Kijk naar IclINGE DOORENBOS WORDT VANDAAG 85 JAAR: „Er kon geen kat meer jongen, of Clinge was erbij..." teerder .90 .90 roeven tussen haakjes 1 co groeven -itwerf cnecht jr ANN N vijf miljoen Keizer Top-tien Het stille dal Reünie jr* rerkplaats IEISJE huishouding ÈNS Tapijt ROLSCHERMEN JALOEZIEEN LUXAFLEX Nieuwe tv-serie van N.C.R.V. in Bo Moore Debussy-Henkemans My life NEDERLAND I: NEDERLAND II: BELGIë Nederlands BELGIë (Frans): DUITSLAND I: DUITSLAND II: Luister naar I^SLAGGEVERS en Whitehall- lie „S vooi'spelden eind 1968, dat !»nd' n- k'"" voor Ibo-thuis- Piafra' 'n zicht was. Zeker, |ïe,.as ,£r°ndgebied is sindsdien VIERDE SPORTPAGINA DE STEM VAN MAANDAG 9 JUNI 1969 nsttreding: dienst :heepsdiesel- en tallaties 'arinig in het jacht- 7.Z. 3 te Veere. CLEFOON 01140 - 3546 (ADVERTENTIE) ogelijk EN rijbewijs. solliciteren zonder tnties. OON JE WERKKRING 1027 :raat 59, Rondkant- len van on- uin. versterkt, zorgen voor uze uit drie (Van onze kunstredactie) BUSSUM Na 85 jaar is Clin- je Doorenbos dan wel bereid om let geheim van zijn waterdicht succes te onthullen. Het is een plechtig moment, waarvoor hij maar vast de kristallen bokaal Let sherry op tafel heeft gezet, want meneer kan er op rekenen, Ut je van rijmen een geweldige dorst kunt krijgen. Om diezelfde reden heeft hij er een bus met route kaasbolletjes naast gezet. ,Een kaasbolletje is nooit weg", 1 stelt hij tevreden vast, „ik zeg het niet meer, ze staan er voor". Je knikt en denkt (wat rijmt er jop voor?) want in de smidse van de ■meester staan ook de dichtaderen |van de gasten voortdurend op sprin- ;n. Daarom was het ook een lich tte teleurstelling dat hij niet bij de Btatendeur al met een panklaar kwa- llrijn je opving en via een soepel Isonnet informeerde naar de oplage Ivan je krant. Akkoord, dwaten |kan nog komen. Doorenbos heeft trouwens de laat- Iste uren bepaald niet stil gezeten. Wat zou meneer denken van het kloe- vers dat hij a raison van twee honderd gulden heeft gemaakt voor radeloze client uit Rotterdam, |fc hem per ijlbrief opbiechtte dat hij 7 juni namelijk de familie een Upoef moet aanbieden aan zijn zwa- |w Evert en aan zijn schoonzuster 'ia,Iedereen verwacht er een ge wicht bij", schrijf hij, „maar meer Bian een paar flauwe zinspelingen op Bhun achternamen heb ik nog niet ■kunnen verzinnen. Evert heeft wel in lie laatste oorlog veel mensenlevens Hgored. Hierin kunnen ernst en luim elkaar mogelijk afwisselen. Gaarne Hworden uw vruchten tegemoet ge zien met bijsluiting van de nota". „Zulke brieven", zegt Doorenbos. „krijg ik nog steeds vrijwel elke dag. Ik maak ook slagzinnen voor fir ma's en tekstjes voor reclamecam pagnes. Dat krijg je d'r nooit meer uit. Ik ben nu eenmaal in Neder land de snelle hofdichter. Voor die man uit Rotterdam heb ik op een avond een mooi versje gemaakt. Of dat moeite kost? Dat zou met zo'n enorme ervaring wel bevreemdend zijn, vindt u niet? Je gaat gewoon aan je bureau zitten en draait een schoon vel papier in de typemachine en dan met een rustige aanslag door tikken: beste Evert, ouwe sobat, uit de illigaliteit, ik heb allang iets op mijn