TRIEST EINDE VAN SCHOOLREISIE Kinderen in paniek bij drie voudige botsing DB STEM Stemmen staken over amendement verkoop anti-conceptie Warme zomer wacht op de stoep RAADSELACHTIGE MOORD OP JONGE VROUW IN HEESCH Uw matras TWEEDE KAMER: 62-62 INDONESIE- KWESTIE 1 JULI IN KAMER IJzeren staaf doodt lasser andaag in Waarschijnlijk zedenmisdrijf JAMIN Marathon proces begint vandaag Eén dode, zes zwaar, tientallen licht gewonden Bij Hoechst Vlissingen Verworpen BUSREIS NIET THUIS benzine pindarotsjes Straf Man (49) verduistert 200.000 boeken 109e jaargang no. 26143 editie voor ZEELAND Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. leijendekker HoofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 donderdag 12 juni 1969 WEERBERICHT Aanhoudend zonnig Droog en zonnig weer. Overwe gend matige wind uit het noord oosten. Weinig verandering in tem peratuur. (Van een onzer verslaggevers) Honderden mensen kwamen na het horen van de verschrikkelijke klap, waarmee drie auto's en een hus op de v rijksweg tussen Breda en Roosendaal tegen elkaar vlogen, kijken naar de enorme ravage. ROOSENDAAL Een do de, zes zwaar gewonden, tien tallen licht-gewonden en een ontzettende ravage waren het trieste resultaat van een bot sing tussen een bus met kinde ren uit Terneuzen, een vracht auto en een personenauto, gis termiddag rond half zes, op de clriebaans rijksweg van Roo sendaal naar Breda, nabij de huising met de Bremstraat. Om het leven kwam de bestuur der van de personenauto, de heer M. Lundoorn (26) uit Amsterdam. De vrachtautobestuurder C. Hee- ren uit St. Willebrord werd met zware verwondingen opgenomen in het St. Franciscusziekenhuis in Roosendaal. De gewonden in de bus werden naar St.-Laurens in Breda vervoerd. Zij liepen allen arm- of beenbreuken op. Het waren de leidster van de groep, mevrouw J. van der Hooft- Berkman, de 41-jarige leraar J. Isaacs de meisjes Yvonne Wondergem (15), Cora Hoffmann (14) en Marian van Westeinde (13) allen uit Terneuzen en de chauffeur van de bus, de 25- jarige G. Mortier uit St.-Jansteen. Alle andere kinderen, allen leer- '"igen van de landbouwhuishoud- «hool „De Leeuwtjes" in Terneuzen liepen lichte snij wonden, schaafwon den, builen en kneuzingen op. Het ongeval ontstond doordat de bestuurder van de personenauto, die °P de middenbaan van de rijksweg reed, plotseling naar links uitweek en met grote snelheid frontaal botste 'egen de vrachtauto die van tegen over gestelde kant, uit de richting Roosendaal kwam. .De vrachtwagen sloeg na de bot- sjng met de personenauto een kwart slag om en boorde zich in de bus. me uit de richting Etten naderde en 'e achter de personenauto had ge reden. Onmiddellijk werd groot alarm ge- seven en rukte de verkeersgroep van s Rijkspolitie uit Breda uit met «.root materieel. Van de richting Bre- Iwices R°°sendaal naderden ambu- (VERVOLG OP PAGINA 3) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamer behandelt op 1 juli de 250 pagina's lellende regeringsnota over Neder landse militaire excessen in Indone sië tussen 19451950. Vooraf worden geen schriftelijke stukken over deze nota gewisseld. De Tweede Kamer zal zich, zoals de socialistische frac tievoorzitter drs. ,T. den Uyl dit gis termiddag in de kamer noemde, rau welijks op de uitgebreide nota moe ten werpen. Drs. Den Uyl verborg zijn ontstem ming hierover niet. Hij liet de kamer weten, dat zijn fractie op 1 juli in ieder geval zal komen met een aan tal voorstellen om tot een verant woorde behandeling van deze materie te komen. Het ziet er naar uit dat de PvdA dan zal vragen naar een verder on derzoek naar verschillende duidelijke excessen in de Indonesië-periode. Verdwaasd en nauwelijks beko men van de eerste schok, zitten meisjes uit Terneuzen langs de kant van een sloot, onmiddellijk na het ongeval. (Van