Ramp nabij Hannover „Europeanen" op topposten MUNITIETREIN DE LUCHT IN VEERTIEN DODEN Israëli's wreken zich op Egypte ZET ME EVEN OP GELUKKIG DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Lachertje kwam toch uit... VOORSTANDERS VAN „OUDE KOERS" IN NIEUWE FRANSE REGERING, MAAR: SJAAK FRUTERS KAMPIOEN OP DE WEG Insectendodend middel in toetje: 43 doden Fiat en Ferrari nu volledig samen TILANUS NIET TERUG ALS VOORZITTER I VAN DE C.H.U. Een miljoen dollar in verschiet voor astronautenploeg weerbericht Gentse politie bekogeld met varkenspoten Vrouw (62drie en een halve week dood op hed Zoon van hoofdagent plaatste verklik- apparaat: dief op heterdaad betrapt VERDRIET NIEUWELINGEN Dode vis in de Rijn Antislipschool BRABANT 109e jaargang no., 26152 EDITIE voor ZEELAND Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker HoofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 Telefoor 22341. Postgiro 1114111 maandag 23 juni 1969 Zonnige perioden Overwegend zonnig met slecfits hier en daar een bui. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Dezelfde temperaturen. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 CHABAN-DELMAS POMPIDO», D'ESTAING (Van onze sportredactie) BEEK Beroepswielrenner Sjaak Frijatrs had de helft van zijn fami lie uit Baarle-Nassau en Weelde mee naar het kampioenschap in Beek genomen. ,,Per slot van reke ning", zo grapte hij gisterochtend voor het vertrek uit Brabant en België, „word ik kampioen". Ze vonden het toen zonder uitzonde ring een opmerking waar je best Éee kon lachen. Een fors aantal uren later herinnerden ze zich, de goede getrouwen, ontroerd die ge waagde voorspelling, die speelse uitlating die werkelijkheid was ge worden. Daar stond hij dan. Hoog op het schavotje. Helemaal boven aan en het rood-wit-blauw spande strak rond zijn atletisch lichaam. Hij was kampioen. Hij wérd titel houder. De familie zong het uit en Sjaak Frijters zelf stelde duidelijk ont hutst vast dat hij alle groten van de vaderlandse wielrennerij versla gen had. Gestart als outsider (be gin dit jaar pas werd hij beroeps renner en koerste weinig in Neder land omdat hij van Baarle-Nassau verhuisde naar het kort over de grens gelegen Weelde en een plaats kreeg in de Belgische ploeg „Mann") veroverde hij zich een plaats in de kopgroep. Een hoofdmacht waarin de favorieten, de kopstukken, elk aar beloerden en geen meter gun den. Daar profiteerde Sjaak Frij ters (22 jaar)bijzonder handig van. „Toen ik een poging wilde wagen en zag dat niemand me volgde, dat er geaarzeld werd, wist ik dat ik kampioen ging worden. Ik voelde me er sterk genoeg voor". Dat zei Sjaak Frijters na afloop toen het rendement van de nationale trui Een duidelijk bewogen Sjaak Frijters, omstuwd door zijn honderden verheugde supporters uit Baarle-Nassau. als een golf op hem afkwam. Hij kreeg vette contracten onder de neus gedrukt met bedragen waar hij zaterdag nooit van had durven dro men. „Misschien", sprak de nieuwe kampioen, „mag ik nu mee naar de Tour. Ik was door mijn ploegleider nog niet geselecteerd". (Meer over het kampioenschap in Beek en Sjaak Frijters in onze sportbijlage). (Van onze parlementaire redactie) l'TRECHT Het tweede kamer lid drs. A. Tilanus keer: niet terug als voorzitter van de C.H.U. In po litieke kringen verwacht men dat hij "el voorzitter van de C.H.-tweedc kamerfractie wordt. Hij heeft de 'weede kamerfractie van zijn partij jaar als waarnemend voorzitter Eeteid, nadat de heer J. Mellema zich "a een verkeersdelict had terugge 'mkken. Over de terugkeer van de heer ••'ellema als fractievoorzitter deden le laatste tijd allerlei geruchten de 'onde, omdat men het er in de "H.-fractie niet over eens kon wor- asn. Het bedanken van drs. Tilanus toor een nieuwe ambtstermijn als jj'ttijvoorzitter heft de problemen in fractie waarschijnlijk op. Drs. A. Tilanus die enige tijd ziek i'weest is, heeft zijn terugtreden als Partijvoorzitter zaterdag in Utrecht JP de Unieraad bekend laten maken. september kiest de C.H.U. een ■Jeuwe voorzitter en een nieuwe Partijsecretaris. Het tweede kamer- 'd dr. A. Schuring legde vorige week functie neer. °e Unieraad drong zaterdag bij de ™eede en eerste kamerfracties aan ;P oen betere presentatie van haar Parlementaire activiteiten. Kritiek JP de stellingname door de eerste aamerfractie in de bezetting van het mnsterdamse Maagdenhuis kwam '°°ral van de C.H.