MAANDAG 21 JULI: EERSTE MENS OP DE MAAN REGERING-KROON KRIJGT VERTROUWEN Verkiezingen op de Antillen J DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND BB Ijk Lagere premie voor niet-rokers DESTEM Minister Harmei springt in de bres voor Eddy Merckx Mi-loclc Tweede Kamer: Sociaal structuurplan voor Curasao nodig BUS TEGEN TREIN: ZES DODEN Vandaag in CUSHION editie voor zeeland I Telefoon 22341Postgiro 1114111 weerbericht t voor alle gezin- 110 cm hoog, L£ER IS „IN" CDU en SPD willen maatregelen tegen regering Cambodja Willy V. vierde verdachte inbraak Hulst MAATSCHAPPIJ GAAT IN OP SUGGESTIE KRUISINGA Ontslag voor 80 man door reorganisatie BELGIë OP DE ACHTERSTE BENEN in prafcica' Orlori met ingebreide badstofzooi Dè ideale sok! 109e jaargang no. 26136 I Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx I HoofdredacteurL. Leijendekker j HoofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 woensdag 4 juni 1969 Koel weer Vrij zonnig maar koel weer. Ook enkele verspreide buien. Matige tot krachtige wind uit noordelijke richting. HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 )DEL. In het bedie- verborgen onder een e voorzijde van het :it een bakje voor het Tijdens het wassen afwasmiddel automa- iegd. THARDER. De KM 8 jkheid tot inbouw van itharder, te bestellen a aezien een wateront- n noodzakelijk is, wordt voorbaat ingebouwd, niet voor een water- e overbodig kan zijn. 18 (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON Neil Armstrong, de commandant van de Apollo-11, zal op maandag 21 juli om 5.22 uur Nederlandse tijd als eerste mens voet zetten op de oppervlakte van de maan. De „maanspin", het toe stel waarmee twee astronauten op de maan zullen neerkomen, landt op zondag 20 juli om 19.22 uur Ne derlandse tijd. Pas tien uur later zullen de as tronauten, Edwin Aldrin is de twee de man in de spin (L.E.M.), de maanlander verlaten. Aldrin daalt 27 minuten later dan Armstrong de negen treden van de ladder van de L.E.M. af om zich bij Armstrong te voegen op de bruingrijze bodem van de Zee der Stilte (zie kaartje nr. 5). De tijd tussen de landing en het openen van het luik wordt als volgt doorgebracht: ongeveer een half uur lang ontbijten de twee ruimtevaar ders, daarna rusten zij ongeveer vier uur, vervolgens gaan zij na of de L.E.M. nog geheel voldoet aan de voorwaarden voor opstijging en tenslotte eten zij hun middagmaal. Van het maanoppervlak zullen de mannen ongeveer 22 kilo grondmon sters verzamelen om mee te nemen naar de aarde. Zij zullen foto's ne men en instrumenten op de maan plaatsen. Dat zijn een laser-refiec- tor en instrumenten voor het me ten van bodemschokken. Met de la ser-reflector wil men de afstand van de aarde tot de maan met tot dusver ongekende precisie vaststellen. Om 7.42 uur gaat de bemanning weer aan boord van de L.E.M. en sluit het luik. Te 17.00 uur Ned. tijd start de L.E.M. van het maanoppervlak om zich weer naar de stuurcabine van de Apollo-11 te begeven, die op 112 km hoogte rond de maan cir kelt. Armstrong en Aldrin voegen zich weer bij Michael Collins en zullen na een vlucht van acht dagen op 24 juli te 17.52 uur Ned. tijd in de Stille Oceaan landen. Zij zijn dan 195 uur en 20 minuten weg ge- weest. In het kort is het tijdschema als volgt: (Ned. tijd): WOENSDAG 16 juli: 14.32 lan cering van toren 39-a op Kaap Ken nedy; 17.16 Apollo-11 gaat op weg naar de maan. DONDERDAG 17 juli: eventueel koerscorrecties. VRIJDAG 18 juli: 22.40 beman ning kruipt in de „L.E.M." om de werking daarvan te controleren. ZATERDAG 19 juli: 00.04 Arm strong en Aldrin terug in de stuur cabine; 18.27 Apollo-11 in baan om de maan. ZONDAG 20 juli: 16.50 Armstrong en Aldrin in de L.E.M. beginnen aan de afdaling; 19.22 landing op de maan. Maandag 21 juli: 05.22 Arm strong betreedt maanoppervlak, la ter gevolgd door Aldrin; 06.02 grondmonsters verzamelen 07.42 terug aan boord L.E.M., sluiten van luik. Maaltijd. Laatste controle; 17.00 opstijgen van de maan; 20.32 vastkoppelen