PANAGOELIS WEER IN ARREST Kerken in Moerdijk werpen zich in de strijd andaag in DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Laatste mariniers vrijdag terug DE STEM Uw motras NU EN IN 70 REëLE LOONVERBETERING VOOR WERKNEMERS Rij-instructrice en Francaise omgekomen A. de Boon: Roolvink derde partner Kloos: Er kan een moment komen, waarop wij de zaak moeten forceren W.-Duitsland verliest 96ste Starfighter I09e jaargang PITIE VOOR eeland WEERBERICHT (Van onze parlementaire redactie) UTRECHT - In het komende gesprek tussen regering, werkgevers en vakbeweging over de loonontwikkeling in 1970 zullen de vakcentrales verlangen: Ecldy Merckx definitief niet in Tour DEZE MAAND AANVAL i'hipl,,,! a"r'ri 210 ul,r °1' arnveren. De twee Ook een van de bewakers gegrepen Afvalwater van Goes besmet Oosterschelde Bij de mantelspecialist is't allemaal perfekt voor u geregeld DE MANTELSPECIALIST -no. 26141 Ci:r6deur; Dr. W A. J. M Harkx LfdredacteurL. Lei|endekker Lfdkantoori Breda, Reigersfr. 16 eefoon 22341. Postgiro 1114111 dinsdag 10 juni 1969 Aanhoudend zonnig Droog en zonnig weer. Overwe gend matige wind uit het noord oosten. Weinig verandering in tem peratuur. 01ORENROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 DE BOON Later te laat KLOOS niet laten DREIGENDE TAAL VAN NVV de regering moet de prijzen goed in de hand houden, de overheid moet afzien van verhoging van de b.t.w., huurverho ging en verhoging tarieven overheidsbedrijven, de financiering van de stjjging van de sociale lasten moet ge schieden uit de overheidsmiddelen en niet via premieverhoging, de spaarloongedachte moet eindelijk eens algemeen worden gerealiseerd. Vice-voorzitter Adrie de Boon van liet N.V.V. zei gisteren tijdens de hoofd- besturenvergadering van zijn verbond dat men bij het inwilligen van deze verlangens de prijsinflatie een halt kan toeroepen. In die situatie hoeven de vakbonden geen hoge looneisen te stellen in het komende jaar. De werknemers zijn er niet bij ge baat dat zij loonsverhogingen van 8 a 10 procent krijgen en deze verho- gingen tenslotte weer teloor zien gaan aan hogere kosten van levens onderhoud, zo zei hij. Daarmee wil overigens niet gezegd zijn dat de vakbeweging de loonont wikkeling van 1969 als een afgedane taak beschouwt, al heeft de regering dit wel willen suggereren. De heer De Boon zei de indruk te hebben dat men ook in parlementaire kringen vindt dat er nog wat moet gebeuren om de werknemers dit jaar nog een (Van onze sportredactie) BRUSSEL Eddy Merckx is voor een maand geschorst. Het secretariaat van het internatio naal verbond voor beroepswiel renners (FICP), ontving giste ren het volgende telegram van de Italiaanse wielerunie: „delen ■"ede, dat de renner Merckx ge- schorst werd van 2 juni tot 1 juli wegens positief resultaat bij "et dopingonderzoek na afloop van de zestiende rit in de Ronde van Italië". Dit houdt in dat Merckx niet "i starten in de Ronde van Frankrijk en evenmin in het Belgisch kampioenschap te Met- n' 'waalf landen die bij de FICP zijn aangesloten hebben de schorsing onmiddellijk overgeno men. Merckx heeft hierdoor in de twaalf aangesloten landen een startverbod gekregen. De Belgische wielerbond is teSen de uitspraak in beroep ge- Ban. Zaterdag 14 juni vergadert de FICP in Brussel om na te Saan of het beroep ontvankelijk «1 worden verklaard. Op verzoek van de Belgische vielerbond zuilen de internatio nale wielerleiders zich moeten "spreken over de inhoud van et door de voorzitter van de in- ernationale wielerunie, Rodoni, mcngcstelde Giro-dossier, iv B-voorzitter Moyson bracht ;!er™x persoonlijk van de echte tijding op de hoogte. N, vvas diep onder de in- zp i j yson: "'h heb hem ge- ïd dat er nog niet verloren is. ?aak han nog heel anders si, n* a,s we het volledige dos- Rodoni kennen. Eddy be- 'JPt die redenering. Hij weet forceren."6*6 n'6t m°Sen inkomensverbetering te bezorgen, omdat