I 1 Kamer vindt dat accijnsverhoging op slecht moment komt 1 Den Bosch niet happig op „Schiphol-IF' in West-Brabant Apollo-10 cirkelt om de maan Uw matros DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND A.R.-FRACTIE HEEFT BEDENKINGEN Smith wil blanke suprematie in wet verankeren Maagdenhuis ontruimd DE STEM Enquête over celibaat trekt sterk aandacht in Rome West-Irian „open" tijdens referen dum Uw bont Voelt zich 's zomers' veilig bij andaag in Advocaat verdacht wn verduistering Grote brand in atoomfabriek JAMIN PINKSTER PRIJSVRAAG ISRAëlI'S VALLEN DEEL JORDANIË AAN editie voor fzEELANE ^gS*"1 aaragehouden' en Antwoord COMMISSIE ZOEKT NAAR PLAATS VOOR VLIEGVELD IN DELTA-GEBIED Geheim beraad in Rome Koop 'm en win fl.l.OOO.- pindarotsjes 200 gram van 10 5 voor 95 niet te geloven voor die prijst Oosterschelde? Vliegtuigen RADIO HELE NACHT IN DE LUCHT Beschermd tegen diefstal, brand, mot, droogte en vochtigheid. Belt u voor een afspraak? ]09e jaargang -no. 26126 I Directeur Dr. W. A. J. M. Harkx iHoofdredacteurL. Leijendekker I HoofdkantoorBreda, Reigerstr -elefoon 27341. Postgiro 1114111 donderdag 22 mei 1969 WEERBERICHT Zonnig Aanvankelijk bewolkt met enkele buien, maar later zonnige perio den. Op de meeste plaatsen droog weer. [KANTOREN I ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TfcL 6850 OOSI'ERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 375T (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamer heeft de minister van Financiën gisteren duidelijk laten voelen, dat de verho ging op 1 juli van de accijnzen op benzine, bier en alco hol op een slecht ogenblik komt. Ook al probeerde de liberale woordvoerder Joekes aan te tonen dat deze ver hoging maar een dubbeltje op de 200 gulden zou zijn. Vooral psychologisch komt de verhoging hard aan, aldus i de fracties. SALISBURY/LONDEN (Reu ter/AP) De Rhodesische rege ring heeft gisteren voorstellen ge publiceerd voor een nieuwe grondwet die moet voorkomen dat de Afrikaanse meerderheid in de toekomst aan het hewind kan komen. Het is de vijfde grondwet die in het land wordt opgesteld sinds het zich drie en een half jaar geleden onafhankelijk van Engeland ver klaarde. De nieuwe grondwet zal op '0 juni aan een referendum worden onderworpen. Tevens zal dan de vraag gesteld worden of het land een republikeinse regeringsvorm moet krijgen. In een voorwoord bij het voorstel wordt gezegd: „De regering is van oordeel dat de huidige grondwet niet meer aanvaardbaar is voor het volk 'an Rhodesië, omdat zij een aantal verwerpelijke bepalingen bevat, on- ®r meer die, welke voorzien in een toekomstig bestuur door de Afri kaanse meederheid, wat onvermij- rau zou IeIden tot overheersing »n het ene ras door het andere. Ook i andeert zij niet dat de regering verantwoordelijke handen blijft". De Britse minister van buitenland- üiti en' Michael Steward richtte eisteren een oproep tot de wereld miJ j les Rhodesië onver minderd te handhaven. (ANP) Verdacht zend ^kustanmg van vijftiendud- heeft «IS™ in een faillissement caat nif v aatjlemse politie een advo- Hij trad op als curator in het fflient en heeft gelden niet af- Van de ARP kreeg de minister te horen dat deze fractie een aantal gevoelens van onbehagen heeft tegen de accijnsverhoging, tegen de haast waarmee het aantal voorstellen in gediend zijn en tegen het aantal nog steeds onbeantwoorde vragen rond de financiële plannen van de regering. Toch zal de accijnsverhoging op benzine, bier en alcohol vandaag zeer waarschijnlijk door de kamer aangenomen worden, ondanks de vele bedenkingen van sociale, psychologi sche en politieke aard. Voor de PvdA, D '66, PPR en PSP was het zonder meer duidelijk: de ac cijnsverhoging moet afgewezen wor den. De socialist Berg stelde daarbij vast dat de voorstellen het sociale klimaat ernstig verstoren. „Deze mi nister geeft wel voorrang aan de ver laging van de loon- en inkomstenbe lasting in 1970, en dit onder druk van de VVD. Hij voert de BTW in zonder voldoende compensatie voor de zwak ke groepen, hij weigert extra belas ting te leggen op de bezitters van vermogens en op het goed