R.L.D. vreest voor vliegveiligheid VERTRAGINGEN SCHIPHOL STEEDS LANGER Ir. Schut tegen uitstel huurverhoging Dr H. Ruygers treedt terug als vicaris DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND KLOPJACHT OP DADERS MISLUKTE OVERVAL Nijdam af DE STEM Brezjnev niet naar Boekarest loch Mirages voor Israël? Maan glundert naar Apollo Menigte hitst jongen op van toren af te springen andaag in EURAKET OPNIEUW MISLUKT Nöj> geen beslissing uitkering bij overheid Moeilijkpersoonlijk besluit na langdurig beraad JAMIN l editie voor zeeland vrijdag 4 juli 1969 weerbericht Droog Wimbledon op t.v. Verdrag Yisie Verdriet kokosmacaroontjes Ondanks BTW geen prijsverhoging. öW Dus 10% korting op de nieuwste modellen. De kollektie 1969/70 is nu op z'n mooist. Vraag om de bont-folder voor dit seizoen. Wie zei er ook weer dat alle verpakte broodjes hetzelfde waren? 109e jaargang no. 26162 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 Droog weer maar ook enkele wol kenvelden. Van tijd tot tijd op klaringen. Overwegend westelijke wind. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 MIN. BAKKER GRIJPT IN (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG/SCHIPHOL Minister Bakker heeft gister avond om negen uur het bestuur van het Verkeerslei- dersgilde bij zich geroepen. In Den Haag werd algemeen aangenomen dat de minister de verkeersleidess zou dwingen hun actie te staken. Het ernstig in het gedrang komen van de vliegveiligheid boven Schip hol, is de belangrijkste drijfveer van minister Bakkers snelle optreden, na dat hij aanvankelijk tot gisteren de raak had willen aanzien. Gistermiddag, na het georganiseerd ambtenaren-overleg, waarbij ook de positie en de actie van de verkeers- (Van onze correspondent) AMSTERDAM De politie in de hele Randstad begon gisteren een grootscheepse klopjacht op drie ro vers, die rond twaalf uur in de mid dag in de Utrechtse straat te Amster dam een overval pleegden op twee tianklopers. Er werd niets buitge maakt. De rovers vluchtten in een blauwe Fiat 125, die in Rotterdam gestolen bleek te zijn en later gevonden werd ia een steeg in het centrum van de stad. De overval verwekte op het 1 Rembrandtsplein grote consternatie Een van de omstanders gooide een fiets voor de vluchtende auto. Bij hun posing om het obstakel te vermijden, viel een gewonde. De bankloners wa ren voor een Amsterdamse firma bij het hoofdkantoor van de Amro-bank salarissen gaan halen. De oudste, die voorop liep, droeg het geld in een tas in totaal 78.000 gulden. Plotseling werd hij van ach teren aangevallen. Hij liet zich voor over op zijn tas vallen, waarna een vechtpartij ontstond die twee minu ten duurde. Toen voorbijgangers zich met de vechters gingen bemoeien, renden de twee overvallers naar de Fiat, die met draaiende motor en een derde j man achter het stuur stond te wach- ten- Er zÖn geen duidelijke signale menten. den HAAGCnf! Defregering heeft nog geen beslissing genomen over de ""kering-ineens voor het overheids personeel. Zij heeft het georganiseerd overleg in ambtenarenzaken echter 'J m°nde van staatssecretaris Van veen laten weten, dat hij in beginsel i positief staat tegenover zo'n uitke- ring m een omvang van één procent. De meerderheid van het G.O. heeft daarop een voorkeur laten blijken voor een uitkering in de vorm van een gelijk bedrag voor ieder boven een uitkering in de vorm van een percentage. IEL-AVIV (AP) De 50 Franse Mirage jachtbommenwerpers, die als gevolg van het