest van 435 kg, greep een man enige secon den nadat de kudde was losgelaten om door de stad naar de arena op gejaagd te worden. De man bleek reeds dood te zyn bij zijn aankomst in het ziekenhuis. Een tweede man werd ook door de stier toegetakeld. Gisteravond ver keerde hij nog steeds in levensgevaar. Reprochado, was ondanks zijn ge wicht de kleinste van de zes stieren die in de ring verschenen. Hij vocht dapper, maar te onbezonnen, zo ver telde een deskundige. Nadat de stier hem drie keer had proberen aan te vallen maakte de matador Francisco „Paeo" Ceballos een eind aan de strijd. De menigte floot toen de stier werd weggesleept. gen tussen beide landen aan de orde en uitten zij bedreigingen en beledi gingen. Op 12 juli wilde de Chinese afge vaardigde de besprekingen niet voort zetten. De verzoeken van Sovjetrus sische zijde om het werk te vervolgen bleven zonder resultaat. Door op deze manier te handelen hebben de Chinezen de verantwoor delijkheid voor het afbreken van de onderhandelingen op zich genomen", aldus radio Moskou. DEVLIN weer in de strijd (Van onze redactie buitenland) LONDONDERRY Minstens veer tig personen werden min of meer ernstig gewond en in ziekenhuizen opgenomen bij felle onlusten die zich zaterdagavond in verschillende Noordierse steden maar vooral in Londonderry hebben voorgedaan. De ongeregeldheden braken uit tij dens de viering van „Oranjedag", een feest waarbij de protestanten het feit herdenken dat in 1660 koning-stad- houcier Willem III een leger van de katholieke koning Jacobus II ver sloeg. Katholieken en protestanten raakten slaags, de politie moest tussenbeide komen, waarmee de barricadenstrijd weer een feit was. Er werden 22 mensen gearresteerd. Onder de gewonden bevonden zich politiemannen. In Londonderry, brandpunt van de spanning tussen katholieken en pro testanten, moest de politie zich bij gevechten tussen beide bevolkings groepen in Bogside, de armenwijk van de stad, terugtrekken. Nadat versterkingen waren aangekomen kon de politie de vechtende partijen uiteendrijven. Onder de demonstranten bevond zich ook Bernadette Devlin, het jong ste lid van het Lagerhuis en een van de leiders van de nationalistische be weging in Noordierland. In Lurgan werd een benzinebom in een katholiek gebouw gegooid. Vier personen werden hierbij ge wond. De politie arresteerde 14 men sen. De politie in deze plaats werd met benzinebommen bekogeld. In Belfast werden flessen op de demonstranten gegooid. Ook hier moest de politie tussenbeide komen. (ADVERTENTIE) fotochemicaliën van Amaloco, Agfa, Kodak Ilford, May and Baker Acufine Kom kijken en vragen bij ARENDSTRAAT23 OOSTERHOUT

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1