verdienen de bedrijfsleven. Hij kan de succes sierechten niet verhogen, maar voert wel de kostprijsverhogende belasting op", aldus de socialistische woord voerder. Hij kreeg hierbij volledig steun van de D '66'er De Goede en van drs. P. Janssen van de PPR. De heer Kieft waarschuwde de mi nister dat de AR niet op voorhand al de voorstellen voor de accijnsver hoging steunt. Deze fractie wil eerst antwoord hebben of de minister de verhoging een tijdelijk karakter wil geven tot het einde van dit jaar. Drs. P. Janssen van de groep Aer- den betoogde: „Niet de accijnsverho ging moet doorgaan, maar de minister moet de vermogensbelasting tijdelijk verhogen. Dit is mede met het oog op de prijsbeheersing een veel recht vaardiger maatregel". Drs. H. Notenboom (KVP) liet de minister nog weten dat de KVP de voorstellen weliswaar aanvaardt, magg dat deze fractie zich in geen enkel opzicht gebonden acht aan de opvattingen van de regering over het belastingbeleid 1970 en 1971. GOLDEN (AFP) Een kernwa penfabriek in de omgeving van Gol den in de Amerikaanse staat Colo rado, is op 11 mei zwaar geteisterd door brand. De schade bedraagt ca 50 miljoen doliair. Dit is gisteren pas bekend gemaakt door de commissie voor atoomenergie, onder wier toezicht de fabriek eigendom van ..Dow Che mical" staat. De commissie weigert ook maar iets mee te delen over de soort kern wapens die diaar wordt vervaardigd. Men vermoedt dat de brand is ont staan door de straMmgshitte vam een hoeveelheid radio-actief plutonium. AMSTERDAM Bij menig stu dent bleek de haardos sterk genoeg om een marechaussee stevig hou vast te bieden, aldus zou men het beeld dat bovenstaande foto van de ontruiming van het Maag denhuis geeft, kunnen omschrijven. In het algemeen echter ontstond niet veel opwinding, hoewel de be zetters lijdelijk verzet pleegden en stuk voor stuk uit het gebouw gedragen moesten worden. Meer nieuws over de Amsterdamse studentenonrust op pagina 9. Studenteneisen bezien door de Mij. van Nijverheid en Handel in Vlissingen. Pagina 3. Schoorvoetend en met tegenzin heeft de Tweede Kamer de ac cijnsverhoging aanvaard. Pagina 9. „Met de paplepel" heet een ca baret dat, ijs en weder dienen de, in september van de hel ling komt. Pagina 11. Nederland is hef land waar de chemische industrie vorig jaar het sterkst gegroeid is. Pagina 2T. HILVERSUM (KNP) Dr. W. God- dijn, directeur van het Pastoraal In stituut voor de Nederlandse Kerk provincie en namens het episcopaat opdrachtgever van het grote celi- baatsonderzoek onder Nederlandse priesters, heeft in de KRO-actuali- teitenrubriek „Echo" verklaard dat hij in Rome de indruk heeft gekre gen dat paus Paulus reeds met het resultaat van de enquête op de hoog te is. Hij heeft vorige week vrijdag de stukken bij de belangrijkste mensen in Rome afgegeven. Toen hij maan dag verschillende van deze curie- mensen sprak, bleek hem dat zij de stukken reeds grotendeels gelezen hadden. „Ik had zelfs indicaties dat het zoodaig al met de paus was be sproken". Dit wijst er volgens pater Godddjn sterk op, dat deze zaak met grote be langstelling wordt gevolgd en dat men inziet, dat er vragen over zijn. Het is thema vain gesprek in de kringen van de curie, hetgeen dr. Godd'ijn een heel belangrijke winst vindlt vergeleken bij vorig jaar. Toen was het zo dart de kardinaal Villot, thans staatssecretaris en toen hoofd van de congregatie voor de clerus, zeer nijnTiik getroffen bleek te ziin VOOR NIEUWS OVER DE OPMER KELIJKE ENQUêTE ZIE PAG. 7. (Van een onzer verslaggevers) BERGEN OP ZOOM/BREDA Ir. R. M. Th. Adriaansens van de Provinciale Planologische Dienst in Noord-Brabant heeft gisteren in een vergadering van de Westbrabantse Kamer van Koophandel verklaard dat men in Den Bosch niet zo happig is op een tweede nationale luchthaven in West-Brabant. De bedenkingen zijn vooral gebaseerd op de te verwachten geluidshinder. „De geluidstroggen zouden zich over heel West-Brabant uitstrekken", zei hij tot de Bre- danaar mr. J. Misteli die er vragen over stelde. (Van onze redactie buitenland) DEN HAAG Tijdens het referen dum op West-Irian zullen een