Tweede toneeladviseur nodig voor provincie Walsoorden raakt werf kwijt aan Sluiskil Zuid-Beve anc GEDEPUTEERDE STATEN: Cor Moens exposeert in Aardenburg HEINENC Geen pai enquête LUCKY LUKE: DE GROTE TREK Snelheidscontrole door verdachten aangevochten Bejaardencentra Kabelbreuk Route Veroordelingen voor graven naar spuitvis Zeeuws meisje spoorloos G. J. van Hootegem onderscheiden Gecentraliseerde vleeskeuring na herindeling 7 I n GOES Raadslid heeft klachten over pontverkeer WALCHEREN VLISSINGEN Examens Hoogwater Wat en waar VANDAAG MORGEN Toename scheepvaart bij Terneuzen fDroog en zonn 2 DE STEM VAN WOENSDAG 2 JULI 1969 (Van onze correspondente) TERNEUZEN „In België staan er borden langs de weg denk om on ze kinderen. Het zou niet gek zijn als we ze hier ook hadden." Dit zei mr. H. Spreij, officier van justitie bij het Terneuzense kantongerecht tot J.J.M.V.S. uit Turnhout (B), die in Zaamslag te hard had gereden. S. werd overeenkomstig de eis tot 35 gulden boete veroordeeld. S., die meester in de rechten is en als verontschuldiging had aangevoerd niet op zijn snelheid te hebben gelet, zei dat in België een dergelijke over treding op 20 frank komt te staan, dan wel vermenigvuldigd met hetzelf de getal. Zijn landgenoot P.G. uit Eekeren ontkende ten stelligste eveneeens te Zaamslag te hard te hebben ge reden. „Ik was tevoren door een jon getje gewaarschuwd, dat de politie stond te controleren. Ik reed nog geen vijftig kilometer." G. vocht ver ontwaardigd deze snelheidscontrole aan. In België valt volgens hem aan de juistheid van de geconstateerde snelheid niet te twijfelen. Daar wordt men door een politieauto gevolgd, die bij overtreding der maximumsnelheid automatisch een foto maakt. In het geval van G. was echter volgens zijn zeggen de chauffeur van een Jaguar, die hem passeerde niet bekeurd. „Het is heel eenvoudig om het schikkings bedrag met een glimlach te voldoen, doch mij gaat het om het principe." G. werd conform de eis en omdat hij voor de eerste maal voor een snel heidsovertreding moest terechtstaan, tot 35 gulden boete veroordeeld. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Gedeputeerde Staten van Zeeland menen dat het werk van de provinciale toneeladviseur dermate toeneemt dat de mogelijkheid van aanstelling van een tweede functionaris op dit gebied ernstig dient te worden overwogen. Het provinciaal bestuur maakt deze opmerking in de „sociaal-cul turele ontwikkelingsschets" die thans aan provinciale staten is aangeboden. De schets waaraan de raden op maatschappelijk en cultureel terrein hun bijdragen hebben geleverd is thans aan provinciale staten aange boden. G.S. blijken, op financiële gronden, thans minder te voelen voor de aanstelling van een provinciale ar cheoloog. De culturele raad had n.l. in die richting een voorstel gedaan. Het college van G.S. meent dat wel, onder nader te stellen voorwaar den, de aanstelling kan worden over wogen van een functionaris verbon den aan het Zeeuws Museum, t.b.v. de plaatselijke musea en oudheid kamers. Het streven naar de stichting van een Zeeuwse school voor kunstonder wijs waarvoor zoals bekend de ge meente Middelburg activiteiten ont wikkeld, verdient naar de mening van G.S. alle steun. G.S. menen voorts dat de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg aan redelijk te stellen eisen dient te worden aangepast. Op het punt van de herstructurering van de drie raden voor jeugd, cultuur en sportzaken, meent het provinciaal be stuur dat