Astronauten hondsmoe Sergeant gaat er vandoor met vliegtuig Weer crisis in België om universiteiten DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND VANDAAG TERUG "VgBH NAAR AARDE 003 STEM Veldkamp: AOW moet stuk hoger Redelijk pinkster- weer verwacht KABINET WERKT DOOR UNITE, SfATr Mevr. Barnard wil scheiding CHAMPAGNE VOOR PRINS Poher minder populair in naar huis JAMIN 1D1TIE voor ZEELAND Contact Dronken GEDULDIG UITSLAPEN Forse kritiek op systeem van gezondheidszorg in Nederland Aandeelhouders Etna nu vóór fusie LEER IS „IN" IN EINDHOVEN Prof. Veldkamp legt functie aan T.H. neer kersenbonbons DE MANTELSPECIALIST DE MANTELSPECIALIST DE MANTELSPECIALIST DE MANTELSPECIALIST I ]09e jaargang no. 26128 ROOStNDAAL, MOlhNSTRAAI 45. TEL. 37150 DirecteurDr. W. A. J. M Harkx LfdredacleurL. Lei|endekker Hoofdkantoor i Breda, Reigerstr. 16 Telefoon J7341.Postg.ro 1114111 STEM zaterdag 24 mei 1969 WEERBERICHT Veranderlijk Veranderlijke bewolking met bier en daar een bui. Vrij krachtige wind uit noordoost en zuidoost Hogere temperatuur. BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, ftL 6850 OOSIERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 vm tnü Van links naar rechts: Cernan, Young en Stafford. BMW Archieffoto van een Hercules, hier met onbemande doelvliegtuigjes onder de vleugels. Het Amerikaanse plaatsje Zee land mag de Zeeuwse vlag voe ren, Onze speciale verslaggever is er een kijkje gaan nemen. Pagina 11. Jn Made staat een merkwaar- '96 poppententoonstelling te bekijken, pagina 13. Voor wie de pinksterdagen lie fer thuis doorbrengt: alle radio- en Lv.-programma's bijeen op Pagina 15. Vernieuwing van het middel onderwijs, een „stille" re Volu,ie' Pagina 17 Hoe ervaren ouders de proble "ren die een spastisch kind on Saw.ld met zich brengt? Onze sene „De eenzamen" op pagi "9 21. Hen of meisie op bestelling? en nieuwe aflevering van „Het van het leven" op pagi- Schrijven, aldus Wim Huyskens, onze rubriek Mensen en Mu- n. is een vertragingsproces. Pagina 33. over !tierf Adolf Hitler? Daar- bestaan nog altijd vragen. Pagina 27. H (Reuter) Dr- Blai- aastién a£"kaanse tandarts die Hart krp!!laanClen geleden een ander Huis Hu S m°Cht S'steren weer naar afcmhawerd ee" W6ek ge,eden GrottTm°eiIljkheden in hrt Slïtl"PgenoUmUen.ekenhUlS (Van onze redactie buitenland) LONDEN Vliegtuigen van de Britse en Amerikaanse luchtmachten zochten gisteravond tot het donker worden naar een reusachtig Ameri kaans transportvliegtuig (type „Her cules") van de Amerikaanse lucht macht, waarmee een sergeant van het grondpersoneel er op zijn eentje vandoor was gegaan. Normaal wordt een Hercules, waarin 200 soldaten kunnen en die zo'n 9 miljoen kost, bediend door een bemanning van vijf man. Aangenomen wordt dat het toe stel in zee is verongelukt. De man die dit roekeloze en nogal zeldzame gvontuur begon (in Neder land is eens een „Neptune" van de marine gekaapt door twee niet-vlie- gers en ook zal men zich de kaap- vlucht nog herinneren die een jonge marineman uitvoerde met een „Tracker" van de marine van Malta naar Noord-Afrika) is de 23-jarige Amerikaanse sergeant Paul Adams Meyer, onderscheiden in Vietnam en. tijdelijk gestationeerd op de Britse vliegbasis Mildenhall (Suffolk). Hetvliegtuig had, toen het in de vroege ochtend opsteeg voor negen uren brandstof aan boord; genoeg om de overkant van de Atlantische Oce aan te bereiken. Toen om twee uur de laatste druppel brandstof op moet zijn geweest, had men nergens iets van Meyer gehoord. Uit zijn gedrag wordt voorlopig op gemaakt dat hij een haast abnormaal grote behoefte had aan contact met zijn vrouw en zijn drie kinderen. Ver moedelijk wilde hij naar Amerika vliegen. Zijn vrouw woont bij de ba sis Langley (Virginia), waar Meyers normaal thuishoort. Het Amerikaanse ministerie van de fensie onthulde gisteren dat Meyers een uur na zijn opstijgen via de radio van Mildenhall een gesprek