twaalf tal in Djakarta geaccrediteerde am bassadeurs en vertegenwoordigers van pers, radio en televisie in het ge bied worden toegelaten. Onder de 12 ambassadeurs zal zich ook die van Nederland, mr. H. Scheltema, bevin den. Dit deelde minister Luns van Bui tenlandse Zaken gisteravond mee, na zijn geheime bespreking in Rome (sa men met minister Udink) met de In donesische minister van Buitenland se Zaken, Adam Malik. Minister Luns zei verder, al sinds het begin van deze maand het idee te hebben dat de Verenigde Naties akkoord zul len gaan met het door Indonesië voorgestelde Moesjawarah-systeem onderlinge raadpleging voor de „daad van vrije keuze". Om prakti sche redenen is dit systeem de beste werkwijze, had minister Malik ver zekerd. Voor elke 750 inwoners zal één vertegenwoordiger zijn stem uit brengen. Minister Luns heeft minister Malik meegedeeld, dat het volgens de Ne derlandse regering van het grootste belang is dat de daad van vrije keu ze geloofwaardig zal zijn. Minister Udink heeft gesproken over de hulp aan Indonesië en West- Irian. Er werd in een gemeenschap pelijke verklaring nog eens bena drukt dat de Indonesische regering alles zal doen om de uitvoering van de Fundwi-projecten te bespoedigen. De Fundwi had deze week nog laten weten niet alle medewerking te krü- gen. Nederland zal de benodigde fondsen ter beschikking blijven stel len. PARTIJEN bjj de cao voor de niv Philips- zijn gisteren overeengeko men de salarissen vam 1 januari 1969 per 1 juli a.s. te verhogen met zeven procent. Hiermee vervalt de gelden de toeslag kosten vam levensonder houd. De individuele inkoanstenveoDbete- rimig per 1 juli as. zal miet minder bedragen diam vier procent van het huidige inkomen. <Tan onze redactie buitenland) 'ïmnt" Hoewel het absolute de tm» J Van e maanvlucht pas in drie Mh. nacht valt> beleefden de den rt?. auten en de vele duizen- achter h„„°P,aartle daadwerkelijk tien s'aan, gisteravond tegen Dat spanncn<le momenten, de ADoiinSin0en <le raketmotor van schin in werd onb>token om het toeneen ui baan om de maan te kritiek» F was een van de meest het k„rt In de vlucht, evenals radiocont»^ar5a verbreken van het doordat de man zich tussen het ruimtevaartuig en de aar de bevond. In de komende nacht zal geduren de acht uur het leven van Stafford en Cernan van de Apollo-10 afhan gen van hun collega John W. Young die er voor moet zorgen dat zij in het moederschip kunnen terugkeren na een uitstapje met de maankever. Voor de eerste maal in de geschie denis van de ruimtevaart zullen men sen 400.000 km van de aarde rond vliegen in een ruimteschip, de LEM, zonder de mogelijkheid te hebben daarmee veilig naar de aarde terug te keren. Als er iets gebeurt tijdens het uit- stapje rust op Young de taak zijn col lega's te redden. Zijn opleiding is er voor een groot gedeelte op gericht geweest koelbloedig te handelen tij dens een dergelijke noodtoestand. Young kan de 111 km hoge baan van de Apollo 10 wijzigen om zo no dig Stafford en Cernan te hulp te ko men. De LEM zal zich 3 km van de Apollo verwijderen en daarna naar het moederschip terugkeren. Als dit goed verloopt zullen Stafford en Cer- nan daarna voor de eerste maal de grote remraket van de LEM in wer king stellen voor een glijvlucht van 14.5 km over het geplande landings terrein van de Apollo-11 in de Zee der Stilte op de maan. Het is mo gelijk dat de LEM zich hierbij een 565 km van de Apollo-10 verwijdert. De Apollo-10 arriveerde gister avond met elf minuten vertraging bij de maan. Paradoxaal genoeg hing dit samen met de accuratesse van de lan cering. Daardoor hoefden enkele voor onderweg vastgestelde koerscorrecties die de snelheid van het ruimteschip zouden hebben opgevoerd, niet te worden uitgevoerd. De hoofdraket werd om 21.44 Ned. tijd ontstoken en moest bijna zes mi nuten blijven werken om het ruimte schip af te remmen en in een baan om de maan te brengen. Alle programmapunten zullen ver der elf minuten later worden uitge voerd dan het vluchtschema aangeeft De Apollo-astronauten zouden gis> teren nog proberen van dichtbij de dinsdag (o.a. door de Oudenbossche