eerst het afsluiten van het overleg over de rijkssubsidieregelin gen dient te worden afgewacht. Op het terrein van het maatschap pelijk werk werd o.m. gesteld dat een evenwichtige uitbouw van de di verse vormen van dienstverlening aan bejaarden, evenals de bejaarden huisvesting, dient te worden bevor derd.. Voor wat betreft de rijksbijdragen- regelingen voor dienstencentra voor bej arden menen G.S. dat deze voor Zeeland slechts incidenteel zullen kunnen worden toegepast, omdat de plattelandssituatie een beletsel is voor het bereiken van „genormeerde con centraties van bejaarden". G.S. ver binden daaraan de opmerking dat ook financieel op het platteland een equi valent zal moeten worden gevonden voor het dienstencentrum in de stad. De betrokken regeling gaat thans (Van een onzer verslaggevers) WALSOORDEN Het scheepsbouw- en reparatiebedrijf Gebr. P. en A. de Klerk heft zijn bedrijf in Walsoorden op. De scheepsbouwers, die 25 man in dienst hebben, willen een nieuwe werf stichten in Sluiskil. De gebr. de Klerk ïi?'>i',en ïen aan'a' bezwaren tegen de kortgeleden vernieuwde haven van Walsoorden. De golfslag veroorzaakt door passerende schepen, waardoor de kabels van schepen en dokken herhaaldelijk knappen is de voornaamste klacht. Andere bezwaren zijn de jaarlijkse huur voor het terrein aan de haven, de waterkosten en het regelmatig on derlopen van het gehuurde industrie terrein. In Sluiskil, aldus het raadslid Menu van de gemeente Hontenisse, zal het bedrijf slechts 70 cent per ge huurde m2 grond moeten betalen in plaats van 1,50 in Walsoorden. En bovendien zal het water voor niets worden geleverd. De heer L. de Klerk verwijt de gemeentelijke havencom missie (bestaande uit drie raadsle- Tufinr.ATi VOOR ZUIDWEST NEDERLAND Editie Zeeland ABONNEMENTSPRIJS t 14.00 per kwartaal (excl 50 cent incassokosten), f 4,75 p maand (excL 5 cent incassokosten) KANTOREN i Steenstraat 14. Hulst teL 01140-3751 Klokstraat 1, Goes ten 01100-8030 KLAGIITE1* BEZORGING (na kantuururen) tel. 01158 1040 tel. 01180 - 5550 REDACTIE ZEELAND Chel Zeeuwse redactie A. F Koopman (01180 - 7438) REDACTIE ZEEUWSCH VLAANDEREN G. van Berkel (01150-4866) J. Drteskens (01140-3667) REDACTIE WALCHEREN C. Schets (01180-7764) REDACTIE BEVELANDEN EN SCHOUWEN-DUIVELAND J. Robesin (0U40-20U5) SPORTREDACTIE ZEELAND Th. Klein (01150-4865) EXPLOITATIE AÜV. L. K M de Jong (inspecteur) Terneuzen, tel. 01150-4281 Th. de Bakker Terneuzen, teL 01150-2601 M. Bogers Oostburg. tel. 01170-2893 C. Menu Goes, tel. 01100-8030 J. Schieman Axel, tel. 01155-1224 den) baron Collot d'Escury, de heren Eggermond en Wesemans, een ondes kundig beleid. „Mijn klanten blijven weg in deze nieuwe haven", zegt hij. „U moet weten dat de scheepsrepara- tie een seizoenbedrijf is. In de zomer komen de binnenschippers met hun schepen naar de werven. Zij beschou wen de noodzakelijke opknapbeurt van hun schepen als een vakantie. Dan willen die mensen rust. En juist die rust krijgen de schippers niet in de haven van Walsoorden. Als er een groot schip voorbij vaart is het vaak raak. Zo'n enkele tien duizenden tonnen knaap trekt soms een meter water uit de haven. Om de haverklap breken de kabels van de schepen en van mijn dokken". Het raadslid Menu ziet de werf met lede ogen vertrekken. Hij zou de huurprijs aantrekkelijker willen ma ken voor de werf. Op het ogenblik betaalt De Klerk 3000, dat is niet veel, maar als hij in Walsoorden zou uitbreiden zal het hem zo'n 15.000 gaan kosten. Baron