zjj er door de kostenstijgingen niet op zijn vooruitgegaan wat het reële inkomen betreft. De vakcentra les beraden zich er nog over, hoe zij het parlement in de kamende tijd, als de inflatie in de kamer aan de or de komt, onder druk kunnen zetten. Intussen komt de kwestie van de overheveling van twee pet. sociale verzekeringspremie van de werkne mers naar de werkgevers deze maand in de Sociaal-Economische Raad weer aan de orde. „Enkele weken ge leden hebben de werkgevers gezegd, dat zij toen het moment nog niet rijp achtten voor een concessie hunner zijds. Ze wilden er later nog wel over praten. Maar misschien is later wel te laat", zei de heer De Boon, doe lend op de onrust, die er in vele bedrijven heerst. En N.V.V.-voorzit- ter André Kloos voegde hieraan toe, dat de werkgevers aan het einde van de maand toch eindelijk „met de bil len bloot" moeten komen. „Wij kun nen het voor onze mensen niet laten bij wat er nu is gebeurd. Er kan een moment komen, waarop wij de zaak moeten forceren", zo zei hij. De hoofdbestuurders bleken het hiermee van harte eens te zijn. Er werd gesproken over het mobiliseren van de leden, niet zo vlak voor de vakanties maar daarna, „want er ko men dan ook nog wel zonnige da gen". In zijn inleiding had de heer De Boon een overzicht gegeven van de economische situatie. Hij zei, dat er geen verklauwing te zien valt in de opgang van produktiviteit (al 12 pro cent produktivlteitsstijging in de eer ste drie maanden) en werkgelegen heid. Vrijwel alle c.a.o.'s, die voor herziening in aanmerking komen, zijn nu afgesloten. Wat nog moet ko men kan geen invloed meer hebben op het algemene resultaat (loonstij ging van 7,7 pet. nominaal plus nog eens 0,8 pet. wegens korter werken en langere vakanties). „Het koortsachtig werkende minis terie van Sociale Zaken zorgt er wel voor dat het totale resultaat niet ho ger komt", zei de heer De Boon, die heftig te keer ging tegen minister Roolvink. „In het verleden hebben wij ook wel eens kritiek op hem ge had, maar wat hij nu doet slaat al les". De heer De Boon doelde hierbij op het feit dat de minister tot dus ver 41 c.a.o.'s heeft opgehouden en tracht partijen te bewegen er veran deringen in aan te brengen, zodat hij ze niet hoeft af te keuren. „We wei geren Roolvink te accepteren als der de onderhandelingspartner. Hij moet met zijn handen afblijven van con tracten, die in goed overleg zijn af gesloten. Dat zijn de spelregels". (VERVOLG OP PAGINA 9) (Van een onzer verslaggeefsters) BREDA De 25-jarige rij-instruc trice mej. W. van der Made uit Oos terhout is gisteravond om kwart over zes dodelijk gewond, vermoedelijk tijdens een inhaalmanoeuvre van een leerling, die de wagen bestuurde. De wagen botste op de Rijsbergseweg nabij het bungalowpark in Effen fron taal op een Franse personenwagen (foto). Een inzittende van deze auto, mevrouw Florant uit Marseille, werd op slag gedood. Haar echtgenoot, die achter het stuur zat, is met een zwa re hersenschudding in het Ignatius- ziekenhuis te Breda opgenomen, even als de bestuurder van de lesauto, de 30-jarige K. uit Zundert. Mej. v.d. Made, instructrice van een Zundertse rijschool, overleed tijdens het ver voer naar het ziekenhuis. De leswa- gen kwam uit de richting Rijsbergen. De Frans auto uit de richting Breda. Beide wagens werden totaal vernield. Het verkeer kon via ventwegen door gang vinden. De politie zoekt getui gen van het ongeval. (Van onze redactie buitenland) KOBLENZ West-Duitsland heeft gisteren zijn 96e Starfighter verloren. De Starfighter stortte neer bij het vliegveld Büchel in de buurt van Ko- chem, een plaats in de Westduitse deelstaat Rijnland-Palts. De piloot kwam om het leven. ^an onze verslaggevers) HAAG-L'XRECHT ilf y'Yu!len '5® man van dielam,se mariniers vpmI. TS naar Curasao '""tkel ï?-' °D Schiphol Ai reizen per Km, '«"toestel van de kol .'