ten Honderd jaar spoorwegen in Zeeuwsch-Vlaanderen Jean Rey opent zoetwaterfabriek Stop bij bandenbedrijf LUCT0R, Hulst JP ADELLIJKE VERLEIDER Boseigenaren wensen aanplant-subsidie Winkelcentrum De Burg toch boven monument Betere methode voor afzet van produkten Arabische hengst gaat Zeeuwse paardenstapel veredelen Raad Hoedekenskerke herdacht oud-burgemeester B. EN W. GOES: Voorstel tot aankoop van grond voor politiebureau Diefstal te Koudekerke nog raadsel automobilist: BAIMDENCONTROLE dit is de moeite waard! er ligt een scevenier op u te wachten! IIHTING ZWEMBAD IEVEN: >TE PREMIE OR rezerij age akerij Ongevallen Opwinding Bosvernielers; schimmels, dieren en mensen Op 29 mei in Terneuzen Autodief uit Goes aangehouden Zeeland op de beeldbuis Herindeling Conclusie Heden 12, dl 13 en wo. 14 mei 1969 van 10.00-20.00 uur bij Bandenbedrijf „LUCTOR" Tivoliweg 63 Hulst. 16 MEI A.S. Sas van Gent open. Qe jren zijn als volgt JDAG |1 uur voor dames uur voor heren |9!4 uur gemengd ll uur voor dames |2 uur voor heren uur gemengd uur gemengd ken 0,70, kinderen 0,40 ÏNTEN len 12,-, kinderen e,. nementen 30,- 1 12 baden len 7,-, kinderen 4,. op van abonnementen 20 mei plaats ten puize. lim ON /aar 45 jaar enst 5 jaar Ipersonen van 26 jaar gereedschap-stempel- personen van 20 jaar. of gelijkwaardige op- n de voorkeur. dere dag van 8.00 170 BREDA. 01600-32850. DE STEM VAN MAANDAG 12 MEI 1969 (Van onze correspondent) SAS VAN GENT Tet is de zer dagen een eeuw geleden dat de spoorweg Gent-Temeuzen in gebruik werd genomen. De spoor lijn werd geexlpoiteerd door de S. A. du chemin de fer de Mali nes a Terneuzen. In 1948 namen de Nederlnadse Spoorwegen het Nederlandse net van deze N.V. over. Daarmee was de Belgische parti culiere spoorwegmaatschappij te- -eiijk ter ziele want ook het Belgi sche deel van de spoorlijn werd op geheven. Het materiaal werd overgedaan aan de nationale maatschappij der Belgische spoorwegen, de NMBS. Slechts de spoorlijn Sas van Gent - Terneuzen bleef gehandhaafd, zij het alleen voor het goederenvervoer. De kanaalzone in Zeeuwsch-Vlaan- deren zou het vervoer per rails niet meer kunnen missen. Dagelijks pas seert in Sar van Gent een large trein met wagonladingen cokes van de A.- ZC. in Sluiskil met bestemming Pa rijs, In Sas van Gent worden ook de treinen samengesteld die naar Ter- neusen of België vertrekken. Het passagiersvervoer van de Che min de fer de Malines a Terneuzen werd met ingang van 14 mei 1939 gestaakt. De exploitatie bleek niet meer rendabel te zijn hoewel de lijn Terneuzen-Gent voor de oorlog geen windeieren opleverde. In die jaren, toen men 20 Belgische franken voor een gulden neertelde, maakten vele Zeeuwsch-Vlamingen regelmatig een uitstapje naar Zelzate, Gent of Brus sel. Uit oude archieffoto's blijkt dat het spoormateriaal op deze Nederlands- Belgische lijn zeer modern was. Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 bezat de maatschappij Mechelen - Terneuzen 23 stoomlokomotieven, 50 reizigersrijtuigen met 2de jn 3de klas se en ruim 1300 goederenwagons waarvan er nu nog regelmatig dienst doen. Pas vorig jaar werd het oude station in Sas van Gent gesloopt na precies 99 jaar in gebruik te zijn ge weest. Spectaculaire ongevallen hebben zich op de lijn Gent-Terneuzen niet voorgedaan. In 1902 scheelde het ech ter niet veel. Vlak bij het station Philippine liep een koe op het baanvlak. Het dier overleefde de botsing niet. Een rij tuig liep uit de rails maar wonder lijk genoeg raakte dit bij het nade ren van de onbewaakte oerweg van zelf weer in het goede spoor. De ma chinist en conducteurs beweerden la ter niets van dit „déraillement" té hebbein gemerkt. De passagiers echter des te meer. Zij werden danig door elkaar geschud Het kadaver van de koe en de zwaar beschadigde spoorbielzen waren de stille getuigen van dit voorval. In november 1943 sloeg een wagon