Collot d'Escury, lid van de havencommissie: „De heer De Klerk weet het niet, maar wij hebben geïnformeerd naar de moge lijkheid de inderdaad hinderlijke golfslag in de haven te verminderen. Dat karwei kost de gemeente Honte nisse drie tot vier ton. De reductie van de golfslag zou slechts tien pro cent bedragen. Zulke sommen geld kan de gemeente niet opbrengen". Hoe het ook zij, het enige bedrijf dat gevestigd was op het een jaar oude industrieterrein van Walsoorden (3 a 4 ha groot) zal zijn biezen pak ken. Gevolg is dat de gemeente rente en aflossing van het in de haven ge stoken geld in de toekomst geheel zelf zal moeten bekostigen. Overigens valt een grote tegenstrij digheid in de verklaringen van de twee partijen op. Volgens de heer Me. nu heeft de heer De Klerk graag met de havencommissie willen overleg gen. Hij zou zelfs een avond tever geefs op de drie heren hebben zitten wachten. De havencommissie klaagde ook over een zeer slechte communicatie. De heer De Klerk zou niet al te veel moeite doen om in contact te treden met het drietal, en zelfs brieven maandenlang onbeantwoord laten o.m. nog uit van een aantal van on geveer 450 bejaarden die binnen een straal van ongeveer 800 meter rond het dienstencentrum wonen. Opgemerkt wordt echter nog dat de huidige regeling nog geen definitief karakter heeft. T.a.v. nog te bouwen dienstencentra voor bejaarden zeg gen G.S. een deskundige planning noodzakelijk te achten om aldus tot een verantwoorde spreiding te kun nen komen. (Van onze correspondente) TERNEUZEN Gistermorgen wer den voor de eerste maal in Zeeuwsch- Vlaanderen boeten opgelegd voor het graven naar spuitvis op de buiten gronden van de Westerschelde. R.J.V. en G.L. de V., beiden uit Zelzate (B), werden door de Terneuzense kanton rechter mr. C. J. M. van Hees ieder tot zestig gulden veroordeeld. Twee vrienden van hen, die niet waren verschenen, werden bij ver stek tot 75 gulden boete veroordeeld. Dit bedrag was door de officier van justitie, mr. H. Spreij, tegen de vier verdachten geëist. „Na deze eerste veroordeling zal de rijkspolitie te wa ter ook hier nauwlettend op het gra ven van spuitvis gaan toezien, want er wordt aan de „overkant", vooral nabij de Oosterschelde, veel schade aan mosselpercelen toegebracht." (Van onze correspondent) MIDDELBURG De commissaris van politie te Middelburg verzoekt aanhouding en opsporing van de 17- jarige Adriana Plona van Waarde. Zij heeft onder voorwendsel te gaan zwemmen in het plaatselijk zwembad op zaterdag 28 juni haar ouderlijke woning verlaten en is sindsdien niet meer teruggekeerd. Signalement: ge schatte leeftijd 17 tot 18 jaar, lang 1.87 meter, slank postuur, lang ge zicht, lang, slordig donkerblond haar, bruine ogen, tandloze mond, spreekt met duidelijk Zeeuws accent. Kleding: lichte regenjas, rode over- gooier, donkerblauwe open schoenen, met hoge hakken en witte bloes. Een ieder die nadere inlichtingen omtrent haar kan verstrekken wordt ver zocht contact op te nemen met de gemeentepolitie te Middelburg, tel. 01180-7251, of met de politie in de eigen woonplaats. IJzendijke Op het gemeentehuis van IJzen dijke is de heer G. J. van Hootegem, magazijnmeester van de coöperatie ve handelsvereniging van de N.C.B. afd. IJzendijke onderscheiden met de bronzen medaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. De heer Van Hootegem is 40 jaar in dienst van de N.C.B. De koninklijke onder scheiding werd hem op de borst ge speld door waarnemend burgemeester