-jongeren, die ere fractie een te scherp afkeurend ajjdpunt verweet. Do Unieraad' drong er bij de C.H.- ™lementariërs sterk op aan niet ed te keuren dat Spanje lid van 16 NAVO wordt. (Van onze correspondent in Brussel) GENT Omdat zij meenden door de politie onrechtvaardig behandeld te worden, bekogel den vleeshandelaren op de Gent se Veemarkt de agenten met varkenspoten en -oren. Sinds vele weken wordt die veemarkt nauwkeurig door de politie gecontroleerd, nadat bij talrijke veehandelaren verboden geneesmiddelen en de groei stimulerende produkten waren gevonden. Ook werd vastgesteld dat tal rijke handelaren vee en vlees niet transporteerden zoals door de wet voorgeschreven. De handelaren, die betoogden dat de politie aan haarkloverij deed, protesteerden reeds vele malen: volgens hen is het de schuld van de politiecontrole dat hun omzet de laatste tijd sterk is gedaald. Toen de autoriteiten zich van hun protest echter niets schenen aan te trekken, grepen zij naar meer kansmakende argumenten: controlerende agenten werden bestookt met vleesafval, met varkenspoten en -oren. De agen ten vluchtten. Een oplossing voor de moeilijkheden schijnt echter nog niemand te hebben gevonden. HET HOOFD van de politie in Rome dr. Rosario Melfi, is zaterdag afgetreden, nadat hij was onder vraagd in verband met een schan daal betreffende speelholen. UTRECHT (A.N.P.) De 62-jari- ge alleenwonende mevrouw A. Pol hout-Vink heeft naar schatting drie en een halve week dood op bed in haar woning in Utrecht gelegen. Familieleden troffen haar zater dagavond in nachtkleding aan, lig gend onder een sprei. Misdrijf wordt uitgesloten geacht. Het slaapvertrek was afgesloten door de vrouw. Tij dens haar leven had de vrouw wei nig contact met buren en familie. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Dank zij de me dewerking van de zoon van een der hoofdagenten heeft de Terneuzense gemeentepolitie, de Terneuzenaar J. de Z. op heterdaad betrapt, toen hij zondagmorgen om half zes koper stal bij de n.v. „De Hoop" te Terneuzen. Sedert geruime tijd werden, tel kens gedurende het weekeinde, hoe veelheden koper ontvreemd, maar men slaagde er niet in de dader te grijpen. Tot de zoon van een hoofd agent op de plaats waar de diefstal len gepleegd werden een elektronisch verklikapparaat aanbracht. Het ap paraat trad zondagmorgen om half zes in werking. De dader, die al meer dan 20 jaar bij de N.V. werkt, heeft meerdere diefstallen bekend, waarna hij werd vrijgelaten. (Van onze Paryse correspondent) PARIJS Het kabinet Chaban-Delmas zit in elkaar. Om half zeven zei de nieuwe eerste minister zondagavond tot de journalisten, dat hij met zijn taak gereed was gekomen en dat hij naar de president van de republiek Pompidou zou gaan om diens fiat te vragen. Toen Pompidou had gezegd: akkoord, werd om acht uur zondagavond de samenstelling bekend ge maakt. Niet alle posten zullen het Nederlandse publiek interesseren. Op het oog gezien en alleen maar kijkende naar de namen heeft Pompi dou met z(jn verkiezingsbelofte van continuïteit en openheid woord gehouden. Debré is van buitenlandse zaken verwijderd, maar de continuïteit is gehandhaafd door hem het ministerie van landsver dediging te geven. Wat betekent dat er in de Force de Frappe, de eenzijdige atoombewaping van Frankrijk geen verandering zal ko men. Debré is vervangen door de cen trum-man Maurice Schumann, die in het vorige kabinet onder De Gaulle minister van arbeid is geweest, en in die kwaliteit de moeilijke onder handelingen heeft gevoerd met de vakbeweging over loonsverhoging en verkorting van de werktijd. Zijn vooropleiding voor de post van bui. tenlandse zaken had hij onder de vorige regering, toen hij voorzitter was van de kamercommissie voor buitenlandse zaken. Hij staat bekend als een goed Europeaan, maar pas in de toekomst zal moeten blijken of hij veel kan doen om de toetreding van Engeland tot de gemeenschappe lijke markt te bevorderen. In het nieuwe kabinet zal hij wat dat betreft op Veel verzet stuiten, Want Pompidou speelt als president van de republiek op uitstel en van Debré, die op landsverdediging zit, is niet te verwachten, dat hij voor Engeland een vinger zal uitsteken. Het heeft inderdaad veel moeite ge kost om Debré van buitenlandse za ken te verwijderen. Hij confereerde