illemstad in lichterlaaie breda DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND EE STEM OPKOMSTVAN DE AARDE Burgemeester maakt eind aan vechtpartij flandria KAMER-FRACTIE P.v.d.A. STELT VERTROUWENSKWESTI1 MEERDERHEID S.E.R. HAARWERK Fandaag in Eerste haring voor f L75 advocaatbowls JAMIN In conflict met Nieuw-Links over Maagdenhuis: GEEN CONTACT BLOEDPLASMA Ontslagen arbeider verwondt collega's VERKIEZINGEN OP TELEVISIE Verstekelingen (11) op Britse tanker Twee Utrechtse studenten met roeiboot in veertien dagen Noordzee over De paus naar Duitsland (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De Sociaal-Economisclie Raad (SER) is van mening, dat de eerste maanden van 1969 een grotere prijsstijging te zien heeft gege ven, dan werd verwacht. Afg ewezen Zwaar verkeer van autobanen verbannen LEER IS „IN" 9e jaargang piTlE VOOR eland no. 26133 MurDr. W. A. J. M. Harkx EfdredacteurL. Leijendekker ffdkantoorBreda, Reigerstr. 16 loon 22341Postgiro 1114111 zaterdag 31 mei 1969 WEERBERICHT Enkele buien Wisselende bewolking met kans op enkele buien. Zwakke tot matige wind, toenemend tot krachtig. Wei nig verandering in temperatuur. j^ËN, ROOSENDAAL, MOl LNSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751, VAN DER LOUW (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De pinksterbrief van Nieuw-Links over de bezetting van het Amsterdamse Maagdenhuis en de verklaring hierbij van de so cialistische Tweede-Kamerfractie krijgt binnen de Partij van de Ar beid ernstige gevolgen. De kamerfractie wil een duidelij ke uitspraak van het partijbestuur en de positie van vice-voorzitter van André van der Louw is aan het wankelen. Nieuw Links heeft in zijn pink sterbrief over het Maagdenhuis de Tweede-Kamerfractie van de PvdA in discrediet gebracht, meent deze fractie. Partijvoorzitter dr. A. Vondeling heeft deze week weliswaar getracht het conflict te sussen, maar deson danks wil de fractie in het partij bestuur nadrukkelijk de vertrou wenskwestie stellen. Zij meent namelijk dat haar ver trouwen in het optreden van Nieuw Links ernstig aangetast is en dat de ze groep de opvattingen van de fractie over de democratisering van het wetenschappelijk onderwijs al of niet bewust verkeerd weergege ven heeft. Mocht de kamerfractie niet voldoende steun krijgen in het partijbestuur dan dreigen zeer ern stige verwikkelingen. De fractie staat hierin eenstem mig achter fractievoorzitter drs. J. den Uyl, ook de kamerleden die verwant zijn, of behoren tot de groep Nieuw Links. Krijgt de fractie dit vertrouwen wel, dan wankelt de positie van vice-voorzitter André van der Louw opnieuw en ook die van hei partij-bestuurslid Han Lammers. Zij hebben de brief van Nieuw Links over het Maagdenhuis welis waar niet ondertekend, maar steu nen de groep tegen de Tweede-Ka merfractie. Het partijbestuur is gisteren ai bijeen gekomen en zal zonodig in de komende dagen blijven vergade ren om een oplossing te vinden in dit ernstig partij-conflict, dat steeds meer verwikkelingen gaat oproepen (ZIE OOK PAGINA 9) VONDELING NLUSTEN OP CURACAO (Van onze redactie buitenland) WILLEMSTAD/CURASAO „De gewapende maclii doet op het ogenblikDit was de laatste, afgebroken zin van lei laatste AlVP-bericht uit Willemstad, de hoofdstad van het bootste eiland van de Nederlandse Antillen, waar hevige on- listen zijn losgebroken. ien staking bij Werkspoor Caribbean groeide uit tot een algehele Itakiug op het hele eiland. Auto's werden in brand gestoken, winkels fceplunderd, terwijl grote groepen arbeiders optrekken naar het fort Amsterdam, waar de regering zetelt. Volgens de laatste (verwarde) berichten uit Willemstad is het zo goed ■Is zeker, dat liet hele winkelcentrum van de Curacaose hoofdstad zal af panden. De Madurostraat en de Heerenstraat zijn bijna geheel door brand i plunderingen verwoest. i De Antilliaanse regering heeft de Nederlandse regering toestemming ge vraagd om mariniers in te mogen zet ten om te verhinderen dat