van acht ton suiker bij het rangeren op hol voortgedreven door een zuid wester storm en daverde de wagon Sluiskil binnen om gelukkig zonder persoonlijke ongelukken te veroorza ken qiteindelijk in het kanaal te plon zen. Na de oorlog bleef het geruime tijd stil op de lijn Gent-Terneuzen. De laatste jaren valt er vooral op het traject Sas van Gent - Terneu zen weer een opleving van het goede renvervoer te bespeuren. Tal van fa brieken' in Sas van Gent zijn direct aangesloten op het spoorwegnet en maken er een ruim gebruik van. De glasfabriek voor de aanvoer van ruw glas uit België, de zuid-chemie vooir de, verzending van kunstmest In augustus 1944 stopte in Sas van Gent de laatste passagierstrein met doden en gewone leden van de Duit se „Kriegsmarine". Later werd de ze train opgeblazen en werden de restanten in band gestoken.. Een eenvoudig maar doelmatig ge> bouwtje staat nu op de plaats van het vroegere imposante stationsge bouw. In 1953 na de overstromingS' ramp in Zeeland bewees de spoorlijn Gent-Terneuzen haar goede diensten met het vervoer van basaltblokken uit de Waalse steengroeven naar de stukgeslagen en bedreigde plaatsen in de Zeeuwse zeeweringen. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN De plicht tot her bebossing die volgt uit de boswet plaatst vele boseigenaren in Neder land soms voor grote moeilijkhe den, speciaal als herbebossing moet gebeuren op slechte of twijfelachtige bodem. „Soms is het waanzinnig om tot herbebossing over te gaan". Met deze krachtige kreet onderstreepte één der deelnemers aan de voorjaars vergadering van de Koninklijke Ne derlandse Bosbouwvereniging in Vlis- singen, een discussienota die over dit probleem is opgesteld. Het is de bedoeling, dat deze nota, verfijnd en verbeterd, wordt aange boden aan de directeur van Staats bosbeheer, die er een ruggesteuntje in vindt om bij de minister van land bouw aam te dringen op aanplantsub- sidies. De nota dient uitgangspunt van het beleid op bosbouwgebied te worden, zo meende men op de vergadering. Het bos in Nederland moet behou den blijven. En dient rekening ge houden te worden met de moeilijke positie waarin onze bosbouw, ook ver geleken met de andere EEG-landen verkeert. „Het woord rendabiliteit kunnen wij wel uit de bosbouwvoca- bulaire schrappen", zei één van de sprekers over dit onderwerp. Er wera ook gesproken over de consequenties van het plan-Mansholt voor de bosbouw. (Het plan Mansholt maakt bebossing van- minder goede landbouwgronden mogelijk): „Als dit gebeurt zullen wij de kernen theorie, die de aanwezigheid van aaneenge- grootte voorschrijft, moeten kunnen sloten bospercelen van 'n bepaalde verlaten vond men; „Het moet dan mogelijk zijn, VLISSINGEN Ofschoon het ge meentebestuur van Vlissingen nog steeds geen officieel berlclit heeft ontvangen van de minister van CRM. verwachting, dat het winkelcentrum ,De Brug' in Oost-Souburg mettertijd „D Brug" ju Oost-Soubur^ mettertijd toch zal kunnen worden gerealiseerd. Zoals bekend heeft de minister, op verzoek van de Rijks Archeologische Dienst, dit gedeelte van Souburg op de voorlopige monumentenlijst ge plaatst, omdat deze z.g. „Karolingi sche Burcht" van grote historische Waarde is. Het gemeentebestuur van Vlissingen heeft op zijn beurt, onder steund door het provinciaal bestuur, de minister verzocht „d^ Burg" Weer daarvan af te voeren, omdat anders een bouwverbod de eigen plannen zou doorkruisen. Het Vlissingse gemeentebestuur heeft intussen de stedebouwkundigen verzocht gewoon door te gaan met de voorbereidingen van het plan, dat souburg een modern ,.hart" zal moe ten geven. Het terrein zal nu door de oudheid- Kundigen volledig onderzocht worden aangezien het in Nederland, wellicht ®et uitzondering van de burcht te v-rl °p SchouwêI>. de laatste mo- ge'tjkheid biedt 'n verdedigingswerk hit de „tijd der Noormannen" nog hi zlJn geheel