wapenermbargo van Beneraal De Gaulle niet aan Israël geleverd mochten worden, zullen nu waarschijnlijk in oktober of novem- y® worden afgeleverd, zo heeft het dagblad „Ha'aretz" in diplomatieke Kringen vernomen. Volgens het blad zal in de komende dagen reeds het embargo op onderde len voor door Frankrijk aan Israël ge- everde wapens worden opgeheven, siael heeft de Mirages reeds geheel oetaald. Dit bericht kon in Parijs met worden bevestigd. PRESIDENT NIXON wil wel nauw contact maar geen diplomatieke be dekkingen met het Vaiticaan. Het Amerikaanse staatshoofd heeft zijn persoonlijke assistent, Flanagan, naar me gezonden om dit besluit aan de Pens bekend te maken. leiders ter sprake was gekomen, kon digde de heer Bakker aan nog „mor gen" (vandaag dus) een einde aan de actie te zullen maken". Later echter besloot de minister nog gisteravond de leiders van de actie bij zich te roepen. De Rijks Luchtvaart Dienst had in middels geconstateerd dat door de actie de vliegveiligheid ernstig in ge vaar kwam. Minister Bakker sprak zelfs van „ernstig plichtsverzuim". Behalve de spectaculaire „bijna-bot- sing" tussen een DC-8 en een DC-9 (waarover elders meer) werd later op de dag geconstateerd dat vliegers van twee KLM-toestellen elk de zelfde wachthoogte hadden toegewe zen gekregen van de verkeerstoren. De vliegers ontdekten de fout zelf, waarop zij de toren er radiografisch van op de hoogte stelden. De ver keersleiding herstelde toen de fout. Volgens de Rijks Luchtvaart Dienst is een van de gevolgen van de actie dat niet optimaal gebruik wordt ge maakt van de radar, waardoor een grotere portie navigatiewerk aan de vliegers zelf wordt overgelaten. Insiders hebben er echter op ge wezen dat „bijna-botsingen" ook voorkomen onder normale omstandig heden. In de drukte van soms haast verstopte luchtwegen zijn zij (helaas) bijna niet te voorkomen. Van de zijde van de Verkeersleiders is er dan ook al op gewezen dat de Rijksluchtvaart dienst de „bijna-botsing" heeft ge bruikt om de actie in diskrediet te brengen. Inmiddels zag de RLD zich genood zaakt het vliegverkeer op Schiphol vanaf gistermiddag 15.00 uur bespre kingen op te leggen. Voornamelijk tijdens de piekuren werd per lucht weg (Nederland heeft er vijf) slechts één vliegtuig oer tien minuten ge accepteerd. Vóór deze maatregel in werking trad kwamen de vliegtuigen om de twee a drie minuten en per luchtweg binnen. De nieuwe regeling leidt tot grote vertragingen, maar het verkeerspa- troon wordt er minder gecomnliceerd dus veiliger door. aldus de RLD. ZIE OOK PAGINA 7 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Schut (Volkshuisvesting) voelt er niet veel voor de per 1 januari 1970 geplande huurverhoging met een half jaar uit te stellen tot 1 juli. De Sociaal-Economische Raad heeft hiertoe geadviseerd. Bij de bespreking in de Tweede Kamer over de stand van de woningbouw zei minister Schut gisteren dat niet al te gemakkelijk over uitstel van de huurverhoging moet worden gepraat. Hij betreurde het dat de SER met het advies tót uitstel was gekomen. De minister zei te vrezen dat het bouwprogramma volgend jaar bij uitstel van de huurverhoging schade zal ondervinden. Ir. Schut handhaafde zijn optimis me over het verloop van de woning bouw, ook ai kon hij een lichte te ruggang niet tegenspreken. „Maar ik handhaaf het vertrouwen dat wij dit jaar het bouwprogramma van 125000 woningen zullen halen of daar zeer dicht bij komen", zei ir. Schut. Hij deelde mee dat nu de