onze correspondent) VLISSINGEN De 33-jarige Duitse lasser F, E. Leedmann uit Gladbeck is gisteren in Vlissingen dodelijk gewond geraakt, toen hij bij Hoechst een 3,5 kilo wegende ijzeren staaf op zijn hoofd kreeg. De staaf viel van een 37 meter hoge ballustrade. Het slachtoffer was gehuwd en vader van drie kinderen. Naar de oorzaak van het ongeluk wordt een onderzoek ingesteld. DE WESTDUITSE Centrale Bank heeft gisteren meegedeeld dat zij haar „Swaptarief" voor termijntrans acties in vreemde valuta van zeven tot 7,5 procent heeft verhoogd. DE STAATSRADIO van Kongo-Braz zaville heeft woensdag bevestigd dat drie Portugese commando's zaterdag een Portugees lijnvliegtuig hebben gedwongen in Pointe-Noir te landen. Chlorering Oosterschelde heil zaam voor mosselen. Pagina 3. G.S. wijzen bezwaren tegen in dijkingen langs Westerschelde af. Pagina 5. Een gesprek met een oud-ge diende in de A.R. Pagina 9. Het Verbond voor Veilig ver keer start met twee nieuwe ac ties om het aantal vakantie-on gelukken sterk te verminderen. Pagina 11. Nederlanders werken aan een nieuwe film: De blanke slavin. P.T.V.-pagina. AZ '67 stelde zich veilig voor het eredivisieschap. Sportpag. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In de Tweede Kamer heeft zich gisteren het vrij zeldzame geval voorgedaan dat bij de stemming over een amende ment de stemmen staakten. In dit geval betrof het een amendement-Geertsema (VVD) inzake het wetsontwerp over de verkoop van anti-conceptionele middelen. Het amende ment beoogt de gemeenten bevoegdheid te geven om de verkoop van deze middelen (condooms) op bepaalde plaatsen te verbieden, mits dit verbod niet betrekking heeft op besloten ruimten. Het amendement kreeg 62 stem men voor en 62 tegen. De voorstem mers waren de P.v.d.A., V.V.D., D '66, P.P.R., P.S.P. en de Boerenpartij groep-Koekoek K.V.P., A.R., C.H.U., S.G.P. en de groep-Harmsen stemden tegen. Overeenkomstig het reglement van orde van de kamer zal vandaag an dermaal over het amendement en het (Villi Oil'/,, IV l'P I' I.' 11,1 (I i limarln. nu.itlo I„„1V1 aptn .In... n..1In, .71 onze weerkundige mede werker) 'Hl BILT Statistisch bekeken Boet sloe» mooie zomer op de kar Jte wachten die of dit De roii11 wordt binnengelaten. en van zeer koele, sombere «ver ZOmers begint vergeleken 230 ia J? l'U'Ode van 100 en van Ren a? bijzonder te worden het- Seliikemi .!;and van enkele ver- "oriiei, f, outers aangetoond kan har iL j een Periode van 120 Bilt ?or .het KNMI voor De üasen beeld het aantal zomerse 1959 ven ?A c> opgetekend. Na tners W1' inmiddels negen zo- feii in i„ e™ aantal zomerse da- (18) norinaujUl' 6" augstus beneden Een Periode van negen opeenvol gende zomers met te weinig zomerse dagen kwam alleen voor van 1902 tot en met 1910 zodat opnieuw een te koele zomer uniek zou zijn. In de laatste 9 jaar in juni 13, in juli 34, in augustus 32 te weinige zo merse dagen, in de laatste 9 zomers totaal 79 te weinig. De gemiddelde etmaaltemperatuur van de zomer hebben wij kunnen naslaan over een periode van 250 jaar. De laatste 9 zomers bleven beneden en een keer gelijk aan het normaalciifer van 16.4 C. Dit is al leen geëvenaard in de periode 1736- 1748; 1760-1774 en het laatst tussen 1918 tot en met 1929 waarin toch nog twee van deze 12 zomers (1921 en 1925) boven normaal kwamen. Wat het aantal zomerse zonne-u- ren betreft kunnen wü niet verder teruggaan dan aan het begin van deze eeuw doordat daarvoor geen registratie van de zonneschijn werd verricht. In de laatste 9 zomers (vanaf 1960) op 1967 na met 18 uren zon, ble ven de overige acht zomers beneden normaal, totaal tekort in negen zo mers 395 uren zon. Kijken we ook nog even naar de regenval, dan blijkt, berekend naar bet Iandgemiddelde, dat in de laat ste 9 zomers alleen 1962 met 40 mm en 1967 met 