.I om '2-03 op Schip- Op don 't !r,I! 1 za' een twee den groot 65 man aan- C® ®m '3.55 uur. De 15 iuni za' °P vrijdag de en derde groep zullen rei- zen met normale iijntoestei- Ien van de KLM. Inmiddels heeft gouver neur Debrot van de Neder landse Antillen in een tele gram aan de commandant zeemacht in de Antillen zijn diepe erkentelijkheid be tuigd voor de door het naar Curasao gezonden detache ment mariniers, waardoor, zoals hij schrijft, „tijdens de ongeregeldheden van 30 mei j.l. erger kon worden voor komen, en de openbare orde en rust zo spoedig hersteld konden worden. Het Internationale Ver bond van Vrije Verenigin gen (IVVV) heeft vorige week het voornemen gehad om een klacht in te dienen bij de Internationale Ar- beids Organisatie (IAO) te gen de Nederlandse regering vanwege de troepenzending naar Curasao. Het is van dat voornemen teruggekomen nadat gebleken was, dat de mariniers op korte termijn zouden worden teruggetrok ken. Voordien had het IVVV sterk bij de regering aange drongen op terugtrekking. NVV-voorzitter Kloos ont hulde dit gistermiddag tij dens een hoofdbesturenver- gadering van zijn verbond. Hij zei, dat het NVV inten sief contact onderhoudt met het Antiiiiaans vakverbond en de aldus verkregen in formaties doorspeelt zowel uaar regeringsinstanties in Nederland als naar het IVVV om te voorkomen dat men hier en daar een een zijdig, dus verkeerd beeld krijgt van de toestand op Curasao. (Van onze redactie buitenland) ATHENE Alexandros Panagoelis, die in de nacht van donderdag op vrijdag ontsnapte uit de militaire gevangenis van Boyati bij Athe ne is gisteren gearresteerd. Dit is bekendgemaakt door eerste vice-premier en minister van binnen landse zaken Stylianos Pattakos. Na zijn arrestatie is Panagoelis, die zijn snor had afgeschoren, onmiddellijk overgebracht naar een van de oostelijke wijken van de Griekse hoofdstad. De 30-jarige Alexandros Panagoelis werd vorig jaar november wegens de sertie en hoogverraad door een mili tair gerechtshof in Athene ter dood veroordeeld. Bovendien werd hij tot achttien jaar gevangenisstraf veroor deeld wegens een aanslag op premier Papadopoelos, vorig jaar augustus. Sindsdien deden vele geruchten de ronde, volgens welke Panagoelis her haaldelijk aan martelingen was bloot gesteld. De Griekse regering zag hier in aanleiding om een maand geleden buitenlandse journalisten toestem ming te geven zelf in de gevangenis van Boyati te gaan kijken hoe Pana goelis het maakte. Sedert zijn ontsnapping vorige week, waarbij Panagoelis de hulp heeft gehad van vier bewakers van de Boyati-gevangenis, is in Grieken land een grote klopjacht op hem ge houden waaraan o.m. hefschroefvlieg- tuigen en marineschepen deelnamen. Er was een beloning van ruim 60.000 gulden uitgeloofd voor inlichtingen die zouden kunnen leiden tot zijn aanhouding. Hoe de arrestatie, in het centrum van Athene, zich precies heeft vol trokken is niet bekendgemaakt. Uit betrtouwbare bron wordt vernomen dat Panagoelis zich ophield in een huis in de straat Patmoe in gezel schap van een van de vier met hem ontsnapte bewakers, genaamd Geor ges Morakis. Toen de bewaker het huis verliet om „boodschappen te gaan doen" greep de politie in. Later op de dag hebben buiten landse journalisten, met toestemming van de Griekse regering een bezoek gebracht aan Panagoelis in het poli tiebureau Philadelphia,, in een van de buitenwijken van Athene. Hij was niet geboeid maar werd vastgehou den door politieagenten. Gekleed in een blauw hemd en een marine-blau we pantalon, maakte Panagoelis een teneergeslagen indruk. (Van een onzer verslaggevers) GOES Het Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek in IJmuiden is na een grondig en langdurig onderzoek tot de conclusie gekomen, dat de be smetting van het Oosterscheldewa- ter) die het ergst is tussen Katten- dijke en Yerseke, waar de mossel cultuur ernstig wordt bedreigd), onder meer veroorzaakt wordt door onzuiver afvalwater