Regering-Rumor neemt ontslag Hulp aan Biafra weer mogelijk Afscheid van Moise Tsjombe naar vierde plaats Jacht op moordenaar(s) Mboya DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND MARGARINE VIER CENT PER KILO GOEDKOPER Dader overval Den Bosch bekent ook roof in Tilburg Stuk berg valt in een dal Weer rumoer rond liedjesfeest Demonstratie in Antwerpen: Zoals het hier stinkt, stinkt het nergens PENTURY SCHIET MIDDELBURG KAMPIOEN Mamie Eisenhower 111 Brits ziekenhuis WAT NU? COMMUNISTEN Veel slachtoffers door noodweer boven Erie-meer Ruimte-aapje Bonny luistert niet meer naar de grond Als Ojoekwoe instemt met dagvluchten: SCHAAMTE Bejaarde (86) van dak gevallen KLEUTER (3) IN ZWEMBAD VERDRONKEN maandag 7 juli 1969 WEERBERICHT Regen KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4Q57 GOES, KLOKSTRAAT 1TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 RUMOR TANASSI LONGO SARAGAT ITALIË ZWAAR IN DE PUT (Van onze redactie buitenland) ROME Op het moment, waarop de sociale onrust zeer groot is en stakingen, gepaard gaande met geweld aan de orde van de dag zijn, heeft de door Mariano Rumor geleide Itali aanse coalitieregering van Christen-Democraten, Socialisten en Republikeinen het bijltje erbij neergegooid. Vele waarnemers vrezen, dat door deze regeringscrisis de econo mie nog meer aangetast zal worden dan zij al is. De vrees, dat de huidige spanning in Italië zich op noodlottige wijze kan ontladen, is ook van verschillende kanten uitgesproken. Desondanks zal de Italiaanse president Saragat, die Rumor verzocht heeft samen met de overige ministers in functie te bijven en de lopende zaken af te handelen, pas donderdag beginnen met het overleg dat een einde moet maken aan de regeringscrisis. Na een. kabinetsbijeenkomst van tien minuten maakte de minister van handel en industrie, Mario Tanassi, die een van de leiders is van de za terdagmorgen opgerichte socialistische eenheidspartij, zaterdagmiddag het aftreden van de regering bekend. Tanassi zei: „Het woord is nu aan de partijen". Zoals bekend (zie De Stem van Za terdag) is het vrijdag tot een breuk gekomen in de Italiaanse socialis tische partij. De gematigden die de minderheid vormden, traden uit de partij omdat zij zich niet konden ver enigen met het streven van de linker vleugel om tot een nauwere samen werking met de communisten te ko men. Kort na de breuk maakten de gematigde socialisten die deel uit maakten van de regering bekend dat zij besloten hadden hun zetels ter be schikking te stellen. Als reden voor het aftreden werd in een regeringscommuniqué ge noemd „het besluit van enkele minis ters om hun functie neer te leggen". (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Margarine wordt widaag vier cent per kilo goedko per ofwel één cent per pakje van 8 gram. Dit heeft de bond van Nederlandse argarinefabrikanten zaterdag be lillen na overleg met het ministerie I in Economische Zaken. De prijs I <M het pakje margarine kan wor I den verlaagd, omdat de prijzen van e margarinegrondstoffen op de we- reldmarkt gedaald zijn. (Van onze correspondent) TILBURG De 20-jarige vertegen woordiger EB. uit Roosendaal, die °P juli in Den Bosch werd aange houden na een mislukte bankover val, blijkt ook de dader te zijn ge weest van de overval op 5 juni in Tilburg gepleegd op een bijkantoor van de Boerenleenbank in de Sta tionsstraat. De man wist toen te verdwijnen wet 5000 gulden, die hij onder be dreiging met een revolver, wat thans onjkt te zijn geweest een luchtdruk- pistool, van de caissière wist af hemen. De man is in Tilburg ingesloten en heeft een volledige bekentenis afge- jegd. Hij zal aan de officier van jus "Ue in Breda worden voorgeleid. 