125.000 woningen haalbaar 1944 VAKBONDEN INSPRAAK IN HOGESCHOOL ROTTERDAM Mi-loclc DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Eerste Kamer ernstig bezorgd over bouwproduktie SCHUT BLIJFT OPTIMISTISCH: Bom uit ontploft te vroeg 7 doden Tijd voor toetreding r.-k. kerk tot wereld- nog niet rijp raad tader dient klacht in tegen ziekenhuis andaag in DB STEM BURGEMEESTER UIT DE BLOKKEN.. nieuwe speciale aanbiedingen op Shell-Stations 27.50 deel 4.- MAMA IN BELGIË Kamer stemt Zeeuwsch- Ylaanderen naar acht gemeenten iets meer. ust luxueus, k geslaagd! j k 15.75 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Minister Schut van Volkshuisves ting en Bouwnijverheid heeft in een nota aan de Tweede Kanier gezegd, dat de woning- jiouw, na een inzinking in het eerste kwartaal van dit jaar, zieli nu gunstig ontwikkelt. MOEILIJKHEDEN ACHTERUIT Veel ervaring Den Uyl vraagt naar 130 miljoen gulclen PAUS PAULUS IN GENèVE: »Zoontje laten doodbloeden na amandeloperatie" Geen discussie Vakcentrales: Mogelijk test-case Gerben Karstens m het gelijk gesteld ewe. Qp 7-fc in, 22 fje :gcl is niet nodig. ur) aliteit Doplin. for oor bekend fa- rk-overhemden. eige of reseda. I en 5. 09e jaargang no. 26142 :p|TIE VOOR EELAND Directeur Dr. W. A. J. M. Harkx hoofdredacteur: L. Leijendekker hoofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 lelefoon 22341. Postgiro 1114111 woensdag 11 juni 1969 WEERBERICHT Vrij warm Droog, zonnig en vrij warm weer. Overwegend matige wind uit het noordoosten. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT'14, TEL. 3751 De kans dat ook dit jaar 125.000 woningen gebouwd zullen worden, is volgens minister Schut daarom groter geworden. Tegelijk met het verschijnen van de nota moest minister Schut gisteren In de Eerste Kamer scherpe kritiek op zijn beleid in ontvangst nemen. Dc socialist Broeksz verwachtte dat het bouwprogramma van 125.000 woningen dit jaar niet zal worden gehaald. Daarom zal z.i. heel gauw een extra con- van 5.000 woningwetwoningen moeten worden uitgegeven. De heer Broeksz was nog somber der gestemd over de vooruitzichten voeor 1970. Hij noemde ir. Schut een zwak bewindsman. „Het beleid is niet sociaal genoeg". De kritiek van de heer Broeksz was de tweede felle aanval op het beleid van minister Schut binnen enkele dagen. Zaterdag j.l. verklaarde drs. J. van Casteren tijdens de Brabantdag van de KVP dat de woningbouwpolitiek op het moment erger in de knoei zit dan ooit tevoren. De KVP-fractie in de Eerste Kamer onthield zich gisteren van kritiek. Die kwam nog wel van de CH-sena- tor Knottnerus en de liberaal Sidney van den Bergh. Eerstgenoemde was vooral bezorgd over het verloop van de bouwproduktie. De heer Sidney van den Bergh vond het opmerkelijk dat het aantal bouwvakarbeiders de laatste tijd sneller toeneemt dan de produktiviteit in de bouw. Proberen de ondernemers in deze gespannen arbeidsmarkt zich weer veilig te stel len, zo vroeg hij zich af, of wordt er minder gepresteerd. Volgens hem moet, met de huidige mankracht, de produktie tot 130.000 of 135.000 wo ningen per jaar opgevoerd kunnen worden. De gunstige wending in de woning- bouwproduktie kan volgens de nota van minister Schut nog wel verstoord worden door moeilijkheden met de ontwikkeling van de kapitaalmarkt. Hij verwacht echter wel dat de 45.000 woningwetwoningen, genoemd in het bouwprogramma 1969, geen problemen zullen geven. Ook de particuliere sector ontwik kelt zich gunstig, aldus de minister In de eerste vijf maanden werd voor 24.520 particuliere woningen rijks- steun toegezegd tegenover 20.490 in 1968. Van de aanvragen kunnen er nog 31.480 voor subsidie in aanmer king komen. Tot mei waren 17.657 woningen in de particuliere