Veringa: hervormingen aan universiteiten al in 1970 doorvoeren zelf Prinses Irene in ver wachting flandria MEER DAN HELFT VAN LEERLINGEN UTRECHTSE H.B.S. BLIJFT ZITTEN BESTEM breda SAFE DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND NOTA KENT BEPERKTE OPENBAARHEID TOE Stichting van arbeid wil ook 1 %-ineens 1114111 Chaos op Schiphol verwacht Rustige wegen, beter weer "andaag in Jos Vrijburg getrouwd HAARWERK advocaatbowls JAMIN HEKKEN MAKEN IS HERASWERK® editie voor zeeland weerbericht GRONDSLAG MAAK UW SPAARGELD ]09e jaargang no. 26157 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker HoofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 lelefoor 22341. Postgiro 1114111 zaterdag 28 juni 1969 Droog Geleidelijk meer opklaringen en droog weer. Matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Dezelf de temperaturen. ^NTOREN ROOSENDAAL, MOLFNSTRAA1 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14. TEL. 3751 DEN HAAG Minister Veringa (0. en W.) heelt gisteren in een toelichting op zijn nota over be- stuurshervormingen aan de univer siteiten en hogescholen (zie elders ieze pagina) gezegd dat gesproken moet worden van een beperkte gel dingsduur van bijv. een jaar of vijf om ervaring op te doen. Daarna zal er een nieuwe ineer definitieve re geling kunnen komen. Minister Ve ringa zei ook dat hij denkt aan een in een globale lijnen gelijke be stuursstructuur voor openbaar en bijzonder onderwijs. Nota en wets wijziging kunnen volgens Veringa in de Tweede Kamer wellicht sa men in behandeling komen. Hij benadrukte voorts de belang rijke positie die de nniversiteits- of hogeschoolraad gaat innemen, waar in alle geledingen van de universi taire gemeenschap alsook vertegen woordigers van de maatschappij zitting zullen hebben. Het dagelijks bestuur zal i- handen zijn van klei ne colleges met leden, die na over leg met de universiteitsraad be noemd worden door de kroon. Dit dagelijks bestuur zal in beslotenheid vergaderen maar wel openbaar ma ken wat is en zal worden behan deld. Voor de universiteitsraad zal openbaarheid van vergadering wel als beginsel gelden. Geheimhouding van persoonlijke zaken en andere eventueel door de minister aan te geven onderwerpen zal echter ge waarborgd moeten blijven. De nota verwerpt een bestuurs vorm, waarbij de universiteit of de faculteiten worden bestuurd door vergaderingen waarin alle betrok kenen toegang hebben en iedere aanwezige een stem heeft. Ook de omvang van de vertegenwoordiging der diverse geledingen zal niet door het „een man een stem sys teem" bepaald mogen worden. Dit systeem is gebaseerd op een uit sluitend formeel, simplistisch-demo- cratisch standpunt, aldus de minis ter. (Van onze pari. red.) DEN HAAG Minister Veringa wil het bestaande bestuurs- slelsel van universiteiten en hogescholen vervangen door een (undamenteel ander stelsel, waarbij het universitaire bestuur in z(jn geheel in handen wordt gelegd van de organen van de autonome universitaire gemeenschap. Als liet parlement vlotte medewerkng verleent aan de in september in te dienen wetswijziging, zal de nieuwe bestuursvorm van de univer siteiten en hogescholen reeds met ingang van het studiejaar 1970-1971 ingevoerd kunnen worden. (Van onze parelmentaire redactie) BEN HAAG De Stichting van de Arbeid zal maandag waarschijnlijk la de organisaties van het bedrijfs- Itven een aanbeveling doen uitgaan, •n over te gaan tot het doen van een uitkering-ineens van 1 pet. in verband met de sterke kostenstijgin- tn. Anders dan was aangekondigd zal e stichting geen nadere modalitei ten bekendmaken over de te volgen lundelwijze. In het komende rond drijven zal de desbetreffende pas age uit het advies van de Sociaal- ttonomische Baad, dat, zoals bekend, 'en week geleden werd uitgebracht, lorden weergegeven. Hierin staat, fat de uitkering van 1 pet. van het iiarloon zou moeten worden uitge teerd „speciaal ten behoeve van die Stoepen van werknemers, die tot dus verre onvoldoende compensatie voor tet gestegen prijsniveau, hetzij via teurtetoeslagen, hetzij via contract loonverbeteringen, hebben ontvan- Sai". Intussen is officieel niet duidelijk, Volk standpunt de regering tegen over de uitkering-ineens inneemt. Een woordvoerder van minister Rooi- vink zei desgevraagd, dat „de rege ring nog geen standpunt heeft vast- gesteld met betrekking tot dit nieu- *8 element in de vrije loonpolitiek" Een indicatie voor een welwillende Welling van de regering is, dat zij èeze week aankondigde de A.O.W., A-W.W.