lever, en vandaag wil ik dat kwijt. Op die manier heb je na een half uur op je sloffen zestig regels". Of dergelijke verzen tot de nobele dichtkunst gerekend moeten worden, waagt Doorenbos zelf te betwijfelen. „Het is bij mij altijd vanzelf ge gaan, je ving een actualiteit op, je werd door een bepaalde situatie ge troffen en dan spoten de rijmen er vanzelf uit. Dat noem ik geen kunst maar een gunst. Ik heb nu eenmaal bij mijn geboorte die kronkel mee gekregen en ik heb er mijn leven lang goed van kunnen eten en drin ken, ik kom uit een familie van enkel predikanten, allemaal dominees die voorbij zijn gegaan. Maar ik sprong uit de rij, ik heb nog wel even bij een oom in Twente gewerkt, maar zijn fabriek brandde goddank bijtijds af, zodat ik een gel dig alibi had om zes weken in een show te gaan staan". „Mijn grote kracht is ook altijd geweest dat ik de laatste actualiteiten in mijn conférences en liedjes ver werkte. dat vonden ze prachtig. Ik heb nog steeds op mijn nachtkastje een blocnote en een pen liggen en als mij 's nachts wat te binnenschiet dan gaat het gelijk op papier. Je moet met die dingen nooit wachten en er gelijk bovenop springen. Zo heb ik HAVERMARKT TEL;3.6.<4.7.8. BREDA indertijd ook die kidnapping van dat kind van Lindbergh gebruikt voor een actueel vers. En weet je waarom het aansloeg? Omdat ik er alles van mezelf had ingelegd, mijn veront waardiging, mijn machteloosheid. Ik zeg altijd tegen mijn vrienden: een goeie dichter krijgt altijd eerst een propje in zijn eigen keel. want anders deugt zijn vers niet". „Toch kan ik de dingen die ik ge maakt heb moeilijk kunst noemen. Ik heb tienduizenden verzen gemaakt en telkens opnieuw gaf ik een stukje van mezelf weg. Ik heb er daarom ook nooit echt moeite mee gehad. Je wist dat het moest rijmen en dat het zo kort en bondig mogelijk moest zijn en weet je wat nou het hele ge heim was? Dat was de alliteratie, je moest zorgen dat de woorden smeuïg op elkaar volgden. Meisje met je mooie mond, moet je met je maatje mee, lieve Lientje laat je leien, langs het lusje van lijn twee. Dat was het hele geheim". „Het is eigenlijk allemaal goed be gonnen in de oorlog. Nu hoop ik wel dat u me goed begrijpt, ik bedoel na tuurlijk de eerste, tussen 1914 en 1918 dus. Op 1 september 1914 begon ik in een bovenzaaltje in Maarssen maar veel publiek was er niet want ze dachten dat het weer een chris telijke vereniging was die bijbel teksten op las. Toch ging het van mond tot mond dat ene Doorenbos zulke aardige liedjes zong. Dat waren dus mijn liedjes uit 1912, dat wil toch wel wat zeggen? En er zat geen liedje tussen dat niet gezien mocht worden door de betere standen, met sex en viezigheid heb ik mij nooit ingelaten. Want ik moest met dat repertoire ook voor de nonnen optreden en die wil den het terecht fijntjes houden. Het klinkt nu misschien een beetje klie- rig. maar met die eenvoudige dingen heb ik het juist gered. Man ik had in de mobilisatie op het laatst een pasje, persoonlijk uitgeschreven door generaal Weber en daarmee trok ik het hele land door. Er kon geen kat meer jongen of Clinge Doorenbos was er