sterrenwacht) op aarde gesignaleer de lichtverschijnselen in het gebied van de krater Aristarchus waar te nemen, die mogelijk afkomstig zijn van een lava- of castuitstoting. (ADVERTENTIES) 0LGA vandaag De voorzitter van de kamer, dr. ir. F. A. M. J. Smits van Waesberghe, zei dat een regionale commissie on der leiding van ir. F. Philips de mo gelijkheden om in Zuidwest-Neder-1 land een luchthaven aan te leggen nog bestudeert. Het overlegorgaan Zuidwest-Neder land het best kan worden aangelegd, missie in het leven geroepen ter be studering van de vraag waar de twee de nationale luchthaven van Neder land het beste kan worden aangelegd, aldus een mededeling van de com missaris van de koningin in Zuid- Holland, mr. J. Klaasesz. De gedach ten van de werkcommissie gaan uit naar een vestigingsplaats zuidelijk van de Hoekse waard. Dat betekent dus West-Brabant of Zeeland. De werkcommissie wil zo spoedig mogelijk met een afgerond voorstel komen, dat aan de minister van Ver keer en Waterstaat zal worden voor-| gelegd. Burgemeester drs. L. J- M. van de Laar, voorzitter van de N.V. Aero Woensdrecht, zei ons desgevraagd, dat dit niet automatisch betekent, dat dus Woensdrecht het eerst in aan-1 merking komt. Naar zijn mening was het zelfs zo, dat eerder aan een ande re plaats moet worden gedacht (b.v. in de Oosterschelde, zoals ook minis ter Bakker indertijd eens heeft ge suggereerd) omdat de uitbreidings mogelijkheden van het vliegveld Woensdrecht niet zo groot zijn. Voor het vliegveld Woensdrecht ziet hij wél een nuttige functie als „over- gangs-vliegveld", dat een deel van de problemen kan opvangen totdat een tweede Schiphol een feit is gewor-1 den. van onze adverteerders Gisteren trof u in onze krant een aantal advertentie-pagina's aan, die openden met de kop „Pinksterprijsvraag van onze ad verteerders", alsmede een pa gina 4 (familieberichtenpagina) waarop ook nog pinksterprijs- vraagadvertenties stonden. Wij hebben u dringend geadviseerd deze pagina's goed door te le zen en ze te bewaren. We hopen echt dat u dit laatste gedaan heeft. Want. vandaag vindt u, elders in deze krant, de op gave voor het oplossen van deze prijsvraag, alsmede het op- lossingsfoi muiier. Veel succes met uw inzending. TEL. AVIV (Reuter/AFP) Een Is raëlische gemotoriseerde eenheid heeft gisteren een basis van Arabi sche commandogroepen op Jordaans gebied aangevallen, in de omgeving van Al Safi ten zuiden van de Do de Zee en op ongeveer vijf kilometer afstand van de grens met Israël. In het betrokken gebied zijn deze maand tien gevallen van sabotage voorgekomen. De Israëliërs bliezen enige huizen op waar commandogroe pen waren ondergebracht. Een woordvoerder van het Israë lische leger, die deze mededelingen verstrekte, verklaarde dat de Jor- daniërs vluchtten en dat slechts en kele schoten werden gewisseld. De Is raëliërs hadden geen verliezen ge leden. Van Jordaanse zijde werd in een militair communiqué verklaard dat Jordaanse troepen een aanval van Israëlische strijdkrachten in het ge bied van Wadi Araba, ten zuiden van de Dode Zee, hadden afgeslagen. Het treffen duurde ongeveer vier en een half uur. De Israëliërs werden teruggedrongen. Op hun terugtocht bliezen zij vijf huizen in het district Al Safi op, aldus de Jordaanse lezing van het gebeurde. HILVERSUM (ANP) In de komende nacht zai de Neder landse Radio Unie over de zen der „Hilversum 2" de heie nacht rechtstreekse uitzendingen ver zorgen van de belangrijkste ma noeuvre in het vluehtprogram- ma van de „Apollo 10". Hoogtepunt in dfeze reportage is, als alles volgens plan ver loopt, om 04.08 uur Nederlandse tijd, als het maanlandingsvaar tuig terugkeert van zijn reis op vijftien kilometer boven het maanoppervlak naar de ^polio- cabine". De NRU-ruimtevaartredactie heeft verbinding met „Mission Controle" in Houston, de sterre- wachten te Oudenbosch en Bo- chum en het „Smith Odeon In stitute" in Cambridge (USA). De radionieuwsdienst van het ANP zal op hele uren een kort nieuwsbulletin verzorgen. I Grote Markt 25, Breda tel. 01600-30095 •T* -. r V-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1