Ondanks klein ongemak F0(JT MET NASMAAK Apollo-trio zingend naar de maan Bezetting van Maagdenhuis wijst voorstel presidium af Uw matros DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Discussie achter barricaden DE STEM Tier jaar voor man die doorreed met slachtoffertje (7) onder auto Vissers varen niet uit Willoii- Fijenoord sluit werf Rotterdam andaag in no. 26124 109e jaargang editie voor zeeland dinsdag 20 mei 1969 Bewolking (Van onze redactie buitenland) HOUSTON - De Apollo-10 die inmiddels al over de helft van de afstand aarde-maan is, nadert liet punt waar de aantrekkingskrachten van maan en aarde met elkaar wedijveren. PROPAGANDA GRIEKEN OP NAVO-BASIS WEKT WREVEL DEN HAAG Man verdacht van verduistering van f 160.000,- VPRO-protest via radio Redelijk Ook Nijmegen gaat uit van beginsel mede beslissingsrecht Blauwdruk Directeur: Dr.W A. _J. M. Harkx HoofdredacteurL. Lei|endekker Hoofdkantoor: Breda, Reigersfr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 WEERBERICHT Aanhoudend koud. Veel bewol king met afwisselend buien. Af en toe krachtige wind tussen west en noord. icaNTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze redactie buitenland) HOUSTON Bij alle technisch vernuft dat thans in de ruimte zowel als op de aarde wordt vertoond, zou men haast vergeten dat er altijd ruimte blijft voor menselijke foutjes. Toch zijn ze er, al doen ze in Apollo- verband wat archaïsch aan. Gisteren hadden de astronauten een kleine ru zie met Houtston over hun drinkwa ter. Houston wilde dat ze het opnieuw zouden chloreren. De astronauten wilden dat niet, maar verloren de krachtmeting en deden het. Toen was het water helemaal niet meer te drinken. Later gaf Houston toe een verkeerde instructie te hebben gege ven. Stafford c.s. mochten toen het water aftappen om de ontstane chloorconcentratie kwijt te raken. MUZIEK UIT DE RUIMTE Hoewel de drie bemanningsleden, Stafford, Cernan en Young, zeiden dat ze bij het slapen hinder hadden van raketmotortjes en klaagden over de vieze chloor-smaak van hun drinkwater was de stemming aan boord gisteren opgewekt. Stafford zong zelfs een zelfgemaakt „concert". Luns antwoordt: DEN HAAG (ANP) De rege ring is ontstemd over de versprei ding van Grieks propagandamate riaal op de NAMFÏ-basis (NAVO) op Kreta. Door tussenkomst van haar permanente vertegenwoordiger bij de NAVO is de Griekse regering in kennis gesteld van deze Nederlandse ontstemming. Minister Luns heeft dit de Tweede Kamer meegedeeld in antwoord op schriftelijke vragen over de Griekse propaganda-activiteiten op deze ba sis. In een dringend verzoek is de Griekse regering gevraagd, herhaling te voorkomen. Inmiddels is contact gezocht, zo Wijkt uit het antwoord van minister Luns, met andere van dezelfde oefen- mstallatie gebruik makende bondge noten, om in deze tot een gemeen schappelijk optreden te komen. De commandanten van Nederland se detachementen, die ter plaatse Saan oefenen, zijn geïnstrueerd om indien onverhoopt toch pamflet ten van propagandistische strekking worden aangeboden of verspreid leze niet in ontvangst te nemen, dan wel deze onder protest terug te ge ren. MINISTER LUNS is voor een infor meel bezoek naar Rcme vertrokken, j za' daar Italiaanse autoriteiten ontmoeten. j® 39-JARIGE J. Duschateau uit om fr'cht is gisteren in die plaats ,eleven gekomen toen de auto orin hij meereed uit de bocht vloog feu n ®en b°orn botste. De chauf- r e" zÜn echtgenote werden licht gewond. Gisteravond de Apolto-10 vloog toen nog „slechts" met een snelheid vain rond 6000 km per uur (een snel heid die nog wait zou verminderen alvorens op te loyen als gevolg aan de aantrekkingskracht van de maan die op een bepaald moment de overhand krijgt) stelde Stafford voor zeven seconden zijn raketmotoren in werking om de snelheid iets op te voeren. Vanaf dat moment zijn alle handelingen van de ApoIlo-10-be- manning identiek aan die van de maanreizigers van de Apollo-11 straks. Daarmee is dus de generale repetitie voor de definitieve verove ring van de maan door de mens pas goed begonnen. Alle instrumenten aan boord wer ken uitstekend, zo kreeg Houston gisteren te horen. Op dat moment bevond het ruimteschip zich al 200.000 km van de aarde. Morgen