*6? 2® HP® Historici moeten verantwoordelijkheid voor excessen in Indonesië vastleggen" Maanvaarder in Moskou Oorlogsgeweld in Vietnam sterk afgenomen BUURTKASTELEINS DE KLOS Aiwzre EF DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Russische robot naar maan om stenen IDE STEM Veteraan Van Looy wint Tour-etappe Okker met Riessen in finale Borssele tweede kern centrale Gevaarlijke mijnen in zwembad te Deurne Vandaag in Verjaard Formeel Monteur door stroom gedood PPR in Senaat Socialisten verliezen twee zetels ARBEIDERS TRACHTEN DIRECTIE TE VERBRANDEN Accijnsverhoging valt slecht in horeca Aardbeving in Italië temewfi -womc\ editie voor zeeland donderdag 3 juli 1969 weerbericht Zonnige periodes (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De meerderheid van de Tweede Kamer wenst geen parlementaire enquêtecommissie om het ge drag van de Nederlandse militairen op Zuid-Celebes en de politieke verantwoordelijkheid hiervoor te onderzoe ken. De politieke verantwoordelijkheid in de jaren 1945/ 1950 valt buiten de beoordeling van dit parlement, al dus deze kamermeerderheid. De historici zullen de mo rele verantwoordelijkheid moeten vastleggen. SUCCES VOOR PL0EG-VISSERS Zelfbedrog Samen 1000 MW pindarotsjes iNZe SIAS6RU m |09e jaargang no. 26161 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 Vanmorgen bewolking maar later flinke zonnige periodes. Echter iets koeler. Zwakke tot matige wind van Z.W. tot N.W. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 KAMER WIJST ENQUÊTE AF Hiermee steunde de kamermeer derheid de opvattingen van minis ter-president De Jong, die de kamer een dergelijke onderzoekcommissie ontraden had. Hij zei hierover gis termiddag tijdens de voortgezette be handeling van de regeringsnota over Indonesië 1945/1950: „Het werk van deze commissie zou in feite neerko men op geschiedschrijving op korte termijn, die ge engoed beeld kan ge ven van wat zich voorgedaan heeft." De premier gaf echter nadrukke lijk te kennen, dat ook hij het daar toegepaste standrecht veroordeelt. Door dit standrecht zijn tijdens de strafexpeditie onder commando van de toenmalige kapitein Westerling volgens officiële cijfers minstens 3.000 Indonesiërs omgekomen. r MOSKOU (AP) Welinge lichte kringen in Moskou hebben p woensdag verklaard dat de Sov- jet-Uuie op 10 juli een onbemand ruimteschip naar de maan zal lanceren. Het zou in de bedoeling liggen het ruimteschip zo uit te rusten dat het stof en rotsen van het maanoppervlak kan graven en terugbrengen naar de aarde. Als het experiment lukt heeft de Sovjet-Unie iets eerder dan de Verenigde Staten maan-mate- rie op aarde gebracht, dit zou uiteraard het propaganda-effect van de bemande maanvlucht van de Apollo, die zes dagen later komt, afzwakken. De berichten konden niet offi cieel geverifieerd worden, aldus het Amerikaanse persbureau As- sociated Press dat ook boven staand bericht op het telexnet bracht gisteravond. ROME (AFP) In Viterbe en Ci vitavecchia, twee plaatsjes op 80 ■kilometer ten noorden van Rome, heeft zich gisteren een ernstige aard schok voorgedaan, gevolgd door wee zwakkere bevingen. De inwoners van Civitavecchia ver lieten n;. de eerste schok in paniek hun huizen. Veel gebouwen werden zwaar beschadigd. Een flat van vijf verdiepingen, die met instorting [wordt bedreigd, is door brandweer- meden ontruimd. Is Zeeuwsch-Vlaanderen bij elgië beter af? Een raadslid op perde de gedachte; een Staten lid ging erop in. Pagina 2. KMA moet kritische officieren [afleveren, vindt scheidende gouverneur. Pagina 5. leven buiten de aarde? Meeste kans op Mars, gelooft NASA- expert Reynolds. Pagina 5. j Zeeland en Brabant op Muse- ment-kermis. Pagina 11. Balletdansers zijn eerder oud. Toch verdienen ze minder dan andere artiesten. Pagina 15. Heropening van de vervolging te gen de Nederlandse militairen die in ed periode 1945/1950 in Indonesië ernstige misdrijven bedreven hebben, is echter volgens de minister-presi dent niet meer mogelijk. Voor de leden van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger zijn straf bare feiten al in 1967 verjaard, voor de Nederlandse militairen van de landmacht en de marine voor het grootste deel vorig jaar- „Bovendien", aldus