- en W.A.O-trekkers een uit- tering-ineens te zullen doen „in ver- tend met de uitkering-ineens van maximaal 1 pet aan de werknemers". Kennelijk rekent de regering er ook '1 op, dat de uitkering algemeen zal Na Philips en de bouw heeft nu ®k Hoogovens IJmuiden besloten 'an het personeel, dat op 1 juli 1969 "l haar dienst is, een uitkering van 1 Procent ineens te geven overeen komstig de door de S.E.R. gegeven aanbeveling. Als U gewoon bent het kwar taal abonnementsgeld aan ons over te maken stort dan nu s.v.p. 14,op onze post rekening In geval U tot incasso giro wenst over te gaan zenden wjj daartoe gaarne een machtiging. DE STEM Afd. Administratie. Dit betekent dat op de verschillen de niveaus vertegenwoordigende be stuursorganen in het leven worden geroepen waarin, naast de hoogle raren, ook lectoren, wetenschappe lijke medewerkers, niet-wetenschap- pelijk personeel en de studenten zul len zijn vertegenwoordigd. Bovendien zal bij het hoogste ver tegenwoordigende bestuursorgaan de universiteitsraad of de hoge schoolraad worden voorzien in een zekere inspraak van de maat schappij. Dit zal geschieden door naast de vertegenwoordigers van de verschil lende geledingen van de universitai re gemeenschap ook een aantal ver tegenwoordigers van de maatschap pij daarin ais leden zitting te laten nemen. In dit systeem zal het (dagelijks) bestuur op de verschillende niveaus van de universitaire organisatie wor den uitgeoefend door kleine colleges met leden die in alle geval op de hogere niveaus hieraan een volle dagtaak zullen hebben. Deze kleine colleges zullen werken binnen het algemene beleidskader, dat door de vertegenwoordigende organen wordt bepaald. In een nota aan de Tweede Kamer over deze materie zegt minister Ve rin-ga, dat de nieuwe organisatie als grondslag zal kunnen dienen voor een andere uitwerking die in de prak tijk bij elke universiteit of hoge school kam variëren. Minister Vering-a meent het voor gestelde stelsel te kunnen karakte riseren als een stelsel van represen tatieve democratie, waarin alle ge ledingen zijn betrokken. Het nieuwe stelsel is opgebouwd vanuit de basis en aangepast aan de eigen behoeften van een universitaire gemeenschap, aldus minister Veringa. De nota is mede-ondertekend door minister Lardinois (Landbouw en Visserij). Het huidige grondpatroon van de bestuursvorm van de universiteiten en hogescholen verschilt aanmerke lijk van de nieuw voorgestelde op zet. Thans worden het bestuur en het beheer van de fin-ancieel-econo- mische zaken uitgeoefend door de colleges van curatoren als represen tanten van de maatschappij. (VERVOLG OP PAGINA 9) UTRECHT (ANP) Prinses Irene is in verwachting. Het particulier se cretariaat van prinses Irene en prins Carel Hugo van Bourbon Parma heeft gisteren bekendgemaakt dat prinses Irene haar eerste kind verwacht in de eerste helft van februari volgend jaar. De behandelend gynaecoloog, prof. dr. J. L. Mastboom uit Nijmegen, heeft meegedeeld dat prinses Irene het uitstekend maakt. Het secretariaat van de koningin kon nog niet zeggen of de bevalling in Nederland of in Spanje zal geschie den. De prinses en haar echtgenoot zijn gisteravond uit Parijs in ons land aangekomen ter gelegenheid van de verjaardag van prins Berahard, mor gen. Prinses Irene, die in augustus 30 jaar wordt, huwde in april 1964 met prins Hugo, die 39 jaar oud is. De huwelijksplechtigheid vond in Rome plaais. Aangezien voor dit huwelijk geen toestemming van net parlement werd gevraagd, is prinses Irene for meel