aan stuurca bine; 21.32 bemanning weer sa men; 22.32 lege L.E.M. wordt afgestoten. DINSDAG 22 juli: 02.00 Apol lo-11 begint aan terugreis naar de aarde. Eventuele koerscorrectie. WOENSDAG 23 juli: mogelijk koerscorrectie. DONDERDAG 24 juli: 17.52 lan ding in de Stille Oceaan. EDWIN ALDRIN NEIL ARMSTRONG MICHAEL COLLINS (Van onze parlementaire redactie) WILLEMSTAD/DEN HAAG - Terwijl de Tweede Ka mer gisteren de gebeurtenissen op Curacao besprak, kondigde premier C. Kroon van de Nederlandse Antil len nieuwe verkiezingen aan. H(j werd hiertoe gedwongen door een motie tot ontbinding van de Staten van de Nederlandse Antillen, die gisteren tijdens de Staten vergadering werd ingediend en aangenomen. Verwacht wordt dat het ontbindingsbesluit vandaag of morgen tegemoet kan worden gezien. De nieuwe verkiezingen zullen zo snel mogelijk worden uitgeschre ven. De motie was ingediend door de fractie van de Democratische Partij, die samen met de Patriottische Partij Aruba een coalitie vormt. Het regerings beleid van de afgelopen jaren, dat gesteund wordt door de coalitie zo stond in de motie moet onderworpen worden aan het oordeel van het volk. Ook de oppositie (Nationale Volkspartij) had een motie ingediend, waarin werd aangedrongen nieuwe verkiezingen uit te schrijven, „om de mogelijk heid te scheppen tot een nationale inbreng". Alleen sociale verbeteringen kun nen de rust op Curacao terugbren gen. Er zijn nog te veel sociale te genstellingen. Nederland moet daar om zijn ontwikkelingshulp naar de Nederlandse Antillen vooral richten op deze sociale verbeteringen. Een overgrote meerderheid was bet in de Tweede Kamer gisteravond eens dat de Antillen alleen op deze I manier geholpen kan worden. Een pjlan voor de snelle wederopbouw van de verwoestingen moet daarom gepaard gaan met een sociaal recon structieplan, zoals de socialistische woordvoerder, drs. G. Nederhorst, dit gistermiddag tijdens de debatten over de onlusten van de laatste da gen op Curagao omschreef. Hij kreeg hiermee de steun van de meeste frac ties en later op de dag onderschreef ook minister Bakker, vice-premier voor de Antillen en Suriname, dit standpunt. De regering zal zo spoe dig mogelijk met nadere voorstellen over extrahulp komen, had de mi- 1 nister al eerder op de dag gezegd. De Tweede Kamer heeft zich gis- I erenlangdurig beziggehouden met 1 wat zich eind vorige week op Cura- t Sao en speciaal in Willemstad voorge daan heeft. Daarbij kwam vooral naar voren dat het gebrekkig func- roberen van de vakbonden in de An- ffS? ™or de toekomst een gevaar I S Daarom moeten deze vakbon- /ii.aldiis de kamer, geholpen wor- n!"1 sociale functie beter te kun- i,AV6rvu"el1, ®°k moet nagegaan rden wat het grote bedrijfsleven I moet doen. Want de kamer I k °°k dit grote bedrijfsle- mede schuld heeft aan gebrekki- eilA e voorzieningen op het eon f„an ?an onrust, die juist bij vaa.f szlns t°enemen van de wel- prohloom°'ter wordt- »Het grootste hoe deze toene- den" yvaai"t verdeeld moet wor- I n aldus de liberaal Vonhoff. ie raj?!5051'15 droog er echter bij I lief te !?ng st op aan een ioitia- Konmkrh^etntt0\wi-'ziging van het roepenIr Lk?statuut tot het bijeen- n een rondetafelconferen- ADVERTENTIE) Lederen Spencerpakjes 'n olie maten en vele kléuren I. "•o. 99,50 ime sortering Suede- en Nappa- e s, jasjes en overgooiers. Lanlf SUec'? 'asies v-a- 99, Se suede mantels v.a. 149, ti L b u p c v BREDA T#l-04250-31 Aon t .Elnd,traat 1 4 20 Tel. 01600-31086 den bosch 17 04100.39125 tie van de drie regeringen om hier over overleg te plegen. Het bestaande statuut houdt, aldus i de oppositiepartijen, het gevaar in dat Nederland in allerlei conflicten betrokken kan worden in het Cara- ibische gebied. Juist daarom moet het noodzakelijk op de helling gezet worden. De regeringspartijen meen den echter dat men juist op dit ogen blik geen onzekerheden mag schep pen. Het aan hun lot overlaten van Suriname en de Antillen op dit mo ment betekent in feite een vacuüm, aldus de