Huursubsidie voor lage inkomens Rentevoet naar 7 procent Laagste lonen 1 juli hoger VIER BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN ONTSLAG 520 MAN I zeil 1114111 wmm Tips stromen binnen bij rijksrecherche DI^QSTE voor uw vakantie DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND EN ZE NEMEN WEER DE BENEN Rovers „vergeten" 90.000 gulden DE STEM bitterkoekjes JAMIN PLANNEN SCHUT VOOR 1970: Uitkering-ineens bij Philips en bouwvak Nederlandse firma op de zwarte lijst Mosselbedrijven eisen lozingsstop voor afval water uit Goes 250 gram van 92 voor 82 niet te geloven voor die prijs! WEERBERICHT 145,80 GULDEN NIET EERDER UURLOON Graf met reuzen Vakbeweging Verhuur Ondanks BTW geen Dus 10% korfing op de nieuwste modellen. De kollektie 1969/70 is nu op z'n mooist. Vraag om de bont-folder voor dit seizoen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Schut (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zal in zijn begroting voor 1970 plannen bekend maken voor de subsidiering van mensen met lage inkomens, die te duur wonen. Deze individuele huursubsidies zou den per 1 januari 1970 kunnen ingaan. De Raad voor de Volkshuisvesting heeft minister Schut hierover al ad. vies uitgebracht. De minister is voorgesteld om men sen met een inkomen van beneden 15.500,- per jaar een toeslag te ge ven. Als hun huur een bepaald be drag te boven gaat. De grootte van het inkomen en de hoogte van de huur bepalen sa men hoe groot de individuele huur subsidie zal zijn. Om een voorbeeld te geven: wie een jaarinkomen heeft van 10.000 gulden en meer dan 1650 gulden huur per jaar betaalt, zou van het deel der huur boven die 1650 gul den driekwart terugkrijgen met een maximum van 600 gulden. De Raad voor de Volkshuisvesting heeft berekend dat met deze indi viduele huursubsidie een bedrag van 200 miljoen gulden per jaar gemoeid zal zijn. Maar minister Schut ver wacht dat hij hiervoor minder op zijn begroting hoeft uit te trekken. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM De Amsterdam Rotterdam Bank, de Algemene Bank Nederland en de Hollandsche Bank- Unie hebben medegedeeld dat met directe ingang de rente voor deposi to's met een vaste termijn van twee jaar is verhoogd van 6,25 tot 7 pro cent. De overige spaartarieven blij ven ongewijzigd. Een van de oorzaken van deze maatregel is de toenemende kapitaal- schaarste, die kenmerkend is voor een periode van opgaande conjunctuur. Een gevolg kan zijn dat de rente voor uistaande bankleningen en -kre dieten eveneens zullen worden ver hoogd. EINDHOVEN (ANP) De N.V. Philips Gloeilampenfabrieken heeft besloten in september aan het gehele personeel een extra uitkering te ge ven van 1 procent van het jaarinko men. Dit n.a.v. het door de SER uitgebrachte advies. Tussen de werkgevers- en werkne mersorganisaties in het bouwbedrijf is eveneens overeenstemming be reikt over een uitkering ineens, zoals bedoeld in het SER-advies. De uitkering werd bepaald op een bedrag van f 125 voor alle werkne mers van 22 jaar en ouder op wie de CAO voor het bouwbedrijf van toepassing is, terwijl voor de jeug dige werknemers een bedrag naar rato zal worden vastgesteld. (Van onze redactie hnitenland) DJAKARTA De Indonesische regering heeft de Nederlandse firma Die Westhage N.V. te Amsterdam op de zwarte lijst geplaatst. Dit heeft het Indonesische devie- zenbureau gisteren meegedeeld. De maatregel geldt met ingang van 24 mei 1969. Alle Indonesische de- viezenbanken in binnen- en buiten land zijn pp de hoogte gesteld. aDe autoriteiten hebben geen enkele reden opgegeven voor het op de zwarte lijst plaatsen van de Nederlandse firma. (Van onze redactie) BREDA - AMSTERDAM - BER GEN OP ZOOM Rijksrechercheur R. Scherer uit Amstelveen ontvangt elke dag een groot aantal tips over de zaak van de in maart 1944 voor Schouwen verdronken Amerikaanse vliegers. De namen van de Duitse ka pitein Trolz en de eerste-Iuitenant Haser, die in De Stem van gisteren voor het eerst werden