R. A. J. den Boer. Vertegenwoordigers van het IJzen- dijkse gemeentebestuur, personeels leden van de handelsvereniging en familie van de jubilaris waren bij de plechtigheid aanwezig. (Van een onzer verslaggevers) HULST Als de gemeentelijke herindeling van Zeeuwsch-Vlaande- ren doorgaat op 1 januari 1970, zul len de Zeeuwsch-Vlaamse vleeskeu ringsdiensten per 1 maart of per 1 april van dat jaar worden samenge voegd. De inspeotde in Den Haag, die de ze fusie suggereerde, heeft zijn voor keur uitgesproken voor slechts twee vleeskeuringsdiensten in Zeeland: d.w.z. één in Zeeuwsch-Vlaanderen en één voor de eilanden. Als de ge meentelijke herindeling wordt uitge steld, zal ook de fusionering van de vleeskeuringsdiensten in Zeeuwsclt- Vlaanderen worden opgeschort. Jubileum De heer M. Hooge- steger uit Yerseke herdacht gisteren het feit dat hij veertig jaar in dienst was bij de Zegam te Middelburg. Hij klom van leerling-fitter op tot fitter A. Door fusies werkte hij ach tereenvolgens bij het gemeenteiyk Wemeldings gasbedrijf, het gemeen telijk gasbedrijf te Goes, gasbedryf voor Midden-Zeeland te Goes en se dert 1 januari 1966 bij de Zegam te Middelburg. In de Prins van Oranje werd hij op een feestelijke bijeenkomst door loco- burgemeester, de heer C. Pekaar, van Yerseke, gehuldigd. De heer Hoogesteger ontving de orde van Oranje-Nassau in zilver. Ir. T. Bo gend, directeur van de Zegam, gaf de gebruikelijke enveloppe. Vele an dere sprekers volgden ook met ge schenken. Naast dit jubileum werd de heer J. D. Ramondt uit Goes bij de Ze gam uitgeluid. Hij is 43 jaar in dienst geweest bij het gemeentelijk gasbedrijf te Goes, het gasbedrijf voor Midden-Zeeland te Goes en de Zegam te Goes, waar hij laatstelijk als adjunct-commies A werkzaam was. Jubileum De heer K. Stobbe- laar uit Yerseke, adjunct-directeur van de Bank voor Zeeland te Goes, heeft gisteren het feit herdacht dat hij veertig jaar geleden als jongste bediende in dienst trad van deze bank. Via diverse afdelingen werd hij procuratiehouder, waarna in 1958 de benoeming tot adjunct-directeur volgde. Op een feestelijke bijeen komst op het kantoor, spelde loco burgemeester C. Pekaar, van Yer seke. hem de versierselen op beho rende bq de orde van Oranje Nas sau in goud. De gebruikelijke enve loppe met inhoud werd overhandigd door de gedelegeerd commissaris de heer C. Philipse uit 's-Heer Arends kerke. Ook werd hij toegesproken door de huidige directeur, de heer P. J. de Jonge. Namens het perso neel ontving hij uit handen van de heer Koppejan een projectiescherm, 's Avonds werd in café Nolet te Yerseke een receptie gehouden. Kapelle Jubileum De heer J. M. Huissoon heeft zijn veertigjarig jubileum by de posterijen gevierd. De heer Huis soon heeft momenteel de rang van besteller eerste klas. Het jubileum zal zaterdag met de collega's van het postkantoor worden gevierd. Oudelande Jubileum Bij de handboogver eniging „Edele Hainidlboog" vierde de heer L. Meyaard zijn 40-jarig lid maatschap als schuitter. Door voorzit ter Van Liere werd hy gelukgewenst met dit gebeuren en als aandenken kreeg hy een paar mooie pijlen aan geboden. De uitslag van een daarop volgende sohietin-g is: 1ste zij vogel P. Timmerman van Vrije Schutters te 's-Heerenhoek, 2de zyvogel: D. Oele van Juliana te Oudelande, 1ste bo venhal: A. v. 't Westeinde van Wil lem-Teil te Ovezande, 2de bovenkal: A. de Jomige sr. van Soranus te Hein- kenszand. De beide onderkallen wer den niet afgeschoten en dus verloot. 