V li iCanada zwicht onder druk N A V O-ministers b '66 NIET BIJ STATEN- 'verkiezingen? KATER IN BERNABEU-STADION Uw matras 1*1 DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND DE STEM Nederlandse ambassadeur BIJNA ZES MILJOEN IN ACTIE BISSCHOP BEKKERS op bezoek in Angola „Ook met u wordt gespeeld" NETELIGE KWESTIES OPGELOST Eyskens bezweert crisis in België TROEPEN BLIJVEN NOG IN DUITSLAND JAMIN Ieditie voor Uland wandaag in mmmi 06(tiwtiM WEERBERICHT [Tweede raffinaderij ivoor Amsterdam NADELIG llotie ter discussie op weekend-congres POLITIEK ^servatore Romano Human ae Vitae ongewijzigd België verhoogt disconto ONZEKERHEID Inbreker stopt baby in kast DANKERT: IN OPDRACHT VAN LUNS? Openbaar Kind speelde met revolver: één dode ONDERNEMINGSRAAD VERBLIFA SCHRIJFT KAMER: De Jong en Luns Ruil Buit 2 schrijfmachines Weer inbraak in Heerlese bank Koop 'm en win fl.l.OOO.- koffie- cognacbonbons 26 vlugger niet ont- gehaald fefel bren- i op een minuten elijktijdig |/en hier- i kruiden, lelde kan aden. ricandeau jianmaken larna bra- |]09e jaargang - no.26131 [nirecfeur Or. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker LfdkantoorBreda, Reigerstr. 16 Woon 22341. Postgiro 1114111 donderdag 29 mei 1969 Overwegend droog Weinig bewolking met slechts hier en daar een buitje. Overwegend zwakke wind uit het zuidoosten. Weinig verandering in temperatuur. Storen Roosendaal, moilnstraat 45, tel. 37150 bergen op zoom, zuivelstraat 26, tel. 6850 oosterhout, arendstraat 14, tel. 4957 goes, klokstraat 1, tel. 8030 hulst, steenstraat 14, tel. 3751 AMSTERDAM (ANP) Naar aan leiding van vragen die weer gesteld I waren op basis van kranteberichten, heelt burgemeester Samkalden in de gemeenteraad van Amsterdam giste- ren meegedeeld, dat er op het ogen- |tli contacten zijn tussen het ge- I neentebestuur en de oliemaatschappij XT' De oesterkwekers in Yerseke hebben een eigen bewakings dienst ingesteld om ongewenste buitenvissers van hun percelen te houden. Pagina 3. Het bosareaal in Zeeland zal binnen een jaar of vijf verdub- beld zijn. Pagina 5. "'1 willen 'och! die „raddraaiers" Pagina 7. De twaalf punten van Poher. Pagina 7. Samkalden: „De bezetting van net Maagdenhuis heeft de de- uiocratisering geen millimeter gebracht". Pagina 9. De ^ARA-televisie maakte een Portage over een ziekenhuis ongeneeslijke patiënten, ,riJstl9 e" kalm liggen te leve 611 °'i ^et e'nc'e van hun RTV-pagina. (Van onze Brusselse correspondent) BRUSSEL Op de vergadering van de NAVO-ministers van defensie in Brussel, gisteren, zou de Canadese minister Cadieux onder zware druk zijn collega's hebben mee gedeeld, dat Canada niet van plan is dit zijn troepensterkte in West-Duitsland te verminderen. Wel lieeft Cadieux zijn collega's uit de NAVO-landen offi cieel op de hoogte gebracht van het voornemen van zijn rege ring de Canadese strijdkrachten te hergroeperen. De dertien ministers Frankrijks minister was afwezig, IJsland werd ver tegenwoordigd door zijn ambassadeur vergaderden voor de eerste maal sedert januari. Zij bespraken drie onderwerpen: de grote lijnen van de NATO-strate- gie tussen 1971 en 1975, de „fleet on call" in de Middellandse Zee en de „progressieve repatriëring" van de Canadese strijdkrachten uit Duits land. Wat dat laatste punt betreft, stonden de Europese gesprekspart ners „spontaan, eensgezind en vijan dig" tegenover het voornemen van Canada om tienduizend manschappen uit Duitsland weg te halen. Er werd afgesproken dat Canada samen met een beperkt aantal landen in de komende