Uitkering nodig na overlijden Moerdijkers protesteren K.V.P.-fractie telt tweeëntwintig commissariaten Astronauten eten op het Witte Huis NIGERIA REMT HULP VERLENING AAN BIAFRA DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND INITIATIEF KVP: RAADHUIS KLUNDERT TIJDELIJK BEZET Vertragingen op Schiphol andaag in BRANDKAST GEKRAAKT PROEFAFTELLING APOLLO-11 VERLOOPT NAAR WENS Spanje neemt deel aan vliegtuigproject SCHMELZER EN VAN THIEL KOPLOPERS RODE KRUIS UITGESCHAKELD Einde KLEIN METAAL: 1 PROCENT ASTRO-AAP BONNY DOET HET BEST IN CARAVAN editie voor zeeland dinsdag 1 juli 1969 weerbericht Brandt naar Den Haag Politie Breskens: FABRIEKSFOIT 1 109e jaargang no. 26159 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 Vrij zonnig Over het algemeen vrij zonnig. Later op de dag wat bewolking maar geen regen van betekenis. Zwakke westelijke wind. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een overlijdensuitkering voor nagelaten betrekkingen van werknemers moet, volgens de KVP-kamerleden mr. G. Boot en mr. Th. van Schaik algemeen verplicht gesteld worden. Deze algemene verplichting bestaat nog niet. Om dit te bereiken hebben de twee kamerleden gisteren een initiatiefwet ingediend, die op 1 januari 1970 zou moeten ingaan. Deze wet wil een overbruggingsuitkering algemeen maken met daarbij ook verplichtingen voor de werkgever. Zij sluit aan bij reeds bestaande regelingen. De door de heren Boot en Van Schaik voorgestelde regeling komt op het volgende neer: 1. In het burgerlijk wetboek wordt een bepaling opgenomen om de werkgevers te verplichten een overlijdensuitkering te verstrek ken aan de nagelaten betrekkin gen van een overleden werkne mer. In beginsel moet het loon worden doorbetaald tot en met de tweede maand na het overlij den van de werknemer. 2. De ziektewet, de w.a.o. en w.w.v. worden zodanig gewijzigd dat aan nagelaten betrekkingen de uitke ringen nog enige tijd worden door betaald na het overlijden van de werknemer. 3. Voorgesteld wordt o.a. het zgn. ziekengeld na de dag van overlij den op te trekken tot 100 pet. van het dagloon. Daardoor wordt ook bereikt dat voor de werkgevers in de meeste gevallen het nieuwe ri sico van de voorgestelde wettelijke regelng door een wettelijke ver plichte verzekering wordt gedekt. 4. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt in enkele andere onvol komenheden van de ziektewet te vens te voorzien. In het wetsont werp wordt voorgesteld ook nog ziekengeld te verstrekken ten be hoeve vam nagelaten betrekkingen als de werknemer plotseling of op een van de zgn. wachtdagen overlijdt. 5. Een zgn. anti-cumulatiebepaling is opgenomen teneinde te voorkomen dat de werkgevers die reeds een regeling hebben getroffen, onge wild zouden worden belast door de nieuwe wettelijke regeling van de heren Boot en Van Schaik. MADRID (Reuter) Spanje, Frankrijk, Italië en België zullen een nieuw Europees straalverkeersvlieg- tuig met de naam Mercure ontwikke len, zo is in Madrid door officiële zegslieden meegedeeld. De Mercure zal 140 tot 160 passa giers moeten kunnen vervoeren over afstanden van 500 tot 1000 km in en tussen Europese landen. De bouw wordt geleid door de vliegtuigfabrieken Marcel Dassault in Frankrijk. ONDANKS EEN hongerstaking van tien medewerkers bij het onderzoek centrum van Euratom in Ispra bij Milaan zijn maandag 34 vaklieden bij het instituut ontslagen. (Van een onzer verslaggevers) MOERDIJK Inwoners uit