1ste klep: Jac. Platschorre van Zorg vliet te Ellewoutsddjk, 2de klep: C. D. Raas van Vooruitgang te Kwaden- damme, 3de klep: C. Westdorp van Eensgezindheid te 's-Heerenhoek, 4de klep, W. de Jonge van A.D.L.M. te Kwadend-amme. Meeste kleine vogels Ad. de Jonge van A.D.L.M. te Kwa- diendamme, 7 stuks. 's-Heerenhoek Schuttersjubileum Bij de vereni ging „Vios" vierde de heer J. Rent meester zijn 45-jarig jubileum als schutter. Hiervoor was grote belang stelling. Voor de middag al werd een puntenschieting gehouden op de bei de staande wippen. Na de middag volgde de grote vriendenschieting waaraan 98 schutters deelnamen. Eerst werd de heer J. Rentmeester in de bloemen gezet en door de voor zitter van Vios toegesproken. Ook de voorzitter van de bond, W. N. v. Lie re, nam het woord en overhandigde de jubilaris de medaille van de bond. (Van een onzer verslaggevers) AARDENBURG In de historische St.-Baafskerk te Aardenburg is een expositie ingericht van werken van de Zeeuwsch-Vlaamse schilder Cor Moens. De tentoonstelling werd dins dagmiddag officieel geopend door burgemeester M. van Berckel. Deze sprak er zijn voldoening over uit dat in de Baafskerk weer eens een exp sitie wordt gehouden. Het kerkinterieur leent zich bijzonder goed voor dergelijke kunsttentoon stellingen, zei de burgemeester. Het deed de heer van Berckel des te meer plezier omdat men hier kennis kan maken met werken van een Z. Vlaamse kunstenaar. De heer van Berckel wenste de expositie een grote publieke belangstelling toe. Cor Moens heeft zich speciaal toe gelegd op het schilderen van mensen, stillevens en landschappen. Hij is ge boren en getogen in Hoek. Zijn werk is expressionistisch van karakter. (Van een onzer verslaggevers) FERKPOLDER De kleine veer pont in Ferkpolder, die aansluiting geeft op de trein in Goes, wordt door het personeel van de P.S.D. volgestopt met vrachtwagens. Men sen uit Zeeuwsch-Vlaanderen, die de trein in Goes willen halen, zijn vaak genoodzaakt om hun wagen te laten staan in Ferkpolder, aldus het raads lid Menu van Hontenisse, die deze kwestie maandagavond in de raad van Hontenisse aanhangig maakte. Hij vroeg het college de directie van de P.S.D. er op te wijzen, dat het vrachtverkeer beter op zijn plaats is op de grote pont, die tien minuten later vertrekt. In verband met de haven van Perkpolder, die zeer in trek is bij de dagjesmensen, had de heer Menu nog twee vragen: 1. bestaat de gemeentelijke verorde ning nog die gemengd zwemmen in de haven van Perkpolder verbiedt? 2. Is het mogelijk ten behoeve van de toeristen ruime parkeerterreinen aan te legger, aan de haven van Perkpolder? Het college kon het raadslid gerust stellen. De verorde ning, die het gemengd zwemmen in de haven aan banden legde, is ko men te vervallen, nadat de nieuwe politieverordening van kracht werd. B. en w. zullen bovendien de moge- lykheid onderzoeken tot aanleg van parkeerterreinen. De schilder Cor Moens (links) en burgemeester van Berckel van Aardenburg op de schilderijenexpo sitie in de St.