weken naar een tus senoplossing zou zoeken, maar de Brusselse correspondent van de New York Times, geciteerd in Le Soir, zei uit goede bron vernomen te hebben dat een overeenkomst reeds zou zijn bereikt: Canada blijft voor lopig in Duitsland. Minister Den Toom verwachtte, dat het wel december zou worden alvorens men op een volgende NAVO-vergadering in Brussel de de finitieve Canadese plannen zou kun nen bespreken. Hij legde er in zijn commentaar overigens de nadruk op, dat de NAVO bij het zoeken naar ontspanning tussen Oost en West zoveel mogelijk moest kunnen uit gaan van een evenwicht van krach ten. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Tijdens het komende weekeinde zal het Congres I vail D '66 beslissen, of deze partij volgend jaar deelneemt aan de I verkiezingen voor de leden van provinciale staten. Een motie hier- I over, ingediend door enkele afdelingen komt dan in stemming. Uit de congresstukken blijkt, dat een aantal leden van D '66 niet voelt voor deelname aan deze verkiezin gen. Zij staan namelijk op het stand punt, dat de provincie-indeling moet verdwijnen en dat Nederland in de toekomst moet bestaan uit enkele zogenaamde regio's. Deze opvatting wordt ook gedeeld door een groot deel van de P.v.d.A. en de Politieke Partij Radikalen. In deze partijen wil men er echter eerst een studie aan wijden. Een aantal leden van D '66 is al veel verder. Zij wijzen de bestaande provinciale indeling zonder meer af, omdat deze indeling volgens hen ie dere bestuursvernieuwing, ook op landelijk en gemeentelijk niveau, ver hindert. „Voorkomen moet worden, dat D '66 niets anders wordt dan een nieuwe „oude" partij, die geen onbe treden wegen durft te gaan. D '66 moet zeker weigeren zich een macht toe te eigenen, of mee te willen doen aan het bestaande systeem en aan baantjesjagerij", aldus deze leden. „Daarom ook moet D '66 weigeren deel te nemen aan de statenverkie zingen van 1970. Zij moet zich geheel concentreren op de dringend nood zakelijke vernieuwing op gemeente lijk niveau". »0s»rva^NDT^-D (Reuter) De on'kenri s Rornano" heeft gisteren shat paus Paulus op het punt KLoorto» Weuw document over de Van DlanV n-? uit te geven of Hierover i!°U zVn ZÖ" opvattingen NufflatiaeVite2'^60 enc7c^e'{ Achter deze motie ligt meer poli tieke betekenis, dan alleen maar het weigeren mee te doen aan het be staande. Zoals bekend is in praktisch alle provincies het gesprek tussen D '66 en de P.v.d.A. de PPR en PSP over een progressieve concen tratie bij de statenverkiezingen-1970 mislukt. Als gevolg daarvan moet D '66 zelfstandig deze verkiezingen ingaan. De partij heeft in het nabije verleden wel voortdurend gepleit voor gesprekken aan de basis, die aan een politieke samenwerking vooraf moeten gaan. Deze gesprek ken op gemeentelijk niveau zijn nog maar nauwelijks van de grond geko men. D '66 wil bovendien met haar bestuurlijke vernieuwing uitgaan van de basis: van de gemeenten dus. Daarom moet de partij volgens een aantal leden, de tussenfase van de provinciale verkiezingen, laten voor bijgaan. Zij moet beginnen bij het begin en de provincies laten voor wat ze nu nog zijn, ook zonder D '66. BRUSSEL (Reuter) Het Bel gische bankdisconto wordt met in gang van vandaag verhoogd van 5,5 tot 6 procent. Op 10 april wordt het disconto verhoogd van 5,0 tot 5,5 procent. En men is nog maar net begonnen de tekortkomingen weg te nemen, die vooral door de crisis van vorig jaar rondom Tjsechoslowakije aan het licht waren gekomen. Het zou derhalve niet eenvoudig zijn ook nog een