Monsterfusie voor de deur breda flandria REGERING REZORGDHEID OYER W.-IRIAN Weer wordt beter KATOENSPINNERIJ TILBURG GAAT OKTOBER SLUITEN Vijf en viereneenhalf jaar geëist in Hulster brandzaak DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Veel kooporders op Amsterdamse Beurs AKU EN KZO BESTUDEREN SAMENWERKING Ontslag voor 506 mensen randaag in HAARWERK RAVAGE OP „DODENKRUISPUNT' Jongetje (2) in sloot te Breda verdronken LEVEN BLEEF EVEN DUUR Bejaarde uit Oostburg bij oversteken gedood Officier en verdedigers fel tegenover elkaar JAMIN zeeland I Hoofdredacteur: L Leijendekker I Hoofdkantoor: Breda Reigerstr. 16 I Telefoon 22341Postgiro 1114111 (Van een onzer verslaggevers) ARNHEM - De grootste fusie in de geschiedenis van de Nederlandse economie staat voor de deur. VRAAG melk puur chocolade krakelingen bloemen kattetongen eikeblaadjes pastilles Negenjarige inbrekers SNEL WERK? VAKBONDEN Fel „Weet je niets" ]09e jaargang no. 26169 editie voor Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx zaterdag 12 juli 1969 weerbericht Droog Wisselend bewolkt en overwe gend droog weer. Tot matig af nemende wind uit het noordwes ten. Iets hogere temperaturen KANTOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL 4057 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL 3751 De AKU (totaal 71.000 werknemers) en Koninklijke Zout-Organon n.v. (totaal 26.500 werknemers) gaan namelijk de mogelijkheden van een volledige samenwerking onderzoeken. De raden van bestuur van de AKU en KZO menen, dat een samengaan de verdere groei van de activiteiten van beide N.V.'s kan bevorderen. Zij base ren zich daarbij over de volgende overwegingen: Met een gemeenschappelijke om zet (geconsolideerd) in de orde van f 6 miljard en een eigen vermogen van f 2,5 miljard gaat een concern ontstaan, waarvan over het lopende jaar 1969 de te verwachten winst na belastingen op een niveau van f 300 min. zou komen te liggen. Over 1968 waren de gezamenlijke cijfers van de omzet f 5,3 miljard en de winst f 247 min. Het samengaan van de elkaar aan vullende produktgroepen zal een combinatie doen ontstaan, welke in haar verscheidenheid van activiteiten vergelijkbaar wordt met andere che mische concerns, waarmede de con currentie op de wereldmarkten ge voerd wordt. Dit gaat tevens gepaard met een zodanige vergroting van de financiële basis, dat de expansie van de activiteiten der beide ondernemin gen met kracht kan worden voortge zet. Een aaneensluiting van de be schikbare wetenschappelijke en tech nologische kennis maakt een optimaal gebruik van het bij beide vennoot schappen aanwezige potentieel moge lijk en zal daardoor in belangrijke mate de research resultaten in de verschillende gebieden verbeteren en de kans vergroten met succes in de onderscheiden markten de positie te versterken. Het draagvlak voor de grote bedragen, welke voor research en ontwikkeling moeten worden uit gegeven, wordt dan tevens vergroot. De internationale spreiding van AKU kan een belangrijke steun ge ven aan de eveneens internationaal vertakte organisatie van KZO. De vestigingen van de beide groepen bie den in de verschillende delen van de wereld over en weer steunpunten voor de verdere uitbouw van hun ac tiviteiten. Vanwege de omvang van de trans acties en de vele nationale en inter nationale aspecten daarvan, is het on mogelijk op korte termijn vastomlijn de voorstellen aan aandeelhouders te doen. Daar staat tegenover erkenning van de behoefte aan openheid tegen over aandeelhouders en medewerkers, aldus delen AKU en KZO mee. Italië nadert de meest kritieke periode uit zijn na-oorlogse