genoemd, wa ren echter nieuw voor hem. De heer Scherer zal zijn onderzoek dan ook zeker in die richting uit strekken. Tot nu toe werd de toedracht al leen in verband gebracht met de Duitse commandant van het eiland, Schütz. Het gebeurde werd, min of meer terloops, vermeld in een in 1945 in Nederland opgemaakt proces-ver baal betreffende Schütz. Een en an der trok de aandacht van een der officieren van justitie bij het Duitse Gerechtshof te Ludwigsburg. dat spe ciaal belast is met de opsporing en vervolging van oorlogsmisdrijven. Hieruit blijkt dus dat er geen klacht is ingediend door een der over levenden van de verongelukte Ame rikaanse bommenwerper, zoals aan vankelijk werd verondersteld. (Van een onzer verslaggevers) GOES Een aantal mosselbe- drijfsgenoten in Yerseke heeft een telegram gestuurd naar minister van Verkeer en Waterstaat, waarin hem verzocht wordt te bevorderen, dat het waterschap „De Brede Watering" voor Zuid-Beveland een lozingsstop wordt opgelegd, zolang geen gezui verd afvalwater in de Oosterschelde wordt geloosd. Een afschrift van het telegram is gestuurd naar het col lege van b. en w. in Goes, het be stuur van het waterschap „De Brede Watering" en Gedeputeerde Staten van Zeeland. Dit telegram loopt vooruit op een kort geding, dat de bedrijfsmensen in Yerseke eerstdaags willen aanspan nen tegen het waterschap „De Brede Watering", dat volgens hen in ge breke is gebleven door te tollereren, dat besmet afvalwater van Goes via de polderboezem van dit waterschap naar de Oosterschelde wordt ge bracht. Men wil het kort geding aan spannen op grond van artikel 28 van de polderbepalingen. Volgens het ar tikel is het niet toegestaan aan een waterschap om besmet afvalwater te lozen. (Vervolg op pag. S.) (ADVERTENTIES) vandaag Neem een paar van die verrukkelijke tabletten mee. Koninklijke Droste kwaliteit, melk, puur of sinaasappelsmaan Probeer mint-crunch, nieuwe smaak, heerlijk fris. j me|K- Puur, sinaasappel, mint-crunch 1 - 200 gr en 500 gr tabletten, melk of puur, 1.95 en 4.75 jtNTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37750 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEl. <5850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 vrijdag 27 juni 1969 Opklaringen Aanvankelijk droog met opklarin gen. Later kans op regen. Overwe gend matige wind uit het zuidwes ten. Iets hogere temperaturen. jaargang no. 26156 VOOR (recteurDr. W. A. J. M. Harkx oofdredacteurL. Leijendekker loofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 elefoor 22341. Postgiro 1114111 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het mini- numloon, thans nog 142 gul- en per week, wordt op 1 juli a,s. gebracht op f 145,80. Een desbetreffende ministeriele beschikking is volgende week te erwachten. Dit nieuwe bedrag «•respondeert inet een minimum- naandloon van f 631,80 (thans 115,33) en een minimum-dagloon «n f 29,16 (thans f 28,40). Volgens de wet op liet minimum- «in wordt dit loon elk jaar op 1 juli «gesteld op grond van de gemid- itlie ontwikkeling van lonen en prij- iei in de daaraan voorafgaande pe- ritde. Van de zijde van de vakbeweging leeft men hiertegen ernstig bezwaar lemaakt. Zij wil een koppeling aan it lonen alleen, omdat dit gunstiger «voor de bijstelling. Naar schatting moeten 30.000 werknemers het in Ne derland met het minimumloon Stel la Over een verhoging van AOW- en Mrt'-uitkeringen is op dit ogen- Hik nog niets bekend. Formeel is de rtseling, dat deze uitkeringen om toog gaan zodra het indexcijfer der reselingslonen met drie procent is (estegen. De vorige maand heeft minister Mvink toegezegd, dat hij bereid is lot een tussentijdse verhoging van fae uitkeringen, namelijk als het tadexcij f er een verhoging van an- ïsrhalf tot twee procent laat zien. Kie ook De Stem van gisteren) Dat •oment is nog niet aangebroken, ge- nkend vanaf de jongste verhoging w de AOW- en AWW-uitkeringen. Dt minister wil niet nog eerder tot verhoging overgaan, omdat dan im- ners de uitkeringen niet substantieel ®den stijgen. De kinderbijslagen en de uitkerin- Kn wegens arbeidsongeschiktheid ™en ook een wettelijk aanpassings mechanisme: zij worden verhoogd 's het indexcijfer der lonen een stij- ■5 van drie procent vertoont. Ook is nog niet het geval, wederom: Bekend vanaf de jongste verho- !