'Tan onze redactie buitenland) Mamie Eisenhower l'~ "e weduwe van de oud-presi Amerika, is tijdens een ,ler bezoek aan Engeland observatie in een ziekenhuis lgenomen. zij heeft een zw verkoudheid (ADVERTENTIES) Op de vraag, hoe de nieuwe Itali aanse regering er zal gaan uitzien, is geen zinnig antwoord te geven. Francesco de Martino, vice-premier en leider van de linkse socialisten, verklaarde zaterdagavond, dat zijn partij bereid is de coalitie met de Christen-Democraten voort te zetten. De mogelijkheid bestaat dat deze laatsten een minderheidsregering vor men met steun van socialisten en re publikeinen in het parlement. Dat zou op zijn hoogst een voorlopig oplossing zijn, waardoor president Saragat zich gedwongen zou zien het parlement te ontbinden en nieuwe algemene verkiezingen uit te schrijven voor de tweede maal in twee jaar. De Italiaanse communistische par tij heeft gisteren opgeroepen tot een coalitie van links als basis voor de nieuw te vormen Italiaanse regering. Partijleider Luigi Longo heeft in een interview in „L'Unita", het blad van de communistische partij, ver klaard dat „een nieuwe politieke si tuatie is ontstaan die het samengaan van alle linkse krachten in Italië noodzakelijk maakt". Volgens Longo moet de nieuwe re gering gevormd worden door de lin ker vleugel van de christen democra ten, de socialisten en de communisten. Hij liet zich er niet over uit wie de leiding van deze nieuwe coalitie zou moeten krijgen. (Van onze redactie buitenland) CLEVELAND De zware stor men, die vrijdagnacht boven de zui delijke oever van het Erie-meer, op de grens van de V.S. en Canada, hebben gewoed, hebben aan zeker veertien mensen het leven gekost. Er zijn 400 gewonden en de schade loopt in de miljoenen dollars. Toen het noodweer begon bevon den vele toeristen, profiterend van het lange vrije weekeinde ter gele- genheid van onafhankelijkheidsdag, zich in bootjes op het meer. Circa 200 van hen werden gered, maar er worden er nog een honderdtal ver mist. Men neemt aan, dat de mees ten zich in veiligheid hebben weten te brengen, maar dit wegens verbro ken telefoonverbindingen met kun nen laten weten. TETEM de Enschedese dckcnfi' iriek, die'een week geleden gesloten werd wegens een dreigend faillisse ment, zal spoedig zijn produktie her vatten. Moise Tsjombe, de voormalige Katan- gese en Kongolese leider, is zaterdag op het kerkhof van de Brusselse ge meente Etterbeek begraven. Zijn zoon Jea kuste (foto) de kist, voordat deze in het graf werd neergelaten. (Van onze redactie buitenland) MOUNTAIN VIEW Het ruim teaapje „Bonny" gelooft het wel. Ruimtevaartgeleerden menen, dat het aapje, dat al zeven dagen om de aarde cirkelt, lui is ge worden. Het zou moeilijkheden hebben met de voedselvertering. De geleerden benadrukten, dat Bonny nog steeds in uitstekende gezondheid verkeert. Hij heeft echter niet de minste belangstel ling voor de taken waarvoor hij werd opgeleid. (Van onze Brusselse correspondent) ANTWERPEN Door het Ant werpse stadscentrum marcheerden za terdagnamiddag enkele honderden betogers in shorts, bloempjeshemden, blootsvoets of op sandalen, begeleid door kinderen in badpak. De betogers waren leden en sym- patisanten van de Vrije Aktiegroep Antwerpen (VAGA) een groep die ijvert om de stad Antwerpen mense lijk, leefbaar en ludiek te maken. Zij betoogden om te protesteren tegen een plan van de gemeente om een gedeelte van het recreatieterrein Noordkasteel ook bij Nederlandse toeristen niet onbekend in te pal men voor havenuitbreiding. De betogers, die onder andere bor den droegen met „zoals het in Ant werpen stinkt, stinkt het nergens", werden door de burgemeester ont vangen. Zij overhandigden hem een verzoekschrift waarin wordt aange drongen op het behoud van het Noordkasteel. (Van onze redactie buitenland) LONDEN De minister van