gesubsi dieerde sector in aanbouw genomen. De laatste jaren verschuift de wo ningbouw zich meer en meer naar westelijk Nederland. De minister vindt dit in zekere zin gunstig, juist omdat westelijk Nederland nog het ergst worstelt met de woningnood. Een ander opvallend verschijnsel is volgens de minister de veel gerin gere stijging in de kleinere gemeen ten van de stichtingskosten voor ei gen woningen. Men mag daaruit con cluderen, meent hij. dat de lagere in komensgroepen op het platteland steeds meer aandacht krijgen voor een eigen woning. De belangstelling voor gebouwen buiten de woningbouw is vorig jaar achteruit gelopen. Voor 1968 steeg in deze sector het aantal werken in uit voering zeer sterk, behalve in Lim burg, Noord-Brabant en Zeeland waar kort voor 1968 al een daling te zien was. Vorig jaar kwam ook de rest van Nederland in deze dalende lijn terecht. Vooral in de nijverheids sector hield het sterk op, maar de belangstelling herstelt zich sinds kort weer opvallend. Dit geldt trouwens voor de gehele gebouwensector. De minister gelooft, dat de terug gang in dez" sector nu wel overwon nen is. Er komen weer meer aanvra gen en vergunningen en ook de werk gelegenheid neemt toe. Bovendien wijst een stroom van opdrachten uit de gebouwensector aan architecten ook op een toekomstige groei van de werkgelegenheid en produktie. (Van onze Brusselse correspondent) OOST-DUINKERKEN Zeven le ien van de mijnopruimingsdienst van de Belgische zeemacht verloren giste ren het leven toen een Amerikaanse bom uit 1944, die zij wilden onscha delijk maken, ontplofte in een va kantiekolonie te Oost-Duinkerken, aan de Belgische kust. De bom was maandagavond ont dekt door de arbeiders die een wa terafvoer groeven. De mijnopruimers, die de zaak dinsdagochtend bekeken, noemden toen de situatie al „zeer ge vaarlijk". De gevonden bom werkte met een fflnrontsteking: door de minste be- kon zij ontploffen. De zeven mijnopruimers, allen on derofficieren, waarvan sommigen met meer dan twintig jaar ervaring io dit soort van karweitjes, groeven Let tuig helemaal bloot. Rond drie Mr in de middag riep een van hen 'egen toekijkende arbeiders: „Maak je "it de voeten. De zetten de sleutel irin". Enkele seconden later ontplofte de oom. Vijf mannen werden dood te ruggevonden, een zesde, zwaar ver- ®hkt, stierf enkele minuten later, 'en zevende is nog vermist, maar ®en is er zeker van dat ook hij dood is. Alleen de chauffeur van de groep ■reeft het ongeval overleefd. De Belgische mijnopruimingsdienst, ®e per jaar ongeveer 3100 spring tuigen onschadelijk maakt, telde se- «®t 1948 slechts acht doden. Het ongeval dateert van 1964. 'Tan onze parlementaire redactie) OEN HAAG Drs. Den Uyl "■v.d.A.) heeft via kamrevoorzitter ®r' Van Thi 'l aan de regering ge- vraagfl wanneer de beslissing te ver vochten is over de besteding van het ourag van 130 a 140 miljoen gulden beschikbaar was om de nriisstij- Jfflgen ten gevolge van de BTW te «wpenseren. Het gaat om een besteding van dit tw o® v.l?or rï'1 .iaar. Kamervoorzit- aan j.n ^Liel heeft beloofd de vraag regering te zullen overbren- 'an de gen. Het zal wel eens meer gebeuren dat een burgervader met zijn jacket vrijwillig en wellicht ook wel eens onvrijwillig te water is gegaan. Maar toch stonden ze in 't Zeeuwsch- Vlaamse Zaamslag wel even te kijken toen burgemeester J. de Pree van diezelfde gemeen te bij de opening van het verwarmde zwembad in vol ornaat het water indook om het lint door te knippen. (Van onze speciale verslaggever) GENEVE Paus Paulus heeft bjj zijn korte bezoek aan de we reldraad van kerken in Geneve verklaard, dat de tijd voor toetre ding der katholieke kerk nog niet rijp is. Voorlopig dient de bestaan