BEJAARDEN1 DUITSE MINISTER: VISSTERFTE IN DE RIJN NEEMT AF NEDERLAND KRIJGT OMBUDSMAN Belgisch plan drijvende haven vtfil Uw matros DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Steenbergenaar noemt namen mogelijk schuldige Duitsers BESTEM VAN LOOY TOCH IN DE TOUR Ook voor A.JV.W. ers en W.A.O. ers HET BOMMENWERPER DRAMA BIJ SCHOUWEN andaag in MET DRUKPAK IN CONCORDE Als Kamer nota Beernink en Polak aanvaardt JAMIN editie voor zeeland weerbericht Hoechstfabrikant van gewraakte gif Schade Toeristen Senatoren aanvaarden accijnsverhogingen PRIJZENWET Familie stelt nieren verkeersslachtoffer beschikbaar Schreeuwen T.v.'-uitzending van verblijf op maan VOORWAARDE GEEN PLAATS Proefschrift van Bredase arts: Slechts 20.7 pet. van bejaarden normaal gezond sinaassnippers Koop 'm en win fl. I.OOO.- 109e jaargang no. 26155 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Peigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 donderdag 26 juni 1969 Opklaringen Aanvankelijk regen, maar later opklaringen. Zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Weinig verandering in temperatuur. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 De chef testpiloot van de Sud Aviation, André Turcat, wordt in een speciaal drukpak geholpen voordat hij met het Frans-Britse super sonisch verkeersvliegtuig Concorde proefvluchten gaat maken op grote hoogte. (Van onze redactie buitenland) DüSSELDORF/FRANKFORT/STOCKHOLM Ds vissterfte in de Rjn neemt af. Dit heeft de minister van landbouw van de West- duitse deelstaat Rijnland-Westfalen, Diether Deneke, gisteren op een Persconferentie in Düsseldorf meegedeeld. Proefdieren, die woens dag in de Rijn zijn uitgezet, zijn in leven gebleven. Over de verklaring van het Ne derlandse Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (R.I.V.) dat de ver- ïiftiging van het Rijnwater veroor zaakt is door het insektenbestrij- dingsmiddel „Endosulfan" in "uitsland bekend onder de naam uTModan" zei minister Deneke dat dit middel mogelijk pas in ver binding met andere gifstoffen in de fijn zo'n catastrofale uitwerking beeft kunnen hebben. Het Westduitse chemische concern ..Hoechst", dat in Frankfort „Endo sulfan" maakt, heeft laten weten dat zijn fabriek dit middel niet in de "fain heeft geloosd, omdat men pas in de Rijn tussen Mainz en Koblenz dode vissen heeft zien drijven. De fabriek gaat thans na of bij het ver- voer per schip van het Endosulfan ergens iets is misgegaan De Wereld gezondheidsorganisatie, aldus een woordvoerder van „Hoechst", heeft verklaard dat het middel „Endosul fan" onschadelijk is voor mens en "ff. Hoechst dat ook bedrijf in Vlis- !wgen heeft, waar geen Endosulfan wordt vervaardigd, heeft gisteren contact opgenomen met het R.I.V. Op zijn persconferentie zei minis ter Deneke het te betreuren dat Ne erland niet tijdig in kennis is ge- f®ld van de vissterfte. Volgens het biudige waarschuwingssysteem had waterleidingbedrijf van Düssel- «orf de Nederlandse autoriteiten di- tect op de hoogte moeten stellen. Het JUnisterie van landbouw, aldus De pte, zal hieruit de consequenties rekken en dit waarschuwingssys teem herzien. Minister Deneke acht te het waarschijnlijk dat een schip f6' insektendodende middel verloren beeft. Naar hen, die verantwoorde- Slk zijn voor de besmetting van het Mnwater, wordt nog steeds gezocht, h zullen waarschijnlijk rekening "toeten houden met een strafproces eu een enorme eis tot schadevergoe- 0lng. De schade die in de miljoenen marken loopt, is nog niet te overzien, maar de schade aan de visstand in het stuk Rijn dat door de deelstaat Rijnland-Westfalen stroomt, wordt alleen al op minstens 2V2 miljoen mark geschat. Het zal vermoedelijk wel drie tot vier jaar duren voordat het visbestand weer op het normale peil is. Door de vergiftiging van het Rijn