vrijesec- torbouw achterblijft in de particu liere premiebouw 5000 woningen meer zullen worden gebouwd. Een deel hiervan is al uitgegeven. Met 60.000 woningen komt de particuliere bouw dit jaar voldoende aan bod, zei de minister. Verder deelde hij mee dat het z.g. rendementspercentage voor gesubsi dieerde particuliere huurwoningen per 1 juli is verhoogd van 8.9 tot 9.5 percent. Dit met het oog op de stijgende kapitaalrente. In verband hiermee zal de subsidieregeling voor particuliere huurwoningen worden aangepast. De hoogte van de subsi die blijft gehandhaafd. De huren zul len er wel door stijgen. In antwoord op de van vele kan ten geuite kritiek zei de minister: „Elke aanbeveling om de minister meer animo voor een stimulering van de bouw bij te brengen is het in trappen van een open deur". Jammer vond ir. Schut het dat in de geliberaliseerde gebieden de vrije- sectorbouw nog niet aanwijsbaar is toegenomen. Zelfs wijzen de cijfers op een kleine vermindering van de vrije bouw. Wel had hij de indruk dat de libera lisatie niet tot een sterke stijging van de huren leidt. ZIE VERDER PAGINA 7 KENNEDY SPACE CENTER, FLORIDA: Doel en middel van de komende ruimtereis op één foto verenigd: de Saturnus 5 met de Apollocabine en de maan, waarop Armstrong en Aldrin binnenkort hopen te landen. (Van onze sportredactie) MULHOUSE. De Nederlandse ploeg is gisteren Henk Nijdam kwijt geraakt. De ex-wereldkampioen bij de achtervolgers smakte in de etappe van Nancy naar Mulhouse, waarin opgenomen twee bergen van de der de categorie, tegen het asfalt en stapte met blessures aan schouder en benen in de bezemwagen.- Jan Janssen en Rini Wagtmans waren de enige Nederlanders die zich goed konden handhaven in deze eerste echte bergetappe door de Vo gezen. Wagtmans, die het na de finish aan de stok kreeg met Janssen, werd vijfde, terwijl Jan Janssen als zesde eindigde. Merckx-adjudant Julien Stevens raakte de gele trui kwijt aan Desir Letort. ZIE VERDER DE SPORTPAGINA'S (Van onze radio- en tv-redacteur) HILVERSUM Het ligt in het voornemen van de N.O.S. om van daag omstreeks 15.30 uur via Neder land I een rechtstreekse reportage te geven van de finale heren dubbel op Wimbledon. Deze tv-reportage is in kleur. KASSEL (AFP) Een nieuwsgie rige en op sensatie beluste menigte heeft een jongen in het Westduitse stadje Kassei opgehitst van een wa tertoren te springen nadat hij al van zijn zelfmoordplannen scheen te zijn teruggekomen. De 19-jarige pompbediende Juer- gen Peters wilde zich van het leven beroven nadat zijn baas hem ernstig had onderhouden over joyriding met de auto van een klant. Een dichte menigte verzamelde zich om de reddingspogingen van po litie en brandweer op de voet te vol gen. Dank zjj de tussenkomst van een meisje dat hij kende stemde hij er tenslotte in toe van zijn voorne men af te zien. Terwijl hij de ladder afdaalde rie pen toeschouwers „lafaard", „je durft niet" e.d. Men zag de jongen aarze len, de ladder weer bestijgen en ten slotte omlaag springen. Hoewel hij in een reddingszeil viel werd hij dermate ernstig verwond dat hij kort na zijn opneming in het zie kenhuis overleed. De prijsstop zit de exploitan ten van kampeerbedrijven niet lekker. (Pagina 3) Brian Jones: plotselinge dood na een fel en onevenwichtig leven (Pagina 5) Ruimtevaart als bijdrage tot onze levensstandaard (Serie „De maan bemand") (Pagina 5) Dongense Wilemien zingt ach ter de tap en op de plaat (Pagina 13) Middelburg maakt zich sterk voor het