k. evron ONDERZOEK NAAR DOOD AMERIKANEN IN ZEELAND IN 1944 Gif stroomt via Rijn ons HET TWEEDE DEENSE PRINSJE Spaarloon (nog) niet onbelast Van je collega's moet je het hebben Kilo suiker 16 cent goedkoper lilff DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND land binnen DE STEM DEN TOOM: PIJNEN MAG NAAR DE TOUR Uw matras Ai IARINE andaag in e! Europa i Chevron, oprichters oannenda 30.000 ton Ie wereld» is servies editie voor zeeland weerbericht Dode vissen INTERNATIONAAL GERECHTSHOF WEG 1ÖIT DEN HAAG? GRAPPERHAUS WACHT OP ADVIES 'ülim w m miïnhaiMflWL itólfmmvliim! Spaarfonds Nieuw geval van polio in Rijssen Wielrenner diende geen verzoek in Kardinaal naar VS Moeilijkheden bij Twentsche Textielmij. Wellicht in augustus: SER Levensonderhoud Ondanks BTW geer» prijsverhoging. Dus 10% korting op de nieuwste modellen. De kollektie 1969/70 is nu op z'n mooist. Vraag om de bont-folder voor dit seizoen. VOOR ALLE REISDEVIEZEN, CHEQUES EN REISVERZEKERINGEN DE GRENSWISSELKANTOREN N.V. nder postzegel 801. Den Haag. bij de Koninklijke 0057-9 4 4 k L" ïn jd. Maar u loeten. En Chevron vron oliën die zich research- aarborgen prestaties jat u kunt U 109e jaargang no. 26153 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker HoofdkantoorBreda, Peigerstr. 16 Telefoor 22341. Postgiro 1114111 dinsdag 24 juni 1969 Regen Veranderlijke bewolking met tijde lijk regen of onweer. Matige tot krachtige wind uit het oosten. Iets lagere temperaturen. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze verslaggevers) ZIERIKZEE/DEN HAAG Zijn bemanningsleden van een Ameri kaanse bommenwerper, nadat ze per parachute op een zandplaat na bij het Krabbegat (Geul door de bank Banjaard ten westen van Schouwen) waren terechtgekomen aan hun lot overgelaten? Zijn ze tengevolge van het verbod van Duitse kant aan de schipper van de reddingboot „President Jan Leis" tn aan anderen die hulp wilden bie- den door verdrinking om het leven lebracht? Op deze vragen probeert de rijks- recherche thans het antwoord te weten te komen. Zij is met het on- j derzoek in deze zaak bezig naar aanleiding van een klacht die haar daarover onlangs uit het buitenland heeft bereikt. Het gaat, voor zover thans bekend Is, om een bommenwerper van de I achtste Amerikaanse Luchtmacht die op 11 maart 1944 met andere Boeing B lT's onder begeleiding van jagers een aanval had gedaan op Münster in Duitsland. Het weer was die dag bewolkt en niet ge schikt voor een aanval op Berlijn. Een der B-17 „Vliegende Forten" (bemanning soms 10, soms 11) heeft op de terugreis vermoedelijk moeilijkheden gekregen, hetzij door beschieting, hetzij door het weer, hetzij door technische storingen. Zeker is dat acht bemanningsle den van deze bommenwerper tot op de dag van vandaag als vermist in de registers voorkomen. Twee daar van moeten in de omgeving van Schouwen-Duiveland per parachute het vliegtuig hebben verlaten en een landing hebben gemaakt op een zandplaat. Het neerkomen van die beman ningsleden is door velen gezien. Verscheidene hebben ze op de zand plaat heen en weer zien lopen en de aandacht zien trekken van dwangarbeiders en anderen die voor de Duitse „Organisation Todt" bezig waren vestingwerken aan te leggen. De aanwezigheid van de vliegers was ook de Duitsers niet ontgaan en de zgn. „Inselkommandant", kapi tein Schütz, bepaalde onmiddellijk dat de reddingboot „president Jan Leis" niet mocht uitvaren om te Waarom stak niemand hand uit naar bommenwerperpiloten trachten de mannen te redden. De mannen waren omstreeks een uur bij laag water op de zandbank geland en het laat zich raden wat er gebeurde toen het vloed werd: zonder enige kans op redding, zon der