Loeiende storm bestookt de kusten OE TH A NT VREEST FELLERE STRIJD IN MIDDEN-OOSTEN 'andaag in DB STEM RUIMTE AAPJE BONNY ZIEK TERUG Müiicliener bisschop oorlogsmisdadiger Italiaanse piloot negeert verkeersleiding DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND windkracht neemt af aan Gosta Brava DUITS MOTORSCHIP BREEKT OP OOSTERSCHELDE ft* m TIMMERMAN AAR gevraagd :kx en Zn en een ttede mfftJerrfWjoQt- >nftole belonini uit voor mw /ebrenm hetnm vin scjmu kinderverlamming GERED ENGELAND i PRIJSBEREKENING SUIKERPRODUKTEN VERLOOPT STROEF Vlucht om aarde voortijdig afgebroken BESCHULDIGINGEN IN DER SPIEGEL VOOR ALLE RE3SDEVIEZEN, CHEQUES EN REISVERZEKERINGEN DE GRENSWISSELKANTOREN N.V. 16 109e jaargang no. 26165 EDITIE VOOR I ZEELAND Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker 1 Hoofdkantoor: Breda Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 dinsdag 8 juli 1969 WEERBERICHT Stormachtig Zwaar bewolkt met tijdelijk regen. Langs de kust Harde tot krachtige wind. Koel weer. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4657 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 De Rhenus 155, een 1000 ton metend Duits motorschip (foto hiernaast)), dat I leeg op de Oosterschelde voer, kwam door de stormwind ter hoogte van We- melciitige in nood. Een vaartuig van de rijkspolitie moest drie kinderen, twee t vrouwen en een matroos van boord ha len. De kapitein bleef op het schip. Samen met een loods voer hij verder, maar door een krachtige zee brak het schip door midden. De mannen slaagden er deson danks in het vaartuig omhoog te zetten tegen een zandplaat. Enkele bergings vaartuigen kwamen snel te hulp. Toen liet water uit het ruim was weggepompt, kon het schip bij hoog water naar We- meldinge worden gesleept voor een nood- reparatie. (Van onze verslaggevers en correspondenten) - YLISSINGEN/NICE/LONDEN/BRUSSEL. - Een loeiende noordwesterstorm, gepaard gaande met stortre gens, heeft zondagnacht en gisteren vrijwel alle West- europese en Engelse kusten bestookt. Het woeste weer heeft veel slachtoffers geëist en vele schepen op de Noordzee en de kustwateren in moeilijkheden gebracht. De storm heeft vele kampeerders verrast. Honderden badhokjes en tenten wer den omvergeblazen en vernield. Honderden toeristen, waarvan vele met kinderen, braken hun vakantie, vooral aan de Zeeuwse kust, haastig af. In Oostkapelle werd gistermiddag de veertienjarige Adriaan de Bruyn uit Roosendaal, toen hij aan het spelen was op het strand bij Oostkapelle getroffen door een plank, die was losgewaaid van een strandhuisje. De knaap werd ernstig aan zijn hoofd gewond. Ijlings werd hij naar het Gasthuis in Middelburg gebracht, waar hij kort na aankomst is overleden. In Zeeland heeft de eerste zomer storm met windkracht tien, voor de scheepvaart en honderden toeristen een onaangename dag bezorgd. Sluit stuk van de stormdag was een zwaar onweer waardoor bijna geheel Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen zonder stroom kwam te zitten. Een uitgaande voe- flingskabel was door de bliksem ge troffen. Om half tien was er weer licht. en omgeving, VIERSBEDRIJF 54, Breda, tel. 38544-49048. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Na vele weken met rustig weer is er gisteren een zo merstorm gepasseerd. Deze was hei hevigst vlak langs de kust met wind kracht 8 tot 9 en in Den Helder nog een windstoot van 100 km per uur. uok m het binnenland vielen flinke outen met hevige windstoten. De temperatuur daalde tot 12 a 14 gra- De depressie verwijdert zich nu en via de Britse Eilanden komt een E!gjVan koge luchtdruk naderbij. Hierdoor gaan de opklaringen gelei delijk toenemen, en de wind neemt Dit betekent in de komende 24 uur een verdere verbetering maar het is et zeker of dit van lange duur gaat worden Belangrijk bij een 'eerssituatie als deze is de hoogte- en die k nog steeds weste- JK. Hierdoor kunnen nieuwe de- fnfSule.S Jemakkeli-Ik van de oceaan mi net Noordzeegebied doordringen, wii w jdeze ontwikkeling houden vair deze week op een wissel vallig