derde landskampioen schap-amateurs (Pagina 15) Concentratie in het levenverze- keringsbedrijf: worden onze spaarcentjes er ook beter van? (Pagina 17) (Van onze redactie buitenland) BOEKAREST/MOSKOU. De Russische leiders gaan deze maand niet naar Boekarest. In Moskou werd in welingelichte kringen vernomen dat het Kremlin ook niet van plan is een nieuwe datum voor een bezoek aan Boekarest vast te stellen. Voorts werd in Moskou gezegd, dat over een bezoek dat de Roemeense president Ceausescoe en premier Maurer volgende week aan Moskou zouden brengen (zie ook De Stem van gisteren) niets, is beslist. Verband tussen alle elkaar tegen sprekende berichten over bezoeken heen en .weer van de laatste dagen en het aanstaande bezoek van president Nixon aan Roemenië, begin augustus, zou er niet bestaan. Dat althans zei gisteren de Roemeense gezant in We nen, Georghe Pele. Waarnemers merken intussen op dat het Kremlin besloten heeft het bezoek van Nixon rustig op te nemen. Het Kremlin zou het bezoek ook niet beschouwen als een hinderpaal voor de aanstaande besprekingen over ont wapening en de verbetering van de betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. In Boekarest werd gistermorgen bevestigd dat er besprekingen gaan de zijn met Moskou over een bezoek van Ceausescoe en Maurer aan de Sovjet-Unie. Het zou hier gaan om de ondertekening van het nieuwe Russisch-Roemeense vriendschaps verdrag. De geruchten over een be zoek van Brezjnev c.s. aan Boekarest gedurende de maand juli hadden op dezelfde ondertekening betrekking. Het is namelijk in de Oosteuropese diplomatie gebruikelijk dat de rati ficatie van dergelijke overeenkom sten beurtelings plaatsvinden in de hoofdsteden der partners. De vorige keer zijn de Roemenen er echter ook voor naar Moskou gegaan. Een andere zaak is nog de uitnodi ging van de Roemenen aan de hoog ste Russische leiders om in begin augustus het congres van de Roe meense communistische partij bij te wonen. DE SOVJET-UNIE heelt India ge vraagd de strategisch belangrijke An- daman-eilanden in de Golf van Ben gallen te mogen gebruiken als basis voor de Russische vlioot. Dit heeft een gezaghebbend diplomaat in Washing ton medegedeeld. Premier Indira Gandhi van India zou tot dusverre geweigerd hebben op het Russische verzoek in te gaan. (Van een onzer redacteuren) BREDA Bisschop Ernst van Breda heeft een van zijn belangrijkste medewerkers verloren. Dr. H. J. Ruygiers heeft ontslag gevraagd uit zijn functie als vicaris-generaal van het bisdom. Dit ontslag is hem op de meest eervolle wijze verleend. Dr. Ruygers blijft evenwel in het ambt. Voorlopig wordt voor hem geen opvolger gezocht omdat men eerst gaat bekijken in hoeverre het leidinggevende diocesane werk gereorganiseerd moet worden. zegt van de gelovigen dat zij „zich voor een goed deel van harte op de weg van hervorming van de kerk" bevinden. De groeiende zekerheid van het afscheid van déze bisschop en van dit bisdom heeft hem, zegt hjj, „in de afgelopen maanden menig verdrietig uur bezorgd." Dr. Ruygers die 56 jaar is, heeft zijn besluit om persoonlijke redenen ge nomen. In een toelichting op zijn ont slagaanvrage liet hij gisteren weiten „De redenen tot deze stap zijn zeer complex. Een ernstig gewetenscon flict, een zeker medisch advies en de vrees dat mijn temperament mij in de komende jaren in een te heftig con flict zou brengen met taaie structu ren, hebben mij na rijp beraad en raadpleging van deskundigen doen besluiten terug