gat te moeten vullen dat een Canadese troepenvermindering in Europa tot gevolg zou hebben. Ook geloofde minister Den Toom dat de Canadese plannen een nadelige in vloed zouden hebben op de publieke opinie, met name in de kleine West- europese landen. Hij voorzag echter niet dat anderen het Canadese voor beeld zouden willen volgen. De NAVO-vloot in de Middelland se Zee zou aanvankelijk bestaan uit een kern van zes oorlogsbodems, te leveren door de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Italië en Grieken land, waar rond later een ruimere formatie zou kunnen worden samen gesteld. Bij de strategieplannen voor 1971/ 1975 zou rekening moeten worden gehouden met „de gebeurtenissen in Tsjechoslo wak ije, de expansie van de Sovjet-marine, de onzekerheid omtrent de politieke doelstellingen van de Sovjet-Unie en de voortdu rende uitbreiding van het militair potentieel van de landen van het Pact van Warschau". Alle ministers spraken zich uit voor het behoud van de NAVO- strijdkrachten als slagwapen, zij gin gen er ook mee akkoord de begro ting te verhogen met 3 tot 4 procent. DE HITTEGOLF, die sinds vijf dagen in het midden en noorden van India heerst, heeft tot dusver aan 40 men sen het leven gekost. Temidden van chaotische vreugdetonelen rijst de Europacup omhoog in handen van AC Milan-aan- voerder Gianni Rivera. De kwaliteit van deze foto laat te wensen over in verband met gestoorde tele- fotoverbindingen. De eerste verbinding met Madrid kwam pas tegen middernacht tot stand. (Van onze correspondent) DORDRECHT Een nog on bekende inbreker heeft de baby van de familie Van der Hoeven in Dordrecht uit de wieg ge haald, uitgekleed en naakt in een kast gelegd. De vader ont dekte deze merkwaardige inbre kersactiviteit toen hij 's avonds rond half negen de visiste bij zijn huren onderbrak om even naar het kind te kijken. De heer Van der Hoeven hoorde gehuil in de huiskamer en vond de ba by in de kast. De inbreker vond ook nog tijd de huishoudportemonnaie van de familie te lichten. In dezelfde buurt schrok even later de heer Dobbelsteen wak ker uit een dutje in zijn huiska mer. Daar stapte ook een inbre ker doodgemoedereerd rond. Toen de man de ogen opsloeg rende de inbreker in paniek de tuin in. (Van onze correspondent) HILVERSUM De actie „Stich ting Bisschop Bekkers" voor het geestelijk gehandicapte kind heeft tot nu toe 5.676.500 gulden opge bracht. Dit heeft mr. J. Werven, voorzitter van de stichting gister avond meegedeeld. (Van onze redactie buitenland) LISSABON - DEN HAAG De Nederlandse ambassadeur in Por tugal, mr. G. E. Baron Van Ittersum, brengt op het ogenblik een be zoek aan Angola, het Portugese gebiedsdeel in West-Afrika. Dinsdag vertrok hij uit de hoofd plaats Loeanda naar het zuiden. Daar zal hij volgens een bericht van het Portugese persbureau Ani o.a. de havenstad Lobito en de' ijzermijnen van Cassinga bezoeken. Vrijdag gaat de ambassadeur naarj het diamantwinningsgebied ten noor-' den van Loeanda. Volgende week woensdag reist hij door naar Mozam bique, het Portugese gebiedsdeel aan de zuidoostkust van Afrika. Inmiddels heeft de PvdA-afgevaar- digde in de tweede kamer de heer P. Dankert, minister Luns (buiten landse zaken) schriftelijke vragen ge steld over het bezoek van mr. G. E. baron Van Ittersum aan Angola en aan Mozambique. Hij vraagt of mi nister Luns opdracht heeft gegeven voor dit bezoek en vraagt voorts of dit bezoek gezien moet worden als een normale activiteit van de ambas sadeur binnen diens ambtsgebied. BRUSSEL (ANP) Een 14-jarige