bij". „Natuurlijk is ondertussen een hoop veranderd. Ik zong in het be gin met mensen als van Riemsdijk. Pisuisse, Louis Davids, Speenhof. Ik ben van dat stel de enige die overgebleven is en nog steeds rustig doorgaat. Ik heb alleen een stijf knie tje. een uitgelopen iager zullen we maar aannemen, maar voor de rest zit het nog allemaal goed met me. Ik ben mijn hele leven een misdadige optimist geweest» zelfs in de be roerdste omstandigheden zag ik nog altijd een lichtpuntje. Dat optimisme heeft het Nederlandse volk blijk baar aangesproken. Laten ze maar beweren dat het allemaal rotzooi is wat ik gemaakt heb, dan kwamen de deftige heren uit Den Haag toch maar mooi naar Diligentia om naar die rotzooi te luisteren. Beschouw het in godsnaam niet. als opschepperij, misschien is het hooguit een beetje ij delheid. Maar de professoren uit Delft stonden in de rij om naar mijn eenvoudige liedjes te luisteren". „Maar kunst, nogmaals nee dat gaat me toch te ver. Wat Jo Spier te kende in de oude Elsevier, dat was kunst. Wat ik doe is hooguit een hob by die toevallig leuk is uitgepakt. Ik vindt het leven al 85 jaar een feest en ik wil het voorlopig zo hou den. En zolang er nog fabrieksdirec teuren zijn die iemand op rijm willen toespreken, kunnen ze op mij reke nen. Een leuk vers is altijd prijs, neem dat nou maar van een kenner aan. En ik ben ijdel genoeg ojm te beweren dat het vakwerk is wat ik maak, of dacht je dat al die bussen met zwaaiende mensen die langs mijn huis komen, zo maar uit de lucht zijn gevallen? Nee. die mensen wisten dondersgoed wie Clinge Doorenbos was. Dat ie dat met simpele versjes kunt bereiken vind ik een groot won der. (Van onze RTV-redactie) HILVERSUM Maandag 9 juni zendt de NCRV om 19.07 uur de eer ste aflevering uit van een Duitse se rie, getiteld „hotel Forellenhof" met vader Otto en moeder Anna Buchner aan het hoofd. Het hotel blijkt zeer in trek te zijn, niet in het minst door de grote forellenkwekerij. Behalve voor eigen gebruik worden ook ho reca- en aanverwante bedrijven tot in de zeer wijde omgeving van fo rellen voorzien. In de eerste aflevering blijkt het met de kwekerij niet geheel in orde te zijn. Grootvader heeft ontdekt dat er bij herhaling vissen verdwijnen. Hij roept kleinzoon Jörg te hulp, die op zijn manier de dader vindt. Deze serie werd geschreven door Heinz Oskar Wuttig en wordt door de NCRV met een frequentie van twee afleveringen per maand, steeds op de maandag (voor)avond en de zaterdagmiddag via Nederland 1 uit gezonden. DE NCRV-TV zal maandag om 20.20 uur een periode uit de zeilvaart herleven. Dan namelijk wordt een documentaire uitgezonden getiteld „Kaap Hoornvaarders". Hierin ko men mensen aan het woord die uit eigen ervaring over de oude zeil vaart kunnen spreken. Eens per jaar komen de leden Van de vereniging van oud-Kaap Hoornvaarders bijeen om na te praten over de tijd van toen. De NCRV was bij een van dleze bij eenkomsten aanwezig met camera en microfoon. Een tikkeltje country and wes- tera met bijbehorende mondhar- monika en het ritme van een stap voets lopend paard, maar ook de lelie trompetten en ritmes, die