zelf te beschikken over 'n red middel, hebben ze het stukje vaste grond steeds kleiner zien worden, het water zien stijgen. Ze waren reddeloos verloren Van degenen die aan de vesting werken hebben gewerkt hebben verscheidenen misschien nog herin neringen aan dit voorval: de rijks recherche zou graag hun visie wil len vernemen. Zij wil ook andere getuigen, bewoners van Schouwen- Duiveland b.v. uit die tijd horen, waar ze zich nu ook mogen bevin den. Vorige week heeft de rijksrecher che een uitgebreid onderzoek op Schouwen-Duiveland ingesteld. Ooggetuigen zijn nog niet gevonden. De rijksrecherche heeft in de Zie- rikzeesche Nieuwsbode, die prak tisch huis-aan-huis op Schouwen- Duiveland wordt verspreid, een op roep geplaatst waarin getuigen van het drama wordt verzocht zich te melden. De „President Jan Leis" was in de oorlog gestationeerd in Hoek van Holland. Sedert de afsluiting van het Veersegat heeft de „Pre sident Jan Leis" Burghsiuis op Schouwen als standplaats gekre gen. Schipper Slis, die in 1944 het commando over de boot had is in tussen gepensioneerd. Hij was gis teravond niet bereikbaar. Wat er precies met de Amerikaan se bommenwerper is gebeurd, is niet duidelijk: zowel de geallieer den als de Duitsers maken in hun legerberichten geen melding van het vermissen dan wel neerschie ten van ook maar een enkele bom menwerper. Het Duitse wcermachtbericht van 12 maart 1944 meldt o.m.: „Onder bescherming van gesloten bewol king wierpen Amerikaanse terreur- bommenwerpers op de ochtend van 11 maart bommen in het gebied van Munster. De aangerichte scha de is gering". De geallieerden maakten melding van het vermissen van vier jacht vliegtuigen. Aangenomen moet daarom wor den dat de B-17 van het 710 bom menwerper squadron van de 447 bommenwerper groep met de vlie ger als laatste bemanningslid nog in Engleand is aangekomen. Tot nu toe was officieel niets be kend van hetgeen op 11 maart 1944 voor de kust van Schouwen-Duive land is gebeurd. Door hetgeen tot nu toe aan het licht is gekomen, kunnen de twee mannen die op die zandplaat toen verdronken zijn, twee van de acht vermisten van de B-17 zijn. Een ander bemanningslid van de vermoedelijk tien die aan boord waren heeft naar wordt aan genomen per parachute wel de vas te wal bereikt en hij zou het zijn die nu deze zaak wil zien uitgezocht. De aanval met B-17's op 11 maart op Münster was, zoals al vermeld, een gevolg van de minder gunstige weersomstandigheden die een ge plande aanval op de hoofdstad van het derde rijk verhinderden. Een week eerder, nl. op 4 maart 1944, waren de Amerikanen voor het eerst boven Berlijn geweest. Het aantal waarmee ze daar voor de eerste keer voor ieder zichtbaar en hoorbaar verschenen was weliswaar gering, nl. 29, maar de indruk op de bevolking was groot. Het doel van de Amerikanen met hun vluchten naar Berlijn was, na de successen die waren behaald in de zgn. „big week" van 19 tot 26 fe- bruati, de Duitse luchtmacht te dwingen op volle sterkte de bom menwerpers aan te vallen waarna de Amerikaanse lange afstands jagers het gevecht met de Duitse jagers zouden kunnen aanbinden. Op die manier zouden de Amerika nen het luchtoverwicht kunnen be reiken. De vlucht van 11 maart 1944 was een „gelegenheidsdoel" dat voor de aeht bemanningsleden van een der „Vliegende Forten" het laatste doel is geworden. (Van onze redactie binnenland) NIJMEGEN - DEVENTER De rijkspolitie te water van het district Nijmegen heeft gisteren een viertal boten in de vaart ge bracht die normaal geen dienst zouden hebben gedaan om schippers op de Rijn te waarschu wen tegen het gif dat ons land via deze rivier nadert of reeds gena derd is. De bemanningen