de premier gis termiddag in de Tweede Kamer, „is het in bijna geen enkel geval meer mogelijk de werkelijke daders thans op te sporen. Een vervolging zou daardoor on zuiver en vaag worden met alle con sequenties van dien. Niet de ernst van het misdrijf zou hierbij beslis send zijn, maar het toeval zou te veel overheersen." De premier ontried de kamer ook de motie Den Uyl over een opdracht aan een wetenschappelijk team van tien deskundigen, die op korte ter mijn een studie zouden moeten publi ceren over de bestuurlijke en poli tieke verantwoordelijkheden van het Nederlandse militaire optreden in In donesië. „De Utrechtse professor Van der Wal wordt in zijn studie bijgestaan door de gehele rijkscommissie vader landse geschiedenis, door een drie manscommissie van toezicht en hij kan terugvallen op de gehele dienst van de rijksarchieven" aldus de pre mier. De kamermeerderheid ging gister middag met deze opvattingen van de minister-president mee. De motie van de socialisten tot het instellen van een parlementaire enquêtecommissie speciaal voor de Zuid-Celebeskwestie kwam niet eens in behandeling. Voorzitter Van Thiel maakte er be zwaren tegen van formeel staatsrech telijke aard, omdat de kamer zich nu al zou binden aan de wenselijkheid van een dergelijke commissie. De parlementaire gang van zaken eist m het enquêterecht echter een veel nauwgezetter en uitgebreider proce dure dan alleen maar door een mo tie. (ZIE VERDER PAGINA 7) (Van een onzer verslaggevers) BREDA Vermoedelijk door on voorzichtigheid is de 25-jarige hulp monteur P. J M. Gerrits uit Gilze gistermorgen om elf uur bij de aan leg van nieuwe elektriciteitskabels aan de Baronielaan met 229 Volt- stroom in aanraking gekomen en op slag gedood. Als werknemer van de n.v. Netten-bouw moest hij oude ka bels doorknippen en verbinden met nieuwe. Tijdens deze handeling wordt de stroom niet uitgeschakeld. Vermoedelijk heeft het slachtoffer een niet geïsoleerd stuk van de knip tang met de blote hand aangeraakt. De Bredase recherche en de Ar beidsinspectie hebben de zaak in onderzoek. Tot zolang zal het werk aan de Baronielaan niet hervat kun nen worden- MOSKOU Astronaut Frank Bor- man, commandant van de Apollo-8 die tijdens de kerstdagen zijn baan tjes rond de maan trok, arriveer de gisteren in Moskou. Hij werd welkom geheten door (v.l.n.r.) kos monaut Georgi Bergovoi, een tolk, kosmonaut Gherman Titov en gene raal Nikolai Kamanlin, hoofd van het Russische ruimtevaartprogram ma. De ontvangst was geestdrif tig. Borman blijft 9 dagen in Rus land. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Gisteren heb ben de Provinciale Staten in Noord-Brabant, Limburg, Zee land, Utrecht, Noord-Holland en Friesland 38 leden van de Eerste Kamer giekozen. Van de zittende leden zijn er 21 herkozen In de nieuwe Eerste Kamer moet de P.v.d.A. het met twee man minder doen. de K.V.P. ver liest een zetel. Dank zij de stemmenruil met de K.V.P. krijgt de C.H.U. er een man bij. De fractie van de Boerenpartij wordt eveneens met een man ver sterkt. Ook de Politieke Partij Radikalen is in de Eerste Kamer vertegen woordigd. Burgemeester Tonnaer van het Limburgse Sehinveld, oud-K.V.P.- er gaat de P.P.R. in de senaat verte genwoordigen. (ZIE VERDER PAGINA 7) (Van onze speciale verslaggever) NANCY „Veteraan" Rik van Looy heeft gisteren in de Tour de France voor het eerste, echte succes van de ploeg van Ton Vissers gezorgd. De coureur uit het Belgische He rentals had kennelijk inspiratie ge put uit de solo van Jos Timmerman een dag tevoren en ging gisteren in de rit van Charleville naar Nancy ook alleen aan de haal. Het peloton reageerde nauwelijks, zodat Van Looy een grote voorsprong kon opbouwen. Op een moment reed hij zelfs theoretisch in de gele trui. Het was trouwens helemaal een succesvolle dag voor Willem II-Ga- zelle, want door de negende plaats van René Pijnen en de tiende van Rini Wagtmans eindigde de Neder landse vertegenwoordiging ook op de tweede plaats in het daigploegen- klassement. Rond Pijnen ontstond gisteren ook nog wat paniek, toen de Woensdrech- ter door de Spanjaard Perez Frances letterlijk van de fiets werd getrapt om hem verder afstoppen te beletten. Pijnen weigerde gisteravond