Moer dijk hebben gisteravond luidruchtig betoogd tegen het facet-streekplan met de toekomstige Shell-vestiging. De demonstraties hadden behoudens enkele incidentjes een ordelijk ver loop. Met ongeveer 60 auto's werden de gemeentehuizen in Klundert en Zevenbergen bezocht. Door de betoging wilden de Moer dijkers kracht bijzetten aan hun eis om duidelijkheid omtrent de toekomst van Moerdijk. Het streekplan laat de bevolking van het dorp wat dat betreft in het ongewisse. Bovendien ziet men ook in de toekomstige Shell-vestiging een bedreiging van het bestaan. Rond zes uur verzamelden zich rond de kerk van Moerdijk de auto mobilisten die aan de demonstratie deelnamen. De stoet groeide uit tot een optocht van ruim een kilometer lengte. Rond het Zevenbergse gemeentehuis wer den, luidruchtig toeterend, enige rondjes gereden. De Zevenbergse raad die in vergadering bijeen was liet zich evenwel niet van de wijs brengen. In Klundert gingen de betogers verder. Daar werd ongeveer 20 minu ten het monumentale raadhuis door een groot aantal betogers, voorname lijk jongeren, bezet. Zij probeerden aanvankelijk de raadzaal binnen te dringen, waar op dat moment juist een raadsvergadering werd gehouden. Toen de publieke tribune overvol was werden de deuren gesloten en moesten de overige demonstranten voor de deur in de hal blijven staan. De aula van het gemeentehuis stroomde inmiddels steeds voller. Toen de bezetting uit de hand dreigde te lopen kwamen verschil lende politieagenten binnen. Zij hoefden echter niet in te grijpen. In optocht ging het vervolgens weer naar Zevenbergen, waar men het be zoek aan het gemeentehuis wilde overdoen. Onderweg deed zich toen het eerste incident voor. Enkelen van Eenzaam vanaf zijn bordes be kijkt burgemeester Van Oosten van Klundert de „gehangene" die Moerdijk symboliseert. de betogende automobilisten raakten op de weg Klundert-Zevenbergen slaags met een aantal jongeren die getracht hadden de goede orde te verstoren. Tijdens het oponthoud in Klundert en Zevenbergen werden petities aan geboden, ondertekend door vele hon derden inwoners van Moerdijk en Klundert, waarin werd gevraagd om het bestemmingsplan niet goed te keuren. (Van onze redactie binnenland) SCHIPHOL De modelactie van de verkeersleiders op Schiphol, heeft gisteren tot aanzienlijk meer vertra gingen geleid dan in het weekeinde. Het oponthoud dat de meeste machi nes tijdens de piekuren opliepen va rieerde van 10 tot 30 minuten met en kele uitschieters van 50 minuten. Volgens de KLM-persdienst zijn deze vertragingen te gering om het transitoverkeer in de War te sturen. Doorgaande reizigers hadden dan ook meestal niet meer dan een half uur nodig om verder te vliegen. Van de zijde van het Luchtverkeers- leidersgilde is meegedeeld dat nog steeds geen overleg heeft plaatsgehad met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Doel van de actie is po sitieverbetering voor de verkeers leiders. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De 39 leden tellende Tweede-Kamerfractie van de KVP bezet 22 bedrijfscommissariaten. Deze functies variëren van een commissariaat bij een begrafenisonderneming tot een bij Oranje boombier en de Cura^aose dochter van Verolme-Brazilië. Fractievoorzitter dr. W. K. N. Schmelzer met 5 commissariaten, kamervoorzitter mr. Van Thiel met 4 commissariaten en oud-staats secretaris dr. J. de Meyer met verschillende familiecominissariaten voeren de fractie leden-commissarissen aan. Of deze functies al of niet gehono reerd zijn. blijft in het midden. De lijst van nevenfuncties, die de K.V.P.