-Baafskerk. Zonnewijzer gestolen Uit de tüin van de heer L. aan de Julianastraat is in het nachtelijk duister een zon newijzer ontvreemd. Dit voorwerp is laatstelijk gezien bij een oud graf monument in het plantsoen tegenover het ziekenhuis Bethesda. Toen de po litie daar arriveerde was er echter geen zonnewijzer meer te vinden. GOES RK ULO: J. de Baar Lewedorp; J. Kley Goes; R. Schai- er Goes; J. Bek Driewegen; P. v.d. Dries 's Heerenhoek; J. Eggermont Ovezande; P. Franse 's Heerenhoek; G. Hoogesteger Goes; J. Koens Ove zanide; A. de Koster 's Gravenpol der; P. Messe Goes; J. Oosthoek Goes; J. Schrier Goes; J. Rijk 's Gravenpolder; J. Schmid Goes; P. Scholten 's Heerenhoek; H. Mor sen 's Heerenhoek; J. Priem Ove zande; S. Stokx 's Heerenhoek; T. v. Waterschoot Goes; A. de Winter 's Heerenhoek; J. v 't Westeinde 's Heer Hendrikskinderen. Gemeentelijke technische „Mr. Ir. M. Gooteschool", Vlissingen. Ge slaagden, cursus 1968-1969: Timmeren: W. Arentse, A Beek man, G. v. Belzen, J. v. Burgh, R. Dijkt, R. Eanoy, A. Francke, J. Franssens, M. Harinck, H. Kort, A. Kranenburg, R. Naderhand, M. Pee- ne (Jz), M. Peene (Mz), L. Sinke, A. Willemse (met lof), P. Borre- mans, E. Brunings, R. v. Dalen, W. Huiszoon, R. Huizing, G. Koudijzer, D. Manusama, A. Meerman, C. Min- naard, L. Moreau, A. de Nooijer, J. Weug, L. Francois. Afgewezen: 6 leerlingen. Metaalbewerken: J. Bil, R. Bosse- laar, C. Flipse, G. Jacobse, M. Lam- per, J. Loekemeijer, C. de Looff, M. Meerman, P. v. d. Meijden, P. Roel- se, J. v. d. Sande, M. Schouten, C. v. Soelen, P Telle, L. de Voogd, J. Vos, W. Wielemaker, C. v. d. Zou- wen, D. Wondergem, A. v. d. Zou- wen, B. v. Belzen, J. Briars, H. Gil de, J. Goeseije, C. Harthoorn, G. Helleputte, J. Jansma, J. de Jonge, H. de Koning, J. Koole, L. Offer mans, J. Parinussa, B. v. d. Ree, E. Schier, T. Schier, A. Sonidak, P. Vree- ke, A. Wielemaker, J. de Wit, R. Casteb R. Kraamer, T. Reindersma, J v. Beek, J. Bronke, J. Fremouw, T. Fruijtier, J. Geuze, P. Geijs, L. Henning, J. Jansen, C. Kasander, T. Kleeman, J. Kloeg, B. de Kubber, C. Magré, J. Marys, P. de Nooyer, P. Poortvliet, J. de Rijke. Afgewe zen: 12 leerlingen. Elektrotechniek: A. v Bakel, D. v. d. Berg, J. Bomer, J. Bosma, A. Bouwsma, A. Breel, J. Dijkhuizen, A. Esseling, J. den Hollander, L. Huibregtsen, W. Louwerse, A. Meer man, A. Meijer, P. ter Meulen, J. Mookhoek, A. Nelis, C. v. Overbeeke, A. v. Rijswijk, C. Vree. Afgewezen: 8 leerlingen. VERVOLG OP PAGINA 13 Morgen, donderdag 3 juli: Bergen op Zoom: 6.25 en 18.47 uit Hansweert: 5 35 en 17.46 uur. Made-Drimmelen: 9.10 en 21.18 VRrj Terneuzen: 4.56 en 17.09 uur. Vlissingen: 4.22 en 16.40 uur. Wemeldinge: 6.15 en 18.37 uur. TONEEL, FILM, CONCERT ENj| OOSTBURG Ledel 20 uur Hot girls, alleen voor mannen, 18 4 ANTWERPEN Rex A place for lovers, 14 j. 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22 Pathé Hulp ik moet trouwen, 14 ,1 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur Rubens Het goud van Macken 14 jr.; 14, 17.15 en 20.30 uur Ambassades Theorema, 14 j. 12, 14.30, 16.50, 19.10 en 21.30 uqj Odeon Isadora, 14 jr. 12, 15, 18 en 21 uur Astra The sound of music, a.l. 11.15, 14, 17.15 en 20.30 uur Astrid Sissi, a.l. 10, 12.10, 14.30, 16.50, 19.10 en 21.J Metro De dood in de rode Jaguai 14 jr.;12, 14, 16, 18, 20 en 22 uit| TENTOONSTELLINGEN MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland en de Dordts Synode Zeeuws Museum Werken van Jaspers en Els Hollebrandse Vleeshal stadhuis 10-17 uur Grafisch werk van Picasso HULST Burgerzaal stadhuis Beeldhouw werken en keramiek van Paul ci| Bruyne ST. ANNA TER MUIDEN Voorm. Raadhuis Werken van Je But en Baron R. de Meester dt| Betzenbrouck WESTDORPE Galerie Troutzaerte Werken ra:|s Wessel Cozijn en Pearl Perlmutte:| DIVERSEN BRESKENS Goedertijt 10-12 en 13-22 uur Tentoonstelling MIDDELBURG Miniatuur Walcheren, Molenwato| Geopend van 9-22 uur ZccIJ TONEEL, FILM, CONCERT