geschrapt in de lijst van moge lijke troonopvolgers. Ook haar kinde ren zullen geen recht op de Neder landse troon krijgen. Het kind van prinses Irene en prins Hugo zal de Franse nationaliteit be zitten, omdat het de nationaliteit van de vader volgt, die Fransman is. Het gaat namelijk om een wettig kind uit het huwelijk van een Fransman en een Nederlandse vrouw. Zoals be kend heeft prins Hugo wel verschil lende malen de Spaanse nationaliteit aangevraagd, maar deze nooit offi cieel verworven. In Haagse kringen vraagt men zich thans af, welke titel (s) de baby van prinses Irene zal krijgen. Zekerheid hierover bestaat niet. In geen geval is het zo, dat de titel prins (es) van Oranje-Nassau, die door de Neder landse prinsessen wordt gevoerd, au tomatisch overgaat op het kind van prinses Irene. (Van onze correspondent) SCHIPHOL Voor Schiphol en de drie andere Nederlandse vliegvelden met verkeersleiding dreigde vannacht een chaotische situatie te ontstaan in verband met een stiptheidsactie van de luchtverkeersleiders. Tot laat in de nacht hing tijdens een onrustige vergadering van het Nederlands lucht verkeersleidersgilde in Amsterdam het besluit in de lucht om tot een dergelijke actie over te gaan. Een stiptheidsactie zal vooral in de spits uren op Schiphol ernstige vertraging in aankomst en vertrek van vliegtui gen met zich meebrengen. De verkeersleiders eisen een reor ganisatie van hun positie die moet leiden tot meer waardering en betere salariëring. (Van onze correspondent) AMSTERDAM „Je ziet er geweldig uit, Annewiek". Zo begon de Am sterdamse studentenpastor Huib Oosterhuis gistermiddag zijn preek, toen zijn collega, de pastor Jos Vrijburg (37) in de kapel van het Ignatiuscollege voor de kerk trouwde met zijn 31-jarige ex-leerlinge Annewiek Reijmer. Het huwelijk, waarvoor Rome in overleg met het bisdom van Haarlem dis pensatie heeft gegeven, heeft wereldpubliciteit gekregen, omdat Jos Vrijburg (die overigens tijdens de sluiting van het burgerlijk huwelijk op het stadhuis te Amstelveen het beroep publicist bleek uit te oefenen) zijn priesterlijk ambt wil blijven vervullen. Over dit vraagstuk is nog geen beslissing geno men. De huwelijkssluiting (thema van de preek: „Het gaat helemaal om jullie vandaag") werd gevolgd door een eucharistieviering. Toen het bruids paar (zie foto) de kapel verliet, zongen de honderden vrienden en belang stellenden luidkeels „lang zullen ze leven". (ADVERTENTIE) Wdi ceil luypci uic BREDA De verkeersdrukte op de Nederlandse wegen viel gister avond aan het begin van de vakantie periode erg mee. De verkeerscentrale in Breda meldde zelfs dat het minder druk was dan op normale vrijdagen. Over het algemeen bestond de in druk dat de vakantiegangers een af wachtende houding aannamen. De angst van de mensen om in een grote drukte verzeild te raken, was er vol gens waarnemers de oorzaak van dat het verkeer overal normaal af kon vloeien. De rijkspolitie houdt wel ex tra eenheden gereed om een eventu eel toenemen van het aantal auto's op de wegen in het weekeinde op te kunnen vangen. Aan het begin van de vakantie- drukte tekent zich een weersverbete- ring af. De barometer staat vrij hoog en blijft nog iets stijgen doordat bij Zuidwest-Engeland een hogedrukge- bied op weg is naar het vasteland. De wind zal geleidelijk weer afnemen Vandaag ongeveer 18 graden, zondag wellicht al ruim 20 graden. UTRECHT (ANP) Van de 227 leerlingen van de eer ste vier klassen van de Utrechtse bijzondere hogere burgerschool. De Munnik zijn er 120 blijven zitten. Vooral in de twee tweede klassen is de score zitten- blijvers hoog: 36 van de 55 leerlingen. De ouders van de betrokken leerlingen zijn over de gang van zaken bij zonder boos. Ze hebben de minister van Onderwijs en Wetenschappen een tele gram gestuurd waarin ze hem verzoeken, een onder zoek in te stellen naar „het wanbeleid bij de overgangs examens". Ook hebben ze aangedrongen op een spoed vergadering van docenten, bestuur en ouders. Mevrouw A. A. M. van Zelfst-van