KVP-fractievoorzitter Schmelzer. Daarmee waren de CHU en de AR het volledig eens. „Het terugtrekken van Nederland uit het statuut nu zou betekenen dat wellicht anderen de zelfstandigheid van beide rijksdelen ongedaan zouden maken", aldus de heer Mellema van de CHU. De P.v.d.A. diende hierover een motie in en zegde verder toe even- tueeel met een motie te komen voor het bijeenroepen van het konink- rijksparlement. Bovendi enzou de so cialist Nederhorst met een motie ko men wanneer minister Bakker geen voldoende zekerheid zou geven dat de aflossingstroepen zo snel moge lijk teruggeroepen zouden worden. De CPN ging nog verder met een motie die van de regering zonder meer eiste dat alle troepen onver wijld teruggeroepen zouden moeten worden. Een motie van D'66 was wat voor zichtiger. Mr. Hans van Mierlo en zijn fractieleden drongen er in dit verband bij de regering op aan met kracht te streven naar een zodanige wijziging van het koninkrijksstatuut dat het inzetten van troepen in de toekomst mogelijk zou zijn. o KREFELD (Duitsland)Een bot sing tussen een bus en een treinstel kostte gisteren zes mensen het le ven en bezorgde 30 anderen verwon dingen. Door de botsing ontstond een grote ravage. BONN (Rtr.) Leiders van de twee Westduitse coalitiepartijen, de CDU en de SPD, hebben gisteren de regering geadviseerd de ambassade in Phnom Penh te sluiten. Dit als ant woord op erkenning van de DDR door Cambodja. (Van een onzer verslaggevers) HULST De vierde op 13 mei in Frankrijk gearresteerde man die waarschijnlijk in de nacht van eerste op de tweede paasdag in het wa renhuis Wilking te Hulst heeft inge broken is de beruchte Zeeuwsch-Vla ming Willy V. Hij kreeg o.a. naam door zich in het verleden voor te doen als medi cus in het Antwerpse ziekenhuis Stui- venberg, als geestelijke, als smokke laar en hij was betrokken bij meer dere grote oplichtingszaken. (Van onze correspondent) AMSTERDAM Als enige le vensverzekeringsmaatschappij in ons land heeft Abbey Leven Neder land n.v. besloten in te gaan op de suggestie van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, dr. R. Kruisinga, om niet-rokers 'n korting te verlenen op de premies voor hun levensverzekering. De fir ma is de eerste van de meer dan 60 levensverzekeringsmaatschappij en in ons land, die positief op de oproep van de bewindsman heeft gereageerd. Zij heeft met ingang van gisteren een reductie geïntro duceerd op de premie voor alle mannelijke kandidaat-verzekerden tussen de 23 en 50 jaar, die nooit of tenminste de laatste drie jaren niet hebben gerookt. Daarmee wordt volgens het bedrijf een onrecht glad gestreken: de niet-roker en dus ook de ex-roker wordt niet langer be last met de mede-financiering van de verhoogde ziekte- en sterfte- risico's, veroorzaakt door de rokers. Verwacht wordt, dat de regeling niet alle enandere maatschappijen zal dwingen tot de bepaling van een nieuw standpunt, maar ook, dat zij een extra-stimulans zal blij ken te zijn om met het roken op te houden. Volgens opgemaakte statistieken overlijden thans in ons land drie van elke tien rokers op een leeftijd die volgens recente Amerikaanse berekeningen gemiddeld bijna drie tot ruim acht jaar lager ligt dan die van niet-rokers., en wel aan ziekten, die tengevolge van roken kunnen optreden. In ons land ster ven iedere dag dertig personen aan de gevolgen van roken, aldus long- kankerdeskundige dr. L. Meinsma tijdens de introductie van de korting gistermiddag in Amsterdam. Hij maakte de laatste gegevens bekend. Vorig jaar overleden 4886 Neder-" landse mannen en vrouwen aan longkanker: 246 ofwel vijf procent meer dan in 1967. Dokter Meinsma verwacht, dat het percentage man nelijke slachtoffers van longkanker langzaam zal gaan zakken, maar dat het bij de vrouwen sterk zal gaan stijgen. Hij noemde het besluit van Abbey Leven n.v. om niet-rokers korting te geven, psychologisch en pedago gisch waardevol. Per 10.000 gulden verzekerd kapitaal wordt de premie voor 40-jarigen 9,70 gulden per jaar goedkoper, (eerst 321,30 nu 311,60). Het bedrag varieert per leeftijd. Het percentage niet-rokers bij Abbey Leven bleek na een onderzoek 23 procent te bedragen. „Mocht het zo zijn", aldus de directeur van de fir ma, mr. Hans Rozelaar, „dat vet eten bewijsbaar de levenskansen vermindert, dan zullen wjj niet af wijzend staan tegenover een pre mieverlaging voor verzekerden, die mager eten". G.S. van Zeeland willen snel meer veiligheid op het kruis punt St.