water kan het Scandinavische toeris tenverkeer naar Nederland ernstig in gevaar komen, aldus de heer Gerd Goebel, directeur van het Neder lands bureau voor vreemdelingen verkeer in Stockholm. Volgens de heer Goebel hebben honderden Scandinaviërs gedreigd hun voorgenomen vakantiereis naar Nederland af te gelasten, als niet duidelijk wordt hoe ver en hoe lang de invloed van de watervergiftiging zich op de water- en voedselvoorzie ning zal uitstrekken. De Franse bond voor de vogelbe scherming ziet in de vergiftiging van de Rijn een ernstige bedreiging van de fauna van Nederland West-Duits- land en het hele Noordzeegebied, vooral van de vogelstand. Door chloorverbindingen zoals Endosulfan worden in het bijzonder de viseters onder de vogels meeuwen, reigers e.d. getroffen. (ZIE OOK PAGINA 9) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Eerste Kamer heeft gisteren de accijnsverhoging per 1 juli op benzine, bier en alcohol met 36 tegen 21 stemmen aanvaard. Tegen stemden de Partij van de Ar beid, de PSP, Boerenpartij-Koekoek, de CPN en de KVP-radikaal Let- schert. (Van onze parlementaire red.) DEN HAAG Minister Roolvink van Sociale Zaken en Volksgezondheid wil een uitkering-ineens van één pro cent toekennen aan AOW'ers, AWW'ers en WAO'ers. Hij meent, dat de betrokkenen recht hebben op deze uitkering, nu de werknemers waarschijn lijk ook een uitkering-inëens van maximaal één procent krijgen vanwege de onverwacht hoge stijging van de prijzen. De uitkering-ineens van een pro cent betekent voor: een bejaard echt paar 52,62; voor een ongehuwde be jaarde 37,08; voor een weduwe met kinderen beneden de 18 jaar 52,1 voor een weduwe zonder kinderen 37,08; voor een wees tot tien jaar 11,67; voor een wees van 10-16 jaar 17,46 en voor een wees van 16-27 jaar 22,80. Los van deze uitkering-ineens zul len per 1 juli de sociale uitkeringen verhoogd worden op basis van de loonontwikkelingen in het eerste half jaar van 1969. Hoe hoog dit per centage zal zijn is nog niet bekend. Dit is de Tweede Kamer gisteren middag meegedeeld in de nota naar aanleiding van het verslag over de voorgenomen verlaging van de sui- keraccijns. De kamer heeft gisteren besloten dit ontwerp van wet, dat deze week werd ingediend reeds yoor openbare behandeling te plaatse/ op de agenda van vandaag. In dit verlsag wijzen minister Wit- teveen en staatssecretaris Grapper- haus er op, dat het voorstel tot tij delijke verlaging van de suikerac cijns voor de laagste inkomensklasse relatief gunstig uitvalt. Zuiver so ciaal gezien, zo zeggen beide be windslieden, is de maatregel due aantrekkelijk. Inmiddels is de Tweede Kamer gis termiddag akkoord gegaan met de wijziging van de prijzenwet, waardoor aan de minister van Economische Za ken meer bevoegdheden worden ge geven. De minister krijgt onder meer de be voegdheid de melding van voorge nomen prijsverhogingen verplicht te stellen. Schryft de minister zo'n aan melding voor bepaalde artikelen voor, dan mag de prijs binnen een maand na melding niet omhoog gaan. Verder krijgt de minister de bevoegdheid om via calculatie-beschikkingen voor te schrijven dat voor bepaalde artikelen wordt uiteengezet hoe de prijs is op gebouwd. Minister De Block (Econ. Zaken) erkende gistermiddag in zijn ant woord aan de kamer dat de bevoegd heden alleen als een uiterst middel moeten worden gehanteerd. De meldingsplicht moet pas worden toegepast als ik een ongewenste prijs ontwikkeling verwacht, zei de minis ter. Hij dacht wel dat administratieve rompslomp zoveel mogelijk kan wor den voorkomen door de meldings plicht voornamelijk aan producenten (Vervolg op pagina 9) (Van een onzer verslaggevers) WEERT Gistermorgen is de 21- jarige J. van Moosdijk uit Baexum, die zondagnacht tengevolge van een verkeersongeval in de gemeente Weert in zorgwekkende