je '■J de Tijuana Brass van Herp Al- Pert hoort, zijn te beluisteren op de stereo-l.p. van het orkest van ™b Moore. Deze bassist uit Nash ville, Tennessee, werd vorig jaar Plotseling erg bekend met zijn nummer „Mexico". Sommige van de elf nummers doen er nog erg a'n denken. Het is een gezellige Plaat geworden met leuke relaxed ritmische nummers, die lekker "i bet gehoor liggen. Vier num mers zijn door Roy Orbison ge componeerd. Hem heeft Bob Moore vaak met zijn orkest begeleid, evenals Elvis Presley, Brenda Lee, Connie Francis en Pat Boone. Uit schieters zijn: „Small town girl", „Step it up" en „Pistolero", waar van de eerste de soul nog het meest nabij komt en de laatste (van Or bison) het Zuidamerikaanse genre van Alpert. We willen niet de in druk wekken, dat Bob Moores or kest van plagiaat aan elkaar hangt. Het heeft beslist een eigen geluid. Good Time Party. Bob (Mexi co) Moore and his orchestra. (Hickory MHY S-3126) Debussy-Henkemans. Onder deze titel kwam Artone met een l.p. op de markt. Een juiste benaming want het is een twee-eenheid. De bussy klinkt anders als Henke- mans aan de vleugel zit en Hen- kemans klinkt anders of beter ge zegd specialier als hij Debussy vertolkt. Hans Henkemans weet precies wat Claude Debussy toekomt. Met zijn heerlijke toucher, zijn grote technische vaardigheid en zijn muzikale karakter is Henkemans bij uitstek geschikt een dergelijke plaat vol te spelen. De keuze der composities geeft bovendien een goede indruk van de „muzikale groei" van de Franse toondichter. Kant nummer één geeft daarbij het meest te genieten. De bekende „Suite Bargamasque" met het we reldberoemde „Claire de lune" en de ;,Hommage a Haydn" zijn wer kelijk puntgaaf in de groeven te rechtgekomen. Op kant nummer twee valt te genieten van de eveneens zeer be kende „Deux Arabesques", die van Henkemans juist voldoende speels- OEBUSSY HSNtKErVtANS - jKSWSS&iSSw?» heid meekregen. Tenslotte op deze plaat nog vijf preludes uit de eer ste en tweede bundel, waarvan met name de sprankelende „Led fees sont d'exquises danseuses" en de grappige „General Lavtne" het meeste indruk maken. Debussy- Henkemans is een monument voor de prachtige twee-eenheid, die een groot componist en een pianist van klasse hier samen vormen. Debussy-Henkemans (Artone MDE S-3130) 10200* „Going out of my head", „A time for us", „Who am I", „Sunny", „Funny girl"; Shirley Bassey zingt deze en nog acht andere songs op de geweldig explosieve manier van Barbara Streisand. Geen wonder, dat ook zij het nummer „Funny girl" koos. We kunnen ons voor stellen, dat de liefhebbers van Streisand ook van Shirley Bassey houden. Beiden zijn juist geen jazz-zangeres, juist geen soul zangeres. Begeleid door een groot orkest met veel violen, goed slag en koperwerk maakt Bassey van ieder nummer een vocale explosie met een meestal pathetisch uitge haald einde. Op de achterzijde van de hoes van haar nieuwe stereo- ..p. staat, dat wanneer Bassey over liefde zingt, je kan horen, dat ze verliefd is, dat je haar emoties goed kunt herkennen. Voor ons zingt ze alle nummers op een wel iswaar bekwame en wanneer