buitenlandse zaken van federaal Nigeria, dr. Arikpo, een vertegen woordiger van het internationale Rode Kruis en de Britse onder minister Maurice Foley hebben volledige overeenstemming be reikt over de kwestie van het ver voer van hulpgoederen voor de slachtoffers van het Nigeriaans- Biafraans conflict. Dit is gister avond in gezaghebbende kringen in Londen meegedeeld. De drie mannen hadden dit pro bleem zaterdagavond en zondag be sproken. Over de details en de bepa lingen die in de overeenkomst zijn opgenomen konden nog geen nadere mededelingen worden gegeven. In genoemde kringen wees men er op dat deze overeenstemming niet betekent dat vandaag al de hulp transporten kunnen worden hervat, daar de Biafraanse leider Ojoekwoe nog niet met vluchten overdag heeft ingestemd. Volgens de Britse kardinaal John Heenan heerst er in Engeland alge meen grote schaamte over de Britse hulp aan de Nigeriaanse regering bij haar poging de Biafranen door uit hongering te onderwerpen. In een radio-interview bepleitte hij zondag een hulpactie ter versnelling van de voedselleveranties aan Biafra en vroeg daarvoor de steun van het Brit' se volk. Hij wist dat er verplichtingen je' gens Nigeria hestonden. Wel wilde hij kritiek en afkeuring uitspreken over alles waarmee Engeland bij droeg toit de vernietiging van het Biafraanse volk. BESAN?ON Bij Besan<;tm in het dorp Deluz is een stuk berg van ruim 1 km lengte in het dal van de Doubs gestort. Twee huizen werden ver nield, maar er is geen melding ge maakt van slachtoffers. Een hoofd weg en een spoorbaan zijn geblok keerd. De telefoonverbindingen met het dorp zijn verbroken. (Van een onzer verslaggevers) DONGEN Zaterdag is een 86 jarige patiënte van het St.-Elizabeths- gasthuis van een dak gevallen en aan de gevolgen overleden. De vrouw die ai tien jaar in het gasthuis werd verpleegd, leed aan evenwichtstoor- nissen. Vanuit haar kamer kon zij op het 7,5 meter hoge dak komen. (Van onze sportredactie) BREDA Rini Wagtmans is dit weekeinde in het algemeen klas sement van de Tour de France opgerukt van de tiende naar de vierde plaats. De TVillebrorder dankte die positieverbetering door twee derde plaatsen, zaterdag in de zevende rit en gisteren in het tweede gedeelte van de achtste etappe, en een zestiende plaats in de eerste helft van de achtste rit. Wagtmans, die Jan Janssen in de algemene rangschikking tot op twee seconden is genaderd, is de coureur uit Futten in het punten klassement voorbij gestreefd. Hij bezet de derde plaats. Eddy Merckx heeft de voorsprong op de meeste van zijn concurren ten opnieuw uitgebouwd. In de tijdrit toonde de Belg zich weer de sterkste. De overwinning van Merckx hing overigens aan een zijden draadje, want de voortref felijk rijdende Westduitser Rudi Altig, Merckx' naaste belager, bracht maar twee seconden meer op de klokken. Rod Laver heeft ook het twee de open tenniskampioenschap van Wimbledon gewonnen. De links handige Australiër versloeg zijn landgenoot John Newcombe met 6-4 5-7 6-4 6-4. Middelburg is landskampioen hij de amateurs geworden. De Zeeuwen behaalden uit de twee finalewedstrijden tegen SC En schede drie punten. De eerste ont moeting, in Middelburg gespeeld, eindigde in een 30 zege alle doelpunten kwamen op naam van Pentury en het tweede duel werd een gelijk spel (00). Fedor den Hertog blijft im poneren. De Harderwijker won dit weekeinde de zesde en zevende etappe in de Ronde van Rijnland- Palts. De voorgaande vijf ritten bracht hij ook op zijn naam. PENTURY Drie goals (Van een onzer verslaggeefsters) BREDA De 3-jarige Johanna van der Kleyn uit Breda is in het zwembad Het El verdronken. De kleuter was met haar moeder en meerdere kinderen in het bad. In een verloren ogenblik toen de moeder haar aandacht bij de andere kinderen had, moet het kind in het ondiepe bad zijn gevallen. Toen het werd gevonden leefde het nog. Er werd mond-op-mondbeademing toe gepast, doch dit heeft niet geholpen. In het St.