DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Premier de Jong over „Indonesië Pompidou thans vrijwel zeker van verkiezing DE STEM Merckx waarschijnlijk niet in Tour de France Uw matros KAMER VREEST GEVOLGEN STATUUT Leger als geheel was correct Mariniers controleren COMMUNISTEN STEMMEN NIET "andaag in Kind verdronken Russen dit jaar ook naar maan? BELG UIT KOERS NA DOPINGFOUT dinsdag 3 juni 1969 weerbericht Bewolking Commentaar Indonesië (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De Nederlandse krijgsmacht heeft zich tussen 1945-1950 in Indonesië als geheel correct gedragen. Toch hebben zich ernstige ontsporingen voorgedaan, die de regering zeer betreurt. Jongens ontsnapt Krijgsraden Hachelijk Positief HET NATIONALE KWALITEITSMERK VAN WARME BAKKERS Kwestie Curasao Tixier Adviezen Blokken ]09e jaargang no. 26135 EDITIE voor zeeland j Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx i HoofdredacteurL. Leijendekker HoofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 Te|efoon 22341. Postgiro 1114111 Veel bewolking met hier en daar een buitje. Veranderlijke wind tus sen west en zuid. Zelfde tempera ren als gisteren. KANTOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 REGERING BETREURT ERNSTIGE ONTSPORINGEN Wat de nota aan de Tweede Ka mer over de excessen in Indo nesië zegt, geeft bepaald geen re den tot de geruststellende constate ring, dat het allemaal wel is meege vallen. Integendeel. Wat daarginds is gebeurd kan alleen maar aanlei ding zijn tot een navrant gewetens onderzoek en tot de erkenning dat in elke soortgelijke situatie mense lijke drijfveren gaan meespreken, waarvan men in de eigen, door wet ten en regels beveiligde samenle ving, het bestaan zelfs niet wenst te erkennen. En ook dat is weer geen excuus. Want voor genoemde situatie die men dan plechtig „uitzonderingssi tuatie" noemt is men zelf mede verantwoordelijk. De premier schrijft dat het oor delen achteraf een hachelijke zaak is. Vele omstandigheden van toen worden nu totaal anders bekeken. De Indonesische verzetsbeweging werd door velen beschouwd als een beweging die met de Japanners col laboreerde. Velen meenden, hetzij oprecht, hetzij gedreven door paternalistische opvattingen, hetzij aangezet door louter kolonialistische en zakelijke motieven, dat het Indonesische volk beschermd moest worden tegen de collaborateurs of tegen „de chaos waarin dit voor zelfstandigheid nog niet rijpe volk" na de ontvoogding zou vervallen. Dat waren meningen van toen die ook de soldaat hebben beïn vloed. Anderzijds echter bestond er een felle oppositie in Nederland die de dekolonisatie eiste. Zo fel dat de eenheid in net land ver te zoeken was. In Indië werd deze oppositie ten onrechte door veel soldaten ge zien als een dolksteek in de rug. Ook de tweespalt in het Nederland se volk beïnvloedde dus de mili tair die het zonder dit alles vaak al ellendig genoeg had. Vandaar dat de premier het moei lijk vindt achteraf te oordelen. Toch vragen wij ons af of de kwestie van de politieke verantwoordelijkheid tiet gesteld moet worden, zowel om recht te doen aan de geschiedenis els aan de militairen die onder deze politieke verantwoordelijkheid te rechtkwamen in een situatie waarin excessen onvermijdelijk werden. Naar onze mening is de Tweede Kamer de plaats waar deze proble matiek aan de orde dient te worden gesteld evenals het ons inziens de plaats is waar de argumenten con- tra en pro een vervolging openlijk sn nader aangescherpt dienen t e worden. Dat het allemaal al zo lang gele- den is» kan daarbij niet als een scherp argument gelden. Die ontsporingen waren, gezien de omstandigheden, helaas niet te vermijden. Onder de ruim 200.000 Nederlandse militairen, die in deze vier jaren in Indonesië gediend hebben, bevondlen zich personen, die om welke reden of oorzaak ook hun houding niet wisten te