ENZ] ANTWERPEN Bioscopen Als onder vandaag TENTOONSTELLINGEN MIDDELBURG Rijksarchief: „Zeeland en de Dordtse Synode" Zeeuws Museum: Werken van Do| Jaspers en Els Hollebrandse Stadhuis (Vleeshal) 1017 uur Grafisch werk van Picasso ZIERIKZEE Burgerweeshuis Nederlandse Plastiek HULST Burgerzaal stadhuis: Beeldhowl werk en keramiek van Paul i| Bruyne ST. ANNA TER MUIDEN Voorm. Raadhuis: Werken van Jsl But en Baron R. de Meester 4 Betzenbrouck WESTDORPE Galerie Troutzaerte: Werken vïl Wessel Cozijn en Pearl Perlmutt8| BRESKENS Goedertijt 10-12 en 13-22 uur Tentoonstelling DIVERSEN MIDDELBURG Miniatuur Walcheren, Molenwate] Geopend van 9-22 uur BRESKENS Handelshaven 19.30 uur Midzomer-, avondrondvaart Goedertijt 15 uur Tekenwedstrij(| voor kinderen 20 uur Volksdansen VLISSINGEN Britannia 21-21.30 uur Kappersde-| monstra-tie Opg. voor deze rubriek: tel. 01180- 7438 of Postbus 116 in Middelburg VERVOL DEN HAAG Met mr. Toxc I drs. W. K. N. Schmelzer van d j het eens dat de politieke ver I „De toenmalige regering heeft v als de kamer niet voldoende geïi uit die tijd. Ook aan politieke ogenblik een einde zijn", aldus Dit bracht de socialist Den Uyl ter opnieuw tot de uitspraak, da een zo duidelijke overschrijding de grenzen van de rechtspraal parlement de taak heeft de bes lijke en politieke verantwoord* heden vast te stellen. Dit soort z als op Zuid-Celebes hangen nauwste samen met wat overal wereld gebeurt: in Zuid-Afrik de Afrikaanse gebieden van P gal, in Zuid-Amerika en ga door", aldus drs. Den Uyl. „Maar dan kunnen we blijven ven in de politieke verantwoord* heden van het verleden", meent liberaal Toxopeus. Tijdens het debat veroordt fractievoorzitter Schmelzer vai KVP het wat hy noemde eenzijdd onrechtvaardig beeld van het geb de, dat de VARA-televisie geg heeft. „Tegenover deze eenzijdighei het gewenst reeds nu vast te st dat talloze Nederlandse milita waaronder zeer veel oorlogsvri ligers, naar Indonesië zyn gegaa zich onder de meest moeilijke staindigheden hebben willen inz* voor herstel van recht, veilig TERNEUZEN (ANP) Met n als gevolg van de imgebruikner I van de nieuwe zeesluis is een bell rijke toename geconstateerd van scheepvaartverkeer dat van de b sluizen bij Terneuzen gebruik m: In vergelijking met de overeen!* stiige periode van het vorige jaar j dit in de eerste zes maanden van toe met 37 procent. In schepen h kende dit een totaal van 2.373. In gehele jaar 1968 bedroeg het aa 1 1736. Vooruitzichten voor donderdag en vrijdag: Overwegend droog, zonnige periodes en nor male tot boven normale tempe raturen. Vooruitzichten in cijfers gemid over Nederland: voor donderdag: aantal uren zon meer; min. temp. van ongeveer maal tot 3 graden boven norn wax. temp. van ongeveer normaa graden boven nonmaal. Karn een droge periode van minsten uur 90 procent. Kans op een ge droog etmaal: 80 proeent. Voor vrijdag: aantal uren zon weer. Min. en max. temp. omstr normaal. Kans op een droge pei van minstens 12 uur 90 procent, i °P een geheel droog etmaal 80 HET WEER IN EUROPA: Barcelona zw. bew. Belgrado half bew. Bordeaux licht bew. Genève onweer Innsbruck zw. bew. Lissabon licht bew. Locarno geh. bew. Londen regen Luxemburg licht bew. Malaga licht bew. Mallorca half bew. München licht bew. Nice zw. bew. Parijs onbew. Rome zw. bew. W enen onbew. 28 23 24 o 5 27 w 2 19 n 5 zw 2 o 4 wnw 11 w.stil 19 nnw 2 26 o 1 26 zo 4 28 zo 5 32 nno 2 20 o 4 24 n 3 25 wzw 2 no 2 22

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 2