ge schiedenis. Onze correspondent in Rome analyseert de situatie daar in een drietal artikelen. Het eerste vandaag op pag. 5. De stereotypen uit de koude oorlog zijn niet meer van toe passing op de Russische samen leving. We doen e> de Russen onrecht mee aan en draaien er onszelf een rad mee voor de ogen. Rusland is anders dan men denkt. Een onbevangen reportagereeks van de Engelse professor Alec Nove begint vandaag op pagina TT. Gaat mèt de Apollo 11 ook het geloof naar de maan? Mgr. Ernst: .,Het zit niet in de maan, maar in de mens." Pagina 5. De Kleine Stem op pagina 9. Rob de Vries: zijn overlijden is een groot verlies voor het Ne derlandse toneelleven. RTV-pagina. Marianne Faithfull nog steeds bewusteloos. Pagina 7. De beurs van Amsterdam was deze week lusteloos als gevolg van problemen in Wall Street. Pagina 23. Jan Janssen: tweede in de Tour- slappe van gisteren. Sportpag. DE GRIEKSE FIM „Z" zal niet wor sen uitgezonden op het filmfestival in Moskou. Regisseur Coasta-Gavras heeft de film teruggenomen omdat de organisatoren Griekenland officieel gevraagd hebben om een film te stu ren. DE NASA-ARTSEN hebben gisteren oa een drie uur durend medisch on derzoek verklaard dat de drie astro nauten in een goede gezondheid ver tilburg bred, A Bindstraat '1 4 'el. 04250-31620 Tel. 01 600-31 006 denbosch' SCHAPENmarkt 1 7 v Tel. 04100-39125 Toen gisteren op de beurs de plan nen van AKU en KZO bekend werden kwamen van alle kanten kooporders voor de AKU- en KZO-aandelen los. Al naar gelang verdere berichten van deze concerns ter beurze bekend wer den, waren deze aanleiding tot steeds meer vraag voor de aandelen. Er ging dan ook zeer veel om en het was een ongekende drukte voor de na- beurshandel zoals in zeer lange tijd niet meer het geval is geweest. (ADVERTENTIES) De grootste kollektie dames- en herenhaarwerk vindt U in de showrooms van "E1ATTI Ginnekenweg 43, telefoon 01600-32288 Verkoop ook via Uw kapper, vraag hem een introduktie. vandaag ISO gram van 125 voor 109 niet te geloven voor die prijst Wat een topper die brommer 2 jaar garantie op blokmotoren 4U modellen vanal 1419 (incl. B.T.W.j (Van onze parlementaire redactie) VEENENDAAL (ANP) De ge meentepolitie van Veenendaal heeft gisteren twee jongens van negen jaar gearresteerd. De jongens pleegden de afgelopen week een negental inbra ken en een serie winkeldiefstallen in hun woonplaats. Na een verhoor legden de jeugdige inbrekers een volledige bekentenis af. DEN HAAG Ambassadeur mr. G. Scheltema te Djakarta heei'tf gisteren opdracht gekregen bij de Indonesische regering uiting te geven van de Nederlandse bezorgdheid over de verontrustende berichten uit West-Irian. De Nederlandse permanente verte genwoordiger bij de Verenigde Naties moet deze verontrusting overbrengen aan secretaris-generaal Oe Thant. Het kabinet heeft zich gisteren in de mi nisterraad langdurig met de berichten rond de volksstemming in West-Irian beziggehouden. Uit het vroegere Nieuw-Guinea, komen de laatste dagen allerlei be richten binnen over arrestaties van Papoea's, opstand en verzet tegen In donesiërs en onrust bij het aanwijzen van de Papoea-kiesmannen. Deze kiesmannen moeten vanaf maandag namens de Papoea-bevolking stem men over de toekomst van West- Irian. Het ziet er echter nu al naar uit dat de uitslag een aansluiting bij Indonesië te kennen zal geven. Een groot aantal Papoea's verlangt echter een zelfstandig West-Irian. Verschillende vooraanstaande lei ders van de bevolking die anti-Indo- nesië zijn, werden al gearresteerd. Ortiz Sanz, de vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in