te onderzoeken. Plaat sen met soortgelijke burchten zoals bijv. Middelburg, Oostburg, (Aar- denburg en Domburg?) zijn reeds Scheel overbouwd. Ofschoon het on- derzoek te Oost-Souburg nog in een beginstadium verkeert, ziet het er naar uit dat belangwekkende resul- •taten verkregen zullen worden. Bin nen de (niet meet- aanwezige) om walling en de daarbuiten gelegen dichtgeslibde) brede gracht komen in 't kunstmatig opgehoogde binnen terrein fraaie plattegronden van hui zen en andere stadsporen (water putten, afvalputten, greppels) uit ver schillende perioden tussen ca. 850 en 1200 na chr. te voorschijn. De onderzoekingen zullen waar schijnlijk het gehele jaar voortduren. De rijksdienst voor het oudheid kundig bodemonderzoek heeft ook de noodzaak aangetoond van het behoud en de restauratie van de Karolingi sche burcht op het Hoge Burgh. Deze burcht dateert uit de 9e eeuw en hij behoorde tot het half dozijn vlucht- plaatsen voor de bevolking tijdens de invallen van de Noormannen. In Burg - waar het gaafste souvenir uit een roerig verleden aanwezig is, heeft men geen plannen tot bebouwing van het burchtterrein. Wel is hier in het verleden de gemeentelijke begraaf plaats aangelegd. Het college van b. en w. van Wes- terschouwen heeft de raad gevraagd een principe-uitspraak voor behoud en restauratie van het unieke monu ment te doen. Onderzocht zal worden wat de totale kosten van restauratie en van de aankoop van de particulie re gronden op het terrein ziin. Men zal trachten bijdragen van het rijk en de provincie te krijgen. rnwn een <mzeT verslaggevers) GOES in een vergadering van «e tuinbouwcommissie van de ZLM zlJn besprekingen gevoerd over de aanhoudend moeilijke situatie in de uuteelt Vooral het onderwerp, dat c laatste tijd de gemoederen van de Hinders bezig houdt: de wijze van ™t van hun produkten, kreeg de a()%e aandacht. Voorzitter P. J. J. Dekker deelde rl„ eerste ervaringen met va Pï°et -van Het Centraal Bureau «n de Tuinbouw Veilingen om tegen ziin t>Pr^zen te ^erkopen, gunstig .1 Begin mei werd voo-r de derde een deel van de komkommer- v<?er GO pet.) In voorverkoop aan- s oefen, waarbij een kleine commis- vooraf heeft bepaald, welke prijs verschillende sorteringen moeten opbrengen. Vooral voor grootwinkel bedrijven en exporteurs heeft dit ver koopsysteem volgens de heer Dekker aantrekkelijke kamen. De eerste er varingen hiermee zijn gunstig van de zijde van de handa was er een be vredigende belangstelling en de be sturen van de betrokken veilingen willen er ook graag mee doorgaan. Straks zal de proef worden uitge breid met tomaten, terwijl er ook een plan voor fruit wordt uitgewerkt. Het blijkt een ingewikkelde materie, waarmee geleidelijk ervaring opge daan moet worden. Bij fruit zou, zo bleek uit 't geen de heer Dekker ver telde, b.v. bij de bepaling van het aanbod met andere normen moeten worden gewerkt als met groenten, omdat er o.a. meer mogelijkheden tot spreiding zijn. bosgedeelten van slechte bos grond naar voor dit doel bruikbare landbouwgrond te verplaatsen". De boswet maakt in artikel 9 sub sidiëring van de bosbouw mogelijk. Ter vergadering werd ruimschoots voor inwerkingtreding vam dit artikel gepleit. De sleutel tot 'n betere struc tuur van de bosbouw, waardoor ook de Nederlandse kwekers weer in staat zullen zijn een aan ons klimaat aan gepast, kwalitatief goed platsoen te leveren, ligt in een aanplantsubsidie zo opperde men. De deelnemers aan de vergadering maakten een excursie door de pro vincie Zeeland en werden ondermeer ontvangen door het provinciaal be stuur. (Vaa een onzer verslaggevers) VLISSINGEN Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de Kon. Ned. Bosbouwvereniging in hotel Noordzeeboulevard te Vlis singen, werd meegedeeld dat in het najaar van 1970 een boek werk zal verschijnen, dat geheel gewijd is aan de schade die aan het Nederlandse