toestand in het Weertse ziekenhuis was opgeno men, aan de gevolgen van dit onge val overleden. Zijn familie heeft zijn beide nie ren voor transplantatie ter beschik king gesteld. De organen zijn per helikopter overgebracht naar een zie kenhuis in Duitsland en naar het akademisch ziekenhuis in Leiden. C. FRANKEN (Van een onzer verslaggevers) STEENBERGEN Een zekere Hauptmann Trolz en Oberleutnant Haser zijn volgens de heer C. Fran ken (60) uit Steenbergen, oogge tuige van het drama met de beman ning van een Amerikaanse bom menwerper in maart 1944 bij Schou wen, de verantwoordelijke Duitse militairen, die de redding van de verdrinkingsdood van vijf of zes (en niet zoals gemeld twee) beman ningsleden hebben verhinderd. Overigens moet de koninklijke marechaussee al sinds 1945 bekend zijn met de namen van deze twee Duitsers, want reeds toen heeft de heer Franken tegenover twee mare- chaussee's hun identiteit onthuld. Vijf of zes Amerikanen zijn, aldus de heer Franken met parachutes uit het toestel gesprongen nadat dit door twee Duitse jagers in brand was geschoten. De mannen kwamen in het water neer in de buurt van een zandbank voor Schouwen, die voor het grootste gedeelte droog stond. Toen de werklieden, daar be zig waren schuilplaatsen aan te leg gen, op het geschreeuw van de Amerikanen hulp wilden gaan bie den, werd hen dit verhinderd door een Duitse onderofficier. De man nen (er waren er ongeveer 60 aan het werk) werden met een geweer teruggedrongen van de kust naar de duinen. De Amerikanen hebben, aldus de heer Franken (destijds uitvoerder), nadat zij om ongeveer half twee waren neergekomen, de hele mid dag op de plaat voor de kust staan te schreeuwen en roepen. De af stand tot de kust (3 tot 4 kilometer) was te groot om zwemmend af te leggen. Bovendien was de stroming te sterk. Om vijf uur moesten de werklieden hun werk (zoals ge woonlijk) verlaten. De vliegers stonden toen nog steeds op de plaat. „De volgende dag hebben wij aan de Duitsers gevraagd of ze nog ge red waren. De Duitsers zeiden van niet", aldus de heer Franken, die deze uitlating verifieerde bij twee aanwezige en betrouwbare Italia nen. De verantwoordelijke militairen zouden volgens de heer Franken wel te vinden zijn via de bouwlei der uit Nijmegen, die zeer vaak contact had met de Duitsers. Later vernam de heer Franken, die zegt dat geen burgers van Schouwen-Duiveland het drama hebben kunnen volgen, omdat de duinen verboden gebied waren, dat er in Burghsluis een reddingsboot heeft klaargelegen om uit te varen. Deze is echter (door de Duitse Hauptmann) niet gewaarschuwd. De verontwaardiging onder de Ne derlandse arbeiders was aldus de heer Franken zeer groot. Hij weet zeker dat (met enige moeite) de Amerikanen gered hadden kun nen worden. „Er zouden zeker boot jes gevonden zijn, waarmee we ze van de plaat hadden kunnen halen. Er was bij ons zelfs een schippers knecht uit Tholen. We mochten he laas niet". Onder de 60 arbeiders bevonden zich, zo herinnert de heer Franken zich, veel mensen uit Roosendaal, Bergen op Zoom en Steenbergen, die het drama hebben gevolgd. Er werd gewerkt voor de firma In- dustria uit Den Haag. De Organisa tion Todt had dit gedeelte van Schouwen reeds verlaten. De heer Franken heeft kort na het neerschieten van de bommen werper gehoord dat er één beman ningslid gered was. Deze was later dan de anderen uit het toestel ge sprongen, namelijk nadat dit bran dend was teruggedraaid in de rich ting van de Nederlandse kust. Het toestel was in zee gestort. De man („waarschijnlijk de piloot") is er gens neergekomen, maar waar heeft de heer Franken niet kunnen zien. Duinen versperden het uitzicht. Forse investeringen zijn nodig /oor een rigoureuze ontwikke ling van de recreatie r Zeeland. Pagina 3. Hansweertse KVP'ers nemen het kerkhof onderhanden. Pagina 3. Volgend jaar gaat het zuiden van het land het eerst met va kantie. Pagina 9. Voorgrond-Achtergrond van Leo Vroman: boeiende manifestatie uit het Holland Festival. R.T.V.