Dalen uit Maars- sen, een van de verontruste >uders, zei gisteren: „Ze heb ben er gewoon de bijl in ge zet". Volgens haar zijn voor al de tweede klassers gedu peerd, omdat de school in het kader van de mammoet wet een atheneum is gewor den en vorig jaar in de eer ste klas (de Munnik was een HBS-B) met een nieuwe methode van wiskunde-on- derwijs is begonnen. De leerlingen die nu de tweede klas moeten overdoen, heb ben niet alleen het eerste jaar van dit nieuwe wiskun- de-onderwijs gemist, maar ze verliezen bovendien behalve het gedoubleerde jaar nog een jaar, omdat ze niet de vijfjarige HBS kunnen af maken, maar op het zesjari ge atheneum terechtkomen. De ouders zullen er op aandringen, de zittenblijvers van de tweede klas te plaat sen in een „bezemklas", een derde klas waarin speciale aandacht wordt geschonken aan het wiskunde-onderwijs en die de leerlingen de kans geeft, in ieder geval het di ploma driejarige HBS te ha len. Op 9 maart had de oud raadadviseur van het mi nisterie van Onderwijs en Wetenschappen, dr. J. Ver luiden, een lezing gehouden voor ouders en docenten van De Munnik over de con sequenties van de mammoet wet voor deze school waar bij hij zei dat eigenlijk alle tweede klasers zonder meer in de derde klas zouden moeten worden geplaatst. De ouders rekenden des te meer op een soepel beleid, omdat de rector hun had aangera den, hun kinderen voor de zwakke vakken bijlessen te laten geven. De meeste ouders hebben dit gedaan. De heer A. van der Most van Spijk, bestuurslid van de school, verklaarde dat de vroegere leiding van De Munnik relatief veel leer lingen heeft aangenomen die het op andere scholen niet konden bolwerken. De rector van de school, de heer J. Dekkers, geeft vandaag een persconferentie over deze kwestie. Commissaris van de koningin in Noord-Brabant houdt onver kort vast aan het Reimerswaal- plan. Pagina 3. Dit weekend stroomt de eerste toeristengolf over Zeeland. Pagina 5. Studenten van St.-Joost hebben een aandeel in de hervorming van hef kunstonderwijs. Pag. 7. In het Midden-Oosten woeden gevechten op diverse fronten. Pagina 9. Kindnapping van Lindbergh- baby komt op t.v. R.T.V.-pag. Opleving van de beurs bleef uit. Pagina 29. Je mag er wel naar kijken, maar aankomen niet. Pag. 17. De Nederlandse vrouwen prut sen nog teveel aan hun kap sels. Pagina 19. Zondag 20 juli 1969 belooft een dag te worden waarop heelal-historie zal worden ge schreven. Ter gelegenheid van de voor genomen landing van de eerste mensen op de maan publiceert DE STEM in de komende we ken een reeks artikelen waarin de technische, spatiale, maat schappelijke, culturele en le vensbeschouwelijke aspecten van de verovering van de ruim te zullen worden behandeld. Vandaag opent prof. dr. J. W. Schulte Nordholt deze serie met een cultuurhistorische be lichting. Zie pagina 21. DOO RPOLEN is gisteren een West duits voorstel van de hand gewezen waarin de afzwering van een geweld dadige oplossing werd aangeboden zonder toe te geven aan de Poolse eis tot onvoorwaardelijke erkenning van de omstreden Poolse westgrens. (ADVERTENTIES) vandaag 150 gram van 99 voor 89 niet te geloven voor die prijst De grootste kollektie dames- en herenhaarwerlc vindt U in de showrooms van Ginnëkenweg 43, telefoon 01600-32288 Verkoop oole via Uw kapper, vraaa hem eenintroduktie. OIRSCHOT POSTBUS 30 TEL. 04997 -1966 De geldontwaarding holt uw bezit steeds verder uit. HOE S.A.F.E. UW GELD AAN HET WERK ZET: •wr 1 Constant vakkundig beheer, ■fr 2 Optimale spreiding. ■fr 3 Dynamische groei met regelmatige belastingvrije kapitaalsopname (GROEI 1 jan. 1965 tot heden gem. 15 pet. per jaar). ■fe 4 Vele waarborgen, o.a. toezicht door een onafhankelijke trustee en een onaf hankelijke depotbank. •t? 5 Gelden direct opeisbaar. Antwoordstrook (portovrij verzenden) Flafinance Nederland N.V. Machtiging nr. 1613 AMSTERDAM 1001 Stuurt U mij vrijblijvend inlichtingen over het Luxemburgse groeifonds SAFE Naam Adres Tel.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1