avond (onze tijd) komt de Apollo in de nabijheid van de maan. Volgens ruimteartsien hebben de bemanningsleden van de Apollo-10 bij het passeren van de z.g. Van Allen-gordel aan een hoeveelheid radio-actieve straling blootgestaan, die gelijk te stellen is met hetgeen een patiënt ondergaat wiens borst kas driemaal wordt doorgelicht. Terwijl de astronauten het ontbijt gebruikten hoofdzakelijk vruch- tesap en gezoete maïsvlokken kregen zij van de aarde nieuwsbe richten te horen, waaronder ver scheidene sportuitslagen. Young gaf op zijn beurt een weer- overzicht. Hjj vertelde dat de hemel boven Portugal, West-Spamje, Zuid- Itailië en Griekenland helder was, terwijl er boven de rest van Europa en ooik de Sovjet-Unie wolken hin gen. Volgens hem was het boven het Midden-Oosten en boven Afrika, met uitzondering van het zuidelijke deel, onbewolkt. „Tot zover oms ochtend weerbericht vanaf ongeveer 200.000 km", aldus Young. Vervolgens vroeg Young aandacht voor het populaire lied „Uu, up and away in my beautiful balloon", ge zongen door Cernan met gitaarbege leiding van Stafford en hemzelf. Het bleek dat Stafford voor deze muzi kale verrassing had gezorgd door een bandopname-apparaat mee aan boord te nemen. „Het was erg moeilijk om de bas een plaatsje in de cabine te geven", zei hij, toen het cootrolestation in Houston de muzikale prestatie had geprezen. Het Russische regeringsblad Iz- vestja heeft de drie Amerikaanse maanreizigers succes toegewenst. Evenals in een uitzending van radio- Moskou werd ruime aandacht be steed aan de gevaren die aan de tocht van de Apollo-10 zijn ver bonden. Overzicht van de discussiëren de bezetters van het gebarrica deerde Maagdenhuis vanmiddag. De stedelijke scholengemeen schap Middelburg krijgt een schoolpa rlemenf, waarin de leerlingen inspraak zullen heb ben. Pagina 2. Antwerpens moeilijke positie in de kopgroep van de havenste den. Pagina 3. Waar gaat het nu eigenlijk om aan de universiteiten? Pagina 7. Op 14 juni begint het Holland Festival. Wat er te feesten valt staat op pagina 11. De coup van Henk Benjamins in Olympia's Toer beschreven op pagina 12. Goed perspectief voor de zuch- ters achter hel inkomstenbelas- tingbiljet. Pagina 17. (Van onze correspondent) Tat™a:'0U,T De zevenjarige wellicht w Ult 0utl-Turnhout zou Nefleri™,? ,<i!)0cl zÜn geweest als Plaat,. dronken autorijders in den ü-h^a ÏT te rijden, hulp had- de bi!'1!' at 's de verpietteren- Turnhn, ?e!"s ,van dokter Troost uit Tilburg i!" et Proees tegen vier luren f!® ?,uwyaItarl>eiders, die gis- Sinjt vin "den op beschuldi- De h dood door schuld, werd v„S ?Pl' van de auto A. P. vaagenisstraf Vier jaar ge" ö'l de riiho', tn„vl? Jaar ontzegging verda-ht! oeEdheid. De drie mede lulden kregen 1 maand of 140 °P 13 maart 1968 waren zij er met een auto op uit getrokken om de bloemetjes buiten te gaan zetten in België. Zij hadden verscheidene ca- fé's bezocht en waren kennelijk on der invloed toen zij terug naar Ne derland gingen. Langs de drukke in ternationale weg naar Tilburg stond op dat moment de zevenjarige Ta- dea Arnouts met haar moeder te wachten. Plotseling slingerde de wa gen naar links en schepte het kind met haar fietsje. De moeder kwam tot de verbijste rende ontdekking dat haar kind on der de auto bleef hangen die door reed. De Nederlander Van Tongerioo die het ongeluk zag gebeuren zette onmiddellijk de achtervolging in. Na een vlucht van vier kilometer in de richting van Oud-Turnhout werden de dironken Tiiburgers ingesloten en na een korte worsteling door de veldwachter overmeesterd. Het kind zat toen nog steeds onder de wagen. Het stierf voordat medische hulp ge boden kon worden. De hoofdverdachte A. P. verklaar de op de zitting dat hij in paniek was geraakt toen hij het kind overreed en daarom niet durfde te stoppen. Wel was hij twee keer gestopt om het fietsje onder de wagen uit te halen omdat dat zo hinderlijk was. De drie medereizigers gaven aanvankelijk te kennen, dat zij niet wisten dat het kind onder de auto zat, maar later kwamen zij terug op deze verklaring door te zeggen dat ze bang en boven dien te dronken waren om de situa tie volledig te overzien. Om beter loon: Een woud van masten de vloot blijft binnen voor