de samenwerking geactiveerd te worden, maar alleen op het terrein van gezamenlijke studie en actie. Voorwaarde voor een verdere oecumenische ontwikkeling is, aldus de paus, dat de christenen op plaatselijk vlak voorbereid worden op de dialoog en samenwerking. Dit is de taak der bisschoppen overeenkomstig de opdracht en de normen van het tweede Vatikaanse Concilie. Paus Paulus arriveerde, vergezeld van kardinaal Willebrands, hoofd van het secretariaat voor de eenheid, gistermiddag in de grote vergader zaal van de wereldraad. Hij werd daar verwelkomd door de secretaris generaal van de wereldraad, dr. Car son Blake. Over het lidmaatschap der katho- (Van een onzer Sf,A«slaggevers) «'"KüAM Bij de ®edische raad in Den Haag ,|3t 00r^e 27-jarige Schie- junise boekhouder A. van ilien.1 ?rg ee" k,acht 'n8e~ se f 'e!>en het Schiedam- meente Ziekenhuis. ®eh< wijt «enhi Wijt'*hetV-—Berg: VC1' Schiedamse drh „UIS ('e rïood van een-half jaar oude Zie- van zijn zoontje Robert. Het jonge tje overleed na een aman del-operatie. Volgens de vader van Robert heeft men zijn zoontje laten doodbloeden. Nadat Robert op 10 april 's middags uit het zieken huis was ontslagen zijn amandelen waren wegge nomen traden er 's- avonds bloedingen op. De heer Van den Berg heeft toen na enkele uren het ziekenhuis en doktoren gebeld te hebben de jon gen naar het ziekenhuis gebracht. Daar oordeelde men dat de toestand geen reden tot bezorgdheid gaf, men wilde de jongen wel een nacht in het zieken huis houden. Daar overleed de volgen de morgen het jongetje. Inmiddels is er sectie verricht. Deze heeft uitge wezen dat Robert kernge zond was en aan bloedver lies moet zijn gestorven. De geneesheer-directeui van het Schiedamse Ge meente Ziekenhuis heeft verklaard, dat er 's nachts regelmatig naar de jongen is gekeken. Geen van de doktoren heeft echter iets gezien dat er op wees, dat de jongen stervende was. lieke kerk verklaarde de paus, in alle vrijmoedigheid van mening te zijn, dat de vraag naar het lidmaat schap reeds in zoverre rijp is, dat men er een positief antwoord op kan of moet geven. Maar de vraag is nog hypothetisch. Hij brengt, aldus de paus, ingewikkelde theologische en pastorale problemen met zich mee. Daarom verklaarde de paus, moet er nog veel studie verricht worden. Hij verwacht dat de weg nog lang en moeilijk zal zijn. De secretaris-generaal van de we reldraad van kerken, dr. Carson Blake, ging in zijn toespraak in op de betekenis van het pauselijk be zoek aan de wereldraad van kerken. Door uw bezoek hier, aldus dr. Bla ke, herinnert u de hele wereld er aan, hoe snel het gezamenlijk stre ven van de r.-k. kerk en van de Wereldraad van Kerken naar ge rechtigheid en vrede zich heeft ont wikkeld. „Wij zijn ervan overtuigd, dat dit gezamenlijk zoeken naar de eigen lijke oorzaak van de honger en ar moede in onze wereld en ons pogen het hele volk Gods mee te krijgen in de strijd voor een gerechtvaardig de maatschappij, de vredespogingen (Vervolg op pagina 9) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamer heeft gisteren zonder hoofdelijke stemming het wetsvoorstel tot herin deling van Zeeuwsch-Vlaanderen aanvaard. Alleen de P.v.d.A., de Boerenpartij (groep Koekoek) en de S.G.P. stemden tegen. Na amendering voorziet het wets ontwerp nu in het bestaan van acht gemeenten in Zeeuwsch-Vlaanderen, te weten: Hontenisse, Hulst, Axel, Sas van Gent, Terneuzen, Oostburg, Aardenburg en Sluis. Volgens het oorspronkelijke wetsontwerp zouden er slechts vijf gemeenten overgeble ven zijn, namelijk: Oostburg, Groot- Terneuzen, Hulst, Hontenisse en Aardenburg-Sluis. Er werd gisteren over het wetsont werp na de uitvoerige voorafgaande behandeling niet meer gediscussieerd. De