eerst om VAN LOOY nog verder in de Ronde van Franikrijk van start te gaan, maar na overleg met zijn meer geroutineerde ploeg- makkers besloot hij toch te blijven. Zie verder onze sportpagina's. LONDEN (ANP). Nederland heeft voor het eerst in de geschiede nis een vertegenwoordiger in een van de finales van Wimbledon. Tom Okker en zijn Amerikaanse partner Marty Riessen plaatsten zich gister avond op het centrecourt voor de eindstrijd van het heren dubbelspel door met 63 36 63 64 te zege vieren over de kampioenen van Au stralië en finalisten van Roland Gar ros: de Australiërs Rod Laver en Roy Emerson. De financiële gevolgen van dit suc ces: 1000 pond bij het behalen van de titel en 600 pond voor de verlie zers. Okker verdiende voor zijn plaats bij de laatste acht van het he ren enkelspel reeds vierduizend gul den. Voor een tweede gedeeltelijk suc ces zorgde de combinatie Betty Stoe— ve/Owen Davidson, die met 63 26 62 won van het Britse echtpaar Taylor en nu het stadium van de achtste finales bereikt heeft. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON De gevechtsacties in Vietnam zijn de afgelopen week zeer gering geweest, wellicht zelfs is sprake van de geringste activiteit in de hele oorlog. Dit deelde gisteren de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken William Rogers mee op een perscon ferentie in Washingiton. Rogers' mededeling geeft nieuw voed sel aan de geruchten dat de V.S. nog dit jaar spectaculaire aantallen troe pen uit Vietnam zullen terugtrekken. Waarnemers zagen in de mededeling van minister Rogers een aanwijzing dat eerdaags opnieuw een aankondi ging over verdere terugtrekking te verwachten is. Ook de infiltraties vanuit Noord- Vietnam zijn de afgelopen twee of drie maanden sterk in omvang af genomen. Rogers zei dat het nog niet duidelijk is of hieraan enige bete nis moet worden toegekend in de vorm van de de-escalatie. Natuurlijk hoopt de Amerikaanse re gering dat er sprake is van een de- escalatie, maar het kan ook zijn dat de tegenstander zich terugtrekt om te hergroeperen of dat ernstige ver liezen zijn gevechtscapaciteit hebben aangetast. Rogers ging niet in op vragen over mogelijke nieuwe instructies voor de Amerikaanse opperbevelhebber in Zuid-Vietnam, generaal Abrams, em de Amerikaanse militaire druk te verminderen in antwoord op de hui dige betrekkelijke rust. Inmiddels onthulde de democrati sche senator en ex-presidentskandi daat George McGovern gisteren in Washington dat hij in Parijs een tien uur durend geheim gesprek had met de topfiguren van Noord-Viet- nam en het 'Nationale Bevrijdings- fromt. McGovern verklaarde dat het ge sprek hem had gesterkt in zijn me ning dat vooruitgang bij de bespre kingen onmogelijk zal zijn tenzij de Verenigde Staten beginnen met „systematische volledige terugtrek king" van hun strijdkrachten uit Vietnam en hun onvoorwaardelijke steun aan de regering Thieu opge ven. „Zolang wij vasthouden aan een mi litair beleid dat neerkomt op het blijven uitoefenen van maximale druk en aan een politiek beleid dat neerkomt op het omhelzen van Thieu" aldus de senator, „zullen de onder handelingen in Parijs een loze ver toning en puur zelfbedrog blijven." Minister Rogers deelde op z'n pers conferentie ook nog mee dat de Ver enigde Staten op korte termijn zaak gelastigden zullen uitwisselen met Cambodja. De Amerikaanse minister zei dat de hervatting van de diplomatieke betrekkingen met Cambodja be schouwd kan worden als een „posi tieve stap naar vrede in Zuidoost- Azië. NEW DELHI (Rtr.) In de India se hoofdstad New Delhi hebben 400 arbeiders het kantoorgebouw van een overheidsfabriek in brand gestoken nadat zij de directeur, ander leiding gevend personeel en een politie-offi- cier er in hadden opgesloten. De arbeiders, die protesteerden te gen onlangs ingevoerde salarisverla ging hielden de brandweer op een af stand door met stenen te gooien. De politie vocht zich toen een weg naar het kantoorgebouw, waar de ongeveer 100 ingeslotenen werden ontzet en de brandweer het vuur kon doven. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De accijnsverho ging op bier en gedistilleerd, die per 1 juli is ingegaan, komt voor de buurtcafés bijzonder ongunstig uit. Vooral in Brabant en Limburg, waar veel buurtcafés zijn, zal de accijnsverhoging heel slecht vallen. Het komt er namelijk op neer dat voor consumpties beneden 85 cent de caféhouder de accijnsverhoging voor eigen rekening moet nemen. Voor duurdere consumpties mag de ac cijnsverhoging worden doorbere kend. Volgens nadere prijzenbeschikkin- gen van het ministerie van econo mische zaken mag de prijs van bier met een cent per flesje worden ver hoogd. De prijs van bier op fust mag met f 2,35 per hectoliter omhoog gaan. Uit een hectoliter worden vierhonderd glazen geschonken zo dat formeel voor een glas bier een prijsverhoging van ruim een halve cent zon zijn toegestaan. De prijzenbeschikking voor de ho recabedrijven is zo gewijzigd, dat de hogere accijnzen in de prijzen voor I hier, gedistilleerd, maaltijden enz. mogen worden doorberekend. Te vens is de prijzenbeschikking ten gunste van de horeca zo verbeterd dat in bepaalde gevallen gestegen kosten in ruimere mate mogen wor den doorberekend. Deze gunstigere regeling is van be lang voor bedragen boven een gul den. waar grotere afrondingen naar boven zijn toegestaan. „De regeling is nogal ingewikkeld en het zal moeilijk zijn om dit aan de horeca- mensen duidelijk te maken", zegt drs. W. A. Merk. secretaris van het bedrijfschap Horeca. Drs. Merk zegt: „Vooral de buurt cafés zoals die vooral in Limburg en Brabant veel voorkomen, hebben met de accijnsverhoging pech. Want voor een biertje van nog geen 85 cent betaalt de caféhouder de hogere accijns uit eigen zak voor de con sumpties van een gulden en meer vormt de accijnsverhoging niet zo'n probleem. En de horeca heeft het toch al moeilijk genoeg", aldus drs. Merk. (Van een onzer verslaggevers) BORSSELE De Provinciale Zeeuwse Elektriciteit® Maatschappij (PZEM) heeft in de gemeente Bors sele op Zuid Beveland naast het ter rein, waar gisteren officieel is ge start met de houw van de eerste commerciële kernenergiecentrale in Nederland, grond in optie voor een tweede kernenergiecentrale, die een nog grotere capaciteit zal hebben dan de eerste. Gezamenlijk zullen de centrales een vermogen hebben van duizend MW. Dit werd ons gisteren bij het heien van de eerste paal voor de kernenergiecentrale meegedeeld van de zijde van de Nederlandse Siemens Maatschappij N.V. in Den Haag. Zo als bekend kreeg Siemens Neder land als vertegenwoordigster van de Kraftwerk Union AG op 2 april jl. de opdracht om de kernenergiecen trale te Borssele, die een capaciteit heeft van 400 MW, te leveren. Ir. T. Bogerd, directeur van de PZEM, zei in een toespraak, na het heien van de eerste paal, niet met evenveel woorden, dat de PZEM grond in optie heeft voor een tweede kernenergiecentrale. Wel merkte hij op, dat er een optie was op een tweede soortgelijke centrale, soortgelijke centrale. (ZIE OOK PAG. 3) (Van onze correspondent) DEURNE In het zwembad „De Clarinet" in het dorpje Zeilherg, gem. Deurne, hebben mensen van de ex plosieven-opruimingsdienst gisteren een grote hoeveelheid mutitie gevon den. Anderhalve week geleden zijn daar enkele zwemmers in een zijarm van het natuurzwembad gaan zwem men, en zij kwamen met wat munitie naar boven. In zes dagen heeft de mijnoprui- mingsdienst alleen kleine munitie ge vonden, een 35.000 patronen klein kaliber. Zij dachten gisteren het on derzoek te kunnen beëindigen maar om half één 's middags vonden zij zes tellermijnen no. 43 en verder nog 10.000 patronen klein kaliber, een oe- fen-brisantgranaat van 5 cm mortier, zeven doosjes ontstekers en een ma gazijn gevuld klein kaliber en een brisantgranaat 20 mm. Al deze spullen zijn gisteravond rond half zeven op een zandafgraving in de directe omgeving tot ontplof fing gebracht, omdat het te gevaarlijk was deze munitie te vervoeren. Hoe lang het zwembad nog gesloten blijft is nog niet duidelijk omdat men niet weet hoe lang men nog moet zoeken, aangezien de munitie 20 tot 30 cm on der een sliklaag ligt. IN LEERDAM is bij schilderswerk zaamheden de 51-jarige schilder W. de Beste van een steiger gevallen. Op weg naar het ziekenhuis overleed hij. (ADVERTENTIE) vandaag 250 gram van 130 voor 115 niet te geloven voor die prijst

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1