de stakers de haven Amsterdam kunnen berei ken, waar de ambtswoning van de gouverneur staat. De regering heeft die toestemming intussen verleend. Dp het eiland zijn enige honderden Nederlandse mariniers gelegerd, ter- vijl er in de haven een bevoorradings- ciiip en een onderzeeboot van de Koninklijke Marine liggen. Door het uitvallen van de telefoon verbindingen zijn de berichten over de onrust op het Caribische eiland zeer schaars. Alleen de regering heeft nog mogelijkheden om te telefoneren met het eiland. Koninginnebrug-ellende in Mid- I delburg behoort tot het verle- I <bn. Pagina 3. Bemannen, die vanochtend zo vroeg op pad gingen, waren de eerste hengelaars van het nieu- i we seizoen. Pagina 5. II Ernstige onlusten tussen studen- I,en cn politie in veel Zuidameri- i kaanse landen. Pagina 9. I Be Kleine Stem en de duivenru- II briek op pagina 15. Ex-voetballer Willy Dullens: I .Misschien word ik wel invali- ■k Sportpagina. Op 6 juni 1944, D-day, vond de i grootste militaire operatie uit de «geschiedenis plaats. Ook Neder landse oorlogsbodems namen er aandeel. Pagina 23. 20-WIJBob Dylan blijft, ook na z'in nieuwste l.p., een groot mysterie. Pagina 29. 1 Het wonder van hef leven: ethiek heeft prioriteit boven de techniek. pagina 19. Be roman „Z": een literaire aan klacht tegen de beknotting van e democratische verworvenhe den in Griekenland Pagina 21 I borgen kan blijken of er nog angstelling bestaat voor het amateurtoneel. Mensen en Mu- Zen' Pagina 17. .ADVERTENTIE) Tergaf "Nenmön.t^rs u<* een ruime sortering Mantelpakjescostu'mës. v.a. j 98/ iaponnen Y.a. ƒ.29;— 'HISJ. BREDA I*l'. 04250 cm E.'ndstraat 14 V.4250.31620 Tel, 0.1.600-31086 DEN BOSCH SCHAPENmar.kt 17 'e'- 04100-39125 De redacteur van het Algemeen Ne derlands Persbureau moest in allerijl zijn kantoor verlaten. Zijn laatste mel ding was dat er in de stad grote branden woedden en dat ook zijn ei gen bureau gevaar liep. De Landsradiodienst van Suriname en zendamateurs daar kregen ook geen contact meer met Willemstad. Waarnemers concludeerden daaruit dat de energievoorziening op het eiland uitgevallen moest zijn. De toren van de luchthaven „Zanderij" bij Paramaribo had nog wel contact met de verkeersleiding van het vlieg veld „Hato" te Willemstad. Maar „Hato" weigerde inlichtingen te geven over de toestand, op grond van be palingen dat slechts gegevens over de luchtvaart mogen worden uitge wisseld. Het Surinaamse Rode Kruis heeft een verzoek gekregen uit Curasao om bloedplasma. Een van de eerste ge wonden was de vakbondsleider Wil son (Papa) Godet, voorzitter van de Antilliaanse Havenunie die ernstig gewond raakte door een schot uit een revolver. De staking begon bij Werkspoor Ca ribbean en breidde zich sterk uit, toen de arbeiders van de grote Shell-raf- finaderij uit solidariteit gingen mee staken. De stakers begonnen een mars van de Sheli naar Willemstad. Onder weg werden auto's, waarin Nederlan ders zaten, aangevallen. Alle over heidskantoren zijn gesloten en het personeel is weggestuurd. De politie staat vrijwel machteloos. MILWAUKEE (AFP) Uit woe de over zijn ontslag (vorige maand) is een 26-jarige arbeider in Milwau kee (V.S.) schietend met een geweer zijn oude fabriek binnengedrongen, waar hij 14 vroegere collega's ver wondde. De man is door een politie agent neergeschoten. Een fotoserie van de „opkomst" door de Apollo-10 capsule. van de aarde boven het maanoppervlak. Deze opnamen werden gemaakt (Van een onzer redacteuren) HILVERSUM/PARIJS De NOS- televisie verzorgt zondag 1 juni van 22,32 tot 23,00 uur via Nederland I 'n extra uitzending over de presidents verkiezingen in Frankrijk. De kandidaat van het centrum en interim-president Alain Poher heeft voor de televisie een betere indruk gemaakt op de Fransen dan de gaul listische presidentskandidaat Pom pidou, zo kan geconcludeerd worden uit een opiniepeiling, verricht door het Franse instituut voor publieke opinie. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Aan boord van de Britse tanker „Texaco Gloucester" die van Gent onderweg was naar Ter- neuzen zijn twee jeugdige versteke lingen ontdekt. Het waren onderne mende Gentenaartjes, allebei 11 jaar oud, die besloten hadden de wijde wereld in te trekken. Het tweetal had zich op de w.c. schuil gehouden. Toen ze gevonden werden, rolden ze bijna om van de slaap. Tijdens het schutten in de Terneuzense zeesluis heeft de Belgische gendarme de jon gens overgenomen en naar him ou ders teruggebracht. DE AFRIKAANSE staat Ivoorkust heeft de diplomatieke betrekkingen met de Sovjet-Unie verbroken en be volen dat alle Sovjet-diplomaten te gen zondagnacht Abidjan moeten hebben verlaten. (Van onze correspondent) UTRECHT Als het aan Har ry Vermeulen (22) en Evert van t Hoenerdaai (21) ligt dan stap pen ze 15 juni in Amsterdam in een oude uit 1921 acht mansroeiboot, trekken zo'n 300 kilometer lang met z'n tweetjes aan de riemen, stappen eind juni fit en monter in Londen aan wai en roeien dan ook nog even te rug. Dat is het plan wat beide avontuurlijke Utrechtse studen ten, gemaakt hebben om nu ook eens „een prestatie te leveren". „Ik ben wel eens op de fiets naar Frankrijk en ook naar Spanje geweest en als je daar dan een maal was ging je op je rug in de zon liggen en deed je verder niets. Nu willen wij ons tijdens de vakantie eens helemaal in spannen", zegt Harry Vermeu len. Waanzin? Roekeloze waaghal zerij? Harry Vermeulen: „Ik ben nu eenmaal ontzettend avontuur lijk ingesteld. Vorig jaar heb ik de Oceaan over willen roeien in mijn eentje in een reddingssloep voor 26 personen. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat dat belachelijk is. Nu heb ik een maat gevonden die over deze dingen hetzelfde denkt. En we waren het binnen de kortste ke ren eens". TIEL (ANP) De bur gemeester van Ticl, dr. G. W. B. Borrie, heeft gister morgen een eind gemaakt aan een vechtpartij tussen twee van zijn gemeentena ren, die een oude ruzie met de vuisten wilden be slechten. De cafetariahouder P. W. zag bij een benzinesta tion de aannemer P. V. staan. Hij stormde op hem af en sloeg hem zo hard in het gezicht dat V. op de grond viel. Dr. Borrie, die met zijn auto bij de pomp stond kwam tussenbeide en wist de vechtersbazen te kalmeren, echter niet zonder zelf ook enkele klappen op te lopen. Tegen de cafetariahou- der, die de burgemeester niet had herkend, zei hij, dat deze nog wel meer van het incident zal horen. De ruzie is In feite een na sleep van een proces, dat W. destijds tegen V. aan spande en dat eerstge noemde toen verloor. (Van een onzer redacteuren) BREDA Gisteren was in Zuid west-Nederland de eerste Hollandse nieuwe te krijgen. De eerste stukken zeebanket gleden voor de prijs van f 1,75 door de kelen van de liefheb bers. Volgens de vishandelaren zal de prijs vandaag ongeveer f 1,25 ad f 1,35 gaan bedragen. De eerste maatjes werden donder dagnacht in IJmuiden aangevoerd door de Katwijk 74 van de rederij Kennemerland. Het schip had 73 kantjes haring aan boord die, nadat zij op de visafslag waren gebracht, in een koelhuis werden opgeslagen. Na daar één dag te hebben gelegen, was de vis gereed voor consumptie. VATICAANSTAD (AP) De functionaris voor perszaken van het Vaticaan heeft vandaag gezegd dat het Vaticaan een bericht uit een krant te Frankfurt, dat de paus voor nemens zou zijn West-Duitsland te bezoeken, niet bevestigt. „Wij weten hierover niets", zei hij. „Maar hoe dan ook, als het gaat om een pauselijke reis dan is de paus de enige die dat aankondigt". VAN WELINGELICHTE commu nistische zijde in Moskou is gisteren vernomen dat 74 communistische en andere arbeiderspartijen hebben toe gezegd deel te zullen nemen aan de internationale conferentie van com munistische en andere arbeiderspar tijen die op 5 juni in de Russische hoofdstad begint. OP 69-JARIGE leeftijd is overleden de heer B. Hamstra, die na zijn pen sionering als gemeente ambtenaar in Zwolle werkzaam was als secretaris organisatie