and Bezetting dreigt in Utrecht RECTOR MAGNIFICUS NIJMEGEN TREEDT AF NA KRITIEK SENAAT i verwacht Ieen baby Bankoverval in Eindhoven buit f 110.000 amerikaanse jurist vraagt inieuw proces rijksdagbrand Vrij af... vrij uit "Dit kan de kerk niet uit en de kerk niet in" DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND IDE STEM .PRINSES MARGRIET Uitkering ineens verwacht KYP komt met initiatief- wet inzake smartegeld Benzine 1 cent goedkoper Vandaag in Ultimatum Ontbinding Verbod KRITIEK OP HERDERLIJK SCHRIJVEN HERVORMDE KERK: J Socialisten onder elkaar taking maand, ij ons binnen. weerbericht BESTRIJDING KOSTEN Hekje Britse regering zwicht voor TUC 18 ■.an uw geld. 109e jaargang no. 26148 EDITIE voor ZEELAND Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker HoofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 woensdag 18 juni 1969 Bewolkt Half tot zwaar bewolkt met enkele buien en hier en daar onweer. Ma tige tot krachtige wind. overwe gend uit zuid en zuidwest. KANTOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 Ir. J. Zuurdeeg, hoofd directie Zeeland Rijkswaterstaat, deelt niet in de onrust om de hoge waterstanden zuidelijk van de Volkerakdam. „Tot dusver is niet gebleken dat onze bereke ningen niet kloppen", zegt hij. Pagina 3. De vlucht naar de maan is een grootse menselijke prestatie, dank zij (mede) een aapje. Pagina 9. Voor de fans van Asterix de Galliër: hij wordt titelheld van een avondvullende Franse te kenfilm. Zie pagina 11. De Willem ll-ploeg in de Tour zal Rik van Looy als kopman krijgen. Pagina 15. Een Nederlands record binnen de E.E.G.: de prijsstijgingen sinds april 1968. Zie pagina 17. (Van een onzer verslaggevers) "EN HAAG Prinses Margriet («wacht een baby. Als zich geen on- I ,0°rziene omstandigheden voordoen, Verrit de geboorte rond de jaarwis seling verwacht. Dit heelt de rijksvoorlichtingsdienst Weren namens de prinses en haar I ®an, de heer P. van Vollenhoven "«gedeeld. b overleg met professor Plate en „5ar huisarts heeft de prinses de 'Jmeegse professor Mastboom aan- °dht als specialist. (Van onze verslaggevers) NIJMEGEN - UTRECHT Nauwelijks is Nederland be komen van de bezetting van het Maagdenhuis of opnieuw na dert de crisis in de universiteitswereld een nieuwe climax. In Nijmegen nam de rector-magnificus prof. mr. S. F. L. baron van Wijnbergen (bijgenaamd de Rode Baron) het opzienbare besluit op een zo kort mogelijke termijn ontslag te nemen. Studenten van de Nijmeegse universiteit hadden voor gisteravond in de aula al een protestvergadering belegd omdat zij boos zijn over het feit dat de senaat aan de universiteitsvergadering het consti tuerende karakter, heeft ontzegd. In Utrecht loopt vandaag een ul timatum af waarbij de Utrechtse Studenten Faculteit (USF) dreigt met de bezetting van het administra tief centrum aan de Kromme Nieuwe Gracht. In zijn brief aan curatoren ver klaart prof. Van Wijnbergen zich niet te kunnen verenigen met de vol gens hem onjuiste kritiek door tal van hoogleraren geuit op de senaats vergadering van maandag. Deze brief betrof onder meer het feit, dat de rector in zijn hoedanig heid verkeerde studentengroeperin gen als gesprekspartner in het over leg met betrekking tot de universi- teitshervorming had gekozen. Daarnaast ondervond de rector veel tegenstand doordat hij eigen machtig onder druk van bepaalde groeperingen senaatsbesluiten zou hebben gewijzigd. Zoals bekend heeft prof. Van Wijnbergen (een warm voorstander van de democratisering van de universiteit en daarom vaak de „Rode Baron" genaamd) onder meer tegen de zin van de senaat een openbare senaatsvergadering bij eengeroepen. Ook met betrekking tot de univer- siteitsvergadering van vorige week was de voorbereiding in strijd met de opdracht, van de senaat. Dit op treden van de rector was voor de se cretaris van de senaat, prof. Linskens enkele uren voordat de rector dit deed. aanleiding om zijn ontslag te nemen. tie aannam, waarin men zei te willen voorkomen, dat de tegenstellingen tussen de verschillende geledingen onnodig zouden worden verscherpt. De Utrechtse studentenfaculteit be sloot tot bezetting van het admini stratief centrum aan de Kromme Nieuwe Gracht over te gaan als niet de senaatsvergaderingen in het ver volg openbaar zullen ziin. Deze