West-Irian, heeft ook reeds bezwaar gemaakt te gen de gang van zaken rond het volksreferendum. Deze bezwaren zijn echter door Indonesië afgewezen. De laatste dagen hebben enkele vooraan staande Nederlanders waaronder dr. Platteel, oud-gouverneur van Nieuw- Guinea, en thans burgemeester van Hilversum, een beroep op de regering gedaan. Bovendien proberen deze Nederlanders geld in te zamelen voor Papoea's die bij de Ver. Naties over hun eigen belangen willen pleiten, te kunnen helpen. Ook van van Ned. politici hebben de laatste tijd druk op de regering uitgeoefend om Indo nesië te bewegen democratische ver kiezingen te laten houden volgens het in augustus 1962 gesloten verdrag tussen Indonesië en Nederland. (Van een onzer verslaggevers) BREDA In een sloot aan de Le liestraat in Breda-Noord is de 2-ja- rige Patrick Schoenmakers door ver drinking om het leven gekomen. Het jongentje liep met twee andere kin deren langs het water toen het er plotseling inviel. De twee kinderen op de wal waar schuwden de moeder van het jonge tje, die in de buurt woont. Toen een zwager het kind uit het water had ge haald bleek de hulp al te laat. Op weg naar het Ignatiusziekenhuis over leed het kind. Volgens informatie ter plaatse zouden in deze sloot al vijf kinderen verdronken zijn. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Van half mei tot half juni is het leven in Nederland even duur gebleven. Het prijsin dexcijfer voor de gezinscomsumptie bleef namelijk onveranderd staan op 127.1. aju een on BREDA Gif e.uniddag, even voor vier uur, is op ,iet kruinpunt Nieuwe Kadijk-Kapitteïweg in Breda een vrachtauto met hoge snelheid op een bestelauto ingereden. De gevolgen waren zeer ernstig. De chauffeur van de bestelauto, de 36-jarige G. P. Vissers uit Oosterhout, werd uit zijn auto geslingerd. Hij overleed direct na aankomst in het St.-Ignatius- ziekenhuis. De ravage (foto) op het kruispunt was enorm. De vrachtwagen, be stuurd door A. E. uit Lekkerkerk, sloeg over de kop. Honderden krat ten en duizenden flessen sloegen te gen het wegdek kapot. De bestel auto werd totaal vernield. Het ver- keer moest worden omgeleid. Vol gens de politie is de vrachtauto met een snelheid van ongeveer 80 kilo meter de voorrangsweg opgekomen. A. E. zou, zonder te hebben afge- remd, tussen twee voor de voor rangsweg stilstaande auto's zijn doorgereden De bestelauto reed op di<? voorrangsweg. Hij werd door de vrachtauto in de flank gereden. De chauffeur van de vrachtauto bleef ongedeerd. Hij werd voor een verhoor haar het politiebureau over bracht. Drie weken geleden werd op het kruispunt een voorrangsregeling in gesteld. Sindsdien hebben er veer tien aanrijdingen plaats gevonden. Omwonenden spraken al gauw van het „dodenkruispuht". Van diverse kanten is bij gemeente en politie aangedrongen op het plaatsen van verkeerslichten waardoor het kruis punt beter zou zijn beveligd. Volgens de verkeerspolitie is de beveiliging van het kruispunt optimaal. Het on geval van gisteren is volgens de po litie niet aan het kruispunt maar aan het rijden van de vrachtautochauf feur te wijten. (Van onze correspondent) OOSTBURG Vrijdagmiddag om streeks twee uur is de zevenentach tig-jarige inwoner van Oostburg J. T. door een personenauto geschept en op slag gedood. J. T. stak plotseling de rijweg van de Burchtstraat in Oostburg over waarna de automobilist E. A. H. V. uit St. Jansteen een aanrijding niet meer kon vermijden. De auto werd licht beschadigd. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Juli stelt ons de iaatste dagen wel op de proef, want wü moeten vrij lang op het zomerweer wachten. Een hogedrukgebied ligt in de buurt en geeft een vrij hoge barometerstand, maar langs de noordflank trekken nog zwakke storingen naar het zuid-oosten, waardoor er ook vrijdag weer enige regen vie!. Inmiddels breidt het hogedrukgebied met vrij warme lucht zien over Engeland verder naar onze omgeving uit. De temperatuur stijgt m Engeland al tot 22 a 26 graden. Vandaag kan het kwik in Brabant en Zeeland tot ongeveer 20 graden stijgen, zondag mogelijk nog iets hoger. Wij blijven wel aan de noordflank van het hogedrukgebied liggen waardoor de zwakke tot matige wind westelijk blijft. Vergeleken met de nu achter ons liggende koele en onbestendige zomerweek staat er wel een verbetering voor de deur. (Van een onzer verslaggevers) TILBURG De Tilburgse Katoenspinnerij (T.K.T.) gaat 1 ok tober sluiten. De 506 personeelsleden zijn vrijdag ingelicht. De on dernemingsraad en de stafleden zijn op de hoogte gesteld door de voorzitter van de raad van bestuur van de Koninklijke Nederlandse Textiel Unie, de heer D. J. Wissihk. Het was een zeer emotionele bijeenkomst, waarop de directie veel ver wijten zijn gemaakt. De mededeling dat het bedrijf op korte termijn de produktie gaat staken kwam enkele uren voordat de I4-daagse fabrieks- vakantie begon. De T.K.T. is een van de bedrijven van de K.N.T.U. Reeds geruime tijd deden geruch ten de ronde dat een interne studie over de Tilburgse vestiging tot de conclusie had geleid dat een winst gevende produktie niet mogelijk zou zijn. De T.K.T. verwerkt garens die steeds minder afzet vinden. Bovendien is er in het bedrijf de laatste jaren onvoldoende geïnves teerd. De directie van de K.N.T.U. wil de 130 buitenlandse werknemers, waaronder veel Italianen, Grieken en Marokkanen, plaatsen in de Twentse bedrijven. Vooral de spinne rijen in Hengelo (K.N.K.S.) en de Bamshoeve en Roimlbeek-Menko in Enschede, zouden een tekort van 290 personeelsleden hebben. Het gemeen tebestuur van Enschede heeft de K.N.T.U. 50 woningen toegezegd voor gehuwde krachten uit het Tilburgse bedrijf, die in Twente willen komen werken. Dat aantal zal nog verhoogd worden als de animo voor deze ver plaatsing groter zou blijken te zijn. Het Gewestelijk Arbeidsbureau ïs ingelicht over de aanstaande be drijfssluiting. Men neemt aan dat vele van de 370 Nederlandse werk nemers vrij snel elders in het Til burgse weev aan de slag zullen ko men. Dat geldt zeker voor de ruim 300 personeelsleden van de T.K.T. uit de produktieseetor. Moeilijker lijken de herplaatsingsmogelijkheden voor de ongeveer zestig beambten. De her plaatsingskansen worden bovendien gunstig beïnvloed door het feit dat bijna 70 procent van het ontslagen T.K.T.-personeel nog geen veertig jaar is, en verschillende textielbe drijven in de stad al maanden een groot personeelstekort hebben. Er werken bij de T.K.T. slechts 45 vrouwen. Over de regelingen die zul len worden getroffen om de afvloei ing voor het personeel zo gunstig mo gelijk te laten verlopen is nog weinig bekend. Er bestaat een regeling die voor alle bedrijven van de K.N.T.U. geldt. De vakbondsvertegenwoordd- gers gaan daarover vrijdag praten met de directie van de T.K.T. (ADVERTENTIE) -Regenmantels f 49,-- Tergal 'Ook een ruime sortering mantelpakjes, costumes v.a. f 98 - japonnen v.a. 29, TILBURG BREDA Heuvelstraat 44 ElnosDaat 1 4 Tel. 04250-31620 Tel. 01600 31086 DEN BOSCH SCHAPENmarkt 17 Tel. 041 00-391 25 (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Kan aan de inbrekers in het Hulsterse warenhuis ook de zware brand met zjjn dramatische gevolgen ten laste worden gelegd? Bij de behandeling