van de politiebo- ten proberen tevens boerderijen langs het water te alarmeren als ze zien dat er koeien in de uiterwaar den lopen. Voorts wordt in woonker nen langs de rivier gewaarschuwd tegen zwemmen. Ook de politie van Deventer treft maatregelen omdat ook het IJssel- water besmet zou raken. De mon sters, die inmiddels door rijkswater staat zijn genomen, zullen morgen- vroeg geanalyseerd zijn. Het afsterven van de vissen is donderdag begonnen bij het Binger Loch. Het ministerie van landbouw van de Westduitse deelstaat Noord- 'ijn-Westfalen vermoedt dat alle vis door het vergif is omgekomen, zelfs de bijzonder resistente palingen. De jvaterpolitie telde zondag bij Kre- feld-ürdingen ongeveer duizend aan spoelde dode vissen per kilometer. Dij onderzoek bleek dat er bloedin- pn in de kieuwen en darmontste kingen waren ontstaan. Het is wel zeker dat bacteriën of parasieten Met de oorzaak zijn geweest. Prinses Margarethe en prins Hendrik van Denemarken hebben gisteren hun jongste zoon voorgesteld aan de pers in de tuin van het kasteel Ama- lienborg. De baby zal 15 juli a.s. wor den gedoopt te Aarhus. NEW YORK (AP) Op verzoek v>n het Internationale Gerechtshof I 11 Den Haag zal de algemene ver siering der V.N. op de najaars-zit- j een voorstel behandelen welke Jet mogelijk zou maken de zetel van 1[' hof naar elders over te plaatsen. Het hof werd in 1922 opgericht en s sindsdien gevestigd geweest. ■Het is een onweerlegbaar feit dat «et vredespaleis, hoewel het een edel ®°nument met een historisch verle en is, volkomen ongeschikt is voor Je,behoeften van het internationale van justitie", aldus het hof. Meer dan 50.000 boeren laten hun boekhouding voortaan door de computer opknappen. Pagina 3. Het gemeentebestuur van Goes heeft een beslissing over de bouw van een chloreringsinstal- latie uitgesteld. Pagina 3. Nederlandse politici bezochten Tsjechoslowakije. Het Zeeuwse kamerlid C. van der Peijl ver telt op pagina 7 over zijn er varingen. Nog steeds geldt: laat niet als dank voor 't aangenaam verpo zen „den eigenaar van 't bosch" de schillen en de dozen. Pagina 9. Lee Lynch wil roem oogsten in Knokke. R.T.V.-pagina. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Spaarloon zal voorlopig niet vrij zijn van belasting. Dit heeft het ministerie van financiën gisteren meegedeeld. De me dedeling volgde op een gesprek tussen minister Roolvink van Sociale Zaken en Volksgezondheid en staatssecretaris Grapperhaus van Fi nanciën en vertegenwoordigers van Grafischewerknemersbonden. Het ging daarbij om de vraag of uitvoering zou kunnen worden gege ven aan de gedachte van de bonden om spaarloon onbelast te laten en er, op voet van de algemene premie- spaarwet, extra-premie over toe te kennen. Grappenhaus nu heeft in de be spreking de vrijstelling van belas ting op inviduele aanspraken van werknemers op spaarloon afgewe zen. Hij heeft erop gewezen dat vol gens de huidige wetgeving steeds be lasting moet worden geheven zodra dergelijke individuele aanspraken ontstaan. Wel is aan een ambtelijke interdepartementale commissie opge dragen te onderzoeken of door mid del van een wijziging in de wetgeving over de heffing van belasting en so ciale verzekeringspremies het vormen van besparingen kan worden bevor derd zowel bij de werknemers als bij de kleine zelfstandigen. Hangende de uitslag van dat on- 'Van een onzer verslag gevers) RL'CPHEN Een merk waardige reeks gebeurte nissen is er de oorzaak (lat soldaat Van N., J'e behoort tot de verzor- J'ssscompagnie van het J-htcitkamp van de com- Jhncio's bij Rucphen, bans zonder auto zit. 6 soldaat ging vrijdag c' weekendverlof. Zijn auto, waarmee hij naar huis reed, kreeg