bepalen. Men zou zich met de inzichten van deze tijd kunnen afvragen of de autoriteiten toen niet te veel een beroep gedaan hebben op „ver zachtende omstandigheden". Maar uit de archiefstukken blijkt abso luut niet, dat de autoriteiten de ontsporingen stilzwijgend toegelaten of verborgen gehouden hebben. Dit schrijft minister-president P. J. S. de Jong in een nota van 250 pa gina's aan de Tweede Kamer. Deze nota werd in maart toegezegd, nadat achtereenvolgens in de Volks krant en in de VARA-televisierubriek „Achter het Nieuws" een aantal ont hullingen werden gedaan over ern stige ontsporingen van Nederlandse militairen in Indonesië van 1945 tot eind 1949. (Van onze correspondent) ri^B55^ EITDAM Uit de rijksin- T i, l i?8 v?or. i°nSens (het vroegere 7,.10tcl) in Amsterdam zijn drie vl,,lT«rden van 17 en 18 jaar ont man. Het drietal ontsnapte 's nachts md i J^terzijde van het gebouw tI ,!p van enkele lakens die J aan elkaar hadden geknoopt. Premier De Jong ontkent de be schuldigingen, dat de toenmalige re geringen, Staten-Generaal, militaire en burgergezagsdragers dit alles heb ben laten rusten. „Het bijeengebrach te materiaal laat er geen twijfel over bestaan, dat men zich reeds in de jaren 1946-1950 in Nederland en In donesië ervan bewust was dat zich gevallen van wangedrag voordeden. Daartegen werd ook opgekomen". Uit de nota blijkt dat de krijgsra den in Indonesië duizenden militair- strafbare feiten behandeld hebben. Daaruit resulteerden soms forse ge vangenisstraffen. Maar ook werden vele zaken zonder meer afgesloten: vanwege verzachtende omstandighe den, omdat de schuld niet aantoon baar was, of omdat de verantwoorde lijke militairen niet achterhaald kon den worden. Dikwijls ook dekten de lagere com mandanten him schuldige militairen en in vele andere gevallen kwam de tijd te hulp. Na 1949 zijn namelijk praktisch alle vervolgingszaken zonder meer ge sloten: deels door de toen afgekon digde amnestie, deels door onderling afspraken bij de Indonesisch-Neder- landse onderhandelingen in 1949. nesische leiders als collaborateurs met de Japanse bezetters en maakte men zich grote zorgen over de vele Nederlandse geïnterneerden. Anderzijds was er een grote stro ming ook in Nederland, die de onaf hankelijkheid van Indonesië zo snel mogelijk tot stand wilde brengen. Met deze geestelijke en mentale be lasting werden de Nederlandse mili tairen naar Indonesië gestuurd. „Voor velen was het een beginsel dat Nederland in Indonesië een taak te vervullen had, waaraan het zich niet kon onttrekken en die het zon der gebruik te maken van militaire middelen niet zou kunnen ten uit voer brengen", aldus de minister president. Hij besluit zijn nota aan de Tweede Kamer: „Tegenover de negatieve fei ten staat naar algemeen bekend is een overdaad aan positief materiaal, dat niet verzameld is, maar dat be trekking heeft op daden van zorg zaamheid en opofferingsgezindheid voor de Indonesische bevolking". Een historisch onderzoek naar het militair en politiek gedrag in deze periode, „dat een meer evenwichtiger beeld zal geven" is daarom reeds op gedragen aan de Utrechtse hoogleraar professor dr. S. L. van der Wal. (Meer over de inhoud van de nota op pagina 7) (ADVERTENTIES) Oordelen achteraf is voor minister president De Jong een zeer hachelij ke kwestie. Hij schrijft hierover: „Wil men komen tot beter inzicht in de veelzins beklemmende vragen, die het verschijnsel van de door Neder landse militairen gepleegde excessen oproept, dan zal men moeten trach ten zich rekenschap te geven van de omstandigheden en de omgeving waarin zij zich geplaatst zagen voor het volbrengen van een taak, die zij vrijwillig of als dienstplichtigen veel al met goede wil hadden aanvaard". Het grote verschil van politieke op vattingen over Indonesië tijdens en na de Tweede Wereldoorlog is hierbij van overwegend belang. Enerzijds