je er van houdt meeslepende, maar al tijd zelfde manier. Van emoties lijkt deze stem te barsten, maar het is evenals bij Streisand meer showwerk dan „zielwerk". „This is my life" is voor de lief hebber van de breeduit, volumi neus geëxploiteerde Amerikaanse (Engelse) song een pracht plaat. Shirley Bassey: This is my life. (United Artists XUA S-5015) 18.50 PLUIMPJE 19.00 NIEUWS 19.07 HOTEL FORELLENHOF 20.00 NIEUWS 20.20 KAAP HOORNVAARDERS Documentaire over de oude zeilvaart. 21.00 REÜNIE '69 Muzikaal programma met de Reunion Jazzband, de Hotclub '69 en Christiane Legrand. 21.30 BUREAU BRISTOL Pölitiefeuilleton 22.20 KIJK EENS OM JE HEEN, ZIJN WE IN DE WERELD WEL ALLEEN? Bij belliederen. 22.25 NIEUWS 23.00 TELEAC 18.50 19.00 19.03 19.30 20.00 20.20 20.45 21.30 22.00 22.25 PLUIMPJE NIEUWS SCALA VADERS TEGEN WIL EN DANK Familiefeuilleton NIEUWS BAYANIHAN (1) PEYTON PLACE Dubbele aflevering. NATIONAAL ALLERLEI Terugblik op één seizoen „Nationaal Allerlei" met o.a. Rijk de Gooyer, Sylvia de Leur en Piet Romer. AVRO'S TELEVIZIER NIEUWS 18.55 ZANDMANNETJE 19.00 ZORRO Feuilleton 19.25 HET DERTIENDE SCHAAP 19.30 WERELD ZONDER GRENZEN J eugdmagazine 19.45 OPENBAAR KUNSTBEZIT 20.00 NIEUWS 20.30 HIGH CHAPARRAL 21.20 GROETEN UIT JOEGOSLAVIë Showprogramma 22.05 CONTACT 22.50 NIEUWS 18.20 NIEUWS 18.25 POUM 18.40 LE MONDE DES PROFESSIONS 19.00 ANTENNE-SOIR 19.25 KLAAS VAAK 19.30 LUNDI-SPORTS 20.00 JOURNAAL 20.30 FAITS-DIVERS 21.30 KETTY COME HOME 22.45 JOURNAAL 20.00 JOURNAAL 20.15 REPORT MüNCHEN Nieuws van gisteren en morgen 21.00 REISEN IN DEUTSCHLAND 21.45 TELEVISIE-DISKUSSIE 22.30 NIEUWS 22.50 KUNSTREISE NACH ZAKOPANE 17.30 NIEUWS 17.35 UNSERE KLEINE SHOW 18.05 DIE DREHSCHEIBE 18.40 AUF DEM JAHRMARKT Spel van het Praagse poppen theater Hradec Kralové 19.10 KöNIGLICH BAYERISCHES AMTSGERICHT Tv-film 19.45 HEUTE 20.15 PARISER AERO-SALON 69 Aansluitend: NIEUWS 21.00 DIE HaNDE ÜBER DER STADT Italiaanse speelfilm 22.45 NIEUWS Maandag 9 juni HILVERSUM I 402 M NCRV: 12.00 Los-Vast: gevar. pro- gr. (12.21 Voor boer en tuinder; 12.26 Meded. t.b.v. land- en tuinbouw; 12.30 Nws. 12.41 Act.). 14.05 School radio. 14.30 Stereo: Harprecital: klass. en mod. muz. (opn.). 15.00 Ge- reform. middagdienst. NOS: 15.30 Zoeklicht op Nederland: Informatie over Utrecht, afgew. met muziek. (16.00-16.02 Nws.). Overheidsvoorlich ting: 17.20 Het Surinaamse culturele patroon. Spreker: T. Petzoldt. NCRV 17.30 Voor de kleuters. 17.45 Voor de jeugd. 18.00 Stereo: Meisjeskoor met instr. sextet. 18.19 Uitz. van de KVP. Kaarten op tafel, een uitz. over po litieke zaken, die de aandacht ver dienen. 18.30 Nws. en weerpraatje. NCRV: 18.41 Act. 19.00 Literama: radiokron. over boeken, schrijvers en toneel. 19.15 Muz. en dienst: progr. over kerklied en kerkmuz. in klank en geschrift. 19.45 Stereo: Muz. rond de klok van achten: licht gevar. mu- ziekprogr. 20.30 Geen spaarbankboek je voor de twintigmiljoemste, docu mentair progr. 21.00 Het Zevende Na tionale Orgelimprovisatieconcours te Bolsward (opn). 22.15 Godsdienstige lezing. 22.30 Nws. 22.40 Meded. 22.45 Mod. snaarinstrumenten, hun voorlo pers en oervormen, muzik. lezing. 