58 mm ten op zichte van het normaalcüfer wat droger dan normaal bleven. De ove rige acht waren zo nat dat in de laatste 9 zomers juni 132 mm te veel regen gaf; juli 100 mm; augustus 114 mm totaal 346 mm zomerregen te veel. In de laatste twee en een halve eeuw zijn drie perioden waar genomen met een Iets ergere aan eengesloten natte zomerperiode be rekend voor Zwaneburg, later Hoofddorp n.l. 1751-1761 elf zomers waarvan één iets droger dan nor maal. De periode 1784-1792 acht te natte zomers achteréén evenals in de periode 1848 tot en met 1855. Uit dit statistisch betoog kan wor den geconcludeerd dat wij welis waar geen zekerheid hebben voor een warme, zonnige en droge zo mer maar ook dat wanneer deze zo mer weer in het water valt met te koel weer en te weinig zon het een unieke slechte reeks gaat worden over een 250 jaar. Zo hekeken zou den wij met een natte vinger in de droge lucht willen opmerken dat een mooie zomer nooit lang meer op zich kan laten wachten. Wie weet of 1969 wordt voor het eerst na tien jaar zo'n zomerse uitschieter. wetsvoorstel zelf moeten worden ge stemd. Vlak na de stemming kwam de P.v.d.A.-er Van der Ploeg de kamer binnen. Hij had dê balans kunnen la ten doorslaan ten gunste van het amendement. Nauwelijks een minuut later arriveerde echter ook de heer Kronenburg, die na zijn uittreden uit de Boerenpartij een eenmansfractie vormt. Hij zou tegen het amendement gestemd hebben, zodat de balans weer in evenwicht zou zijn. Tevoren was reeds een motie-Boer- tien (A.R.) verworpen, dat beoogde de vervaardiging en aflevering van anti-conceptionele middelen aan een vergunningenstelsel te onderwerpen. Deze motie kreeg alleen de steun van A.R., S.G.P., G.V.P., de groep-Harm- sen en negen K.V.P.-ers (de heren Van Buel, Van Beek, Fievez, De Bek- ker Kroese, Ter Woorst, Van Koe verden, Nootenboom en Van der Ploeg. Verworpen werd ook het amende- ment-Wiebenga (P.S.P.) dat geen en kele belemmering wilde opleggen aan de verkoop van anti-conceptione le middelen. Dit amendement kreeg de steun van de meerderheid van de P.v.d.A. en van P.S.P., C.P.N., D '66 minus de heer Imkamp, 6 V.V.D.-ers en de K.V.P.-er Andriessen. Mocht vandaag het amendement- Geertsema verworpen worden, dan zal de kamer een amendement-Haars (CHU) aanvaarden, dat alleen een verbetering van de wetstekst beoogt. (Van een onzer verslaggevers) HEESCH In de nacht van dinsdag op woensdag is kort na een uur de 21-jarige mevrouw Hendrika Maria van Rosmalen-Kling in Heesch bij Oss door wurging om het leven gebracht. De vrouw was anderhalf jaar gehuwd en had geen kinderen. Haar ontzielde lichaam werd gisterenmorgen om half acht gevonden in het struikgewas langs de Haagstraat te Heesch door de 59-jange kranten bezorger Wim van Erp. De man dacht aanvankelijk dat de vrouw bewuste loos was. Over de dader (s) en over een even tueel motief tot de moord is niets bekend bij de politie. Een buurt- en familie-onderzoek door de politie heeft gisterenmiddag niets opgele verd. Dokter Voortman van het gerech telijk laboratorium, die sectie heeft verricht in het ziekenhuis te Oss, kon slechts vaststellen dat het slachtoffer met de hand is gewurgd. Men heeft nog niet kunnen vaststellen of er sprake is van een zedenmisdrijf. De verscheurde kleding van de vrouw wees wel in die richting. Mevrouw Leen van Rosmalen was gisternacht laat teruggekeerd van een busreis met vrouwen van N.K.V.