beschouwde men de Indo- OLGA Van Riels.oprolbare aluminium zonneschermen Goedkoper dan elk ander mate riaal. Bel nu 04251-410 of schrijf VAN RIELS ALUMINIUM, Drie- hoenenweg 1, Berkel Enschot. Deze ,evert oofc. a)um_ dubbele ramen, hoogste fcwal., prijs v.a. f 80,- per m2, gratis geïnstalleerd. Alum, dubbel wandige onbrandbare geïsoleerde bungalows, zomer- huisjes,garages, 30% goedkoper dan steen» geen prefab I Oprolbare alum, horren In alle maten, prijs b.v. 80x120 cm f 70,-. Alum, jalouzleramen. deuren, deurluifels, wind- V brekers (Van onze Par(jse correspondent) PARIJS In het komende duel op 15 juni zal Pompidou zijn tegenstander Poher niet meer kunnen verwijten dat h(j naar het Elysée rijdt op communistische benzine. Het bestuur van de communistische partij heeft na melijk besloten de kiezers vna Jacques Duclos op te wekken bij de tweede ronde noch voor Pom pidou, noch voor Poher te stem men, maar zich van stemming te onthouden. Nederlandse mariniers controleren hier de bagage van enkele dames, die op weg zijn naar het winkel centrum van Willemstad. Er is een passencontrole ingesteld voor alle verkeer dat de binnenstad in gaat. De B.B. in Zeeuwsch-Vlaanderen heeft een ontwerpregeling sa mengesteld om materiaal be schikbaar te stellen voor ram pen in vredestijd. Pagina 5. Gegevens uit opiniepeilingen onder priesters zijn de stof voor de komende bisschoppenconfe rentie in Chur. Pagina 9. DE NASA heeft voorlopig) plannen voor tien maanlandin gen. Pagina 11. Ook Goes gaat stereo uitzenden, met ingang van vandaag. Zie pagina 15. In onze suiker zitten twee duur- makers, de accijns en de BTW. Pagina 17. NIJMEGEN (ANP) In de Nij meegse nieuwbouwwijk Neerbosch- oost is gisteren het 2 1/2 jaar oude jongetje Robby Latten verdronken. Het kind is vermoedelijk onder de afrastering doorgekropen, die langs het afwateringskanaal is aangebracht. TOKIO (Rtr.) Ruimtevaarder Alexei Leonov, die in 1965 als eerste man ter aarde een ruimtevlucht-uit- stapje maakte, heeft volgens een groep Japanse verslaggevers gezegd dat de Sovjet-Unie van plan is, tegen het einde van dit jaar of begin vol gend jaar een man op de maan te doen landen. Dat zou dan gebeuren vanaf een ruimtestation in een baan om de aarde, dat eerst zou worden opge bouwd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een deel van de Tweede Kamer zal vanmiddag tij dens de debatten over de gebeurte nissen op Curacao de regering na drukkelijk verzoeken het koninkrijks statuut te herzien. De fracties van D'66 en van de P.P.R. komen hier voor zeer waarschijnlijk met een mo tie. De socialistische fractie over weegt bovendien een motie tegen het zenden van de 300 mariniers van Ne derland naar de Nederlandse Antil len, die de mariniers aldaar zouden moeten aflossen. Minister-president De Jong, die volgens het koninkrijks statuut ook minister-president van het konink rijk is, wilde gisteren geen oordeel uitspreken over de achtergronden van de gebeurtenissen in Willemstad op Curacao. Wel wees hij eTop, dat Nederland een en ander beschouwt als een binnenlandse aangelegenheid van de Nederlandse Antillen zelf. „De 300 mariniers zijn op verzoek van de Antillaanse regering overge bracht ter aflossing van de mariniers aldaar. Zij mogen alleen gebruikt worden voor politiediensten. Moch ten zij in Willemstad andere opdrach ten krijgen, dan waarvoor zij ge vraagd zijn dan worden de mariniers terug geroepen", aldus de minister president. Hij stelde vast dat de ma riniers beschikbaar gesteld zijn vol gens de bepalingen in het Konink rijks statuut. Hem werd gistermiddag voorgehouden dat dit ernstige conse quenties kan hebben wanneer een regering de Nederlandse militairen voor eigen doeleinden zou willen ge bruiken. Deze overweging zal vandaag bij de debatten in de Tweede Kamer een grote rol spelen. Gezien de ontwik kelingen in geheel Zuid-Amerika