-Ignatiusziekenhuis is het kind overleden. In Boxtel is gisteren de 78-jarige J. van der Loo verdronken in een vennetje van het gemeentelijke wan delpark. De oude man vertoefde daar vaak en is vermoedelijk bü het voeren van watervogels te water ge raakt. DE HEER KOOT, secretaris van de bond Heemschut heeft op de jaar vergadering van de bond gepleit voor een grotere subsidie dan 34 miljoen voor Monumentenzorg. PRESIDENT NIXON heeft Gerard C. Smith, directeur van het Ameri kaanse bureau voor het toezicht op de bewapening en de ontwapening benoemd tot leider van de Ameri kaanse afvaardiging die met de Rus sen moet gaan praten over de beper king van de strategische kernbewa pening. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Op de tweede avond van het liedjesfeest „Singing Europe" in Scheveningen kwam de landen ploeg van Frankrijk met 183 punten aan de top. Aan Joegoslavië werden 172 punten toegekend, waarmee het publiek het kennelijk niet eens was. Het liet blijken het Joegoslavische team hoger aan te slaan dan het Franse. Luxemburg vergaarde slechts 89 punten. Onmiddellijk na het bekend wor den van de uitslag ontstond er ru moer, omdat de juryleden volgens het reglement verplicht zijn elk 30 punten per avond toe te kennen en er zes punten aan het totaal ontbra ken. De kwestie van de fout die de jury maakte, werd opgelost door nog drie punten aan de Joegoslavische en eveneens drie punten aan de Luxem burgse ploeg toe te kennen. Dat de neutrale Franse vice-voor- zittter van de jury meestemde bij de beoordeling van de prestaties van Frankrijk ontlokte protesten. Deze werden door artistiek leider Lou van Rees afgedaan met de mededeling dat dit volgens de reglementen mocht, en dat niemand tevoren hiertegen had geprotesteerd. (Van onze redactie buitenland) NAIROBI In Kenia is het gehele politiekorps inge schakeld bij de jacht op de moordenaar (s) van Tom Mboya, de Keniase minister van economische ontwik keling. De politie zoekt naar twee mannen, die men met Mboya heeft zien praten, even voordat hij dodelijk getroffen werd. Mboya werd zaterdagmiddag neergeschoten toen hij een apotheek in een van de drukke hoofdstraten van Nairobi wilde binnengaan. De minister (38), die be schouwd werd als de man die president Kenjatta zou opvolgen, werd door twee of drie kogels getroffen. Hij was op slag dood. De aanvaller(s) vluchtte(n) in een auto. De politie patrouilleert in de straten van Nairobi om gewelddaden te voorkomen. Kort na de moord hebben aanhangers van de vermoorde minister, die ook in Euro pa beschouwd werd als een van de bekwaamste leiders van Afrika, in de wijk van het ziekenhuis waar zijn lijk is opgebaard ruiten ingegooid. De politie dreef hen met raangas uiteen. President Jomo Kenjatta gaf zaterdag uitdrukking aan zijn diepe smart over het verlies van een man van „unieke kwaliteiten". Kenjatta voegde eraan toe dal het de regering bijzonder moeilijk zou vallen iemand te vinden die Mboya qua persoon en capaciteiten even aarde. Over de eventuele beweegreden van de dader(s) is niets bekend. „Dit is geen politieke moord", verklaarde de perssecretaris van de Keniase oppositiepartij. „Hel gaat hier niet om partijen. Hij behoorde tot ons allen.' 09e jaargang no. 26164 [7DITIE VOOR ÏEEEAND birecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L Leijendekker hoofdkantoor: Breda Reigerstr. 16 ■elefoon 22341, Postgiro 1114111 Toenemende bewolking en tijde lijk regen. Matige tot krachtige wind uit het noordoosten. Lagere temperaturen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1