bosbestand wordt toegebracht door schim mels, door gewervelde dieren en door.... de mens. Het boek komt uit als het tweede deel in de reeks .Bosbescherming", een eigen uitgave van de Bosbouw vereniging, die hiermee een be langrijke voorlichtende taak ver vult. (Van een onzer verslaggevers HULST Gold Bey was niet te zien. De adellijke Arabische hengst, wiens afstamming teruggaat tot in de woestijn, is door zijn eigenaar, de heer W. Lockefeer, en zeer happige bezitters van trouwlustige merries, ge promoveerd tot Zeelands verleider nr. I. Daarom was Gold Bey niet thuis in zijn stal te Ossenisse, maar maakte hij, gechapperonneerd door stalknecht Emery van Vooren, in zijn gewatteerd rijtuig een tournee langs de diverse dames. De Casanova werd vorige week in Breda door keurmeesters Modderman en Schram van het Arabische paardenstamboek goedgekeurd. Hij kreeg daarmee een vrij kaartje voor de Nederlandse paardehuwelijksmarkt. De vrouwtjes stonden al te dringen. Hun eigenaren gingen en gaan er vanuit, dat een man met zo'n enorm indrukwekkende met prijzen beladen familie stamboom, wel goeie vruchten moét voortbrengen. Ter informatie; Gold Bey is in rechte lijn afstammeling van kampioens- hengsten als Ludo en Blue Domino. Het waren paarden, die stuk voor stuk hun mannetje stonden. Ludo en Blue Domino werden geboren aan de andere zijde Van de Noordzee, waar paarden bijna de onaantastbare positie bezitten, die de koe inneemt in India. Zij zijn de voorouders van Gold Bey aan vaders zijde. Aan moeders kant komen pronkstukken voor als Abya en Reifciya. Hun spruit Gold Bey (kleur goudvos) kon slechts, aldus het zeer kruidige verhaal van zijn eigenaar Lockefeer, met de grootste moeite losgeweekt worden uit de handen van een oude Engelse dame, Mrs. Bush. Toen zij na veel nee's één keer ja liet horen op een bod, werd de hengst met grote snel heid in een gereedstaande wagen geladen en meegenomen naar Zeeland, waar hij nu na de keuring met zijn voor 100 pet. bij de koop gegarandeerde blau we bloed, een unieke positie inneemt. Gold Bey werkte en werkt nu aan een verantwoordelijke taak: de veredeling van de in Zeeland wonende paardenfamïlie. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Op 29 mei a.s. zal de satellietcentrale annex zoet waterfabriek van de n.v. Provinciale Zeeuwse Electriciteitsmaatschappij worden geopend. Dit gebeurt in het kader van de viering van het vijftig jarig bestaan van de n.v. P.Z.E.M., zo vernemen wij van de directeur van deze onderneming, ir. T. Bogerd. De centrale Terneuzen produceert op dit moment al elektrische stroom en gedemineraliseerd water, doch de officiële inbedrijfstelling moet nog plaatsvinden. Men heeft de heer Jean Rey, voorzitter van de commis sie der Europese gemeenschappen, bereid gevonden, de officiële hande lingen te verrichten. De plechtigheid in Teméuzen maakt, zo vertelde ir. Bogerd ons, deel uit van een reeks van feeste lijkheden. Er zullen drie feestavon den voor het personeel en genodig den worden gegeven. De eigenlijke jubileumdatum viel in het begin van deze maand. De indienststelling van de satellietcentrale wordt het cere moniële hoogtepunt van de feeste lijkheden. Het programma voor die dag ver meldt toespraken in het ontvangst centrum van de centrale Terneuzen, door de commissaris der koningin, mr. J. van Aartsen, dg heer Jean Hey, de directeur van de n.v. P.Z. E.M. en ir. J. M. G. D. baron van Slingelandt, lid van de raad van be stuur van „Stork Werkspoor", die namens de leveranciers het woord zal voeren. (Van onze correspondent) ROTTERDAM In Rotterdam is een bewoner van Goes, A. J.K., aan gehouden, die j.l. dinsdag van een bewoner van de Scheldekade te Ter neuzen de auto uit de garage had ontvreemd. De auto werd in Rotter dam terug gevonden. Om 11.15 uur wordt de centrale Terneuzen in bedrijf gesteld. Direct daarna worden ook de beide