vreest een aantal politici dat Neder land door de statuutbepalingen in ernstige conflicten betrokken kan worden door de in Suriname en de Nederlandse militairen. In hoeverre dit parool zal worden opgevolgd moet men afwachten, maar men mag aannemen dat het door de overgrote meerderheid van de com munistische kiezers zal worden uit gevoerd. Poher zal het dus hoofdzakelijk moeten hebben van zijn eigen cen trum-aanhangers en van de steun die de linkse, niet-communistische par tijen hem willen geven. Tot laatstgenoemde behoort de nieuwe Franse socialistische party, die haar 5.06 proeent of 1.130.050 kie zers heeft aanbevolen bij de tweede ronde voor Poher te stemmen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Rocard voor de socialistische splin terpartij met 3.65 procent en 815.512 stemmen dat voorbeeld volgen. In de vergadering van het socialistische partijbestuur was de vroegere partij secretaris Guy Mollet niet aanwezig. Wat andermaal de verdeeldheid bij de socialisten naar buiten demon streert. Tegenover deze winst voor Poher, hoe gering ook, staat het verlies van de uiterst rechtse advocaat Tixier de Vignancour, die in het kiezerskorps kan rekenen op ongeveer 5 procent. Tixier is namelijk overgelopen naar het kamp van Pompidou. Hetzelfde deed de schertskandidaat Ducatel met 1.27 procent of 285.736 stemmen. In een persconferentie noemde hij Pompidou een immens grote figuur en hij besloot met de brallende uit roep: „Leve Frankrijk, leve de repu bliek, leve het individu, leve de mensheid." Daarbij verdwijnt deze figuur, die de rol van hofnar heeft gespeeld, van het politieke toneel. Tot dusver heeft Poher alle advie zen om zich uit de wedstrijd terug te trekken van de hand gewezen. De con- servatief-liberaal Giscard d'Estaing stuurde maandag een delegatie naar Poher om hem tot staken van de strijd te bewegen, maar Poher wei gerde de twee afgezanten van Gis card te ontvangen. De bedoeling van al deze pogin gen om Poher te bewegen zich terug te trekken is duidelijk. Houdt Poher er mee op, dan wordt het hij de tweede ronde een duel tussen Pompidou en Jacques Duclos. En zouden alle aanhangers van De Gaulle gelijk krijgen met hun voor spelling dat Frankrijk verdeeld zou worden in twee blokken: het gaullis tische en het communistische. Alle tussenpartijen, ook het cen trum, zouden in dat geval plat wor den gewalst en verdwijnen. Op die manier wil Poher zijn schip niet laten torpederen. Als hij het verliest en daar ziet het naar uit wil hij het verliezen met ere. Om het van Pom pidou te winnen moet hij zeer veel inhalen. Want Pompidou kreeg zon dag 44.14 procent en 9.858.824 stem men tegen Poher 23.38 procent en 5.221.022 stemmen. Op het resultaat van zondag rea geerde de beurs gunstig. De Franse aandelen hielden zich goed en het goud daalde. (Van onze sportredactie) SAVONA Eddy Merckx, zal hoogstwaarschijnliji niet kunnen starten in de Ronde van Frankrijk, dk op de 27e van deze maand van start gaat. De Be); werd gistermorgen voor de start van de zeventiend etappe in de Ronde van Italië, terwijl hij de leidin' had in het algemeen klassement, van verdere deelna me uitgesloten, omdat bij de dopingcontrole na de ri van zondag sporen van stimulerende middelen in zijt urine werden gevonden. Ook de contra-expertise - door Merckx direct aangevraagd heeft uitgeweze- dat de uitslag van de controle juist was. De deelname van de oud-wereldkampioen aan di Tour de France is hiermee op uiterst losse schroever komen te staan. Felice Gimondi, gisteren voor de start plotseling leider in het alge meen klassement, weigerde de roze leiderstrui aan te trekken. Gimondi: „Zelfs als ik na het wegvallen van Eddy Merckx deze Ronde van Italië zou winnen, dan zou dat een zege zonder betekenis zijn. Immers, Merckx kan zich niet meer verdedi gen".

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1