weertype met af en toe zon, tnt in met een temperatuur van 16 ml ra graden iets aan de koele kant. O (Van onze redactie buitenland) ("INDEN Honderden Britse toe- z.'Jn gisteren op diverse vlieg- 'ngeent tegen polio. De maat hei werd genomen in verband met Polio-epidemie die is uitgebro ken aan de Costa Brava. Pi hinderen zijn daar aan kinder- in£,?Iürr!m,g overleden. In Spanje is demie vtorby ÏÏdgemaakt dat de epi" Door de stroomstoring kon de brug naar de veerboot niet werken. Het pontverkeer liep daardoor een uur vertraging op. De werkzaamheden aan de Delta werken in Zeeland moesten worden gestaakt. Ook het wegverkeer onder vond grote hinder. In het binnenland veroorzaakte de storm heel wat min der last. Wel werden vele auto's ge troffen door vallende takken en ste nen, en vele antennes beschadigd, maar persoonlijke ongevallen vielen nergen te betreuren. Op de Noordzee ten zuiden van IJmuiden is gisteren een Frans jacht vergaan. De drie opvarenden konden worden gered door de kotter KW 195. Even na twee uur werden in IJmui den rode vuurpijlen waargenomen. De reddingboot Johanna Louisa voer uit, maar keerde kort daarop terug, nadat bekend was geworden, dat de Katwijkse kotter de drie opvarenden aan boord had genomen. In de ons omringende landen heeft de storm vele slachtoffers gemaakt. In Bretagne was maandagmiddag het aantal doden ten gevolge van de storm gestegen tot 16. De meesten stierven de verdrinkingsdood, maar ook op het vasteland eiste het nood weer zijn tol. Dichtbij de kust sloeg een zeilschip om. Een van de opva renden vedronk. Drie andere lijken werden gezien ter hoogte van de baai van Mont Saint Michel. Volgens de redders gaat het om pleziervaarders die door het weer werden overvallen. Opnieuw spoelden maandagmorgen twee lege vaartuigen aan op de kust. zodat de dodenlijst waarschijnlijk nog zal stijgen. Vijf lijken van Fransen zijn aan de kust van Jersey aange troffen. Onder hen was de commis saris van politie van Granville. Het vaartuig waarin zij zich hadden be vonden was vergaan bij de Franse kust In Parijs hield de storm, die snel heden bereikte van 100 km per uur velen uit hun slaap. In Engeland heeft het slechte weer zeker tien doden geëist. Het wegver keer en treinverbindingen zijn ern stig verstoord door omgewaaide bo men. Door het slechte zicht is een autobus met 25 personen tegen een vrachtwagen gebotst. Vier mensen werden gedood, 13 gewond. Ook de Belgische kust vertoonde gisteren een triest beeld, telexte onze correspondent. „Sommige kampeer terreinen zagen eruit als puinhopen en liepen later op de dag onder wa ter. Een spectaculair ongeval gebeur de in Brussel: een met bierglazen ge laden vrachtwagen werd finaal om ver geblazen. Persoonlijke ongeluk ken deden zich nergens voor". ZIE VERDER PAGINA 3 (Van onze redactie buitenland) NEW YORK-AMMAN-TEL AVIV Secretaris-generaal Oe Thant van de Verenigde Naties vreest, dat de strijd in het Midden-Oosten weer zal oplaaien. In een boodschap aan de veilig heidsraad heeft hij medegedeld, dat het geweld in het Midden-Oosten mo menteel een grotere omvang heeft bereikt dan op enig ander tijdstip sinds de zesdaagse oorlog van 1967. Als deze spanning voortduurt, zo schrijft Oe Thant, kunnen de in spanningen voor een vreedzame rege ling spoedig te niet worden gedaan. De huidige spanning kan zelfs de in leiding vormen tot meer algemene en intensieve vijandelijkheden in het Midden-Oosten, aldus Oe Thant. Op het moment dat de boodschap van Oe Thant bekend werd, nam de spanning in het Midden-Oosten op nieuw toe. In Jordanië is een complot tegen de (Van een onzer verslaggevers) BREDA De suikerverwerkende industrieën zijn het nog niet eens over de gevolgen van de verlaging van de suikeraccijns op de prijzen van hun produkten. Bij de Faam was men van me ning dat er naast de accijnsverla- ging ook kostenverhogende factoren op andere gebieden meespreken zo dat de prijzen ongewijzigd blijven. Bij Manisan heeft men nog niet nauwkeurig berekend hoe groot de prijsverlaging van de produkten zal zijn. Kwatta zal