-Annapolder in Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen. Pagina 3. Vliegen is niet langer een bezig heid voor de rijkaards onder ons. Zie onze serie „Vrije Tijd" op pagina 7. De Eerste Kamer toont zich mild tegenover minister De Block. Pagina 9. Er heerst onrust in de Belgische krantenwereld. Pagina 11. Een werkweek van Teater Terzij de beschreven op pagina 13. DEN HAAG (ANP) Verwacht vordt, dat door reorganisatiemaat- .egelen tachtig personeelsleden van ie n.v. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramwegmaatschappij (HTM) moet afvloeien. Tot de reorganisatiemaat regelen werd door de directie beslo ten in overleg met de vakorganisa ties en met goedkeuring van de raad van beheer, aldus de HTM. Verwacht wordt, datde afvloeüng geheel op vrijwillige basis zal kunnen geschie den. HARMEL (Van onze Brusselse correspondent) BRUSSEL De Beligische minister van buitenlandse zaken Harmei heeft gisteren bij zijn Italiaanse collega aangedrongen op een grondig gerechtelijk onderzoek in de zaak-Merckx. Dat was gisteren beslist het hoogtepunt in een schandaal, dat in België een nationale zaak begint te worden. Ook de liberale senaatsfractie zal in de Belgische senaat vragen stellen over het incident. Het nieuws haalde gisteren de voor pagina van alle Belgische kranten, en in de meeste bladen werden er commentaren aan gewijd. Algemene strekking: Wij geloven er niets van. Bepaalde bladen sug gereerden zelfs, dat Merckx het regelrechte slachtoffer is gewor den van een samenzwering, dat een bandietenbende wat in zijn bidon had gemengd, dat de mafia er tus sen zou zitten. Een meer ernstig commentaar m het nieuwsblad „Sportwereld", laat echter doorschemeren, dat doping niet uitgesloten is, maar dat Merckx in ieder geval de gunst van de twij fel zal moeten krijgen omdat hij reeds zoveel malen onderzocht was, en men nooit tevoren iets tegen hem heeft kunn enontdekken. Meckx was gisteren nog in Mi laan. Het is duidelijk, dat hij af wacht hoe de publieke opinie in België uiteindelijk zal reageren. Zullen zijn supporters hem blijven steunen, of laten ze hem na dit schandaal vallen Te oordelen naar de eerste reacties mag Merckx voorshands zeker zijn van de trouw van zijn supporters. De voorzitter van de Belgische wielrijdersbond, Moyson, is intussen bezig met een andere operatie: Merckx in de Tour de France te helpen. Achter de schermen wordt hard gewerkt om Merckx' schorsing te beperken tot Italië. Moyson reis de daarmo gisteren naar Milaan. Men hoopt het meeste op de ont dekking van een procedurefout, waardoor een internationale schor sing zou kunnen worden verme den en Merckx op 28 juni zou kun nen starten in Roubaix. De stappen ondernomen door minister van bui tenlandse zaken Harmei moeten zo worden geïnterpreteerd. Harmels collega, minister van 'Nederlandse cultuur Van Mechelen, betuigde Merckx in een telegram zijn deel neming en verzekerde de renner de zaak grondig te zullen onder zoeken. Hij nam trouwens al contact op met de heer Rodoni, voorzitter van de Italiaanse wielerbond en met Torriani, organisator van de Giro, om nadere uitleg te verkrijgen over de schorsing. (Zie verder sportpagina) DE AMERIKAANSE regering heeft besloten naast de gewone jaarlijkse contributie 10 miljoen dollar extra subsidie te verlenen aan het Interna tional Agency for Research on Can cer te Lyon, een onafhankelijke in stelling waarin negen landen sinds de oprichting in 1966 deelnemen aan kankeronderzoek. (ADVERTENTIES)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1