-Tweede-Kamerfractie gisteren zelf gepubliceerd heeft, geeft dit niet aan. Functies bij de Rijn-Schelde, de Centrale Suikermaatschappij, de Oranjeboombieren van mr. Van Thiel en bij een wegenbouwmaat schappij, de King-fabrieken en het adviserend bestuurslidmaatschap van drs. Schmelzer bij Verolme, zullen dit wel zijn. De commissariaten van niet-ge- noemde familie-n.v.'s laten in de ge gevens wel enkele vraagtekens over. De volgende K.V.P.-Kamerleden bekleden commissariaten bij bedrij ven of organisaties: mr. F. Andries- sen (1); mr. T. Brouwer (2); drs. W. P. Dusarduyn (1); P. Engelbertink SCHMELZER koploper (1); E. Kolfschoten (1); J. H. Mae- nen (2); drs. J. de Meyer („enige"); drs. M. Peijnenburg (1); dr. Th. van Schaik (1); drs. W. K. N. Schmelzer (5); dr. W. J. Schuyt (1); mr. F. van Thiel (4). In totaal bezetten de K.V.P.-Twee- de-Kamerfractieleden verder 34 openbare functies: burgemeesters, wethouders, lid Provinciale Staten, voorzitters van landelijke organisa ties, vakbonden e.d. Ook telt men op de lijst 22 advi seurschappen van bedrijfsadviezen tot adviezeh aan de K.V.P.-jongeren. De 39 kamerleden bekleden bijzon der veel functies in het maatschap pelijk leven. Dit geldt voor alle frac tieleden, die in totaal 143 maatschap pelijke bestuursfuncties vervullen: in de plaatselijke of gewestelijke politiek, in de onderwijssector, het maatschappelijk en sociaal leven. Zeeland loopt achter, in de ont wikkeling van de kustrecrea- tie. (Pagina 3) De eerste voetstappen op de maan: climax na veel voorbe reiding en geduld. (Pagina 7) Een (halve) nieuwe Eerste Ka mer, maar nauwelijks politieke verschuivingen. (Pagina 8) Reconstructie, een Nederlandse opera, dus een voor de pau ze boeiende moraliteit. (Pagina 9) Prijsstop ontwricht midden- en kleinbedrijf, zegt voorzitter van werkgeversfederatie. (Pagina 13) UTRECHT (ANP) Het mode magazijn Lampe aan het Vredenburg in Utrecht is sedert het weekend een bedrag van f 27.000,armer gewor den. Toen het personeel gisteren om acht uur in de zaak terugkeerde bleek de brandkast te zijn opengebrand en het kapitaal verdwenen. De politie heeft tot op heden geen spoor van de dader(s) kunnen vin den. KAAP KENNEDY (DPA/Rtr.) De proefaftelling voor de lancering van de ApoIlo-11 met de Saturnus-5- raket, die zoals gemeld vorige week vrijdag was begonnen, verloopt naar wens. Bijna elk onderdeeltje en elke fase van alle gebeurtenissen worden na gegaan, totdat het tijdstip is bereikt waarop negen seconden daarna de raketmotoren zouden ontbranden. Dat is morgenmiddag 14.32 uur Ncd. tijd, precies twee weken voor de werkelijke lancering. De drie maanvaarders Neil Arm strong, Michael Collins en Edwin Al- drin hebben in het weekeinde hun gezinnen bezocht. Hun training in het controlecentrum is daarvoor echter niet onderbroken. Gisteren moesten zij op Kaap Kennedy weer oefenen in de vluchtnabootsers. Donderdag klimmen zij in hun zware uitrusting de Appolo-11 in, boven op de Satur- nus-5, om vier uur lang alles te doen wat voor de echte lancering ook ge beurt. De directeur van de NASA, dr. Tho mas Paine, heeft gezegd dat de maan landing „grote verrassingen" zal op leveren. Hij waarschuwde echter voor een al te groot optimisme. Er wordt wel degelijk rekening gehouden met de mogelijkheid, dat er iets kan mis