waarschijnlijk niet meer dan een of twee produkten in prijs verlagen, en de verdere kos tenbesparingen over het gehele uit spreiden. leider van de Palestijnse bevrijdings organisatie en van de commando-or ganisatie „El Fatah", Jasser Arafat, ontdekt. Zaterdagmiddag werd op het kantoor van de organisatie in Amman een pakket bezorgd voor een van de leiders van „El Assifa", een militaire arm van „El Fatah'. Daarop stond vermeld „strikt vertrouwelijk en persoonlijk. Bij het ope nen vond men een pakje gericht aan Arafat. Dit pakje verwekte arg waan en werd daarom onderzocht door experts. Er bleek een kneedbom in te zitten, die onschadelijk werd gemaakt. Volgens „El Fatah" is dat allemaal het werk van de Israëlische geheime dienst. Bij een luchtgevecht ten zuiden van Sjarm El Sjeikh, gelegen op de zuidpunt van het schiereiland Sinai, hebben Israëlische toestellen gisteren twee Egyptische Mig-21's neergescho ten. Dit is in Tel Aviv bekend ge maakt. Een Egyptische woordvoerder heeft het verlies van de Migs tegen gesproken. In een communiqué van „El Fa tah", dat maandag door de Libane- sche pers is verspreid staat, dat in de haven van de Israëlische stad Eilath een geweldige brand woedt. Palestijnse commando's zouden de haven in brand hebben gezet met brandbommen. Op een Walcherse camping blies de storm vele tenten omver. Ondanks wat ongemakken kon de storm de vakantiestemming van deze kampeer der niet bederven. Na bemiddeling van gedepu teerde staten zullen b. en w. van Goes de raad voorstellen een chloreringinstallatie bij Kattendijke te bouwen. Pag. 3. Prof. dr. F. Polak in onze maan- serie: „Het zal hoe langer hoe ongeloofwaardiger klinken te beweren dat alleen op deze aarde intelligente wezens le ven." Pagina 5. Veel priesters zijn vertwijfeld op zoek naar hun identiteit, al dus kardinaal Döpfner tijdens zijn openingstoespraak in Chur. Pagina 7. Judy Garland werd slachtoffer van het systeem. RTV-pagina. (Van onze redactie buitenland) MOUNTAIN VIEW Het ruimte-aapje Bonny, dat op 28 juni voor een verblijf van dertig dagen in een baan om de aarde werd gebracht, is gisteravond laat teruggehaald. Het aapje, een Macaca Nemestrina uit Thailand, is ernstig ziek. Het drinkt niets meer, vertoont afwijkingen in de stofwisseling en is lusteloos. De satelliet met de ruimteaap is gisteravond Iaat door een trtapezevormig net achter een transportvlieg tuig opgevangen, toen de B-10-3 aan een parachute neerkwam in de Stille Oceaan. Het dier is vannacht overgebracht naar het speciale laboratorium van de luchtmachtbasis Hickam op Hawaii. Bonny was gelanceerd om gegevens te verschaffen over de uitwer king van gewichteloosheid in de ruimte. De geleerden wilden meer te weten komen over het weker worden van de beenderen en de aantas ting van het spierweefsel tijtdens langdurige ruimtevluchten. Na be mande ruimtevluchten is bij de betrokken ruimtevaarders een meet bare vermindering van kalk en fosfor in hun gebeente waargenomen. Het was voor de geleerden nog een raadsel waar deze stoffen bleven en hoe de vermindering van het spierweefsel tot stand komt. Bonny moest daar meer inzicht in geven. (door NORMAN CROSSLAND) BONN De Italiaanse regiering heeft een aantal documenten over de executie van Italiaanse gijzelaars tijdens de Tweede Wereldoorlog vrij gegeven, die belastend bewijsmateriaal bevatten tegen de voor malige Duitse officier, die nu hulpbisschop van de r.-k. kerk in München is. Na een onderzoek van twee jaar waren de Duitse autoriteiten tot de conclusie gekomen, dat bisschop Ma- thias Defregger, die beschreven wordt als de rechterhand van de Duitse kar dinaal Döpfner, geen moord ten laste gelegd kon worden. De executies waren op wrede noch kwaadwillige wijze, noch op grond van „lage motieven" uitgevoerd. In het uiterste geval, zei de aanklager, was er sprake van doodslag maar een proces op grond van doodslag kon vijftien jaar na de gebeurtenis sen niet meer aahhanig gemaakt wor den. De misdaad zou in juni 1944 ge pleegd zijn in het dorpje Filetto di Camarda ongeveer 96 km ten noord