van deze zaak tegen twee van de drie verdachten, vrijdagmiddag voor de arrondissementsrechtbank te Middelburg, stonden op dit essentiële punt officier en verdedigers lijnrecht tegenover elkaar. Officier mr. T. Lebret achtte volle dig bewezen: poging tot inbraak in Wilkings warenhuis te Hulst, waarbij een brand werd veroorzaakt, die aan twee mensen het ieven kostte. De slachtoffers waren een bejaarde man, die zich niet meer tijdig uit het nabij gelegen huis uit de voeten kon maken en door koolmonoxydevergif- tiging om het leven kwam, en een brandweerman, voor wie de inspan ning van het blussingswerk, zo stond in de dagvaardiging, te veel was ge weest. De brand veroorzaakte een onvoor stelbare ravage in de binnenstad van Hulst. Het warenhuis werd in de as gelegd en andere panden ernstig be schadigd. De schade werd op rond de 2,5 miljoen gulden geschat. De officier bracht zijn eis in over eenstemming met deze zware ten lastelegging: tegen de koopman B. F. (28) uit Den Haag, die mr. Lebret als de „hoofdverdachte" bestempelde, eiste hij een onvoorwaardelijke ge vangenisstraf van vijf jaar met af trek van voorarrest en tegen de kel ner B. E. ('25), eveneens uit Den Haag, vier jaar en zes maanden met aftrek. De zaak tegen de derde verdachte, B. B., die weigerde op zo korte ter mijn te worden gedagvaard, zal waar schijnlijk in september dienen. Van de verdedigers opponeerde vooral mr. E. de Jongh Swemer zo fel tegen het requisitoir van de offi cier, dat hij nu en dan door de pre sident van de rechtbank, mr. P. van Empel, tot rust moest worden ge maand. „Het is gemakkelijk om de inbre kers alle schuld in de schoenen te schuiven. Zeker, er is brand ontstaan bij de poging om de brandkast van het warenhuis te forceren, maar wie is schuldig aan de grote brand? Niet de inbrekers, maar Wilking zelf. Er was geen automatische sproei-inrich- ting in dit grote warenhuis, nota be ne gelegen in de Hulsterse binnen stad. De gemeenschap zou gevrij waard moeten worden van waren huizen, die niet voorzien zijn van een behoorlijke blusinstallatie", aldus ful mineerde mr. De Jongh Swemer. Deze gepassioneerde verdediger be streed ook de conclusie iri de dag vaarding, dat de brandweerman door „inspanning" om het leven was geko men. Hij stelde, dat de man slechts enkele minuten bij de brand kon zijn geweest om te helpen bij het uitrol len van slangen. „De brandweerman had een zwak hart en kreeg daardoor thuis een hartinfarct", zo betoogde mr. De Jongh Swemer. Ook mr. M. Thoolen, die het voor E. opnam, bestreed de schuld aan de dood van de twee mensen, o.m. door er op te wijzen, dat het drietal alvo rens aan het werk te gaan, zich ervan had vergewist, dat er zich absoluut niemand in het pand bevond. Tegen spraak was er vrijdagmiddag ook tus sen de twee verdachten. B. E.. witjes en nerveus, bekende vlot; B. F., zelf verzekerd, doch gaandeweg de zit ting onrustiger, ontkende gedecideerd bij de inbraak betrokken te zijn ge weest. Mr. Van Empel trachtte aan het be gin van de zitting aan de hand van de bekentenissen (ook de afwezige B. B. had bekend) en getuigenverklaringen tot een reconstructie van het gebeu ren te komen. De door de officier ais hoofdverdachte gedoodverfde B. F. zou de Zeeuwsch-Vlaming Willy V. niet onbekend bij de politie die hij in de gevangenis had ontmoet, be gin van dit jaar hebben gevraagd: „Weet je niets te versieren?" Willy V. zou toen met het Haagse drietal door het Zeeuwsch-Vlaamse land hebben rondgetoerd om een aantal „objecten" te bekijken. Zo was men (Vervolg op pagina 3) v

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1