nieuwe opwekeenheden van de centrale Zee land in Vlissingen in gebruik gesteld. Dit gebeurt op afstand vanuit de centrale Terneuzen. In de middag wordt in de statenzaal van de abdij te Middelburg een receptie gehou den. Ter gelegenheid van het jubileum verschijnt een fraai uitgevoerd ge denkboek, dat de geschiedenis van de P.Z.E.M. in de afgelopen vijftig jaar, waarvan vooral de laatste vijf jaren een enorme groei van de on derneming te zien hebben gegeven, beschrijft. De tekst wordt begeleid door tallöze illustraties, die iets weergeven van de ontwikkeling "in Zeeland als geheel. „De samenstel lers zijn er nog in geslaagd" zei ir. Bogerd, „om een slothoofdstuk te wijden aan de kernenergiecentrale." JEAN REY (Van onze correspondent) OOSTBURG De Nederlandse Televisie Stichting heeft opnamen ge maakt van de bolsport aan de Tol in Oostburg. Het is de bedoeling, dat deze opnamen worden uitgezonden op 13 augustus in een 70-minuten du rend Zeelandprogramma. Deze uit zending zal een 20-minuten durende documentaire over Zeeland bevatten en 50 minuten amusement bieden. (Van onze correspondent) HOEDEKENSKERKE In de raadsvergadering heeft de raai met enkele ogenblikken stilte h'et overlijden van de heer J. C. Vo gelaar te Nieuwerkerk aan de IJssel herdacht. De heer Voge laar werd op 5 januari 1945 als waarnmeend burgemeester van Hoedekenskerke benoemd en hij was burgemeester van 16 april 1946 tot 1 december 1949. De raad besloot de Kerkeboom- gaardstraat te Kwadendamme te ver breden met I meter. Een krediet hiervoor werd beschikbaar gesteld, terwijl getracht zal worden van de eigenaren aan de zuidzijde van de straat een strook van hun voortuin aan te kopen. De raad ging voorts akkoord met de ontsluiting van het bestemmings, plan „Noord". Voor de uitvoering daarvan levert echter het gebrek aan financieringsmiddelen moeilijkheden op aan Gedeputeerde Staten is reeds om een toewijzing uit het lenings- quotum verzocht. De N.V. Zegam bereidt plannen voor om de kernen Hoedekenskerke en Kwadendamme van aardgas te voor zien. Volgens de burgemeester kan over ongeveer twee maanden de of ferte verwacht worden. Blijkens mededeling van de inspec teur voor het lager onderwijs zijn de beide lagere scholen te Kwadendam me dringend aan vernieuwing toe. Alleen voor de allernoodzakelijkste voorzieningen zal nog een gunstig advies verstrekt worden. Nieuwbouw op korte termijn is dan ook noodza kelijk. Besloten werd aan het school bestuur te verzoeken de daarvoor no dige maatregelen te nemen. Aangezien geen bezwaren zijn in gebracht, besloot de raad tot defini tieve vaststelling van de bestem mingsplannen Hoedekenskerke noord 1968 en Opslagterrein 1968. Eveneens werd definitief tot onteigening van een perceel grond aan de Jhr. Mr. A. F. C. de Casembrootstraat be sloten ter uitvoering van het bestem mingsplan „Vreeland" voor Kwa dendamme. De huurprijzen van alle gemeentelij ke woningen werden met 1 april met 6 procent verhoogd. Op een vraag van de heer Scheele antwoordde de voorzitter, dat de overdracht van de woningwetwoningen aan de woning bouwvereniging „St. Willibrordus" wacht op de notaris. Nogmaals zal op spoedige afdoening worden aan gedrongen. Over de rattenbestrijding was de raad in het algemeen zeer tevreden. Graag werd daarvoor dan ook een bedrag van f 500,- beschikbaar ge steld. Wel moest er zorg voor ge dragen worden dat over enkele jaren niet weer een dergelijke aktie nodig is. Aan de totstandkoming van de ge meentelijke geneeskundige dienst in samenwerking met andere Beveland- se gemeenten zal niet meer worden gewerkt met het oog op de gemeen telijke herindeling. Intrekking vond evenwel niet plaats, omdat de mening heerste, dat de raad van de nieuwe gemeente verder op door dient te gaan. De bijdrage van f 7,- per leerling voor de schooltoets als de subsidie voor het schoolzwemmen van f 1,50 per les