met zijn vrouw heeft mogen voeren. Op een bepaald moment zei hij tegen zijn vrouw: „Laat me vijf minuten met rust ik heb moeilijkheden". Daar na hoorde zijn vrouw niets meer. De moeilijkheden zouden betrekking hebben gehad op de automatische pi loot. Meyer was donderdagavond laat door de Engelse politie dronken op de luchtbasis afgeleverd, waar men hem in bed stopte. Enkele uren later 5 u. 10 bleek ie ongemerkt in een Hercules te zijn gestapt, waarmee hij, hoewel onervaren, wegvloog. Het grote toestel werd normaal op het radarscherm gevolgd. Toen er alge meen alarm werd gegeven, kon men de machine echter niet meer terug vinden. (Van onze redactie buitenland) HOUSTON Redelijk fris en wat opgewekter dan enkele uren tevoren ontwaakten Stafford, Young en Cernan gis termiddag even na half drie in hun Apollo-10. Dat was vroeger dan gepland was want het controlecentrum in Houston had hen slaaptijd gegeven tot ruim half zeven. Vandaag keert de Apollo-10 naar de aarde terug. Kritiek moment zal zijn het ontsteken van de raketmotor van het ruimteschip, waardoor het in de koers naar de aarde moet worden gezet. Na de spectaculaire, tot dramatische spanningen leidende scheervluchten met de maankever over de Zee van de Rust, waren de astronauten doodop. De doorgestane spanning van de mo menten tijdens welke de maankever verviel in de ongecontroleerde wilde bewegingen en de toch al zware eisen die de ongelooflijk moeilijke manoeu vres met de maankever aan lichaam en geest stelden, hadden de austronauten moe en korzelig gemaakt. „Wij zijn hondsmoe en het duurt nog wel even eer wij onze ruimtepak- ken uithebben, gegeten hebben en klaar zijn om tè gaan slapen" snauw de Stafford het alsmaar om gegevens vragende controlecentrum toe. Om de pil te vergulden en om begrip te to nen voor het ongeduld in Houston voegde hij er echter wat hoffelijker aan toe: „Jullie steun is geweldig ge weest". Houston had gevraagd om een ver filming van het opstoken van de brandstofresten in de maandlander. Dit plan moest worden opgegeven omdat de astronauten er niet aan- wilden. Toen het controlecentrum bij Stafford op nog meer gegevens aan drong van de goed gelaagde maan- expeditie, was het moment gekomen waarop deze vergeleken met vorige Apollobemanningen (Schirra b.v. uiterst geduldige en zichzelf koel be heersende man even uit zijn rol viel. Houston realiseerde zich overigens, onmiddellijk dat de behoefte aan rust en slaap groot was daar in de verre Apollo en wenste de bemanning sma kelijk eten en een goede „nachtrust" toe. De astronauten mochten wat de grondcontrole betreft eens echt uit slapen. Dat bleek echter niet nodig zoals gezegd. De hele vrijdag is verder bezet ge weest door voorbereidingen voor de terugkeer naar de aarde, navigatie- experimenten en verdere verkenning van de voor 20 juli a.s. uitgekozen landingsplaats. De vermoeidheid van de astronau ten was er overigens oorzaak van dat er gisteravond in de tv-rubriek Scala geen beelden uit de Apollo waren te zien. Stafford wilde geen reportages maken. VOOR EEN VERSLAG VAN DE FASCINERENDE EXPEDITIE MET DE MAANKEVER PAGINA 9. KAAPSTAD (Reuter) Het hoog gerechtshof in Kaapstad heeft de des kundige op het gebied van harttrans plantaties, prof. Chris Barnard, vrij dag tot 20 juli de tijd gegeven naar zijn vrouw Alette Gertruida terug te keren of zich anders voor 30 juli te verweren tegen haar eis tot echt scheiding. Mevr. Barnard voert aan dat haar man haar bij zijn vertrek naar het buitenland, in maart van dit jaar, heeft meegedeeld dat hij niet bij haar zou terugkeren. Mevr. Barnard verklaarde dat zij en haar echtgenoot hebben afgespro ken dat de twee kinderen een zoon van 18 en een dochter van 19 bij haar blijven en dat hij hun onder houd en opleiding zal bekostigen. Zolang zij niet hertrouwt, kan zij over het huis beschikken. Hij is be reid haar voor haarzelf 300 rand per maand (1500 gulden) te betalen zo lang zij ongetrouwd blijft. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Dokter F. M. G. Saes, directeur-geneesheer van het St. Ig- natiusziekenhuis in Breda, heeft in antwoord op de meningen van vijf medische deskundigen over de „mil joenendans rond onze ziekenhuizen" (zie het artikel in deze krant van vorige week zaterdag) de specialisten die m de ziekenhuizen werkzaam zijn, fors van repliek gediend. Hij richt zijn beschuldigingen voor al op het Nederlandse systeem van gezondheidszorg, dat de specialisten volkomen vrij laat hun eigen bedrijf je te voeren op kosten van het zie kenhuis waarin zij werken. Dit leidt ertoe dat specialisten as tronomische bedragen kunnen verdie nen. Volgens dokter Saes is het hoog tijd dat rijk, provincie en gemeen ten hieraan iets gaan doen. DE KRITISCHE OPMERKINGEN VAN DR. SAES OP PAGINA 7. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De oud-ministers van Sociale Zaken, dr. G. Veldkamp pleit voor een AOW-uitkering die minstens 80 procent van het mini mumloon zou moeten bedragen. Vol gens hem moet bijna de helft van de Nederlandse bejaarden het doen met niets anders dan de AOW en dat is te weinig. Dr. Veldkamp zei dit in een inlei ding voor katholieke ambtenaren, georganiseerd in de ARKA. Het pleidooi was onderdeel van een rede waarin hij zijn visie op het hele so- cialevoorzieningenpakket gaf. VOOR DE INTERESSANTE SUG GESTIES VAN DR. VELDKAMP ZIE PAGINA 9 (Van een onzer verslaggevers) BREDA. De aandeelhoudersver gadering van Etna n.v. in Breda heeft zich gistermorgen toch positief opgesteld tegenover het voorstel tot fusie met de n.v. Kon. Metaalwaren- fabriek v/h J. N. Daalderop Zonen te Tiel. De nogal emotionele sfeer, die de vergadering van 18 april ken merkte, waarin de fusiebesprekingen de ijskast ingingen toen een beslis sende groep aandeelhouders weiger de de balans en verlies- en winst rekening vast te stellen, was nu vol komen afwezig en er werd rustig en zakelijk gediscussieerd. Daartoe droeg ook de heer A. Vondeling bij, die zich te elfder ure van een aan deeltje van Etna had voorzien om in de aandeelhoudersvergadering mee te kunnen praten. ZIE VERDER PAGINA 5. EEN DELEGATIE van de Roemeense communistische partij is gisteren naar Moskou gereisd voor besprekin gen over de internationale commu nistische topconferentie, die op 5 ju ni in de Russische hoofdstad zal plaatsvinden. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Dat de beide pink sterdagen in het hele land zon der een drup regen verlopen is niet te verwachten. Storingen trekken van Frankrijk in de rich ting van Zuidwest-Engelatid en trekken daarmee zwakke sto ringsfronten mee naar het noor den. Gisteravond viel er wat regen in Zeeland en later ook in West- Brabant. De neerslag heeft wei nig te betekenen. Er wordt iets vochtiger en vrij warme lucht van ongeveer 19 a 20 graden aangevoerd. Dit geeft een aangenaam ge voel en is een belangrijk beter weertype dan in het begin van de week, toen de temperatuur niet hoger dan 10 graden kwam. Er zijn nu en dan zonnige pe rioden met een maximum van 18 a 21 graden zijn wij eind mei best tevreden. (Van onze correspondent) BRUSSEL De Belgische rege ring zal heel het pinksterweekeinde werken. De ministers trachten een dreigende regeringscrisis te voorko men. Uit het voorstel van de Bel gische socialisten coalitiepartners van de CVP in de regering Eyskens om extra kredieten toe te kennen aan de vrije universiteit van Brus sel zou kunnen leiden tot een ern stige crisis. Nog maar pas werd bekendgemaakt dat jaarlijks aan elk der vijf Belgi sche universiteiten 425 miljoen franc zou worden toegekend. De universi teiten Brussel-Frans en Leuven-Ne derlands 'zouden daarboven nog elk 100 miljoen frank in natura ont vangen. Voorzitter Collart van de Belgische socialistische partij gooide nieuwe eisen op tafel, die neerkomen op een nog grotere bevoordeling van de