I Golden Line-20 voor 1.20 LEERLING VERPLEGENDEN mnl. krachten Hondei Zeeuw: Rook net zo goed voor 1.20 Winkelcei toch bov< Betere afzet va Golden Line t f f METFRFARRIEK Bezinningsdagen minder-validen CAFéBEDRIJF PLUIMVEEBEDRIJF DE STEM (metofzonderfilter) FRED A.SCHUURINK N.V. TERNEUZEN MANNEN MEISJES Te koop aangeboden TE KOOP ZIEKENVERPLEGING A Stichting r.-k. streekziekenhuis „ST.-JOSEPH" Vlissingen STICHTING HET SASSE ZWEMBAD TARIEVEN: (...meer dan) bij Machinefabriek IK HEB ER EEN MET DE MOGELIJKHEID TOT HOOGSTE PREMIE (GEEN PREMIE STOP) WE HEBBEN NOG PLAATS VOOR op de afdeling perserij op de afdeling draaierij-frezerij op de afdeling bandmontage op de afdeling stempelmakerij op de afdeling kontrole Ongevt DE STEM VAN MAANDAG 12 MEI 1969 Tot onze diepe droefheid overleed in het Ma- riaziekenhuis te Tilburg, tijdig voorzien van de sacramenten voor de zieken, onze lieve man, vader, schoonvader, groot- en overgrootvader ADRIANUS MARTINUS LIGTENBERG weduwnaar van Cornelia Atlriana van Boxel echtgenoot van Catliarina Anna Maria van den Assum in de ouderdom van 84 jaar. Hij was ouderscheiden met het erekruis Pro Ecclesia et Pontifice. Dongen C. A. M. Ligtenberg-van den Assum Breda C. C. M. Ligtenberg Eindhoven Chr. J. M. van Oers-Ligtenberg R. H. M. van Oers en kinderen Hoogerheide J. C. M. Ligtenberg Waalwijk A. C. J. M. Vos-Ligtenberg W. A. M. Vos, kinderen en kleinkinderen Dongen J. M. Ligtenberg M. S. M. Ligtenberg-Don en kinderen Nijmegen W. J. J. Ligtenberg Ch. E. W. M. Ligtenberg-Noordman en kinderen Dongen, 11 mei 1969 Hoge Ham 20. De Eucharistieviering zal plaatsvinden op woens dag 14 mei a.s. om elf uur in de parochiekerk van St.-Laurentius te Dongen, gevolgd door de begrafenis op het kerkhof aldaar. U wordt uitgenodigd bijeen te komen in de kerk. Dinsdagavond om half acht Eucharistieviering voor de overledene in de kerk. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in Musis Sacrum Hoge Ham 126 te Dongen. Hiermede geven wij u kennis van het overlijden van de Weledelgestrenge Heer ADRIANUS MARTINUS LIGTENBERG Oud-Directeur en Commissaris van onze Ven nootschap, onderscheiden met het erekruis Pro Ecclesia et Pontifice. In dankbaarheid gedenken wij hem, die meer dan 50 jaar met grote deskundigheid, vakman schap en toewijding de belangen van onze ven nootschap en van allen die daarmee verbonden waren, heeft gediend. Dongen, 11 mei 1969. Directie en medewerkers N.V. Schoenfabriek J. A. Ligtenberg en Cowboy Schoenfabrieken N.V. Met droefheid geven wij u kennis van het over lijden van onze geliefde zuster, schoonzuster, tante en nicht, mejuffrouw HENRIETTE BERNADINA JULIANA VAN DEN HEUVEL geboren te Hulst 2-2-1923, en na een langdurig ziekbed aldaar overleden in het r.-k. ziekenhuis 10 mei 1969. Wij bevelen de ziel van onze dierbare overle dene in uw gebeden aan. Uit aller naam Fam. v.d. Heuvel Hulst, Gentsestraat 48 De plechtige uitvaartdienst waarbij wij u be leefd uitnodigen zal plaatshebben op woensdag 14 mei a.s. om 14.00 uur in de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst. Eucharistieviering dinsdagavond om 19.30 uur in de Basiliek. Samenkomst dames in de Basi liek om 13.45 uur. Heren ziekenhuis ingang Ta bakstraat om 13.30 uur. De overledene is opgebaard in het r.-k. zieken huis te Hulst. Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven deze advertentie als zoda nig te beschouwen. Bij de fabricage van „EXCELSIOR" stofzuigers bestaat behoefte aan enkele HANDIGE EN Het betreft diverse werkzaamheden m.b.t. onderdelen-fabricage en mon tage-werkzaamheden, in een proper en gezellig bedrijf, tegen een goed garantieloon. Vooral onze meisjes- lonen zijn zeer gunstig. Reiskosten worden vergoed. Gratis werkkleding. Wij houden zitting en verstrekken U vrijblijvend alle inlichtingen over werk en loon: te HULST in café Fricot, Steensedijk 1, op MAANDAGAVOND 7-8 uur. te AXEL in cafetaria de Jonge (De Gentse Vaart), Tuinstraat 1 op DINSDAGAVOND 7-8 uur. Bovendien kunt U op de normale werkuren da gelijks terecht op het montage-atelier Meter- fabriek, Industrieweg 17, Terneuzen. Ook kunt O schriftelijk solliciteren. Met leedwezen geven wij kennis van het plotse ling overlijden van onze secretaris PETRUS VERBEEM op de leeftijd van 66 jaar. Met grote toewijding heeft hij de belangen van de N.V. Weegbrug Kwadendamme vele jaren gediend. Wij zullen zijn nagedachtenis in onze dankbare herinnering blijven behouden. Kwadendamme, 19 mei 1969. Namens het bestuur, voorzitter M. Steyn. Voor minder-validen worden binnenkort de jaarlijkse bezinningsdagen gehouden te Seppe (N.B.). Plaats van ontmoeting is „Het Centrum". Eerste groep van za. 31 mei tot dd. 3 juni. Tweede groep van woe. 4 juni tot za. 7 juni. De kosten bedragen 32,50 p.p. Aanmelding kan geschieden op de volgende adressen, waar ook andere informaties te ver krijgen is: Zr. A. Botman, van de Spiegelstraat 45a, Breda tel. (01600) 33568. Bureau Diocesaan Centrum, Academiesingel 46, Breda, tel. (01600) 46350. Namens het comité van voorbereiding, A. Kroon, secretaresse ZEER GOED BEKLANT MET WONING DIRECT AANVAARDBAAR Telefoon 01652 2923 Ook geschikt voor varkens, tuinderij of paardrijden. Groot 1 ha grond, met huis, schuur, garage en 700 m2 hokruimte. Alle hokken zijn voorzien van waterleiding en elektriciteit. Koopprijs 35.000,- Hypotheek beschikbaar Indien gewenst is er vlak naast nog 1 ha grond te koop. Te bevragen Telefoon 01140 - 3061 een reclame-medium waar uw zaak beslist niet buiten kan u te duur? Per 1 september 1969 begint in ons zie kenhuis de opleiding voor het diploma In deze cursus is plaats voor enkele DE EISEN VAN TOELATING ZIJN vooropleiding MULO, INAS of hiermee gelijk te stellen opleiding; leeftijd bij aanvang cursus 17 jaar en 7 maanden, eerdere datum van indienst treding is mogelijk; salariëring volgens rijksregeling; eerste aanschaf dienstkleding gratis; vergoeding reiskosten 2 x per maand. VERDERE INLICHTINGEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE AFDELING PERSONEELSZAKEN. Sollicitaties te richten aan de directie van het ziekenhuis, Van Dishoeckstraat 2 Vlissingen, telefoon (01184) 5000. VRIJDAG 16 MEI A.S. gaat het zwembad te Sas van Gent open. J, I openstellingsuren zijn als volgt MAANDAG t/m VRIJDAG van 9-11 uur voor dames van 11-12 uur voor heren van 14-19% uur gemengd ZATERDAG van 9-11 van 11 - 12 van 14 -18 uur voor dames uur voor heren uur gemengd ZONDAG van 14 - 18% uur gemengd BADKAARTEN volwassenen 0,70, kinderen o,( SEIZOENABONNEMENTEN volwassenen 12,., kinderen g gezinsabonnementen 30,- KNIPKAARTEN yoor 12 baden volwassenen 7,-, kinderen 4,. ZWEMLESKAARTEN 10,- Voorverkoop van abonnementen vindt t.m. 20 mei plaats ten gemeentehuize. IK ZIT GOED HOOG LOON leeftijd 18 tot 45 jaar in twee ploegen dag- en avondploeg voor massafabrikage leeftijd 21 tot 45 jaar enige ervaring gewenst ongeschoolden leeftijd 16 tot 35 jaar komen in aanmerking personen van 26 jaar met ruime ervaring als gereedschap-stempel- maker. komen in aanmerking personen van 20 jaar. Zij die diploma U.T.S. of gelijkwaardige op leiding hebben, genieten de voorkeur. Kom je zo gauw mogelijk aanmelden aan de fabriek: iedere dag van 8.