zondagmorgen lang met Pompidou en Chaban-Delmas, ging daarna met de bokkenpruik op dejeuneren en beloofde in de middag antwoord te zullen geven op het aanbod om hem minister van landsverdediging te ma ken. Uit de regering zijn verdwenen Couve de Murville, die niet en jaren op buitenlandse zaken heeft gezeten en die niet op de stoel wilde gaan zitten van Debré, Messmer, die vroeger op landsverdediging zat en nu wordt opgevolgd door Debré, it een orthodoxe Gaullist, die zoveel verdriet had over het aftreden van De Gaulle, dat hij zich met de nieuwe ploeg niet kon verzoenen. Eveneens verdween Edgar Faure als minister van onderwijs. Al tijdens zijn verkiezingscampagne had Pompidou duidelijk laten blijken, dat hij alle nieuwe onderwijshervormingen van Faure niet deelde. Men heeft Faure willen lijmen, door hem culturele zaken of de hervorming bij radio en televisie aan te bieden. Maar Faure beschouwde dat ver beneden zijn waardigheid en gaf er de voorkeur aan te verdwijnen. Alle hervormin gen bij universiteit en middelbaar onderwijs komen daardoor op losse schroeven te staan. Al in de vorige regering telde Faure bij de conser vatieve gaullisten vele vijanden. Dat hij zich desondanks kon handhaven kwam doordat De Gaulle hem de hand boven het hoofd hield. Nieuwelingen in het kabinet zijn Giscard d'Estaing, ook een „Europe aan" die onder Pompidou als eerste minister het departement van finan ciën beheerde, en dus weer op zijn oude post terugkomt. Pompidou had liever de oude Pinay terug gehad, die bekend staat als een conservatieve financier, maar Pinay weigerde, naar men zegt, omdat hij weinig vertrou wen had in een nieuwe Europese po litiek van het kabinet Chaban-Del mas. Pinay heeft voor vanmiddag een verklaring aangekondigd, waar om hii geweigerd heeft. Wel heeft hii zich bereid verklaard als raadge ver te fungeren. Verder heeft Pompidou woord ge houden door de nieuwe regering uit te breiden tot het katholieke cen trum. Drie centrumleden, die alle drie tijdens het referendum propa ganda hebben gemaakt tegen De Gaulle en met „neen" hebben ge stemd, maar die bij de presidentsver kiezing overliepen naar Pompidou zijn beloond. Duhamel krijgt land bouw. Pleven wordt minister van justitie en Fontanet gaat naar het departement van arbeid. Fontanet behoorde tot de drie cen trum ministers, die ontslag namen na een persconferentie van De Gaul le, waarin de generaal de aanhangers van een verenigd Europa uitschold voor 'n stelletje lieden, die „volapuk" spraken. Wat deze drie centrum mi nisters met Schumann op buitenland se zaken kunnen doen voor Europa moet worden afgewacht. Wij zullen daarover iets vernemen, wanneer Chaban-Delmas a.s. donder dag voor het parlement verschijnt voor het afleggen van een eerste re geringsverklaring. (Van onze redactie buitenland) JAIPOER Minstens 43 mensen zijn om het leven gekomen door voedselvergiftiging na het eten van een toespijs op een dorpsfeest in de Indische staat Rajasthan. Honderden moesten met spoed naar een ziekenhuis worden overge bracht. Bij het bereiden van het toetje zou men er per ongeluk een insecten- dodend middel in hebben gedaan. (Van onze redactie buitenland) TURIJN Fiat en Ferrari zullen volledig samengaan; een combinatie van een van de grootste autofabrie- ken in Europa met de fabrikanten van een van 's werelds vermaardste renwagens. De twee firma's zullen gelijkelijk gaan delen in winst en verlies. Ferrari heeft thans 375 mensen in dienst. De firma werd 23 jaar gele den gesticht en heeft in totaal 229 modellen op de markt gebracht. De Ferrari-renwagens behaalden 4000 overwinningen, waarvan 11 wereld kampioenschappen. DUISBURG (DPA) Talloze dode vissen zijn de laatste dagen over de gehele lengte van de Rijn door de Westduitse deelstaat Noord- ri.jnland-Westfalen waargenomen. De oorzaak van de vissterfte is nog niet bekend. (Van onze correspondent) HANNOVER Minstens veertien mensen zijn om het leven geko men toen gisteren een met munitie geladen wagon op een goederen station in Hannover ontplofte. (Van onze correspondent in Tel Aviv) TEL AVIV De aanval van het Israëlisch commando op het radarstation van Ras-El-Adabiya, ten zuiden van Suez, waarbij za terdagavond het station verwoest en 15 Egyptische mariniers die het station bewaakten, gedood werden, moet gezien worden in de context van de luchtaanvallen van verleden week op Jordaanse stellingen. In geen van beide gevallen mag men hopen dat deze vergeldingsacties onmiddellijk gevolgd zuilen worden door het stoppen van militaire acti viteiten van de kant van het Arabi sche leger, maar men mag wel aan nemen dat nu de Israëli's bewezen hebben in militair opzicht superieur te zijn, dit de heethoofden wat af zal koelen, die om een oorlog schreeuwen. Dit is zeker waar voor Egypte. De ervaringen van zaterdagavond moe ten op Egypte een ontnuchterend ef fect hebben gehad. Het is in ieder geval gebleken, dat de Isralësiche strijdkrachten niet al leen in staat zijn doelen ver achter de frontlinie aan te vallen die niet altijd erg efficiënt bewaakt worden, maar ook militair belangrijke doelen, waarvan aangenomen werd dat ze goed bewaakt werden. Het feit dat er deze keer gevochten is, dat niette min de aanval succes heeft gehad, terwijl er slechts twee Israëli's ge wond zijn, laat onvermijdelijk zien dat zelfs de Egyptische manschappen aan de frontlinie bij verrassing aan gevallen overwonnen kunnen wor den. De doden zijn spoorwegarbeiders en brandweerlieden, die trachtten een brand in de wagon te blussen. Tijdens deze poging ontplofte de wa gon. De explosie was zo krachtig dat tot een kilometer afstand nog ruiten sprongen en op de plaats van de ramp diepe kraters geslagen werden. (Foto). Het station en de omgeving moes ten afgezet worden omdat zich vlak in de buurt nog vier wagens met munitie bevonden. Deze konden na de ramp op een zijspoor gerangeerd worden. Sabotage wordt uitgesloten geacht. Zelfontbranding moet de oor zaak van de brand zijn. Op de trein was geen militaire bewaking aanwe zig, hetgeen meestal niet het geval is met munitietransporten per trein. De minister van defensie, Schro der, heeft de plaats van de ramp be zocht. De trein was op weg van Saar- brücken naar een Noordduitse ha ven, waar de munitie aan boord zou worden gebracht met bestemming Engeland, waar Westduitse artilleris ten thans oefeningen aan het houden zijn. NEW YORK Verloopt volgende maand de maanlanding succesvol, dan valt er volgens Newyorkse uit geverskringen het jaar daarop voor de 55 leden tellende Amerikaanse astronautenploeg en acht weduwen van ruimtevaarders een miljoen dol lar aan auteursrechten te verdelen. Publikaties over d-e belevenissen van Armstrong en Aldrin die zijn aangewezen om als eerste mensen voet op de maanbodem te zetten, zouden elk der betrokkenen circa 16.000 dollar opleveren. De laatste jaren ontvingen de astronauten elk jaarlijks 3.100 dollar op grond van een contract met het tijdschrift „Life". (ADVERTENTIE) voorkom SLIPGEVAAR TEL 01650—35599 (Van onze correspondent) MADRID Een Spaanse geleerde heeft in Madrid bekendgemaakt dat hij men sen gelukkiger en vriende lijker heeft gemaakt door middel van kleine op af stand regelbare hersensti- mulators, die onder de huid worden aangebracht. Dr. Jose Maria Rodriquez Del- gado, professor in de fysio logie aan de Yale Univer sity in Amerika, heeft za terdagavond tijdens een le zing in het Paz-ziekenhuis in Madrid gezegd dat zijn ontdekking spoedig gebruikt zou worden bij de behande ling van geestelijk gestoor den. De uitvinding bestaat uit kleine elektronische instru mentjes die onder de hoofd huid aangebracht worden, in werking gesteld worden door middel van gecodeerde radiografische boodschappen en vervolgens bepaalde her sendelen stimuleren. Na ge slaagde experimenten met dieren, zei dr. Rodriquez Delgado. is hij er ook in ge slaagd bij mensen zekere gemoedstoestanden en ge voelens op te wekken. De proefpersonen, die reageerden op radiosignalen die de professor uitzond, vertelden dat ze gevoelens van plezier, walging, geluk en vrees hadden, ze werden spraakzaam of zeiden hele maal niets, werden vrien delijker of agressiever. Bij proeven met dieren, be weerde de dokter, had hij hen „geleerd" mechanische instrumenten te gebruiken. De fysioloog gaf toe dat zjjn ontdekking de deur open zette voor ernstige inorele vraagstukken en voor een dispuut over de vraag betreffende de vrije wil van de mens. „Juist daarom", zei hij, „moeten onderzoekers een ethisch geweten hebben. Juist om dat we de macht hebben de geest van onze patiënten t«f beïnvloeden moeten we hun persoonlijkheid meer dan ooit tevoren respecteren."

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1