Massale betoging tegen processen v KLOPJACHT OP 4 MANNEN NA ROOFOVERVAL bomt IIIPJM bomt Tweede Kamer boos op mej. Kessel DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND POLITIE HOUDT ZICH AFZIJDIG BIJ PROTEST, DE STEM r DRQSTE pastilles K m Jawel, Groep bakkers in actie tegen „stunters „Revolutie" in Amsterdam boerenbruiloft Polio in Rijssen? Buit in Amsterdam: twee ton Wet op voorbehoeds middelen aanvaard in de Tweede Kamer bitterkoekjes JAMIN HAPJE ETEN OORZAAK VAN PARLEMENTAIRE WARBOEL ]09e jaargang editie voor WEERBERICHT én bezetting LONGPATIëNT OVERLEDEN KLM gaat op O.-Duitsland vliegen ^Vandaag in AP0LL0-11 START OP 16 JULI Variatie 250 gram van 92 voor 82 niet te geloven voor die prijs! Ondanks BTW geen prijsverhoging. Dus 10% korting op de nieuwste modellen. De kollektie 1969/70 is nu op z'n mooist. Vraag om de bont-folder voor dit seizoen. Sovjet-vliegtuigen voor Nigeria? Peiling in Frankrijk: Pompidou 58,5 pet. uw kinderen missen de Fabeltjeskrant Dat hoeft in het geheel niet! in FABELTJESLAND no. 26144 ZEELAND DirecteurDr. W. A. J. M Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker HoofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 telefoon 22341. Postgiro 1114111 vrijdag 13 juni 1969 Schaapjeswolken Droog en overwegend zonnig weer met plaatselijk wolkenvel den. Zwakke tot matige wind uit het noorden. Zelfde tempera'turen. ^NTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 siSffllSF:5 «JffiBfiLTUi (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Heerste er binnen het gerechtsgebouw aan de Prinsengracht in Amsterdam, waar het „monstreproces" tegen de Maagdenhuisbezetters gister morgen begon de heilige ernst van Vrouwe Justitia, er buiten in de Lange Leidse Dwarsstraat de achterkant van het gebouw leek het een boerenbruiloft. Om 9 uur, toen de eerste be klaagden naar binnen moesten begon aarzelend een vrij kleine groep geanimeerd de Maagden- buisliederen weer te zingen. Het zonnetje droeg bij tot de sfeer onsje, een liedje, een praatje en het werd een gezellig onder ton sketsje, een vriendelijke wijkagent, koninginnedag in Maagdenhuisstijl. Wat later groeiden de kleine groepjes aan tot enkele honder den. Een wankel Dafje verscheen op het toneel, uitgerust met luid sprekers. Gefundeerd juridische instructies werden gegeven voor de bezetters die nog voor moes ten komen. •De long hot summer was be gonnen. Een venter drong zich door de mensenmenigte. Voor zich uit hield hij een pamflet en bij schreeuwde erbij: „Lages te rug in Amsterdam. Revolutie voor een kwartje, goedkoper kan het niet". o rust, de boerenbruiloftssfeer, waarmee de dag van gisteren be gon, raakte gistermiddag snel ten einde toen rond het middaguur de groepen betogers (170# in to taal) bij het gerechtsgebouw in een massale optocht naar de aula ■de vormalige Lutherse Kerk op net Spui - trokken en die bij verrassing wisten te bezetten. Een bezetting die niet lang duurde, want met massaal machtsvertoon slaagde de politie erin aan de bezetting een eind ■e maken door de nog steeds openstaande deur van de Luther- no'k drong de met wapen- tokken en schilden gewanende Politie binnen. De naar verhou- mg kleine groep bezetters stem- «ver vrijwillig weggaan of tt n 15008 voor het eerste. ,'e' "aul Verhey aan het hoofd vertrok de bezetting, ra r 0,1-ruimen van de aula ,„™eP overigens niet geheel m? '"cidenten. De politie er a een chai'ge uitvoeren toen 00r sympathisanten met de richt- s met stenen in haar \raï™S werd gegooid. Daarbij uen drie arrestaties verricht. mi; r' boerenbruiloft en be- tccA ,tloor werden zestig zaken hei,,'!Maagdenhuis-bezetters Weert Zeventien zaken cc "e" aangehouden. De overi- riïf, i s kregen straffen va- vrat, van geldboete tot zes hm gevangenisstraf. Zie voor ees uitvoerig op pagina 7. BRUSSEL De man die op 31 mei in het Brusselse St.