-le- den, naar de Belgische Ardennen. Zij is gisterennacht om een uur op een kruispunt van de hoofdweg door Heesch uit de bus gestapt op 150 me ter afstand van haar woning, Rijks weg 40. Enkele tientallen meters ver der is haar handtasje gevonden. Hieruit werd niets vermist. Dit doet vermoeden dat de vrouw met geweld is meegevoerd naar de Haagstraat, ruim 2 kilometer verder. De man van het slachtoffer, die in ploegendienst werkt bij Desso, ta- pijtfabriek in Oss, ontwaakte giste renmorgen lom vier u^,r toen de wekker afliep. Hij moest nl. om vijf uur op zijn werk zijn. De man ont dekte toen dat zijn vrouw niet thuis was gekomen. Hij ging toen direct naar het huis van zijn schoonmoeder, die ook met het reisje mee was ge weest. Samen met zijn schoonmoeder is hij toen in de buurt naar de ver miste vrouw gaan zoeken. Toen hij niets vond, heeft de man omstreeks half vijf gisterenmorgen de politie gewaarschuwd. (ADVERTENTIES) 0LGA Koop 'm en win fl. I.OOO.- Vraag een spaarkaart bij uw G.B.-tankstation vandaag 200 gram van 105 voor 95 niet te geloven voor die prijs! (Van onze correspondent) AMSTERDAM Alle 660 be zetters van het Maagdenhuis, die te beginnen vandaag om negen uur wegens lokaalvredebreuk voor de Amsterdamse politie rechter terecht zullen staan, krij gen een apart, op de individuele zaak gericht requisitoir en daar na alle kans om zich te verdedi gen. Er is geen sprake van, dat per verdachte maar zes minuten is uitgetrokken. Het openbaar ministerie beschouwt de berech ting niet als een politiek proces, maar als een normale strafver volging. Aldus mr. H. Hartsuiker, hoofd van het parket in Amster dam, tijdens een persconferentie gisteren. Dat het proces zo snel gehouden wordt en zo'n massaal karakter heeft, is volgens hem noodzakelijk, omdat de burgerij er recht op heeft, zo spoedig mo gelijk het oordeel van de onaf hankelijke rechter over massale overtredingen te vernemen. „Dit is goed voor het klimaat in de stad", aldus mr. Hartsuiker. „En voor de studenten is het nuttig, omdat zij er bij toekomstige ac ties rekening mee kunnen hou den". De maximale straf, die de twaalf ingeschakelde officieren van justitie bij dit minstens tien dagen durende marathon-proces kunnen eisen, is zes maanden wegens eenvoudige lokaalvrede breuk of drie maanden wegens lokaalvredebreuk in een dienst gebouw. Het zal van het oordeel van de rechter afhangen, of het Maagdenhuis al dan niet als dienstgebouw zal worden aange merkt. Een veroordeling tot ont zegging uit het actief en passief kiesrecht (zoals gebeurd is bij de secretaris van de Socialisti sche Jeugd, die bij de rellen op koninginnedag betrokken was) achtte mr. Hartsuiker niet waar schijnlijk. „Ik zie niet in, wat lokaalvredebreuk met politiek te maken heeft". Hij verwacht, dat het proces heel lang kan uitlopen, wanneer de verdachten gebruik gaan ma ken van hun recht op verdedi ging. Zowel de zittende als de staande magistratuur zijn bereid, er hun zomervakanties voor op te offeren. In totaal zijn nu 543 dagvaardigingen uitgebracht. 48 zaken zijn geseponeerd. De ove rige processen-verbaal zijn nog niet helemaal klaar. Per dag zul len 60 verdachten worden opge roepen 30 's morgen en 30 's middags. Elk geval wordt af zonderlijk behandeld. Het sche ma is echter theoretisch. Er kan naar alle kanten verschoven worden. Behalve de individuele requisitoirs zullen de officieren van justitie ook algemene op merkingen maken. Deze zullen via een luidspreker hoorbaar zijn in de wachtkamers, waar de an dere verdachten op hun berech ting wachten. Het paleis van jus titie zal worden bewaakt, „maar" aldus mr. Hartsuiker, „wij be schouwen dit als een normaal proces en doen een beroep op de verdachten, om zich in hun eigen belang normaal te gedragen. Overigens acht ik ongeregeldhe den niet uitgesloten". (Van onze redactie binnenland) ROTTERDAM De 49-jarige be drijfsleider T. K. uit Dordrecht heeft gisteren bekend dat hij ten nadeli van een uitgeverij in Rotterdam, ii een jaar tijds 200.000 pocket-boekei heeft verduisterd. De handelswaarde van de boeker Wroeg 100 000 gulden. Hij verkoch /e ver beneden de prijs: voor 300 gulden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1