23.10 Lichte orkestmuz. (gr). 23.15 Mozart, schrijver van muziek en brieven, muzik. lezing. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM n 298 M VPRO: 12.00 Agent 000. 13.00 Nws. 13.11 Informatie: ontwikkelingswerk. 13.20 Pro memorie. 13.25 Klass. muz. (gr.). 14.25 Schoolradio. 14.45 Gevar. progr. NOS: 15.00 Promenade orkest. AVRO: 15.30 Stereo: Altviool en pi ano: semi klass. muz. 16.00 Nieuws. 16.02 Caribia: muz. uit Suriname en de Nederl. Antillen. 16.30 Voor de jeugd. 17.30 Brabant Journaal, plm. 17.55 Meded. 18.00 Nws. 18.11 Radio- journ. 18.25 Ik verbind u door...., praatje. 18.30 Stereo: A la carte: ta- felmuz. 19.30 Nws. 19.35 RVU: Nwe wetenschappelijke gegevens inzake de aarde. Spreker: Drs. A. A. Man ten. NOS: 20.05 Afbraak en opbouw in de Haagse binnenstad, gesprek ken. Orde Van Vrijmetselaren: 20. 20 Lezing. 20.30 NOS: Stereo: Klass. gamelanmuz. van Midden-Java (II). 21.00 Gesprek. 21.45 Let the peoples sing: een internationale koorwed strijd voor amateurs. 21.50 Licht or kest en gitaarmuz. (gr.). (Stereo) 22.10 Brood op de plank: uitz. over beroepskeuze. 22.30 Nws. 22.40 AVRO Radiojourn. NOS: 22.55 Stereo: Me tro's Midnight Music: gevar. muz. progr. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM in 240 M EN FM TROS: 12.00 Nws. 12.03 Lynx (of Los). KRO: 13.00 Nws. 13.03 Act. 13.08 TNT: licht platenprogr. 14.00 Nws. 14.03 Pop-In: licht platenprogr. 15.00 Nws. 15.03 Holster: pop- en countrymuz. 16.00 Nws. 16.03 10RRR rrr popmagazine. 17.00 Nws. 17.02 Act. 17.07-18.00 Draaijijofdraai- ik: verzoekplatenprogr. BRUSSEL NEDERLANDS 324 M 12.00 Nws. 12.03 Gevar. muz. (12.08- 12.15 Landbouwkron 12.40-12.48 We bericht, meded. en SOS-berichten voor schippers.) 12.55 Buitenlands persoverz. 13.00 Nws., weerbericht, meded., SOS-berichten voor schip pers, beursber. en dagklapper. 13.20 Tafelmuz. 14.00 Nws. 14.03 Ralletmuz. 15.00 Nws. 15.03 Orkestconcert. 15.53 Pianorecital. 16.00 Nws. 16.03 Beurs ber. 16.09 Voor de zieken. 17.00 Nws, weerbericht, meded. en jazzmuziek. 17.30 Blues en negrospirituals. 18.00 Nws. 18.03 Voor de soldaten. 18.30 Protest, godsdienstige uitz. 18.45 Sport. 18.52 Taalwenken. 18.55 Lich te muz. 19.00 Nws, weerber. en act. 19.40 Lichte muz. 19.45 Missieklank beeld. 20.00 Operakron. 22.00 Nws, kunstrubr. en loterijber. 22.30 Amu- sementsmuz. (23.00 Nws.) 23.40 Nws, 23.45-0.30 Voor de zeelieden. Dinsdag 10 juni HILVERSUM I 402 M NCRV: 7.00 Nieuws 7.10 Het le vende woord 7.15 Op het eerste ge hoor: lichte muz. met nws. en act, 8.00 Nws. 8.11 Gewijde muz. (gr) 8.30 Nws. 8.32 Toeristische ips 8.45 Voor de huisvr. (9.00-9.10 Gymnast, voor de huisvr.) 9.35 Waterstanden 9.40 Schoolradio 10.00 Tussen de tij den, lezing 10.15 Stereo: Operamuz. (gr) 11.00 Nws. 11.02 Stereo: Weense operettemuz. (gr) plusm. 11.55 Me dedelingen. HILVERSUM II 298 M AVRO: 7.00 Nws 7.10 Ochtendgym nastiek 7.20 Stereo: Lichte grammo- foonmuz. 8.00 Nws. 8.11 Radiojoum. 8.20 Stereo: Lichte grammofoonmuz. (8.30-8.33 De groenteman) 8.50 Mor genwijding N.O.S.: 9.00 Uitgebreide reportage of herhaling N.O.S.-progr. 