lukken, zei hij. Gisteravond hebben de drie ruim tevaarders van de Apollo-10, Stafford, Young en Cernan, gedineerd in het Witte Huis, met president Nixon. De Amerikaanse president is ook van plan, de avond voor de start van de Apollo-11 met de drie ruimtevaar ders Armstrong, Collins en Aldrin het avondmaal te gebruiken. Hij zal echter niet blijven om de start op 16 juli met eigen ogen te zien. Wel zal hij op 24 juli de ruimte vaarders na hun landing opwachten op het vliegdekschip „Hornet". Van handen schudden zal dan geen sprake kunnen zijn, omdat de drie ruimtevaarders onmiddellijk in qua rantaine gezet worden om te vermij den dat eventuele onbekende bacil len van de maan zich over de aarde zouden verspreiden, al is deze moge lijkheid erg klein. De mogelijkheid dat de Russen de Amerikanen voor zijn wordt steeds kleiner, meent de Amerikaanse raket specialist van Duitse afkomst, Wernher von Braun. Het zou wei spectaculair zijn wan neer de Russen een onbemand ruim teschip op de maan laten landen dat bodemmonsters terugbrengt naar de Sovjet-Unie. Maar de Russen hebben blijkbaar met moeilijkheden te kam pen en dat verwondert hem niet. „Wjj hebben er zelf ook genoeg gehad", zei hij. (Van onze redactie buitenland) LAGOS/GENEVE De Nigeriaan- se regering heeft gisteren het Inter nationale Rode Kruis verboden nog langer op te treden als coördinator bij de hulpverlening aan slachtoffers van de burgeroorlog met Biafra. Het toezicht op de hulpverlening wordt overgenomen door de Nigeriaanse commissie voor rehabilitatie. Deelne ming door het Rode Kruis wordt door Nigeria echter wel gewaardeerd. Ni geria zal nu slechts toestemming ver lenen voor hulpverlening aan Biafra na voorafgaande inspectie en goed keuring door de federale regering. Dit is gisteren medegedeeld door de Nigeriaiainise oomimisBiaris voor de voorlichting; Antony Enahoro. Het Nigeriaanse besluit betekent, aldus Enahoro, dat heit Rode Kruis niet langer bevoegd is „verzoeken om hulp te richiten tot de internationale gemeenschap en buitenlandse rege ringen uit naam van de regering van Nigeria". De federale regering zal voorname lijk zelf zorgen voor hulp aan be- höeftdigen in de oorlogsgebieden. Hulp van buitenaf zal voortaan be schouwd worden als aanvullend. De ze hulp zal wedikoim zijn als zij „eeht" is en al® „de gevers instemmen met een afdoende regeling die waarborgt dat de -goederen uitsluitend aan be hoeftige bunglers ten goede komen." Bnahoro verweet de hulporganisa ties met meer dan 500 miljoen gulden in vreemde valuta te hebben bijge dragen aan de oorlogsinspanning in Biafra door middel van plaatselijke voedsela-ankopen en op andere wijze. Hieraan moest volgen® hem een ein de gemaakt worden, „zodat de rebel len de hulpverlening niet kunnen ge bruiken om wapens binnen te smok kelen en voor andere militaire doel einden." Voortaan zullen alleen goederen maar Biafra vervoerd mogen worden die in bepaalde behoeften voorzien. Enahoro omschreef dat echter niet nader. Enahoro maakte tevens bekend, dat de hulpvluchten niet langer gebruikt zullen worden als communicatiemid del tussen Biafra en de buitenwereld. Functionarissen van het Rode Kruis hebben in Genève verklaard dat de vluchten met hulpgoederen naar Biafra hervat zullen worden zodra dit mogelijk is. Het Rode Kruis is echter geheel van Nigeria afhanke lijk aangezien zijn vliegtuigen het federale luchtruim moeten passeren. Drie leden van het Britse Lager