eis heeft een ultimatief ka rakter gekregen, in zoverre dat van het dagelijks bestuur van de senaat (de senatus contractus) geëist wordt dat de senaat bij de nog steeds beslo ten vergadering van vanavond in het eerste gedeelte de openbaarheid tot agendapunt zal nemen en daarna daadwerkelijk tot die openbaarheid zal overgaan. Wordt hieraan niet voldaan, dan zullen de studenten de administratiegebouwen van de Utrechtse universiteit bezetten. Het is inmiddels duidelijk dat er onder de studenten nogal wat onenig heid heerst over deze maatregelen. De meerderheid meent dat het zo'n vaart wel niet zal lopen. Die mening heerst ook bij de politie, al zei die vandaag en morgen „een extra oog je" in het zeil te zullen houden. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Naar verluidt heb ben recente peilingen uitgewezen dat onder de werkgevers de bereidheid tot een uitkering ineens ter bestrij ding van de kostenstijging, toeneemt. In elk geval schijnt deze zaak onder werp van gesprek te zijn geweest tij dens een zeer geheim beraad tussen ministers en vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid. Dit beraad was zo geheim, dat men nauwelijks wilde bevestigen dat het had plaatsgehad. Het gespreksthema was: de economische situatie in 1970, met alles wat daaraan vastzit, zoals de roep om forse loonstijgingen van de kant van de vakbeweging en an derzijds de oproep van de regering toch vooral, matiging te betrachten op dit terrein. De werkgevers zouden aan een uit kering ineens de voorkeur geven bo ven een overhevelen van een deel van de sociale premielast, welke laat ste maatregel gemakkelijk een per manent karakter zou kunnen krijgen. NKV-functionaris Van der Gun zei eergisteren reeds goede hoop te heb ben op een spoedige maatregel inza ke een tegemoetkoming in het geste gen kostenpeil. Hij sprak van een uitkering ineens van 2 percent. Een beleid als dat van prof. Van Wijnbergen zou volgens hem alleen maar een bijdrage leveren aan het ontbindingsproces van de universi teit. De senaat kwam maandagnacht pp zijn vergadering niet toe aan een uit spraak over het beleid van de rec tor. De vergadering werd rond half twee verdaagd tot donderdagavond. In tegenstelling tot de resoluties van de universiteitsvergadering van vorige week woensdag, besloot de Nijmeegse senaat woensdagnacht, dat de bestaande bestuurscolleges onver kort hun bevoegdheden dienen te be houden, totdat een voor alle geledin gen aanvaardbare structuur is ont worpen. De senaat acht het gewenst om via een naar faculteiten gevormde voor bereidingscommissie te komen tot een voorlopige universiteitsraad. Men kwam tot deze uitspraak, nadat de gedachte was verworpen, als zou de u niversiteitsvergadering bindende bevoegdheid hebben gehad. „Een lou ter willekeurige vergadering, die zich zulke vergaande bevoegdhe den toekent, beschouw ik als revo lutionair en illegaal", aldus prof. Duynstee. De senaat verbood de reetor-mag- nifieus, prof. Van Wijnbergen, dan ook, in het vervolg met dergelijke vergaderingen enige bemoeienis te hebben. Ne deze „oorlogsverklaring" noem den de studenten het huichelachtig, dat de senaat vervolgens een resolu- (Van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN Twee met revolvers gewapende mannen van zuide lijke type hebben gisterenmiddag bij een roofoverval op het grens wisselkantoor in het stationsgebouw te Eindhoven omstreeks twee uur een bedrag van ruim f 110.000 aan Nederlandse en buitenlandse valuta buitgemaakt. Zij zijn vermoedelijk ontsnapt met een Belgische personenauto, merk Citroen, kenteken 28 - 58 H, die op tweehonderd meter afstand van het station voor het hotel 't Silveren Seepaerd stond geparkeerd. De po litie kijkt ook uit naar een Neder landse personenauto met het kente ken HX 95 - 92, die mogelijk ook bij de overval was betrokken. De bedrijfsleider van het wissel kantoor, de heer Th. de Lange (41) vertelde, dat om vijf minuten over twee gistermiddag (wee gewapende mannen het kantoor binnen drongen. De overvallers waren waarschijnlijk Spanjaarden of Italianen. Zij spraken althans in een mengelmoes van ge broken Spaans en Italiaans. Volgens de heer De Lange waren zij om streeks dertig jaar oud. De ene over valler had een petje op, de andere tik" (Reuter) De Ame- I 