jongen heeft te Maurage (nabij La Louvière in België) onopzettelijk een 11-jarig vriendje doodgeschoten. De 14-jarige speelde met een re volver, die geladen bleek te zijn. Op een bepaald ogenblik ging een schot af. De kogel ketste tegen een muur en trof daarop het speelkameraadje, Alberto Conter, die op slag werd ge dood. De jonge dader is gevlucht. De heer Dankert wil voorts graag weten, wat het doel is van het be zoek. „Wordt door dit bezoek de Por tugese opvatting onderstreept, dat Angola en Mozambique gewone pro vincies van Portugal zijn of geeft de ambassadeur ook naar buiten toe uitdrukkelijk blijk van de opvatting dat de betrokken gebiedsdelen ge zien moeten worden als koloniën, aldus de heer Dankert. In de vragen verzoekt hij ons overlegging van de berichten van de Portugese pers en van de pers in de betrokken gebieden die betrekking hebben op dit bezoek en vraagt hij of minister Luns een rapport daar over zal ontvangen. De heer Dankert. vraagt tenslotte of minister Luns ditl rapport openbaar wil maken dan wel aan de vaste commissie voor bui tenlandse zaken uit de Tweede Ka mer wil doen toekomen. Zoals bekend is de kwestie-Ango- la een zeer gevoelige zaak in de in ternationale politiek. Portugal, dat Angola als een provincie beschouwt, voert in Angola een hard koloniaal bewind. Tegen guerrilla's wordt mee dogenloos opgetreden, opstandjes worden met groot machtsvertoon neergeslagen. Angola telt bijna vijf miljoen in woners. Het is 41 keer zo groot als Nederland. In beginsel hebben blan ken en zwarten gelijke politieke rech ten want een onderscheid naar ras wordt niet gemaakt. Men onderscheidt slechts „beschaafden" en „onbeschaaf den". (Van onze redactie buitenland) KROMMENIE In een brief aan de leden van de Tweede Kamer heeft de ondernemingsraad van de fabriek in Krommenie van Thomassen en Drijver/ Verblifa verklaard geen behoefte te hebben aan een onderzoek van door de directie aan te wijzen on afhankelijke deskundigen. Vorige week donderdag werd een dergelijk onder zoek toegezegd door de di rectie in een gesprek met de ministers de Block Eco nomische Zaken) en Rool- vink (Soc. Zaken en Volks gezondheid). De ondernemingsraad acht de vakbonden mans ge noeg om de problemen te beoordelen. In de brief wordt ge steld dat het personeel bij zonder blij was met de po sitieve benadering van de problematiek rond de be drijfssluiting door de Tweede Kamer, waardoor de regering de toezegging deed met de concerndirec- ties te gaan praten. Het schrijven vervolgt dan: „Maar na het nu ge voerde gesprek is het u nu toch wel duidelijk gewor den dat u In feite in het zelfde schuitje zit als de ondernemingsraad van Thomassen en Drijver./ Verblifa. Ook over uw hoofden heen wordt met u gespeeld en besluiten ge nomen die u ais volksver tegenwoordiging degra deerden tot een niveau, waarvan wij als onderne mingsraad ons afvragen of net als bij ons de fabrieks- poort, ook bij de poort van de Tweede Kamer de de mocratie ophoudt te be staan, dat u in wezen een koekje krijgt van hetzelf de deeg dat wij ais onder nemingsraad allang te ver werken kregen". (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON President Nixon toonde zich gisteren aan het einde van het officiële regeringsbezoek van pre mier De Jong en minister Luns aan Washington zeer ingenomen met de resultaten van de gesprekken. Punten van overleg waren geweest het pro tectionisme in de handel en de vrees in Nederland voor een groeiend pro tectionisme op het gebied van de Amerikaanse scheepvaart. Minister