oosten van Rome. Als kapitein en hoofd van de inlichtingendienst van de infanteriedivisie kreeg Defregger van zijn divisiecommandant (nu over leden) de opdracht regelingen te treffen om de gehele mannelijke be volking van het dorpje ter dood te brengen. (ADVERTENTIES) LEKKERE BROODJES ONDERWEG 9 BOLLEN EN PUNTJES De executies waren bedoeld als een represaillemaatregel voor de dood van vier Duitse soldaten, maar ooggetuigen kunnen zich herinneren dat door de partisanen slechts één Duitse soldaat gedood is. Defregger zegt dat hij vergeefs tegen het bevel geprotesteerd had en een luite nant de opdracht gegeven had deze opdracht ten uitvoer te leggen „om dat hij wist dat deze maatregel toch genomen zou worden". Uiteindelijk werden er zeventien inwoners van Filetto vermoord, het jongste slacht offer was 17 jaar, het oudste 65. De zaak is door „Der Spiegel" aan het daglicht gebracht. „Der Spiegel" heeft de overleven den van de massamoord geïnter viewd, iets wat de openbare aankla ger nagelaten had. Het tijdschrift be weert dat er genoeg bewijsmateriaal is om aan te tonen dat hier sprake van moord was. De executies hebben op drie verschillende plaatsen in het dorpje plaats gevonden en de gehele operatie nam zes uur in beslag. Na de oorlog heeft Defregger theo logie gestudeerd en is in 1949 priester geworden. In antwoord op een inter nationale oproep van de Duitse rege ring in 1964, om bewijsmateriaal van oorlogsmisdaden te zenden hebben de Italianen vele dossiers over het neerschieten van gijzelaars en parti sanen gezonden. Pas toen kwam de massamoord in Filetto aan het licht. VIER KATHOLIEKE organisaties in Portugal hebben gisteren een beroep gedaan op de Portugese premier Cae- tano zijn vijfdaagse bezoek aan Bra zilië af te gelasten wegens kerkver volgingen die daar volgens hen plaatsvinden. op de stations, aan de grenzen geopend van vroeg tot laat, ook op zaterdagen en zondagen, aan- en verkoop tegen de officiële, in de dagbladen gepubliceerde, koersen.] SCHIPHOL (ANP) - Dank zij tijdig ingrijpen van een verkeersleider op Schiphol is zondagmiddag oin 14.38 uur een fout gecorrigeerd, die gemaakt werd door de piloot van een Alitalia-vlieg- tuig. Het was een DC-9, die juist was opgestegen in de richting Woensdreeht met bestemming Italië. De vlie ger had van de verkeerslei ding opdracht gekregen te klimmen naar het vliegni- veau 60 (flight level six zero is ca. 6000 voet). Op hetzelf de moment daalde een Cara- velle van Finnair, die op weg was naar Schiphol, in tegengestelde richting met toestemming van de ver keersleiding naar het vlieg- itiveau 70 (ca. 7000 voet). De beide machines hadden el kaar met een hoogteverschil 1000 voet moeten pas sen ergens in de luchtweg boven Rotterdam. In strijd echter met de her haalde opdracht van de ver keersleiding klom het Ita liaanse toestel door de 6000 voet heen naar zijn kruis- hoogte, hetgeen juist op het ontmoetingspunt ergens bij Rotterdam geschiedde en dus tot een gevaarlijke si tuatie had kunnen leiden. De verkeersleider, die de situatie ontdekte door de ra dio-melding van de betrok ken vliegers zelf, zag op zijn radarscherm dat de beide vliegtuigen elkaar op het zelfde niveau naderden. Ter stond gelastte hij de vliegers een scherpe uitwijkmanoeu vre te maken, een z.g. „avoi ding action", waarbij het Al Italia toestel naar het wes ten en de tegenligger naar het oosten werd gediri geerd. Aldus ontweken ze el kaar met een alstand die naar schatting 5 tot 6 km bedroeg. Het wordt aanne melijk geacht, dat de vlie gers eikaars toestellen niet eens hebben opgemerkt. De Finnair-vlieger heeft er al thans op Schiphol met geen woord over gerept. Wel heeft de verkeersleiding van het gebeurde een rapport op gesteld, aldus bevestigt het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ook in dit geval wordt ge sproken van een „air miss". Daarvan is n.l. in luchtvaart kringen ai sprake, wanneer twee toestellen op dezelfde hoogte vliegend elkaar pas seren met een tussenruimte van 8 km.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1