van D'66 Leven veel duurder dan 7 pet Een meerderheid van de raad meent, dat de stijging nog zal uit gaan boven de door het Centraal Planbureau voor dit jaar geraam de verhoging van de kosten van levensonderhoud van 7 procent. De raadsleden, die dit een te voorbarige conclusie vinden, zijn het er wel over eens dat prijsdalingen nauwelijks zijn te verwachten. De algemene opvatting is dan ook, dat de meeste werknemers een nog geringere positieverbetering zullen verwerven dan aanvankelijk was voor zien. Ja dat soms van een achteruitgang sprake zal zijn. En dat, terwijl er hier en daar al duurtetoesiagen zijn verleend. In zijn gisteren door de SER uit gebrachte advies over doorbre king van de prijs- en loonspiraal een advies waarom de regering had gevraagd heeft de raad deze filo sofie tot uitgangspunt genomen. De SER vindt, dat men de inflatiespi raal kan tegen houden door de stij ging van de kosten van levensonder houd terug te drukken. De regering wil voor dit doel 130 a 140 miljoen gulden beschikbaar stel len. Zij dacht hierbij aan het sub sidiëren van de melk, waardoor dit produkt goedkoper zou kunnen wor den. De SER vindt deze bestemming niet zo aantrekkelijk. In de eerste plaats, zo stelt de raad, heeft Ne derland niet alleen te beslissen over zaken, de melk betreffende, want de EEG spreekt hier ook een woordje in het kader van het gemeenschap pelijk landbouwbeleid. Bovendien gaat het hier om een tijdelijke subsidie, dat wil zeggen: als het er weer af gaat wordt d.e melk opeens weer 7 a 8 cent per li ter duurder en dat zal de afzet van melk doen verminderen, volgens des kundigen zelfs met 15 a 20 pet. En tenslotte profiteert niet de gehele be volking op gelijke wijze yan een melksubsidie, want niet iedereen drinkt evenveel melk. De bejaarden bijvoorbeeld die het meest getrof fen worden door de prijsstijgingen, gelet op hun meestal geringe inko men drinken betrekkelijk weinig melk. De SER vindt het dan ook beter, de omzetbelasting op gas, elektrici- tiet, kolen, olie en water af te schaf fen (deze belasting is thans 4 pet) en de accijns op suiker te verlagen. Deze produkten worden juist het meest gebruikt door de laagste in komensgroepen. De SER heeft berekend, dat deze suggestie 166 miljoen gulden zal kos ten. Daardoor zou het prijsniveau van de gezinsconsumptie met circa 0,3 pet dalen voor de inkomens tot 9000 gul den, aflopend tot 0.24 pet voor de in komens tot 12.000 gulden. De Raad heeft zelfs in overweging gegeven, de suikeraccijns geheel af te schaffen. In het kader van het streven naar harmonisatie in de Benelux moet dit toch onder ogen worden gezien. Volledige afschaffing van de sui keraccijns zou de kosten van levens onderhoud nog eens extra met 0.2 pet doen dalen. De vakbeweging vindt, dat men hiermee niet kan volstaan, zo blijkt voorts uit het SER-advies. Zij wil herhaling van een oude gedachte een verschuiving van de premie last van de sociale verzekering tot (Vervolg op pag. 9) vandaag 150 gram van 99 voor 89 niet te geloven voor die prijst BONN (RTR) Deze zomer zul len in West-Duitsland zware vracht auto's tijdens de weekeinden niet op de autowegen en beiangVijke secun daire wegen mogen komen. Dit staat in een decreet, dat vrijdag door de Bondsraad is goedgekeurd. Er be staat al een dergelijk verbod voor de zondagen. (ADVERTENTIES) Lederen Spencerpakjes in alle maten en vele kleuren v.a. 99,50 Ruime sortering Suede- en Nappa mantels, jasjes en overgooiers. Korte suede jasjes v.a. 99, Lange suede mantels v.a. 149, Tl L BURG BREDA Heuvelstraat 44 Elndstraat 1 4 Tel. 04250-31620 Tel. 01600-31086 DEN BOSCH SCHAPENmarkt 17 Tel. 04100-39125 De grootste kolleJctie dames- en herenha'arwerk vindt Uin de 'showrooms van ELATTI Ginnekenweg 43, telefoon 01600-32288 Verkoop ook via Uw kapper, vraaa hem een mtroduktie. Wal een (opper die brommer 2 jaar garantie op blokmotoren 20 modellen vanaf f 419 (incl. B.T.W.] <s>

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1