Luns verklaarde dat enke le netelige kwesties tussen Amerika en Nederland waren opgelost. De minister benadrukte de lan dingsrechten voor de K.L.M. in Chi cago. Hij liet doorschemeren dat op dit punt vorderingen waren gemaakt, al gaf hij te kennen dat nader over leg hierover zal volgen. Er was reeds lang een Nederlands verzoek landingsrechten voor de KLM in Chicago en landingsrechten voor de Antilliaanse luchtvaartmaatschap pij in San Juan, Porto Rico. Deskun digen van het ministerie van buiten landse zaken zeiden dat de verzoeken welwillend overwogen zullen worden, maar brachten de vraag naar voren wat Nederland in ruil kan aanbieden aan Amerikaanse vliegtuigen. Tijdens de besprekingen is men ook een stapje verder gekomen met de complexe materie van het delen van kennis over de nuclaire aandrijving van oorlogsschepen, speciaal onder zeeërs. (Van onze speciale verslaggever) MADRID Ajax heeft het dan toch niet gehaald. Gisteravond werd de Nederlandse kampioen in het Bernabeu-stadion door AC Milan met 4-1 bruut onderuit getrokken. Ajax heeft die nederlaag voor een deel aan zichzelf te danken. Dat is waar. De verdediging immers maak te op de beslissende momenten ver schrikkelijke fouten. Maar Ajax had zonder die fouten ook niet veel kans gehad op een succes. AC Milan klop te Ajax gisteren voornamelijk op het punt routine. Iedere andere club, die deze constante stormlopen, die de Amsterdammers gisteren uitvoer den. had op een zeker moment door de knieën moeten gaan. Iedere club, behalve AC Milan. Want AC Milan immers beschikt over de best geor ganiseerde verdediging van Euro pa, zo niet van de wereld. Zonder enige sporen van paniek werden de aanvalsstoten van Ajax door de sterk geschraagde defensie van de Milanezen op gevangen. Het spel type, dat coach Nereo Rocco zijn pupillen graag ziet spelen. Ajax heeft Milan daartoe volledig de kans gegeven. En Ajax is er aan ten onder gegaan. De les van de wedstrijden Manchest. United-Milan en Celtic-Milan was blijkbaar niet correct geleerd. Maar coach Rinus Michels kon ook moeilijk anders. Wat moet je anders doen dan aan vallen als de tegenstander al na zeven minuten een voorsprong neemt en als je tegenstander geen enkele aanstalten maakt om het initiatief te nemen. Ajax heeft dus aangevallen en AC Milan haalde de Cup binnen met super snelle uitvallen. Ajax's offensieve spel be tekende het einde van een cup- droom. Een kater was het wel. (ZIE OOK SPORTPAGINA) (Van onze Brusselse correspondent) BRUSSEL „De Trojaanse oorlóg gaat niet door. Dat was het commen taar van een glunderende Belgische minister Eyskens, na het einde van het topoverleg over de universitaire expansie, gisteravond. De woorden van de premier betekenden dat hij een regeringscrisis in België had be zworen. Er werd gisteren inderdaad een ak koord bereikt in het geschil over de verdeling van kredieten tussen de universiteiten van Brussel-Nederlands en Leuven-Frans. (Van een onzer verslaggevers) HEERLEN Wellicht geïnspireerd door de fameuze geldroof uit de Heer- lense Amro bank heeft een Heerle naar gisternacht getracht de wat be scheidener Finata-bank aan de Hees- berg, eveneens in Heerlen, een hoe veelheid geld lichter te maken. Hij moest zich met twee schrijfma chines tevreden stellen. Lang heeft hij er echter geen plezier van gehad, want kort na de inbraak werd de dader veilig achter traliewerk opge borgen. (ADVERTENTIES) 0LGA vandaag 150 gram van 95 voor 8 5 niet te geloven voor die prijs! l

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1