per leerling ontmoetten geen bezwaren. Het verzoek om verhoging van het subsidie voor de Wï „Zuid-Beve land" tot f 0,15 per inwoner kon geen genade vinden in de ogen van de raadsleden. Het eerder toegekende bedrag van f 0,05 werd gehandhaafd. Bij de rondvraag opperde de heer W. F. Maartense de gedachte in Kwa dendamme in verband met de diverse ongelukken, die er plaats vinden, éénrichtingsverkeer in te voeren. Omdat hij geen deskundige op dat gebied was, had hij over de uitvoe ring geen bepaald idee. De voorzitter was met hem van mening, dat hierover het advies van deskundigen gevraagd moet worden, waartoe werd besloten. (Van een onzer verslaggeefsters) GOES Burgemeester en wet houders van Goes stellen de raad op woensdag 21 mei voor een terrein aan de Westhavendijk in de stad aan te kopen van de N.V. Zegam, nodig voor de bouw van een nieuw poli tiebureau. In de oktobervergadering van vo rig jaar is al in de raad besloten dit terrein in optie te nemen. In die vergadering bleek er echter verschil van mening te zijn over de vraag of dit terrein wel het meest geschikt is voor de bouw van een politiebu reau. Inmiddels heeft een werkcommis- sie bekeken of er andere terreinen in Goes zijn, die eerder voor de ves tiging van een politiebureau in aan merking komen. KOUDEKERKE De rijkspolitie, die het onderzoek in handen heeft naar de inbraak in het gemeentehuis in Koudekerke (gemeente Valkenis- se), staat nog voor een volslagen raadsel. Tot gisteravond beschikte men nog niet over de minste aanwijzing. Vast staat wel, dat de onbekende, die zich toegang tot de brandkast verschaft heeft en daaruit een bedrag van f 9000 heeft gestolen, de beschikking moet hebben gehad over een sleutel. Niet alleen is n.l. geen enkelspoor van geweld gevonden, maar ook bleek de kluis keurig op slot te zitten, toen een ambtenaar er woensdagmorgen geld uit wilde nemen. De diefstal moet dus zijn gepleegd tussen het sluitingsuur de dag daar voor, dinsdag om vijf uur. en woens dagmorgen. De werkcommissie heeft een aan tal terreinen onder de loep genomen, n.l. het onbebouwde gedeelte van het Zegam-terrein aan de Evertsenstraat de grond van het Schuttershof, de ter reinen aan de Valckeslotlaan, en de Westsingel, alsmede het Zegamter- rein aan de Westhavendijk. B. en w. komen tot de conclusie dat het terrein aan de Westhavendijk toch het meest geschikt is voor de bouw van een nieuw politiebureau. Niet het hele terrein, dat de ge meente in optie heeft, is nodig voor het politiebureau. Volgens b. en w. is het te overwegen het overblijven de gedeelte met de daarbij gelegen, voor sanering in aanmerking ko mende woonbuurten te bestemmen voor vestiging van bedrijven. Vol gens 't college kan zo 'n aansluitend geheel worden verkregen met het geen nu reeds als industrieterrein in exploitatie is. Voorts stellen b. en w. voor het verzoek van de vereniging voor vreemdelingenverkeer Zuid-Beveland om een verhoging van de subsidie af te wijzen. B. en w. vinden dat eerst geprobeerd moet worden subsi die los te krijgen van die gemeen ten, die het V.V.V. nog helemaal niet subsidiëren. Gaat de raad er mee akkoord dan zal zowel de openbare kleuterschool „De Springplank" als de Chr. Kleu terschool „de Kleuterpoel" beiden in Zuid, worden uitgebreid met 1 speel lokaal. Voor beide uitbeidingen is een bedrag van f 60.000,- nodig. B. en w. stellen voor tweemaal een kre diet van f 60.000,- uit te trekken. Voorgesteld wordt ook gronden in „Valekeslot 2" te verkopen aan de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland in verband met uitbreidings plannen vui „Ter Valcke". De Rijks Middelbare Land- en Tuin bouwschool aan de Ravelijn de Groe ne Jager zal, met goedkeuring van de raad worden opgeknapt. Hiervoor is bijna f 43.000,- nodig. B. en w. stellen voor dit krediet te vestrek- ken. (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 5