9.40 Muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance (opn.) AVRO: 10.00 Voor de kleuters 10.10 Arbeidsvita minen: populair verzoekplatenprog. (11.00-11.02 Nws.) 11.30 Voor de vrouw (Om 11.55 Beursber.) HILVERSUM m 240 M EN FM VARA: 9.00 Nws. 9.02 Plaatjes voor de pep (10.00 Nws) 11.00 Nws. 11.03 (Een opvallend vrolijke gevar. visite 12.00 Nws). l-i het^u nken' ^et 'an<f £ee££ no§ bese£ omsingeld te zijn en de lelL°P het slagveld KAN dicht- 11*™ worden. I t "lijft. Biafra bestaan, het land |ij. .'I ln de huiskamer herkennen ae Magere kinderen in wier ogen ^schrikkelijke „te laat" staat ïsadern.'.- n ®BC-verslaggever geeft |i;nde^ee'.ern°l!e commentaar: „De staren ie wezenloos aan |act :r een spoortje van herkenning, i m leonie van de hongerdood ,en 'f1 de laatste verglijdende nminste helemaal vrij is van I „folterende I Hnotrende honger.'! IHiswv n Bia£ra BLIJVEN bestaan? |[(n len geeft deze beschrijving van 'Moeting tussen een Biafraan- se jongen en een Engelse verslagge ver één antwoord. Wij citeren uit „The Sunday Times": „De jongen liet mij een foto zien van zijn zuster, die bij een bombardement was omgeko men. „R.I.P." had hij op de foto ge schreven. Hij vertelde mij: „Toen mijn zuster dood was, bracht ik het lijk naar mijn dorp. Dat was op een maandag. Op dinsdag zei mijn moe der: „Jij moet teruggaan naar het front." Dezelfde jongen ontmoette ik de dag dat ik Biafra verliet. Hij stond aan het ziekbed van zijn broer, die in een gevecht twee ogen en een arm had verloren. Hij wist, dat zijn broer zou sterven, maar toch ging hij elke dag terug naar het front.' Tot zover de Sunday Times. De Biafranen, wel de „joden var zwart Afrika" genoemd, blijven over eind. Na de een miljoen doden, nr de moorden, na de ellende van de honger hebben ze nog één waarde: bestaan. Biafraan-zijn is evenals Vietcong- of Jood-zijn: geen witte vlaggen, maar vechten tot de laatste man. Als de „quick kill" gekomen was zou de kwestie-Biafra opgelost zijn. Spits gedacht in Whitehall. Als de geallieerden in 1940 Duitsland ver slagen zouden hebben zou er geen Auschwitz geweest zijn. En geen zes miljoen doden. Eén miljoen Biafranen zijn al dood. Er zijin er nog vijf miljoen over. OFSCHOON ik ben nog zonder wijf, Schoot ik den vogel op 't lijf. Een ander maal proheer ik 't we der En donder hem nog eens te neder. En zo mij God verleent de gunst, Zal hij door toeval of door kunst Voor de derde maal ook weer val len. Dan ben ik keizer van U allen. Dit fraaie vers schreef in juli 1968 de Oisterwijker Gé Peters (zo meldt ons de streek-WV Brabants Centrum) en jawel, God verleende hem de gunst, want enkele dagen later schoot gildebroeder Gé de vo gel ten derde male naar beneden. Groot gejuich bij het 700 jaar oude gilde van Sint Barbara, want dat had nu een keizer. Zijne keizerlijke hoogheid Gé is 22 jaar, torst nu al het blinkend gildezüver en drie zil veren papegaaikes aan een ketting. Zijn hagiograaf vermeldt dait kei zer Gé reeds op tweejarige leeftijd in het eerbiedwaardig gilde vendel de. Een andere bijzonderheid is dat het keizerschap hem menig vaatje bier kost. Een gelukkige omstandig heid daarbij is, dat zijn vader het restaurant „Klein Speyck" exploi teert, zoda hij het gerstenat tegen inkoopsprijs kan krijgen. Nieuw Oisterwijks spreekwoord: vechten om des keizers bier. De best verkochte boeken in de maand mei zijn: 1. Prof. dr. L. de Jong, Het ko ninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog, dl. 1. Voor spel (f 17,50). 