®S van deze uitkeringen. l'olgens gegeven van het Centraal «eau voor de Statistiek is het ge adelde verdiende uurloon van vol den mannelijke werknemers (ar- taders en employés) tussen oktober l«8 en april 1969 gestegen met rond fl/2 procent. Dit blijkt uit een on- Ijtaoek dat door het CBS is ingesteld I lijverheid, handel, vervoer en I tak- en verzekeringsbedrijf. I Deze loonstijging is aanzienlijk gro- ;'r dan die over de periode oktober 8(7 - april 1968. In dat halfjaar sto ft tie verdiende lonen met circa 4 Piocent. Het grote verschil in ont takeling tussen beide perioden is fcde veroorzaakt doordat in 1969 in '"hand met de sterk gestegen prij- Bi der gezinsconsumptie loonsver- ®Singen zijn gegeven die vooruitlie- op herzieningen van collectieve "heidsovereenkomsten. POLITIEMAN, twee brandweer- 'j^en en een 17-jarige jongen zijn Meren gewond geraakt toen een "fles ontplofte terwijl zij bezig wa- een brandje in een tuinhuisje te Als U gewoon bent het kwar- taal abonnementsgeld aan ons over te maken stort dan nu s.v.p. 14,op onze post rekening 'n geval U tot incasso giro wenst over te gaan zenden wij daartoe Saarne een machtiging. DE STEM Afd. Administratie. Terwijl de lieve juffrouwen van de kleuterschool het jonge goedje uitwuiven (foto boven) voor de grote vakantie (moeders, zet je maar schrap!) ziet een ander deel van de natie er geen been in zich diepgaand bezig te houden met de voorbereiding van de grote va kantiereis (foto hiernaast). (Van onze correspondent) EINDHOVEN Twee mannen, ongeveer dertig jaar oud, Duits sprekend en gekleed in blauwe overalls, hebben gister morgen vroeg de boeren leenbank in Wanroij over vallen. De buit bedroeg 5000 gulden. Een bedrag van 90.000 gulden dat on der handbereik lag hebben de overvallers laten liggen. Een postbesteller, die een minuut na de overval op het bankkantoor kwam had een bedrag van 25.000 gulden bij zich. Het twee tal vluchtte in een blauwe Opel (kenteken JE-42-35) vermoedelijk naar Duits land. De auto werd gister avond gevonden. Hij stond gedeeltelijk verscholen op een landweg, die leidt van Wanroij naar Boekei. Op ongeveer 10 km van de plaats van de overval werd de auto door een landbouwer aangetroffen. Volgens de politie zijn de overvallers al gister morgen om half vijf in Wanroij gesignaleerd. Ze zijn het bankgebouw langs een raam binnengedronf- gen en hebben zich daar, nog steeds volgens de po litie in een kast verstopt. Een werkster heeft rond half negen de bloemen wa ter gegeven, maar niets ge merkt. Toen om kwart voor negen de kassier kwam sprongen de man nen, die nylonkousen over het hoofd droegen uit een kast tevoorschijn. Ze be dreigden de kassier met vuurwapens en dwongen hem een bedrag van 5000 gulden aan vreemde valu ta uit de kluis te halen. Toen zij om meer vroegen zei de kassier, dat twee kantoormeisjes de sleutels van een andere kluis hij zich hadden. Ze drongen toen niet verder aan, maar namen de benen. Luchtverontreiniging door fluor in Zeeuwsch-Vlaanderen is niet toegenomen. Pagina 3. Terneuzen krijgt zijn stadhuis. Pagina 5. Zestig jaar geleden: pre-histori- sche count-down op stukje hei bij Etten-Leur. Pagina 7. De nieuwe Franse premier blijkt een beleefd man te zijn. Pagina 9. King's College Choir: zondag in Den Bosch. R.T.V.