te treden." Over zijn toekomstplannen laat hij zich voorzichtig uit: „Het lijkt mij beter heen te gaan, nu er hopelijk nog een mogelijkheid bestaat een pas sende werkkring te vinden. Mijn voorkeur gaat daarbij uit naar de wetenschappelijke sector." Dr. Ruy gers is, zoals bekend, voor zijn be noeming tot vicaris eind 1967, zes jaar lang hoogleraar geweest aan de Nijmeegse universiteit. Dr. Ruygers was ten nauwste be trokken bij het bestuur van het bis dom Breda, en vormde samen met bisschop Ernst en vicaris Theewes de z.g. „stuurgroep". Hij was met name belast met het pastorale beleid. In zijn toelichting geeft dr. Ruygers met nadruk te kermen dat zijn stap „niet betekent een gebrek aan ver trouwen in de ontwikkelingen van de Nederlandse kerkprovincie, noch in het beleid dat door de bisschoppen in samenspraak met clerus en volk doorgaans wordt gevoerd. Nog min der betekent het", vervolgt hij, „een tekort aan diepe waardering voor de bisschop van Breda, voor mijn colle ga-vicaris, voor de priesters en gelo vigen van het bisdom." Hij zegt de priesters te hebben leren kennen als „een groep goede, toege wijde en hardwerkende mensen" en Een van zijn naaste medewerkers, drs. J. M. Roof, directeur van het dio cesaan pastoraal centrum, zei bewon dering te hebben voor de moed, waar mee dr. Ruygers zijn besluit heeft moeten nemen. Voor diens wijze van werken had drs. Roof niets dan lof: Altijd open, met een enorme paarde- energie, zonder zich een minuut rust te gunnen en getuigend van een gro te visie. Het motief voor het heen gaan van dr. Ruygers moet men, al dus drs. Roof, zeker niet zoeken in de onderlinge verhoudingen, want die waren goed. In Zeeland betreurt men het ont slag van dr. Ruygers zeer bijzonder, omdat de Zeeuwse dekenaten aan zijn speciale zorg waren toevertrouwd. Deken A. van Alphen van het deke naat Middelburg noemde het zeer spijtig dat dr. Ruygers wegging, nu deze juist begonnen was met het overleg over de schaalvergroting in de zielzorg, waarbij hij mede als voorzitter van de dekenale advies raad in Zeeland een belangrijke plaats innam. VOOR PROFIEL DR. RUYGERS EN COMMENTAAR: ZIE PAGINA 7 (ADVERTENTIES) WOOMERA, Australië (Reuter) De lancering van de Europa-één-ra- ket van de Europese Organisatie voor de Ontwikkeling van een Draagraket (ELDO) is opnieuw mislukt door lat de derde (Westduitse) trap van de raket niet tot ontbranding kwam. Naar een mededeling van de EL- DO is de raket 13 minuten na de lancering in zee gestort, ongeveer 4.600 kilometer noordelijk van de ba sis Woomera. De lancering zelf, die tweemaal was uitgesteld wegens ongunstige weersomstandigheden, was perfect verlopen. Zowel de eerste trap, van de Britse Blue Streak-raket, als de tweede de Franse Coralie kwa men volgens plan tot ontbranding. Bij de eerste proefneming met ont branding van alle drie de trappen van de 31 meter hoge Europa-één-ra ket, op 30 november vorig jaar, was het evenmin gelukt de proefsatelliet in de gewenste baan te brengen. vandaag 250 gram van 95 voor 85 niet te geloven voor die prijs! bont: bont I Grote Markt 25, 'Breda, tel. 01600-30650 Zeker niet die mevrouw die zich vorige week met andere broodjes in de vingers sneed. Alleen King Com Koninkjes en Kornetten zijn dagenlanger vers en... voorgesneden! Snij u dus nooit meer in de vingers en vraag voortaan uitdrukkelijk om King Com broodjes. Klllg Com ..A enige dat u weggooit, is de verpakking

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1