een beter loon. (Van onze correspondent) DORDRECHT De 45-jarige Ch. V. uit Zwijndrecht is aangehouden omdat men hem ervain verdenkt ruim 160.000 ten nadele vain zijn werkgever, de n.v. Verenigde Ben- zinemaatschappij, te hebben verduis terd. De man was belast met de in- en verkoop van een groot assortiment artikelen, ondef meer autoaccessoi- Bij een onderzoek werd een ge deelte van de goederen in zijn wo ning teruggevonden. De rest (het overgrote deel) is waarschijnlijk ver dwenen naar een handelaar in Den Haag, die de goederen ver onder de prijs van V. kocht. De man was anderhalf jaar in dienst bij die n.v. en zou binnenkort directeur van een afdeling worden. (Van onze correspondent) DEN HAAG Bijna 300 vissers hebben gisteren op een vergadering van de (niet erkende) bond van zee varenden in Scheveningen besloten niet uit te varen zolang de reders hun geen duurtetoeslag hebben toe gezegd en verklaard hebben over het door de bond van zeevarenden voorgestelde nieuwe loonsysteem voor de trawlerbemanningen te wU- len onderhandelen. De duurtetoeslag zou f 30,moe ten gaan bedragen en zou toegekend moeten worden met handhaving van de c.a.o., zoals de reders die hebben afgesloten met de erkende bonden. Vanuit de vergadering meldden zich bij B.V.Z.-voorzitter J. Koning vijf vissers, die samen met hun voor zitter met de reders willen gaan pra ten over hun ultimatum: duurtetoe slag en toezegging om over het nieu we loonsysteem te praten of anders de schepen aan de kant. Rederij Vrolijk heeft eind vorige week als eerste en tot dusver enige aan de eisen van de Bond van Zee varenden toegegeven. Als gevolg van het besluit van de vergadering voert een 25-tal trawlers in de Scheveningse haven niet uit Enkele van deze schepen waren al binnen gebleven, omdat de beman ningen bij de vergadering van van daag aanwezig wilden zijn. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Radioluisteraars die gistermiddag om kwart voor drie hun toestel hadden afgestemd op Hilver sum I hebben naar een in de historie vain de radio welhaast uniek pro gramma van de VPRO kunnen luis teren. Een kwartier lang werd een bandje met een zelfde, steeds her haalde tekst ten gehore gebracht. De tekst luidde alldius: „Dit is de VPRO. Dit is een kwartier zendtijd. Dit is 'n kwartier zendtijd ons opgedrongen door de Nederlandse Radio Unie als compensatie voor het verliezen aain de Avro van drie maal vijf minuten voor de rubriek „Deze Dag". Zoals bekend heeft de VPRO deze drie maal werkelijkse ochtendru briek onlangs aan de Avro moeten afstaan. Als compensatie kreeg ze vain de NRU een kwartier zendtijd ■waarvan gisteren bij wijze van pro test geen normaal gebruik werd ge maakt. (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM De studenten, die het Maagdenhuis in Amsterdam bezet houden, hebben gisteravond afwijzend gereageerd op een voorstel van presi dent-curator dr. Samkalden een commissie van deskundigen te benoemen, die een bindend advies zou moeten uitbrengen over aanvullingen op een onlangs uitgebracht rapport over de bestuursstructuur. Aan dit voorstel was de voor waarde verbonden, dat „uw eventuele bereidverklaring gepaard gaat met en blijkt uit het beëindigen van de bezetting van de universitaire ruimten vóór 23.00 uur hedenavond". Presidium, senaat en curatoren hadden eerder ingestemd met dit rapport. De studenten hadden het af gewezen. Nog vóór 23.00 uur zonden de studenten in het Maagdenhuis een brief aan het presidium, waarin zij onder meer stelden niet eerder te kunnen overleggen voordat het poli- tiekordon zou zijn teruggetrokken en de telefoonaansluitingen hersteld wa ren. Verder zeiden de studenten niet bereid te zijn de besluitvorming over de bestuursstructuur van de Amster damse universiteit nog verder van de basis naar de top te verleggen. Ook schreven zij bij voorbaat geen vertrouwen te kunnen hebben in de commissie van deskundigen. Dr. Samkalden meende echter dat er gesproken kon worden van een „redelijk voorstel, dat aan redelijke mensen is voorgelegd". De Amster damse burgemeester beklemtoonde gisteravond dat het bezetten van het Maagdenhuis ontoelaatbare schade aan het normaal functioneren van de universiteit toebrengt. „Er zijn omstandigheden