-pagina. N.S. opnieuw in de rode cijfers: 150 mil|oen. Pagina 15. Interland tegen België: de eer ste krachtproef van de Neder landse atleten in dit seizoen. Sportpagina. TERRACINA (AP) In een mas sagraf bij Terracina in Italië zijn de skeletten gevonden van 50 mannen elk meer dan twee meter lang. Het graf dateert vermoedelijk uit de Ro meinse tijd. Archeologen zijn thans bezig na te gaan of het hier de overblijfselen be treft van leden van een Romeins „reu legioen', een erewacht bestaande uit mannen die om hun afmetingen en kracht waren uitgezocht. (Van onze verslaggevers) TILBURG - HENGELO - AALTEN Moeilijkheden in vier Ne derlandse bedrijven zullen op kortere of langere termijn leiden tot het ontslag van 520 mensen. De N.V. Wollenstoffenfabriek George Dröge N.V. in Tilburg gaat op korte termijn haar wolweverijen van damesstoffen sluiten. Slechts de kleine brei- erij voor tricotage twee jaar geleden opgericht blijft bestaan. Er zul len zeker 167 van de 232 werknemers ontslagen worden. Dat ontslag wordt al doorgevoerd als de vakanties achter de rug zijn. Maximaal een twintigtal werkne mers uit de te sluiten weverij zou eventueel werk kunnen vinden in het langzaam groeiende tricotagebedrijf. Het gewestelijk arbeidsbureau is. op de hoogte gesteld van de sluiting. Vertegenwoordigers van de vakbon den werden dinsdag bij de directie ontboden. Hun werd meegedeeld, dat besloten was de weverij te stoppen. Een afvloeiingsregeling was aan vankelijk door de directie niet ge troffen. De directie wenste zich aan de wettelijke termijnen van ontslag te houden en was ook wel bereid het vakantiegeld uit te betalen. Op aan dringen van de woordvoerders van de vakbeweging is woensdag door de directie in overleg met de commissa rissen van de n.v. een minimale af vloeiingsregeling opgesteld! Die houdt in, dat werknemers met één tot tien dienstjaren bij hun ontslag een be drag van 20,per vol dienstjaar zullen krijgen. Voor werknemers van elf tot twintig dienstjaren is dit 25 per dienstjaar en voor de mensen met twintig of meer dienstjaren 35 per dienstjaar. Voor de werknemers, die 62,5 jaar zijn gaat de n.v. premie voor het bedrijfspensioen doorbetalen tot aan hun 65e jaar. De vakantie- en pensioenrechten van het personeel worden gehonoreerd. Bij de N.V. George Dröge werken veertien mensen hoven de zestig jaar, 62 werknemers vallen in de moeilijk plaatsbare leeftijdsgroep van 40 tot 60 jaar. Er zouden besprekingen aan de gang zijn tussen de directies van de N.V. George Dröge en de N.V, Wollenstoffenfabriek Gebr. Franken beide bedrijven grenzen aan elk aar aan de Goirkestraat over ver huur van de leegkomende fabrieks gebouwen en overname van de ma chines. De weverij- en breierij-afdelin gen van de textielfabriek Herman Driessen en Zoon N.V. Aalten zullen worden gesloten, waardoor in totaal 53 personeelsleden ontslag zal wor den aangezegd. Hardere concurrentie op de in ternationale markt noodzaakt G. Dik kers en Co. N.V. in Hengelo (O.) zich steeds verder te specialiseren op ap pendages voor Europese energiebe drijven zoals kerncentrales en elek triciteitsbedrijven als ook op appen dages voor olieraffinaderijen en de snel groeiende chemische industrie. De recent tot stand gekomen samen werking met Rockwell (USA) en Serck (Engeland) biedt de mogelijk heid tot deze specialisatie. Een interne herstructurering voor ziet in: herplaatsing binnen de onder neming, zo nodig omscholing, van circa 100 medewerkers, en in het op vangen door natuurlijk verloop, maar circa 80 medewerkers moeten ander werk zoeken. Directie en commissarissen van de N.V. Twentse Textielmaatschappij Tetem te Enschede hebben meege deeld dat de bankiers het ondanks uitvoerig nader overleg niet verant woord achten om het door hen ge geven krediet van op dit moment bij na vier miljoen gulden te handhaven of wel te verhogen. Dit betekent dat Tetem zich genoodzaakt ziet eigen faillissement aan te vragen omdat al le verdere financiële mogelijkheden ontbreken. Bankiers hebben alsnog een bedrag van 200.000 ter beschikking gesteld dat in overleg met de vakbonden be stemd zal worden voor aanvulling. Vanaf maandag a.s. zullen alle per soneelsleden (ca. 220) onder de wet telijke uitkeringen vallen en formeel dus ontslag hebben. bont bont I Grote Markt 25, 'Breda, tel. 01600-30650

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1