van Goes. Dit water komt via een stroom- gemaai bij Kattendijke in de Ooster schelde. Het Rijksinstituut voor Zui vering van Afvalwater in Den Haag adviseert de daartoe bevoegde in stanties om bij dit gemaal chloor in de Oosterschelde te brengen, zolang er geen afvalwaterleiding is. Hoe dit technisch uitvoerbaar is, wordt nog onderzocht. (VERVOLG OP PAGINA 5) DEKEN VAN KESSEL (Van een onzer verslaggevers) MOERDIJK De leiders van de Rooms Katholieke, de Gerefor meerde en de Ned. Hervormde Kerk in Moerdijk hebben de bevolking opgeroepen als één man de belangen van het dorp te verdedigen. Zij sporen alle inwoners van Moerdijk aan het protestschrijven te onder tekenen, dat een actiegroep zal toezenden aan de raad van Klundert, een van de drie gemeenten waartoe Moerdijk behoort. In dit protest (zie De Stem van 4 juni j.1.) wordt de raadsleden van Klundert gevraagd het ont- werp-bestemmingsplan Industrie Terrein Moerdijk niet vast te stel len als niet eerët de belangen van de bewoners van Moerdijk zijn veilig gesteld. Deken R. A. C. van Kessel heeft zondag tijdens de h. missen per soonlijk deze oproep aan de ge lovigen gericht. De kerkeraad van de Gereformeerde Kerk heeft tij dens de kerkdienst van zondag middag een brief van gelijke strekking laten voorlezen. De Ned. Hervormde Kerk zal deze week een oproep tot steun aan de pro testactie plaatsen in het kerkblad. Deken van Kessel heeft in zijn preek ook felle kritiek geuit over een passage op pagina 20 van het „voorontwerp streekplan West- Brabant", dat in maart j.l. door het Provinciaal Bestuur Is be kendgemaakt. Hierin staat: „Geen enkele uit breiding van de kern Moerdijk kan worden toegestaan". „In feite betekent dit", aldus deken Van Kessel, „Moerdijk wordt onleefbaar, is ten dode op geschreven. Ook staat er nog in genoemd streekplan: „Het indus trieterrein Moerdijk krijgt een maximale omvang van 1300 ha. Een verdere uitbreiding van dit terreincomplex behoort niet tot de mogelijkheden, tenzij de kern Moerdijk zal worden geëlimineerd. De kern Moerdijk elimineren wil zeggen: het kerkdorp Moerdijk van de kaart vegen", aldus deken Van Kessel. „Daar zitten we nu!", zo ging de deken verder. „Van de industria lisatie die een landsbelang is, die werkgelegenheid en welvaart zal brengen in West-Brabant, wordt Moerdijk de dupe. Moerdijk wordt, wat men noemt, het kind van de rekening! Ik herinner me", aldus deken Van Kessel, „dat ik bij mijn installatie ais pastoor hier in Moerdijk op 14 september 1951 letterlijk gezegd heb: „U geeste lijke belangen hoop ik te beharti gen, ik zou willen zeggen, zonder maat. Uw tijdelijke belangen zo ver mijn zwakke krachten dat maar zullen toelaten." Ik ben er van overtuigd dat ik, ik zou haast zeggen: vanzelfsprekend, heel dikwijls te kort geschoten ben, maar ik vraag me in geweten af, beleven we nu niet een ogenblik waarop ik verplicht ben bijzonder aan de tijdelijke belangen van U te denken." Het was doodstil in de kerk toen deken Van Kessel zijn brief voorlas. Zeeland speelt een voorname rol bij de civiele verdediging. Pagina 3. Geniesoldaat Martin Kloet heeft een onbetaalbare ervaring op gedaan in Bihar, India. Pagina 5 Het was zaterdag precies 40 jaar geleden dat een bende Ve nezolaanse opstandelingen Cu rasao binnenviel. Pagina 7. Genève ontvangt paus Paulus minder enthousiast dan de We reldraad van Kerken. Pagina 9. Nieuwe conflictstof tussen vak beweging en werkgevers. Pagina 15. Het medisch team, dat de Ne derlandse afvaardiging naar de Olympische Spelen in Mexico begeleidde, heeft in een venij nig gesteld rapport opening van zaken gegeven in de „kwestie- Collard". Sportpagina. (ADVERTENTIES) 0LGA LEKKERE BROODJES ONDERWEG BOLLEN EN PUNTJES de kwaliteit demode de sortering de enorm lage prijs r»g*nmant«!s 49.95 .-54.95 mantels «n pakjes 39,95 fet 99,95 Breda: Ginnekensiraat 29

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1