heer Toxopeus (V.V.D.) wees namens de gehele commissie van voorbereiding nog op eventuele wet telijke moeilijkheden die zouden kunnen rijzen over de verrichting van nevenfuncties door burgemees ter, secretaris en gemeenteontvanger. Minister Beernink zal zich hierover andermaal met de ambtenarenorga- nisaties in verbinding stellen. Zo no dig komt de minister met een zoge naamde „novelle" voor Zeeuwsch- Vlaanderen en voor het heringedeel de gebied van Zuid-Beveland, waarin deze materie nader geregld wordt. (Van onze parlementaire redactie) ROTTERDAM/DEN HAAG De samenwerkende bonden van over heidspersoneel in Rotterdam willen inspraak in de Nederlandse Economische Hogeschool. Zjj hebben gisteren in een perscommuniqué fel geprotesteerd tegen de wijze waarop curatoren van de N.E.H. de inspraak van alle geledingen binnen de hogeschool hebben geregeld. De bonden hebben alle personeelsleden en studenten opgeroepen hiertegen openlijk stelling te nemen en verlangen dat de vertegenwoordigers van het personeel zullen worden aangewezen in overleg met de vakorganisaties. De vakcentrales nemen nog geen officieel standpunt in bij de eis van de bonden van overheidspersoneel voor een rechtmatige vertegenwoor diging in het bestuur van de N.E.H. Het is in eerste instantie het werk terrein van deze bonden, aldus de vakcentrales. Wel zien zij met grote belangstelling de reactie van de N.E.H. tegemoet. Het zal een test-case kunnen worden voor het gehele we tenschappelijke onderwijs, menen de ze centrales. Zij delen in ieder geval het stand punt van de gezamenlijke bonden van overheidspersoneel dat deze bon den in het overleg bij de samenstel ling van het universiteitsbestuur be trokken moeten worden. Ook achten zij het logisch dat de bonden vasthou den aan een personeelsvertegenwoor diging die kwaliteit en aantal van het universiteitspersoneel op juiste wijze weerspiegelt, De Rotterdamse eis zal zeker ge volgd worden door een landelijk standpunt, aldus de vakcentrales. In afwachting van het tot stand komen van een vernieuwde bestuurs structuur aan de N.E.H., thans in stu die in de commissie universiteit Rot terdam, hebben het college van cu ratoren, de senaat, het wetenschap pelijk stafconvent en de Rotterdam se studenentvereniging een interim voorziening getroffen. Deze voorziet onder meer in een college van over leg, waarin 21 vertegenwoordigers zitting hebben: drie voor curatoren, vier voor de hoogleraren, vier voor (Vervolg op pagina 9) Delta-instituut volgt al het klei ne leven in de Delta. Pagina 3. Zeehaven-vijfkamp om Zee- brugge. Pagina 7. Vier Nederlandse ministers wil len waterdichte garanties dat het project-Kistemaker uitslui tend voor vreedzame doelein den gebruikt zar worden. Pagina 9. De Kleine Stem op pagina 11. Indrukwekkende „Anonieme Vlaamse Primitieven" in Brugge. R.T.V.-pagina. Nederland doet zijn best om de Fransen Hollandse tomaten te laten eten. Pagina 17. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Gerben Karstens is niet als slachtoffer van doping in een psychiatrisch ziekenhuis verpleegd. Het blad Sport-Expres had geschre ven, dat dit wel zo zou zijn. De president van de rechtbank te Breda, mr. J. K. Schellenbach, heeft dit, in Tilburg door de uitgevers maatschappij De Vrijbuiter uitgege ven blad, veroordeeld tot een recti ficatie van wat eerder gepubliceerd was. Ook een dwangsom hangt dit sportweekblad boven het hoofd. Vol ledig eerherstel dus voor de in Prin senbeek woonachtige prof-wielrenner Gerben Karstens. (Meer hierover op onze sportpagina) (ADVERTENTIES) Zie adv. elders in dit blad Voor een fijn Vaderdag geschenk. DROST-YERF-VENLO ZiE ELDERS IN DIT BLAD

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1