huis; die de drie grote politieke par- (Van oinze redactie binnenland) DEN HAAG Willie Brandt, de Westdmifce minister van buitenlandse za'k-en, brengt volgende week dinsdag een bezoek van enkele uren aan Den Haag con met minister Luns te spre ken over het weer op gang brengen van de discussie over Europa. Het bezoek van Brandt aan Den Haag is de laatste in de rij van son deringen die hij deze en volgende week in Europese hoofdsteden onder neemt. (Van onze redactie buitenland) DEN HAAG Ook voor de werk nemers in de klein-metaal is in prin cipe overeenstemming bereikt over een uitkering van 1 pet. van het jaar loon. Dit blijkt uit een mededeling van de Vakraad voor de Metaalnij verheid. De uitkering zal -geschieden aan de werknemers die op 1 juli 1969 in dienst zijn. De uitbetaling zal niet la ter plaatsvinden dan in de laatste loonweek van november 1969. De klein-metaal telt ongeveer 200.000 werknemers. tijen in Engeland vertegen*voriftgen. hebben zich tot secretaris-generaal van de V.N., Oe Thamt, gewend met het verzoek in de crisis over ds be voorrading van Biafra met hl cpgoe- deren in te grijpen. Zij we .-zoeken Th-anit ervoor te zongen dait de per vliegtuig aangevoerde hulpgoederen inderdaad in Biiafra aankomen. WASHINGTON (AP) -De ruimteaap Bonny, zo genoem». omdat het zo'n vriendelijk dier is, doet zijn werk in de ruimte uitstekend. Hij verricht zijn be langrijke wetenschappelijke werk door informatie naar de aarde door te geven over alles wat een levend wezen mam' bij langdurige gewichtloosheid te doorstaan heeft. Bonny heeft geleerd knop. n in te drukken als er bepaaMs lichtjes aangaan. Elke keer 4't hij dit goed doet komt de be' -- ning in de vorm van een voed selpil. De „astro-aap", een zogenaam de Tliailandse krulstaartaap, zal in totaal dertig dagen en nachten om de aarde heenwentelen en medische informatie verzamelen waar later menselijke astro nauten, die maanden zo niet ja ren in de ruimte zullen door brengen, bijzonder mee gebaat zullen zijn. (Van een onzer verslaggevers) BRESKENS De caravan, die za terdag op een camping in Breskens onder stroom kwam te staan, waar door de 9-jarige Martin Schieman uit Hoofdplaat werd gedood, zal vandaag in de fabriek onder toezicht van de politie, de technische recherche en de arbeidsinspectie worden gedemon teerd. De politie is er namelijk van overtuigd, dat bij de constructie van de caravan een fout is gemaakt. Uit het onderzoek tot nu toe is in ieder geval komen vast te sta-a-n dat de vader van Martin geen enikele schuld treft. De heer Schieman heeft de caravan met behulp van deugde lijke verlengsnoeren op het elektri citeitsnet aangesloten. Er is volgens de politie geen sprake van dat de bedrading zaterdagmiddag is stukge gaan bij het aanschroeven van een plaat. De politie in Breskens neemt voor alsnog aan dat bij het aanschroeven van de aluminiumbouw in de fabriek een kabelbreuk is ontstaan. De be drading loop-t voor een deel tussen de houten binnenbouw en de aluminium buitenbouw van de caravan. De caravan is, hangende het onder zoek, in beslag genomen. (ADVERTENTIES) LEKKERE BROODJES ONDERWEG BOLLEN EN PUNTJES VOOR ALLE BEISDEVIEZEN, CHEQUES EN REISVERZEKERINGEN op de stations, aan de grenzen geopend van vroeg tot laat, ook op zaterdagen en zondagen, aan- en verkoop tegen de officiële, ...in de dagbladen gepubliceerde,,koersen.j DE GRENSWISSELKANTOREN N.V.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1