'ur's' dr. Robert Kempner, I,|cl,,|1s de Neurenbergse proces- Idiji oor,ogsmisdadigers als I vervangend Amerikaans hoofd- "«lager optrad, gaat 15'euw Rijksdagbrand-proces verzoe- Het proces van 1933 eindigde als \Tn'l met de terechtstelling van de ii, "ander Marinus van der Lubbc ^brandstichter. ®iTAemPner <89) een van de w»i b "meriltaanse advocaten die ook lid is van de Duitse balie, is met de zaak belast door Markus van der Lubbe, een broer van de terechtge stelde, die Marinus' naam wil zui veren. De brand die een deel van het parlementsgebouw in Berlijn in de as legde, was volgens velen door de nazi's zelf „georganiseerd". Dr. Kempner deelde dinsdag mee dat hij zijn verzoek om een nieuw proces later dit jaar zal indienen bij het Westduitse hooggerechtshof in Karlsruhe. Hij is ook van plan in advertenties beloningen uit te loven voor inlich tingen. De jurist, die in Lansdowne (Pennsylvanië) woont, en een kan toor heeft in Frankfort, zei dat de heer Van der Lubbe hem enkele da gen geleden de nodige volmachten had verstrekt. Kempner heeft kort na de oorlog de nazileider Hermann Goering over de Rijksdagbrand ondervraagd. Goe ring was in 1933 voorzitter van het Duitse parlement. een soort jagershoedje. In het grenswisselkantoor, waar in tiet vakantieseizoen zo'n drieduizend cliënten per dag binnenkomen, was het gisteren op het moment van de overval erg rustig. Behalve twee mannelijke en twee vrouwelijke per soneelsleden was er slechts één klant binnen. Het was de 43-jarige me vrouw A. C. van der Strijp, die juist voor f 300 aan Duitse Marken had gekocht. Deze werden door de rovers meteen afhandig gemaakt Het geld wisselkantoor heeft de vrouw het ge stolen geld inmiddels al vergoed. Een van de twee rovers sprong over het hekje, dat het voor de cliën ten bestemde deel van het lokaal scheidt van de kantoorruimte, terwijl de andere het personeel met een re volver in bedwang hield. Hij maakte zich vervolgens meester van de in houd van een kluis en van een loket, waarin ook geld gereed lag. In ver band met de vakentietijd was een groot bedrag aan vreemde valuta aanwezig. De gehele overval speelde zich in slechts drie a vier minuten af. Zodra de rovers het kantoor uit waren werd de politie gealarmeerd via de in het kantoor aanwezige alarminstallatie. Vóór hun overval hadden de daders vanuit de stationsrestauratie het wis selkantoor zitten observeren. Van de Nederlands-Belgische grens post bij Reusel is gistermiddag ge meld, dat een Citroen met grote snel heid is komen aanrijden, maar rechts- omkeerd maakte toen de drukte aan de grenspost verhinderde, dat de auto de grens kon passeren. EASTBOURNE (Engeland) - Dc premier van Israël, mevr. Gol- da Meir, was vandaag aanwezig op het Internationale Socialisti sche Congres dat in Eastbourne gehouden wordt. V.l.n.r. Britse premier Harold Wilson, mevr. Golda Meir en de Westduitse mi nister van buitenlandse zaken Willy Brandt, Naast de normale krant ontvan gen de abonnees vandaag onze va- kantiebijlage „Vrijaf vrijuit". Deze vakantiekrant is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de V.V.V.'s in West-Brabant en de provinciale V.V.V. Zeeland. Er is naar gestreefd een maximum aan informatie te geven over de vakantiemogelijkheden in Zuid- west-Nederland. Er is met name aandacht besteed aan nog weinig bekende recreatie-objecten. Alle abonnees zullen deze week bovendien een vakantie-cheque boekje thuis ontvangen. Met dit boekje op zak kan men op veertig plaatsen in het vakantiegebied flinke kortingen krijgen. Het che queboekje, dat eveneens in sa menwerking met de genoemde V.V.V.'s is uitgegeven, is voor niet-abonnees in beperkte mate verkrijgbaar in de kantoren van De Stem en de V.V.V .-kanto ren in Zeeland en West-Brabant. Veel plezier tijdens uw vakantie in eigen streek. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Zeker 1/4 van de Nederlanders loopt de kans dat alle inkomsten bij het plotseling overlij den van de kostwinner ineens weg vallen. Een grote groep Nederlan ders heeft namelijk geen c.a.o. en een bepaalde groep c.a.o.'s kent nog steeds geen voorzieningen om dit te kunnen opvangen. Iedere Nederlan der moet echter het recht hebben op smartegeld, wanneer hem of haar plotseling iets dergelijks overkomt. „Het is voor ons een zo ongewenste toestand dat dit zo snel mogelijk on gedaan gemaakt moet worden", aldus de KVP-Tweede-Kamerleden mr. G. Boot en dr. Th. van Schaik. De Tweede-Kamerfractie van de KVP komt daarom volgende week met een initiatiefwet. Deze wet moet iedere Nederlander het doorbetalen van loon, ziektegeld of andere uitke ringen van de onverwacht overleden kostwinner voor enkele maanden waarborgen. Dit vooral om alle moei lijkheden van de eerste tijd voor de achtergeblevenen te kunnen opvan gen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De prijs voor nor male en superbenzine is vandaag ver laagd. In de eerste plaats laat laat de marktsituatie een prijsdaling toe, in de tweede plaats hebben de olie maatschappijen het prijsverschil tus sen de drie zones, dat veroorzaakt wordt door de transportkosten, ver kleind. Aldus betekent de prijsverla ging 1 a 2 cent per liter, afhankelijk van het gebied waar men woont. Voor West-Braabnt en eZeland is het an derhalve cent. De benzine is al jarenlang in het westen van het land het goedkoopst, omdat men daar het dichtst bij de raffinaderijen en aanvoerhavens zit en het transport van boot/bedrijf tot benzinepomp het geringst is. Daarop aansluitend was er een zone 2 (Over ijssel, Gelderland, Brabant, Limburg, Zeeland, Goeree-Overflakkee en de kop van Noord-Holland). De prijs van normale benzine is nu in zone I 55,7 et per liter (was 56,7) in zone II 56,2 ct per liter (was 57,7) in zone III 56,7 ct per liter (was 58,7) Op 1 juli a.s. zal de benzineprijs met ruim 2 cent omhoog gaan omdat dan een accijnsverhoging van kracht wordt, indien althan de Eerste Kamer zich hiermee verenigt. (Van een onzer verslaggevers) DRIEBERGEN In de synode van de Ned. Hervormde Kerk is dinsdag zoveel kritiek geleverd op het concept-herderlijk schrijven „Onze verhouding tot de r.-k. kerk", dat het stuk wel met ruime meerderheid is aanvaard, maar het zal moeten worden herschreven op basis van de geuite kritiek. Bovendien zal het niet als herderlijk schrijven de deur uitgaan, maar als „richtlijnen" of als „oriëntatie en appèl". Het advies tot herschrijven was al gekomen van de commissie van rap port van de synode, die het concept- schrijven wel duidelijk en boeiend geschreven vond en er een milde stijl in aantrof, maar die het een „realiteitsbenadering van koplopers" vond. De Hervormde Kerk is in haar to taliteit nog niet zo ver, aldus de com- mossie van rapport. Het stuk is niet inspirerend en het is geen wegwijzer voor de plaatselijke gemeenten. „In zijn huidige vorm kan dit ontwerp de kerk niet uit en niet in". Met name richt de kritiek van deze commissie zich tegen het oordeel in het schrijven over de nieuwe r.-k. ka- techismus („een teveel aan horizonta lisme") en tegen de mening, dat vraag en antwoord 80 van de Heidel- bergsche Katechismus moeten wor den afgeschaft. In vraag en antwoord 80 wordt over de H. Mis gesproken ais „een vervloekte afgoderij". De synode uitte kritiek op de pro cedure van aanbieding van het con cept en op de „vlakheid" van het stuk. Op de vaak gehoorde opmerking dat de R.-K. Kerk van Nederland de universele kerk nog niet is, zei prof. A. Bronkhorst, een der schrijvers van het concept: „Als u zo redeneert leeft u in de verleden tijd. Na het tweede Vaticaanse concilie is de pluriformiteit in de katholieke kerk een feit". BIAFRA zegt olie- en gasvelden van Owazza in het stroomgebied van de Imo te hebben heroverd. De strijd zou 10 dagen hebben geduurd. Owaz za ligt vlak ten noorden'van Port Harcourt, dat in handen van Nigeria LONDEN (Reuter) De Britse regering is door de knieën gegaan voor de machtige vakbonden. Minis ter van arbeid Barbara Castle heeft de regering een gewijzigd wetsvoor stel ter beteugeling van wilde sta kingen voorgelegd. Het oude wetsvoorstel, dat voorzag in straffen voor deelnemers aan wil de stakingen, is eerder deze maand onvoorwaardelijk afgewezen door het grote Britse vakverbond TUC. Het nieuwe wetsvoorstel zou inschakeling van de rechter toestaan om naleving van arbeidsovereenkomsten in de in dustrie af te dwingen ingeval zij ver broken worden. Dit betekent in feite een belangrij ke stap terug voor Wilson en de zij nen. (ADVERTENTIES) SUN OIL-SUN CREAM SUN MILK (OOK IN SPRAY)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1