ontstaan die niet kunnen worden toegelaten. De stu denten weten heel goed dat deze be zetting niet kan worden getolereerd en dat er duidelijk schade aan de be langen van de universiteit wordt aan. gericht. Het is ook duidelijk dat deze daad van bezetting niet „gehonoreerd" kan worden met een premie door nu te gaan onderhandelen". De studenten constateerden dat de stelling van het presidium dat er „on toelaatbare schade" was aangericht onjuist was. Zij wezen hierbij op de zondag aangenomen motie dat het personeel van het Maagdenhuis niets in de weg zou worden gelegd. Het bestuursapparaat is gisteren ondergebracht in het oude hoofdkan toor van de Koninklijke Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst. In afwachting van een principiële uitspraak van hoogleraar-directeur prof. dr. L. ten Have hebben onge veer 60 studenten in de andragogie hun instituut als permanent discus sie-centrum ingericht. (Van onze redactie binnenland) NIJMEGEN Ook de senaat van de Katholieke Universiteit in Nijme gen heeft het beginsel van medbeslis- singsrecht voor alle geledingen an- vaard. Dat gebeurde in een openbare vergadering. De Nijmeegse senaat aanvaardde tevens als beginsel van de universi taire bestuursstructuur openbaarheid voor het beleid op alle niveaus. De senaat toonde zich voorstander van de instelling van een universiteits raad. Vooruitlopend op de definitieve instelling van een dergelijke raad, stelt de senaat in Nijmegen voor zo snel mogelijk over te gaan tot de in stelling van een voorlopige universi teitsraad. Deze zal zich moeten bera den over de concretisering van de nieuwe bestuursstructuur en over de tijd waarin deze grealiseerd zal moe ten worden. Ook werd een voorbereidingscom missie voorgesteld, die de organisatie van de voorlopige universiteitsraad vast moet stellen. De senaat nam nog een tweede re solutie aan, waarin wordt aangedron gen dat alle geledingen uiterlijk op 1 juli hun meningen over de herstruc turering van de bestuursstructuur kenbaar maken. (Van onze correspondent) ROTTERDAM Binnen enkele maanden gaat de Rotterdamse repa- ratiewerf van Wilton Fijenoord slui ten. Volgens de directie van het con cern is deze maatregel noodzakelijk geworden in verband met een onaan. vaardbare orderbezetting, die de laatste jaren op de Rotterdamse werf is ontstaan. Deze is het gevolg van een steeds verder gaande verschuiving der zee havenactiviteiten in het Rotterdamse havengebied van oost naar west Het aantal werknemers dat bij de slui ting van de Rotterdamse werf van Wilton Fijenoord betrokken is, be draagt ongeveer 370. In het communiqué dat de Wilton- directie maandagmiddag over de sluiting van de Rotterdamse repara- tiewerf verstrekte, wordt meegedeeld dat op de werf van Wilton-Fijenoord in Schiedam grote behoefte bestaat aan vaklieden in de direct produk- tieve sfeer. Volgens de directie kunnen de meeste werknemers van de werf Rot. terdam dan ook zonder bezwaar in eenzelfde functie te Schiedam wor den geplaatst. Ook in andere onder nemingen binnen het Rijn-Schelde- concern bestaan te Rotterdam en Schiedam verscheidene plaatsings mogelijkheden. In het communiqué deelt de direc tie nog mee: „We hebben gemeend aan deze plannen in een vroeg stadium binnen ons bedrijf algemene bekendheid te geven. Dit is noodzakelijk om te be reiken dat de uitwerking van de plannen kan geschieden in nauw overleg met de betrokken werkne mers, de personeelsvertegenwoordi ging en de bedrijfsleiding. Op deze wijze kan een goede inpassing van de Rotterdamse werf in de Schiedamse werf worden verwezenlijkt Voor alle werknemers zal de lei draad („sociale blauwdruk") van toe passing zijn, die in het kader van de fusie werd overeengekomen met de vakorganisaties. Met de plaatselijke vakbondsbe stuurders wordt thans gesproken over de toepassing en uitwerking van deze leidraad". (ADVERTENTIES) LEKKERE BROODJES - ONDERWEG BOLLEN EN PUNTJES V, DE 24-JARIGE J. Krabe uit Borne is gistermiddag in Wierden met zijn auto tegen een boom gebotst en daar bij op slag gedood. DR. PHILIP BLAIBERG, die vrijdag in het Grote Schuurziekenhuis in Kaapstad werd opgenomen, maakt het weer veel beter. OLGA

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1