vrije universiteit van Brussel- Frans en dit waarschijnlijk ten kos te van Leuven-Nederland en de ka tholieke universitaire centra van Antwerpen en Namen, Brussel en Bergen. Het zou erop neerkomen dat een bedrag van 465 miljoen frank wordt gegeven aan de 1500 VUB-studen- ten en slechts 425 miljoen aan de 14.000 studenten van Leuven-Neder lands. Daarop is van CVP-zijde scherp gereageerd, het voorstel werd on aanvaardbaar genoemd. Het leidt recht naar een regeringscrisis zei men in Brussel. De Waalse CVP, de PSC, voelt zich echter door dit tegenvoorstel ook be dreigd. Immers, door het voorstel- Collard zou besnoeid moeten wor» den in de kredieten voor het finan cieren van het overhevelen van de universiteiten van Leuven-Frans naar Ottignies. PARIJS (AFP) Volgens een op 22 mei door het Franse instituut voor opiniepeiling verricht onderzoek zou de kandidaat van het centrum A. Po- her, bij de eerste stemronde voor de presidentsverkiezingen 30 procent van de stemmen krijgen, tegen 87 procent op 14 mei. Oud-premier Pompidou heeft zich gehandhaafd op 41 procent. De com munist Jacques Duclos is van 12 op 14 pet. gekomen en de socialist Def- ferre van 7 op 8. In de tweede kiesronde zou Poher Pompidou verslaan met 55 tegen 48 pet. (ADVERTENTIES) Lederen Spencerpakjes in alle maten en vele kleuren v.a. 7 99,50 Ruime sortering Suede- en Nappa mantels, jasjes en overgooiers. Korte suede jasjes v.a. f 99,- Lange suede mantels v.a. 149,— TILBURG BREDA Heuvelstraat 44 Elndstraat 1 4 Tel. 04250-31620 Tel. 01600-31 086 DEN BOSCH SCHAPENmarkt 17 Tel. 04100-39125 -- -Regenmantels f 49,— Tergal - Ook een ruime sortering mantelpakjes, costumes v.a. 98, japonnen v.a, 29, (Van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN Prof. dr. G. R. Veldkamp, voorzitter-beheerder van de onderafdeling der wiskunde van de Technische Hogeschool Eindhoven heeft zijn functie neergelegd. Hij is het niet eens met de recente verkla ring van het curatorium en de se naat, waarin gezegd wordt, dat een nieuwe structuur van de hogeschool gebaseerd zal moeten zijn op mede beslissingsrecht van alle geledingen op alle niveaus. De hoogleraar kan en wil de ver antwoordelijkheid voor die verkla ring niet aanvaarden. Het feit. dat prof. Veldkamp zijn functie heeft neergelegd betekent eveneens dat hij geen lid meer is van het senaats- bestuur. Hjj wordt opgevolgd door prof. dr. J. A. Penders, die de func tie van voorzitter-beheerder tijdelijk zal waarnemen. Op 1 september 1969 zou prof. Veldkamp door prof. Pen ders in die functie zijn opgevolgd. De president-curator van de Technische Hogeschool tevens burgemeester van Eindhoven ir. H. L. J. Witte heeft de minister van Onderwijs en Wetenschappen, dr. G. K. Veringa, gevraagd een uitspraak te doen waarin duidelijk wordt gemaakt of de minister de functie van presi dent-curator van een inrichting van universitair onderwijs en het burge meesterschap verenigbaar acht. Prins Bernhard dronk gistermid dag ook uit de met champagne ge vulde oude beker, die was uitge reikt aan Italiaanse marinemannen als eerste prijs in de NAVO-verbin- dingscompetitie. DE SOVJET-UNIE heeft China voor gesteld op 18 juni in Chabarovsk over de rivierscheepvaart in het weder zijdse grensgebied te gaan praten. PRINS BERNHARD ontvangt vol gende week vrijdag enkele tientallen Amerikaanse journalisten die precies een kwart eeuw geleden als oorlogs verslaggevers op D-Day de landing van de geallieerde legers op het Euro pese vasteland hebben meegemaakt. TILBURG BREDA. Heuvelstraat 44 Elndstraat 14 Tel. 04250-31620 Tel. 01600-31086 DEN BOS.CH „t SCHAPENmarltt 17 KVb&V Tel. 04100-39125 vandaag 15° gram van 159 voor 139 niet te geloven voor die prijs! elegante regenmantels, pakjes en mantels oneindig gevarieerde kollektie verrassende kwaliteiten en dessins prijzen die enorm meevallen Breda: Ginnekenstraat 29

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1