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.30 uur SPEELHUISLAAN 170 BREDA. Je kunt ook een telefonische afspraak maken. Telefoon 01600-32850. (Van onze correspond SAS VAN GENT T« zer dasen een eeuw gele spoorweg Gent-Ternei gebruik werd genomen. E lijn werd geexlpoiteerd g a. du chemin de fer nes a Terneuzen. In 1948 de Nederlnadse Spoorwe; Nederlandse net van dez| over. Daarmee was de Belgisch „nliere spoorwegmaatschap jrelijk ter ziele want ook he sche deel van de spoorlijn v geheven. Het materiaal werd ovel aan de nationale maatschap-' Belgische spoorwegen, de I Slechts de spoorlijn SéU3 van Terneuzen bleef gehandhaafd alleen voor het goederenverl De kanaalzone in Zeeuwse! deren zou het vervoer per r: meer kunnen missen. Dageli. seert in Sac van Gent een lar» met wagonladingen cokes va: ZC in Sluiskil met bestemn rijs. In Sas van Gent worden treinen samengesteld die n«u neusem of België vertrekkej Het passagiersvervoer van min de fer de Malines a Te werd met ingang van 14 n gestaakt. De exploitatie ble meer rendabel te zijn hoewel Terneuzen-Gent voor de oor! windeieren opleverde. In di toen men 20 Belgische frank een gulden neertelde, maak Zeeuwsch-Vlamingen regelm uitstapje naar Zelzate, Gent sel. Uit oude archieffoto's blijkt spoormateriaal op deze Ned Belgische lijn zeer modern het uitbreken van de oorlog bezat de maatschappij Mee Terneuzen 23 stoomlokomotii reizigersrijtuigen met 2de ,-n 3 se en ruim 1300 goederei waarvan er nu nog regelmati doen. Pas vorig jaar werd h station in Sas van Gent gesl™ precies 99 jaar in gebruik te weest. Spectaculaire ongevallen zich op de lijn Gent-Terneuz voorgedaan. In 1902 scheelde I ter niet veel. Vlak bij het station Philipp een koe op het baanvlak. HJ overleefde de botsing niet. tuig liep uit de rails maar lijk genoeg raakte dit bij hd ren van de onbewaakte oerwl zelf weer in het goede spoor, chinist en conducteurs beweer! VLISSINGEN Ofschoon meentebestuur van Vlissingi steeds geen officieel berich ontvangen van de minister va verwachting, dat het winkeli ,De Brug' in Oost-Souburg m „D Brug" in Oost-Souburg m toch zal kunnen worden gere. Zoals bekend heeft de mini: verzoek van de Rijks Archeo Dienst, dit gedeelte van Sou" de voorlopige monumenten plaatst, omdat deze z.g. „K; sche Burcht" van grote his waarde is. Het gemeentebest Vlissingen heeft op zijn beui steund door het provinciaal de minister verzocht „de Buri daarvan af te voeren, omdat een bouvwerbod de eigen zou doorkruisen. Het Vlissingse gemeente heeft intussen de stedebouwki verzocht gewoon door te ga de voorbereidingen van het pi Souburg een modern ,.hart" zi ten geven. Het terrein zal nu door de o' kundige^ volledig onderzocht aangezien het in Nederland, v met uitzondering van de bui Burgh op Schouwen, de laats gelijkheid biedt 'n verdedigin; pit de „tijd der Noormannei in zijn geheel te onderzoeken, sen met soortgelijke burchtei bijv. Middelburg, Oostburg, denburg en Domburg?) zijn geheel overbouwd. Ofschoon derzoek te Oost-Souburg nog 1 ;e\ ri (Van een onzer verslaggeJ GOES in een vergadert de tuinbouwcommissie van d zijn besprekingen gevoerd o aanhoudend moeilijke situatie Iruitteelt Vooral het onderwei de laatste tijd de gemoederen tuinders bezig houdt: de wi afzet van hun produkten, ki nodige aandacht. Voorzitter P. J. J. