S.E.R. zeer eensgezind over verdeling lusten en lasten in 1970 3 pCt. MEER WELVAART Nixon wil nog meer troepen terugtrekken Week na landing: elpee over maanreis flandria BRED DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Uitkering ineens: 1% Maantrio op oefening BESTEM Suiker 14 ct. goedkop er andaag in Prijzen van schoenen stijgen snel „NIET GETROUWD MET THIEU" Rijnmondraad positief over Plan-2000 Polio in Rotterdam GEVAARLIJKE TABLETTEN GESTOLEN UIT APOTHEKEN editie voor zeeland weerbericht krokantjes 200 gram van us voor 99 niet te geloven voor die prijst JAMIN Rotterdams groei Bij de mantelspecialist is't allemaal perfekt voor u geregeld DE MANTELSPECIALIST ]09e jaargang no. 26151 DirecteurDr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigersfr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 zaterdag 21 juni 1969 Bewolkt Veel bewolking en plaatselijk en kele buien. Ook zonnige perioden. Overwegend matige wind tussen zuid en zuidwest. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL 3751 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Sociaal-Econo mische Raad heeft unaniem de rege ring geadviseerd toe te staan, dat er op korte termijn een uitkering in eens van een procent over de jaar lonen wordt gedaan ter compensatie van de onvoorziene prijsontwikke ling. In algemene zin hebben werkge vers en werknemers afgesproken, dat de uitkering zal geschieden in die ge vallen, waarin met het vaststellen van de c.a.o.'s nog geen rekening kon worden gehouden met de sterke prijsstijgingen en waar intussen nog niet via duurtetoeslagen compensatie werd gegeven. In de praktijk zal het er wat het laatste betreft wel op neerkomen, dat de 1 pet. uitkering zal worden ver minderd met de reeds uitgekeerde duurtetoeslagen. Bij de regering is erop aangedron gen, deze uitkering ook te verstrek ken aan haar eigen personeel, terwijl de S.E.R. eveneens vindt, dat de so ciale uitkeringen deze verhoging moeten ondergaan. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Ter ontlasting van het prijsindexcijfer in dit jaar zal de regering binnenkort overgaan tot een drastische verlaging van de accijns op suiker en aldus tot verlaging van de suikerprijs. Deze accijns is thans 19 gulden per 100 kg, ze wordt, naar verluidt, ƒ4,75 per 100 kg, een ver laging derhalve van circa 14 cent per kg. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Sociaal-Economisclie Raad heeft in eeu unaniem advies dat gedragen wordt door vertegen woordigers van ondernemers, vakcentrales én door kroonleden de regering een reeks suggesties gedaan, die het mogelijk maken, dat de verhoging van de con tractlonen volgend jaar tot vijf procent beperkt blijft. Bij een dergelijke loonsverhoging is er dan toch nog sprake van een welvaartsverbetering van eirca 3 procent, de belasting correctie per 1 januari a.s. inbegrepen. De S.E.R. heeft de regering om dit te bereiken geadviseerd De B.T.W. het komende jaar niet te verhogen. De huurverhoging op zijn vroegst op 1 juli te laten ingaan, er zo mogelijk in heel 1970 van af te zien. De regeringsuitgaven door opvoering van de efficiency te beperken. De afbouw van de omzetbelasting op investeringen te vertragen. De vermogensbelasting indien nodig te verhogen. Een zeker prijsbeleid te handhaven, zij het dat de rigoureuze prijs- stop spoedig moet worden verzacht. Toe te staan, dat in de c.ao.'s volgend jaar een „zekerheidsclausu le" wordt opgenomen. De algemene opvatting is, dat de Sociaal-Economische Raad met dit advies het zogenaamde halfjaar lijkse economische rapport een bijzonder belangwekkende daad heeft gesteld, waaraan de overheid, nu het advies met zo'n eenstemmig heid in alle gelederen is opgesteld, niet kan voorbijgaan. De achter het advies liggende fi losofie is, dat de loonkostenstijgin gen alleen kunnen worden beperkt als ook de kosten van levensonder houd in bedwang worden gehouden. De vakcentrales-vertegenwoordi gers kozen gisteren de opstelling, dat de werknemers er volgend jaar re- eel ongeveer 3 pet. in inkomen op vooruit moeten gaan. Te voorzien was echter ook al, dat deze intentie opnieuw tot hoge loon eisen zou leiden, omdat op grond van allerlei ontwikkelingen door het centraal planbureau al een stijging van de kosten van levensonderhoud met 4,6 procent was voorspeld. Het terugdringen van die kosten stijging was derhalve de eerste op gave, waarbij men meteen kon con stateren, dat de overheid de belang rijkste gangmaakster van de kosten stijgingen zou zijn. Vandaar dat de SER zich m de eer ste plaats nadrukkelijk heeft uitge sproken tegen een verhoging van de BTW op 1 januari 1970. De SER realiseerde zich evenwel, dat dit de staat 500 miljoen gulden aan inkomsten zou schelen. Daarom hebben de werkgeversvertegenwoor digers zich bereid verklaard genoe gen te nemen met een vertraging in de afbouw van de omzetbelasting op investeringsgoederen. Dit offer kan worden gewaardeerd op 250 miljoen gulden. Voorts werd met algemene stem men uitgesproken, dat de regering zich beperkingen moet opleggen wat betreft de stijging van haar uitgaven. Dit behoeft niet te gaan ten koste van de collectieve voorzieningen, zo meent de SER, als de efficiency wordt verhoogd. Hierdoor moet vol gens de SER een besparing van 100 a 150 miljoen gulden te bereiken zijn. Lukt dat niet (meteen) dan zou kun nen warden overgegaan tot een ze kere verhoging van de vermogens belasting om toch tot dat bedrag te komen. Er blijft dan nog een „gat" van 100 a 150 miljoen gulden. Om dat te vul len heeft de SER de regering in overweging gegeven, de komende in flatiecorrectie van de loon- en in- mm Van een onzer verslaggevers) BREDA - DEN HAAG De prij Mn voor schoeisel stijgen fors. Dit Wijkt uit een onderzoek van het Eco nomisch Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (EMI). De prijzen v. kinderschoenen (zowel voor jongens als meisjes) stegen van maart 1968 'ot maart j.I. maar liefst met 19 pro eent. De gemiddelde prijs per paar bedroeg in maart j.I. f 22,92 tegen 19,28 een jaar daarvoor. De prijzen van de herenschoenen stegen in een jaar met 9 procent en de damesschoenen met 10 procent. Voor pantoffels bleef de prijsstijging beperkt tot 6 procent. Ondanks het duurder worden van het schoeisel zijn de detailhandels omzetten in de Nederlandse zaken ju het eerste kwartaal van dit jaar o Brocent achtergebleven bij die van dezelfde maanden in 1968. In maart dit jaar gaf de paren-omzet zelfs een daling te zien van 18 procent ui vergelijking met maart vorig jaar. HOUSTON: De drie astronau ten die binnenkort met de Apollo- 11 een vlucht naar de maan zullen maken, staan op de foto vóór het toestel waarmee zij maanlandingen nabootsen. V.l.n.r. Mike Collins, Neil Armstrong en Edwin Aldrin. (VERVOLG ZIE PAGINA 11) ROTTERDAM (ANP) In de af gelopen weken is in Rotterdam één zeker en één mogelijk geval van kinderverlamming ontdekt, zo heeft de gemeentelijke geneeskundige dienst meegedeeld. Het betrof in beide gevallen kin deren die niet tegen polio waren in geënt. Kinderen die geen herhalings- of eerste inenting tegen polio kregen worden in de gelegenheid gesteld zich alsnog te laten inenten. (ADVERTENTIES) vandaag melk en puur (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG/ZUTPHEN Zo wel in Middelburg als in Zutphen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag grote hoeveelheden medicij nen ontvreemd uit respectievelijk de bedrijfsapotheek van de sociale werk plaats en een normale apotheek. Bij de ontvreemde medicijnen zijn ver schillende soorten die levensgevaar lijk zijn. In de sociale werkplaats te Middel burg, konden inbrekers de kluis niet openkrijgen. Daarop haalden zij de apotheek van de bedrijfsarts leeg. De politie vestigt er de aandacht op, dat nu levensgevaarlijke medicijnen in handen van onbevoegden zijn. Het be treft vrij grote hoeveelheden pillen, inj ectieampullen en poeders. In Zwolle werden vier (bruine) standaard opslagflessen ontvreemd, inhoudende 6900 Furadantintabletten 3000 digoyentabletten, 500 compla- mintabletten en vijfhonderd hexa- mintabletten. Te grote hoeveelheden van deze tabletten kunnen dodelijk zijn. De groenten, de aardappelen en het zacht fruit zullen dit sei zoen bepaald niet tegen dump prijzen de deur uitgaan. Pagina 3. De minikini aan het strand vraagt om een fraaie decoratie. Pagina 9. Een foto-impressie van het Ver dronken Land van Saeftinge is te vinden op pagina 7. René Pijnen heeft de Tweede Kamer bereikt. Pagina 15. „Hand in - hand - kameraden" is niet langer de tophit van de partijbazen in Moskou en Pe king. Pagina 17. Bent u ook zo (on)tevreden over uw huis? Pagina 29. Een hippe huisvrouw en een creatieve cursus: „Jan vindt het heerlijk als ik met als mens ont wikkel!" Pagina 31. Zou Colijn in de naoorlogs poli tiek meegekund hebben? Pagina 19. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON In de eerste helft van augustus neemt de Amerikaanse president Nixon opnieuw een beslis sing over een eventuele verdere te rugtrekking van troepen uit Vietnam. Dit deelde de president donderdag avond (Amerikaanse tijd) mee op een persconferentie. Sommige waarne mers menen uit de woorden van Nixon te mogen opmaken, dat er een kans is dat voor eind 1970 een kwart miljoen V.S.-soIdaten naar huis zal terugkeren. President Nixon deed een beroep op Hanoi en de Vietcong akkoord te gaan met zijn laatste vredesplan. Hij riep de pas gevormde „voorlopige re volutionaire regering van Zuid-Viet- nam" op in te gaan op het voorstel van de Zuidvietnamese president Thieu om in het zuiden algemene verkiezingen onder internationaal toezicht te houden. De V.S. aldus Nixon zouden elke uitspraak van het Zuidvietnamese volk eerbiedigen. Over het regime-Thieu zei hij: „We zijn er niet mee getrouwd maar de V.S. geven niet toe aan de commu nistische druk Thieu te verwijderen." Over de onderhandelingen in Pa rijs liet Nixon zich niet pessimistisch uit, hoewel hij toegaf dat de laatste tijd nauwelijks vooruitgang wordt ge boekt. Nixon verklaarde te hopen dat het mogelijk zou zijn, vooruit te lopen op het schema voor terugtrekking zo-1 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Rijnmondraad staat niet onverdeeld afwijzend te genover het voornemen havens en industrieterreinen aan te leggen in de Hoeksche Waard, het landbouw gebied tussen Rotterdam en West- Brabant. Dat bleek tijdens een rondvlucht boven het noordelijk deel van Zuid- west-Nederland, die de fractievoor zitters van de raad en enkele journa listen gisteren gemaakt hebben. „Er is nogal wat ruimte", concludeerden enkele fractievoorzitters opgelucht. In hun gedachtengang moet er, voor wat de aanleg van zeehavens en in dustrieterreinen betreft, gekozen worden tussen het Rijnmondgebied en het buitenland. Er zijn weliswaar ook mogelijkheden in Zeeland en West-Brabant, gaven zij toe, maar deze gebieden liggen eigenlijk buiten hun gezichtskring, naar ons voor kwam. De Rijnmondraad bespreekt dins dagmiddag het Plan-2000+. Rotter dams burgemeester Thomassen heeft enige tijd geleden voorgesteld om het plan in een gecombineerde vergade ring met de Rotterdamse gemeente raad te bespreken, maar dat gaat niet door. Men heeft geen overeenstem ming kunnen bereiken over het aan- vangsuur, naar het heet. als dat was voorgesteld door de voormalige minister van defensie, Clark M. Clifford. Bij aanvaarding van diens plan zouden er nog dit jaar 100.000 man naar de Verenigde Sta ten worden teruggezonden, en alle landstrijdkrachten zouden omstreeks eind 1970 het land moeten hebben verlaten. Daarna zouden er nog bijna 300.000 man over zijn om het Zuidvietnamese leger door luchtacties en dergelijke te ondersteunen. Volgens militaire kringen zou de ordelijke terugtrekking van de 540.000 Amerikaanse militairen en het grootste deel van het materieel en de voorraden ongeveer twee jaar vergen. De besluiten van de laatste tijd be helzen de terugkeer van 25.000 man naar de Verenigde Staten. Verdere beslissingen, aldus de president, zul len in augustus worden genomëh. Hierbij zullen de ontwikkelingen in Vietnam van doorslaggevend belang zijn. President Ngoejen van Thieu van Zuid-Vietnam riep gisteren zijn voor naamste ministers en militaire advi seurs bijeen. Men wilde niet zeggen welke kwesties op deze bijeenkomst besproken werden. Thieu zou de laatste liana leggen aan een wet die voorziet in een ingrij pende bestuurswijziging en daarna de Vietcong een politieke regeling wil len voorstellen. (ADVERTENTIE) vvai ccii luppci uic (Van een onzer verslaggeefsters) AMSTERDAM Al een week na (le landing van het Apollo-ll-team °I> de maan (op 21 juli) zal de gram- ■Boioonplatenmaatschappij Phono- Sram een 30 cm elpee uitbrengen on- "tr de titel „Man op de maan". Het wordt een unieke ruimtevaart-docu mentaire over de laatste tien jaar (van Gagarin tot nu), waarbij ge bruik gemaakt wordt van originele Russische en Amerikaanse geluids banden. Het accent ligt op de Apollovluch- ten en in het bijzonder op de komen de vlucht en de maanlanding, waar van de NASA de geluidsbanden di rect ter beschikking van Phonogram zal stellen. Aan het tot stand komen van de elpee wordt medegewerkt door NOS- presentator Henk Terlingen en NOS- regisseur Rudolf Spoor, het duo dat ook de tv-uitzendingen over de laat ste Apollovluchten heeft verzorgd. De elpee wordt verpakt in een al bum met kleurenfoto's van de (door de NASA getekende) landing en ori ginele zwart-witfoto's van het maan oppervlak. De definitieve prijs is nog niet bekend. Die zal tussen de tien en vijftien gulden liggen. Andere grammofoonplatenmaat- schappijen in Nederland zullen waar schijnlijk niet inhaken op de histo rische Amerikaanse maanlanding. In het populaire genre zijn nog geen liedjes of composities met de landing tot onderwerp binnengekomen, zo vertelden zij ons gisteren. Ook in het documentaire vlak zien de meesten er niet veel in. CBS, dat de Apollo-8-vlucht indertijd hier in een Franse uitgave heeft gebracht, welke elpee wegens de taalbelem- mering maar een kleine afzet vond, sluit de mogelijkheid niet uit met een nieuwe elpee te komen. Dat is echter afhankelijk van produkties uit het buitenland. „Het heeft geen zin zo'n plaat alleen voor Nederland te maken, de markt is dan toch te klein. Maar het is mogelijk dat CBS in New York toch zo'n plaat gaat opzetten". Bij sommige maatschappijen alleen maar verbazing. Vertegenwoor digster van Dureco: „Tja, ik vind het wel een geestig idee. Wie doen er al wat aan?" Het opmerkelijkste antwoord kwam van een vertegenwoordiger van Ne gram: „Wij vinden het onzin. Doen er ook niets aan. En stel je voor dat ze verongelukken, dan snijden we ons goed in de vingers". de kwaliteit demode de sortering de enorm lags prijs regenmantels 49.95 tn 54.95 mantels en pakjes 39,95 tot 99,95 Breda: Ginnekenstraat 29 Stad met historie, kerken en kastelen, parken en pleinen. Een stad met een eigen allure, gemoedelijk en gastvrij. En met een eigen bier. BREDA BIER. Gemoedelijk en gastvrij. <KEM<ME3MEMT<nM. IBM <KA§ WITST

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1