-Pietersziekenhuis een ruiilong kreeg, is gisteren overle den. De patiënt, een 41-jarige gastar beider, kreeg de long van een vrouw die was overleden aan een hersen bloeding. Een paar dagen geleden traden af stotingsverschijnselen op, die aanvan kelijk konden worden tegengegaan. Eergisteren werd zijn toestand echter snel slechter. (Van onze redactie buitenland) BONN De Westduitse regering betreurt het besluit van de KLM om op het Oostduitse vliegveld Schoene- veld te gaan vliegen. Staatssecretaris van verkeer, Hol- ger Boerner, deelde dit gisteren in de bondsdag mee. (Van onze verslaggevers) AMSTERDAM Een poging van de studentenleiders, om langs de weg van een massale demonstratie door het Amster damse centrum kracht bij te zetten aan hun eis, dat de pro cessen tegen de 660 Maagdenhuis-bezetters worden stopgezet, leek gisteravond weinig effect te sorteren. 's Middags was de hoofdstedelijke bevolking via auto's met ge luidsinstallaties en inderhaast gedrukte pamfletten uitgenodigd, om zich solidair te verklaren met de studenten, maar toen de demon stratie optocht (einddoel de collegezalen van de Oudemannenhuis poort) om half acht op de Westermarkt begon, waren er ongeveer 1300 deelnemers. Gaandeweg groeide stoet aan tot 2000 man. Voor namelijk jongeren, die woensdagavond door kamerlid Marcus Bak ker waren opgeroepen, de studentenactie te steunen. Hoewel de betoging niet bij de bur gemeester was aangemeld en dus ais illegaal werd aangemerkt, hield de politie zich - de nieuwe tactiek - vol maakt op de achtergrond. De demon stranten op hun beurt gedroegen zich ordelijk. Zij klapten in de handen en riepen gescandeerd: „De strijd gaat door", maar onlusten deden zich, on danks de zomerstemming en de druk te in de binnenstad niet voor. De stoet kreeg steun van Tilburgse, N'jmeegse, Utrechtse en Rotterdam se studenten en vijftig jongeren uit Middelburg, die per bus met span doeken hun solidariteit kwamen De- tuigen. Om negen uur arriveerde de demonstranten bij het inmiddels on der zware bewaking gestelde Maag denhuis. Zjj gingen er op straat zit ten. De politie reageerde vooralsnog niet. Wel was zij, blijkens de lange wapenstokken, de helmen, de schil den en de ruiters op onlusten voor bereid. Pogingen van de demonstran ten om met kreten als „Sieg Heil" een charge uit te lokken, sorteerde geen effect. Bertus Hendriks - oud-voorzitter van de Algemene Studentenvereni ging Amsterdam (ASVA) en Han de Leeuw, voorzitter van de commu nistische jeugdorganisatie ANVJ spraken de menigte (inmiddels naar schatting aangegroeid tot een dikke 3000 man) toe. Gisteravond protesteerden naar schatting 3000 man tegen het monster-proces, waarin de Maag denhuis bezetters terecht moeten staan. Onder het spandoek in het midden oud-ASVA - voorzitter Paul Verhey. Politie zoekt vergeefs naar oor zaak van busongeluk. Pagina 3. Provinciale zijn neus i schelde. Waterstaat steekt vervuilde Ooster- Pagina 5. Jan Dijkers stond aan de wieg van de contra-prestatie. Pagina 7. Nederland zou, zo menen ve len, ontwikkelingshulp moeten geven, zonder daaraan bepaal de voorwaarden te verbinden. Pagina 9. Een stukje rots heeft in Londen ruim 55.000 gulden opgebracht. Tussen haakjes. R.T.V.-pagina. Kersverse ploegleider Rob Tou- ber: „Geen luisterliedjes dit jaar in Knokke". R.T.V.-pagina. Publiek gelooft in onschuld van Eddy Merckx. Sportpagina. RIJSSEN (ANP) In Rijssen (Overijssel) zijn enkele ziektegeval len geconstateerd, die veel gelijkenis vertonen met gevallen van kinderver lamming. Er zijn twee kinderen van ca. 12 jaar opgenomen in ziekenhui zen. Met zekerheid kan nog geen dia gnose worden gesteld voordat het la boratoriumonderzoek is voltooid. In afwachting van dit onderzoek zijn en kele hygiënische maatregelen getrof fen. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON De NASA heeft gisteren officieel bevestigd dat de Apollo-ll op 16 juli zal worden ge lanceerd. De eerste Amerikanen zul len dus op 20 juli op de maan landen (Van onze correspondent) AMSTERDAM De politie in heel Nederland houdt een klopjacht op vier mannen (donker), waarschijnlijk Italianen, Spanjaarden of Marokkanen, die tijdens een overval gistermiddag in Amsterdam naar schatting 200.000 gulden hebben buitgemaakt. Zij ontkwamen via de IJ-tunnel in een eergisterenavond gestolen Alfa Romeo. Een eerder gestolen Citroën ID lieten zij met draaiende motor op de plaats van het misdrijf achter. Een toevallig passerende patrouille-auto van de politie zette de achtervolging in, maar verloor in de buurt van het Amstel-Station de vier rovers uit het oog. Hoofdinspecteur Van Igen, die het onderzoek leidt, verklaarde gister avond, het spoor voorlopig helemaal bijster te zijn. Hij achtte het mogelijk, dat de ban dieten zich ergens in de hoofdstad schuilhouden. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamer heeft gister ende wet op de voorbe hoedsmiddelen aanvaard. Tegen stemden de A.R., de S.G.P., de Boerenpartij-Koekoek, de groep- Harmsen, de G.P.V. en de K.V.P.'ers van Koeverden en Ter VVoorst. Het amendement van de liberaal Geertsema, dat de gemeenten slechts een beperkte bevoegdheid wilde ge ven om het plaatsen van automaten in open ruimten te verbieden, werd verworpen met 62 tegen 61 stemmen. Woensdag staakten hierover de stem men met 62 tegen 62. Gisteren dreigde dit opnieuw. Bij de telling bleek echter dat de P.S.P.er Gortzak was verhinderd, waardoor de tegenstanders één stem meerderheid kregen anders was de stemming ook gisteren gestaakt. De wet blijft voor wat dit betreft ongewijzigd. Dit betekent, dat de gemeenten de automaten voor anti- conseptionalia in besloten ruimten moeten toelaten, maar dat zij naar eigen oordeel de plaatsing in open ruimten of langs de openbare weg naar eigen inzicht kunnen verbieden. 3? (Van een onzer verslaggevers) GOES - ETTEN-LEUR De Progressieve Bedrijfs groep Bakkersbedrijf, PBB. zal het broodvervoer naar de stunters onmogelijk ma ken als de regering niet uiterlijk woensdagavond a.s. een prijsmaatregel af kondigt. Dat is de strek king van een telegram, dat de PBB gisteren verzonden heeft naar de minister van Economische Zaken, de staatssecretaris van Eco nomische Zaken en de voorzitter van de Tweede Kamer. De PBB is een nieuwe bakkersgroepering die opgericht is als tegen hanger van de Nederlandse Bakkerijstichting. Bij deze groepering hebben zich reeds ruim zevenhonderd warme bakkers uit Zee land en een kleine vijftig bakkers uit West-Brabant aangesloten. In het telegram wordt verder gesteld, dat er op dit moment brood verkocht wordt tegen kostprijs en dat daardoor een toestand van rechteloosheid is ont staan, waarin de kleinere bakkers tot „vogelvrijen'' zijn gedegradeerd. De PBB zegt. dat het te dol is, dat het ministerie beleefd zit te wachten tot een „krui denier" (kennelijk wordl hiermee Jac. Hermans be doeld) zijn broodprijzen weer op wil trekken. De PBB stelt, dat het geen zin heeft met iedere stunter afzonderlijk te praten, omdat ais de ene stunter de ene dag de broodprijs op verzoekk van het mi nisterie optrekt, de andere de prijs de volgende dag weer kan laten zakken. Een prijsmaatregel is vol gens de groep de enige af doende maatregel. Voor de toestand, die eventueel na woensdagavond zal ont staan, wordt de regering door PBB moreel verant woordelijk gesteld. (Vervolg op pagina 3) De overval gold een auto, die sa laris- en vakantiegeld vervoerde van de Scheepswerf en Machinefabriek Verschure en Co. Achter het stuur zat de 46-jarige heer H. Andela. Hij vertelt: „We werden klem gereden door een grote blauwe Citroën. Drie mannen kwamen op ons af met ge trokken revolvers. Toen wij uit de auto sprongen om ons te verzetten, vroeg een van de rovers