- pagina. Wil de economische groei niet onnodig geremd worden dan moet er meer aandacht voor de research komen. Pagina 15. Zware opgave voor Eddy Merckx in de Tour de France. Sportpagina. WASHINGTON (AFP) Het ver blijf van de twee Amerikaanse ruim tevaarders Neil Armstrong en Edwin Aldrin op de maan zal in zijn geheel rechtstreeks door de televisie worden uitgezonden. Dit heeft de NASA gisteren meege deeld. De uitzending begint op het ogenblik dat Armstrong de Ameri kaanse vlag in de maanbodem plant en duurt tot het ogenblik waarop beide mannen, twee uur een veertig minuten later, na het verzamelen van bodemmonsters weer aan boord gaan. Deze uitzending is in zwart-wit. In totaal komen er acht recht streekse televisie-uitzendingen tij dens de reis van de Apollo-11. De op namen uit de cabine zijn in kleur. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering acht de aanstelling van een parlemen taire ombudsman zeer gewenst. Deze onafhankelijke functionaris moet alle klachten kunnen onderzoeken en beoordelen, die de bur gerij inbrengt tegen de centrale overheid, of die hij krijgt van de commissie verzoekschriften uit de Tweede Kamer. ANTONIO VEGLISON, een Spaans parlementslid, is gearresteerd op be schuldiging van verduistering. Daar mee is voor het eerst in Spanje de parlementaire onschendbaarheid op geheven. Hieruit blijkt dat deze ombudsman wel binding met de Staten-Generaal moet hebben, door aanstelling en ont slag en door een regelmatig overleg met de commissie verzoekschriften van de Tweede Kamer. In een uitvoerige nota aan de Tweede Kamer gisteren ingediend, omschrijven de ministers Beernink van Binnenlandse Zaken en Polak van Justitie de taak van de functio naris als volgt: Zijn werk moet voorlopig beperkt blijven tot klachten tegen de cen trale overheid. Klachten over het algemeen rege ringsbeleid en over algemeen bin dende voorschriften blijven buiten zijn taak. De parlementaire ombudsman is bevoegd bij zijn beoordeling het ge schreven en ongeschreven recht en de beginselen van een behoorlijk bestuur te hanteren. Hij moet ook een oordeel kunnen geven over de handelwijze van de overheid tegenover de burger. De parlementaire ombudsman moet personen kunnen oproepen voor het geven van inlichtingen. Hij moet ook schriftelijke in lichtingen kunnen inwinnen bij over heidsorganen, individuele ambtena ren en particulieren. Alle overheids- deuren moeten voor hem opengaan en ook alle overheids-dossiers moeten opengeslagen kunnen worden. Hij mag echter ambtenaren alleen horen door tussenkomst van de minister. Dit geldt ook voor het vragen van schriftelijke inlichtingen aan de amb tenaren. Er is een belangrijke voorwaarde: de veiligheid van de staat kan met zich meebrengen dat de laatste be voegdheden tegenover ambtenaren beperkt moeten worden. De kans te zeer groot dat de Sta ten-Generaal de nota over de Neder landse parlementaire ombudsman kort na het zomer-reces zal behande len. De wens tot het aanstellen van de ze functionaris leeft al lang. De aan stelling is bovendien een vrij eenvou dige procedure. Grondwetswijziging is er niet voor nodig. De regering houdt in haar nota nadrukkelijk vast aan een parlemen taire ombudsman. „Wanneer de binding met het par lement ontbreekt, dan zou er geen sprake zijn van een uitgebreider par lementaire controle-mogelijkheid. De ombudsman zou dan fungeren als een geheel op zichzelf staande be oordelaar van de administratie naast de rechter en het parlement. Vooj een dergelijke figuur is in ons staats bestel geen plaats. De functie van het parlement op dit terrein zou er door uitgehold worden", aldus de minis ters Beernink en Polak. De Nederlandse ombudsman moet echter onafhankelijk kunnen blijven werken. Hij mag absoluut geen on dergeschikte zijn of worden van het parlement. „Hij moet een gezagheb bende, vrij oordelende figuur van hoog niveau zijn die het vertrouwen van iedereen geniet", aldus beide mi nisters. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Slechts 20.7 procent van de bejaarden is normaal ge zond. Matig gezond met genees bare afwijkingen is liefst 48,5 procent; matig gezond met chro nische afwijkingen is 15,7 pro cent van de bejaarden, terwijl 13 procent ernstig ongezond is. Dit zijn conclusies uit het op zienbarende proefschrift van de Bredase arts Tonino, die gister middag in Nijmegen promoveer de. Dr. Tonino merkt in zijn proefschrift „Bejaarden thuis" op dat wanneer de geneesbare afwijkingen bijtijds medisch vol ledig behandeld zouden kunnen worden ongeveer 70 procent van de bejaarden gezond kan zijn. Dit percentage bedraagt nu slechts 21. Als enige oplossing voor een betere bejaardenzorg komt uit het onderzoek, dat onder Breda se bejaarden werd uitgevoerd, periodiek herhaald algemeen medisch onderzoek naar voren. (Zie ook pagina 7) MINISTER ROOLVINK heeft de zil veren legpenning van het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid uitgereikt aan de Amerikaanse hoog leraar J. P. Windmuller voor bewe zen diensten op het arbeidsterrein van dit ministerie. (ADVERTENTIES) (Van onze correspondent in Brussel) BRUSSEL Het Bel gische ministerie van ver keer onderzoekt op dit ogenblik een plan voor het bouwen van een drij vende reuzentankerhaven in volle zee, op ongeveer 50 km voor de kust. Volgens de ontwerpers van dit plan, de Leuvense professor Cuypers en de Antwerpse loods voor gro te tankers, Ghys, zouden de kosten van het project rond 68 miljoen gulden liggen. Dit zal althans een groot voordeel zijn ten opzichte van de andere projecten voor het bou wen van havens voor su pertankers in volle zee. Andere voordelen: er zouden geen dure bagger- werken nodig zijn, omdat de haven in diep water kan worden afgemeerd, de natuurlijke orde in dit deel van de Noordzee zou niet worden verstoord, de toeristische aantrekkelijk heid van de Belgische kust zou niet onder het project lijden en ollieraffinade- rijen zouden om het even waar aan de Belgische kust kunnen worden ge bouwd. Een gelijkwaardige drij vende haven, een soort van reusachtig schip met open achtersteven, is in gebruik voor de Lybische kust. Zo'n haven kan om een spil draaien, zodat de reuzentankers rekening houdend met wind en stroming steeds in de gunstigste positie gelost kunnen worden. Het ge heel zou via een pijplei ding verbonden zijn met de Belgische kust. Er bestaat overigens twijfel of men een derge lijke haven kan bouwen voor de berekende prijs. Men vreest ook dat de haven weinig stabiel zal zijn, zodat een stevige windstoot het hele geval wel eens zou kunnen los rukken, zoals reeds meer dere malen gebeurd is met booreilanden in volle zee. (Van onze sportredactie) VALKENSWAARD De moeilijk heden met Rik van Looy zijn opge lost. De Belg, die dinsdag plotseling liet weten toch liever niet in de Tour de France te willen starten, is na langdurige besprekingen bezweken voor de aandrang, die van directiezij de van Willem II en Gazelle op hem is uitgeoefend. Van Looy zal dus deel uitmaken van de ploeg, die zaterdag j in Roubaix aan het grote avontuur begint. „Hij had er tenslotte veel zin in. Van Looy heeft aangekondigd dat hij vrijdag, wanneer wij uit Breda vertrekken, op de fiets naar Roubaix gaat en dat als trainingsrit be schouwt". zo zei een woordvoerder! van Willem II-Gazelle. SUN,OIL-SUN CREAM SUN MILK (OOK IN SPRAY)' - vandaag 200 gram van 105 voor 95 niet te geloven voor die priis!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1