2. Toon Kortooms, Help! de dok ter verzuipt.(f 10,90). 3. H. Hoving, Dokter, is politieke onthouding afdoende? (f 4,25). 4. G. Rattray Taylor, De biologi sche tijdbom (f 8,90). 5. F. J. Lammers, Van Prinses tot Grootmoeder (f 8,90). 6. Dagboeken: Harry Mulisch, De versierde mens. Hugo Raes, De vadsige koningen. Ivo Michiels, Het afscheid. Hugo Claus, De zwarte keizer (4 delen f 10). 7. Ina Boudier - Bakker, De klop op de deur (f 17,90). 8. A. H. Kloos, Het achterste van de tong (f 11,90). 9. Mogens Toft, Variaties (f 15). 10. Prof. drs. F. Weinreb, Colla boratie en Verzet 1940 - 1945 dl. 1 Het land der blinden (f 17,50). „WIJ allen onder de bezielende lei ding van de Bekrompen Bestuurde- ren en Stinkende Industrieën verzie ken het milieu waarin we leven. Er zijn nu al geen korstmossen meer in de industriegebieden. Dezelfde in secticiden waaraan talloze vogels sterven hebben ook wij in ons vet- weefsel. Slechts enkele planten en diersoorten zullen uiteindelijk over leven. Zal de mens hierbij zijn?" Op deze nijpende vraag zou de werkgroep milieuhygiëne CONGO, gevormd uit Amsterdamse studenten in de biologie, graag een antwoord willen hebben. In samenwerking me deze groep wordt in de Am sterdamse galerie De TOR dinsdag een tentoonstelling geopend, die ge richt is tegen de industrie, die ons milieu met zijn afvalprodukten zou vergiftigen. Naast de werkgroep milieuhygiëne CONGO trachten ook verschillende kunstenaars zich via deze expositie tegen de toenemende onleefbaarheid van deze wereld te verdedigen, on der wie Eddy Dukkers, Dick Hille- nius, Cor Jaring, Frans de Jong, Theo Kley, Johanne Kuyt, Yvonne Muller, Max Reneman, Herman Stammeshaus, Ferdi Tajiri, Peter Vos en Antje Ypelaar. En de naam van de tentoonstel ling: „De laaste vallei". Geïnspi reerd op een gedicht van de bio- loog-dichter Dick Hillenius, waarin hij protesteert tegen de milieuvervui ling: „Een dal hadden ze vergeten met hun industrie SPECIAAL bericht voor oud-verzet strijders: in aansluiting op de 25- jarige herdenking van de bevrijding van Nijmegen organiseert het voor malig verzet Nijmegen op 20 septem ber a.s. een grote reünie van oud- verzetstrijders die in de jaren 1940- '45 daadwerkelijk aan het verzet heb ben deelgenomen. De reünie wordt georganiseerd on der auspiciën van de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers in samenwer king met de stichting '40-'45. U kunt u opgeven bij Gie] Bal, Houtstraat 33, Dolf Poelen, Hermelijnstraat 4, Nic. v.d. Pool, Nocturnestraat 41 al len te Nijmegen. Er wordt een grote belangstelling verwacht. Het Voormalig Verzet: Wij rekenen op u als in de jaren 1940-1945. Redactie José Toirkens BijdragenKees Bastianen Anton 'l'heunissen

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 5