met een zwaar buitenlands accent om geld en schoot in de lucht. We hebben toen maar niets meer gedaan. Ze gristen de geldkist van de achterbank en verdwenen in een gele Alfa Romeo die ter plaatse klaar stond. Onder de zitting van de achterbank, lag nog 100,000 gulden. Die hebben ze niet gevonden". Het geldtransport van Verschure vindt om de veertien dagen op don derdag om dezelfde tijd plaats. De politie is er dan ook van overtuigd, dat de rovers goed op hoogte zijn ge weest van de situatie. Commentaar „We zouden van een heleboel ellende af zijn, wanneer geldtransporten meer werden gevarieerd". (ADVERTENTIES) vandaag DD Grote Markt 25, 'Breda, tel. 01600-30095! (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een snel hapje eten, omdat zy in Heesch een andere politieke bezigheid moest vervullen heeft mejuffrouw Annie Kessel uit Breda (PPR) de hoosheid van praktisch de gehele Kamer opgeleverd. Kort voor de stemming over een belangrijk amendement op de vennootschapsbelasting veront schuldigde zij zich bij voorzitter Van Thiel dat zij de Tweede Ka mer moest verlaten. Eerst gauw een hapje eten en dan op weg naar Heesch waar an dere politieke verplichtingen wachtten. Direct daarop moest de Kamer stemmen over een amendement van de liberaal Koning over de rechtsbescherming bij fusies van bedrijven. Wat woensdag reeds gebeurde bij een amendement op de wet voorbehoedsmiddelen, was ook gisterenmiddag het geval. De stemmen staakten op 61 tegen 61 stemmen. De kamer raakte in opwidnnig omdat de meeste Ka- melreden wisten dat mej. Kessel in het restaurant nog zat te eten. Maar het reglement van orde van de Tweede Kamer is nog al on verbiddelijk, tenz(j de kamer zelf een wat soepeler uitleg wil toe passen. De voorstanders van het amen dement voelden daarvoor niets, omdat de stem van mej. Kessel bij de tegenstanders terecht zou komen. De P.P.R. is namelijk te gen dit amendement. Wanneer zij terug geroepen zou worden zou het amendement dus verworpen zijn, zij het met 1 stem verschil. Men vond tenslotte een uitweg: De commissie financiën kwam on middellijk na de schorsing bijeen om zich zoals dat in het parlement heet over de ontstane situatie te beraden. Men kwam er niet uit: De stem ming kan pas volgende week dins dag gehouden worden. Een debat van een week over de vennootschapsbelasting plus dit uitstel maakt het wel een kost bare aangelegenheid. En dit om wille van één koffiebroodje. Freule Wttewaal van Stoetwe gen, de waarnemend fractie-voor zitter van de CHU heeft dit als vrouw tegenover vrouw nogal on gezouten laten weten aan mejuf frouw Kessel. Die desondanks toch maar richting Heesch ver trok. Snel genoeg om de grote stroom kamerleden na het etens- uurtje te kunnen ontlopen en dus ook alle boze opmerkingen van deze kamerleden. DE FREULE ....ongezouten..., (Van onze redactie buitenland) Als gevolg van de anvallen enen LAGOS Militire attache's in La gos hebben meegedeeld dat gisteren vijf Sovjet-vliegtuigen door een Rus sische vrachtboot aan wal gebracht zijn. A)s gevolg van de aanvallen onder leiding van de Zweedse graaf, Carl von Rosen, zouden verscheidene Migs en Iljoesjins niet meer inzetbaar zijn. (Van onze redactie buitenland) PARIJS Volgens een op 10 juni uitgevoerde opiniepeiling in Frank rijk zou de gaullist Pompidou zondag as. op 58,5% der stemmen kunnen rekenen. De centrumkandidaat Poher zou slechts 41,5% krijgen. Van de onder vraagden gaf 28% te kennen zich van stemming te zullen onthouden. (ADVERTENTIES) komen „rond" voor hun kwaliteit uit. Melk of dessert: Droste, dus... koninklijk! 2,30 3,95 6,40 /VÉJéTfe brengt uw kind 2 Wekelijks drie pagina's Fabeltjeskrant-in-kleur in Eva net weekblad voor de vrouw. Elke week bij de bezorger van Eva en Televizier of bil 2 de tijdschriftenhandel en supermarkt.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1