in het bos, vlakbij het kamp panne, vermoedelijk in verband met de hoge leef tijd van het wagentje. Soldaat Van N. ging toch naar huis en liet zijn auto in het bos achter, na alles wat waarde had eruit ge haald te hebben. Toen hij maandagmorgen terug kwam kreeg hij te horen dat baldadige jeugd de koplampen en de achter lichten van zijn wagen had gesloopt. Toen hij echter naar de wagen ging kijken, bleek deze helemaal in elkaar te zitten. Wat bleek nu. Een groep militairen uit Bre da, naar wij vernemen af komstig van de KMA, ging gistermorgen in de buurt van het kamp oefe nen. De truck, waarmee de militairen werden ver voerd, vond het oude wa gentje van soldaat Van N. op haar weg. De chauf feur dacht blijkbaar dat de lamploze auto een ach tergelaten wrak was en drukte de wagen van de weg af. „Een duwtje maar", werd achteraf ge zegd. Soldaat Van N. zal nu wel denken: „Van je collega's moet je het maar hebben". derzoek heeft de staatssecretaris ook een voorlopige vrijstelling van be- belastingheffing van spaarloon in het grafische bedrijf afgewezen. De staatssecretaris heeft er tijdens het gesprek echter nog de aandacht op gevestigd dat in afwachting van het rapport der commissie en van de beslissing daarop de werkgevers als uitvloeisel van een overeenkomst met de organisaties van werknemers een spaarfonds kunnen vormen. Wanneer uit dat fonds geen onmiddellijke in dividuele aanspraken worden toege kend, behoeft geen belasting te wor den geheven van de stortingen in dat fonds. Met het gebruiken van de midde len van dit fonds moet dan worden gewacht totdat de interdepartemen tale commissie haar rapport heeft uitgebracht en daarover een beslis sing is genomen. RIJSSEN (ANP) In Rijssen is een nieuw geval van polio geconsta teerd. De 11-jarige Otto ten Hove is tijdens het weekeinde met verschijn selen van polio in de eerste graad opgenomen in het ziekenhuis te De venter. Het is het vierde geval van polio in Rijssen sinds de laatste we ken. PIJNEN (Van onze sportredactie) BREDA Rcné Pijnen mag naar de Tour de France van minister W. den Toom van Defensie, zo vernamen wij uit welingelichte bron. Maar dan moet de renner van Willem H/Gazelle wel als de bliksem een verzoek daartoe indienen, want de minister had gistermiddag om vijf uur nog geen bericht van Pijnen gehad. Ploegleider Ton Vissers vond het een vreemde zaak. Vissers: „Ik weet zeker dat de KNWU een verzoek tot uitstel heeft ingediend om het René mogelijk te maken in de Tour te starten. Ik dacht dat Pijnen zelf ook een verzoek had gedaan, maar dat zal dan niet gebeurd zijn". Pijnen heeft echter wel een verzoekschrift ingediend, waarin hij vraagt om vrijstelling van de militaire dienst, omdat hij onmisbaar is op de boerderij van zijn vader. Naar nu blijkt, heeft René Pijnen ge dacht dat dit voldoende was, maar bij informatie op het ministerie van Defensie bleek, dat Pijnen op afstel bijna geen kans heeft. Wel op uit stel van de opkomstdatum. Hij zou om dat te bereiken alsnog een verzoekschrift moeten indienen. Ton Vissers: „Als ik Pijnen was dan zou ik gewoon gaan. Zondag nog heb ik een gesprek gehad met René en zijn vader, maar hij durfde niet zonder meer te vertrekken. Nu zal hij snel een brief of een tele gram aan de minister moeten sturen, anders is het al te laat". Drs. W. Dusarduijn (K.V.P.), die vorige week in de Tweede Kamer vragen over de kwestie-Pijnen stelde aan de minister, om commentaar gevraagd, zei: „De reclamechef van Willem II, de heer Oepts, heeft gezegd dat hij vreesde met grote vreze, toen hij hoorde dat de politici er zich mee gingen bemoeien. Hij ziet nu dat het toch wel resultaat kan hebben". René Pijnen zelf was gisteravond niet te bereiken. Hij was naar een koers in Leiden. Inmiddels heeft de supportersclub van René Pijnen in Woensdrecht de vader van de Willem II-rener aangeboden, tenminste als de Woens- drechter naar de Tour de France gaat te helpen bij het werk op de boerderij. De leden zouden dan vrije dagen opnemen om het wegvallen van Pijnen op de boerderij van zijn vader te compenseren. (Van onze redactie binnenland) SCHIPHOL Kardinaal Alfrink is gisteren van Schiphol naar Ameri ka vertrokken op uitnodiging van de Villa Nova Universiteit bij Philadel phia. Hij zal daar donderdag op een congres een redevoering uitspreken over de situatie in de katholieke kerk in Nederland. (Van een onzer verslaggevers) ENSCHEDE De directie van de n.v. Twentsche Textiel Maatschappij, Totem, heeft meegedeeld dat het be drijf in ernstige financieringsmoei lijkheden is. Een stagnatie hij de af wikkeling van buitenlandse belangen is aanleiding geweest voor de belang rijkste bankier om de kredietfacili teiten te beperken. Tijdens, het weekeinde heeft on afgebroken overleg plaatsgevonden zowel met financiers als met vak bonden en gemeentebestuur. Het ge meentebestuur heeft inmiddels con tact opgenomen met het ministerie van Economische Zaken. De order portefeuille van de 'N.V. is goed ge vuld en de vooruitzichten waren vol gens de directie redelijk goed. Bij het bedrijf z(jn 225 mensen werkzaam. DE LUFTHANSA heeft een bestel ling voor 128.75 miljoen dollar bij Boeing bekendgemaakt. Boeing zal tot en met 1971 twee 707-30 O C, vijf 737-130, zes 737-230 c en vijf 747 30 vliegtuigen leveren. 0LGA LEKKERE BROODJES ONDERWEG BOLLEN EN PUNTJES (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Munster Witteveen en staatssecretaris Grapperhaus (Fi nanciën) hebben de Tweede Kamer voorgesteld de accijns op suiker voor anderhalf jaar te verlagen van 19, naar 4,50 per 100 kg. Dit betekent dat de suiker ca. 16 cent per kg goed koper zal worden (Bij verlaging van de accijns wordt ook de b.t.w. lager). De belastingdruk op suiker wordt voor het rijk een vermindering van de belastingopbrengst met 130 mil joen. De mindere opbrengst wordt gedekt uit de opbrengst van de ver vroegde schorsing van de belasting aftrek op bedrijfsinvesteringen. Nadat begin april de regering de belastingaftrek op bedrijfsinvesterin gen had verminderd, werd aan de Sociaal-Economische Raad de vraag voorgelegd op welke wijze de baten ervan 130 tot 140 miljoen op jaar basis) zouden kunnen worden ge bruikt voor een verlaging van de kos ten van levensonderhoud. De rege ring deed de suggestie van een tij delijke consumentensubsidie op melk, waarmee de S.E.R. zich echter niet kon verenigen. Beter vond de S.E.R. het de accijns op suiker te verminde ren en het b.t.w.-tarief op gas, water, elektriciteit, kolen en huisbrandolie te verlagen. Minister Witteveen en staatssecre taris Grapperhaus hebben op fiscale gronden gekozen voor verlaging van de suikeraccijns. De kosten van le vensonderhoud zullen door de verla ging kunnen dalen met 0,2 punt. Mede is voor verlaging van de sui- keraccijns gekozen, omdat deze te zij ner tijd toch tot stand zou moeten worden gebracht in het kader van de harmonisatie der accijnzen binnen de E.E.G. De verlaging kan ingaan op 1 au gustus, als de betrokken wet tijdig de Tweede en Eerste Kamer kan hebben gepasseerd. (ADVERTENTIES) bont bont Grote Markt 25, 'Breda, tel. 01600 - 300951 SUN OIL-SUN CREAM SUN MILK (OOK IN SPRAY) op de stations, aan de grenzen geopend van vroeg tot laat, ook op zaterdagen en zondagen, aan- en verkoop tegen de officiële, in de dagbladen gepubliceerde, koersen.]

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1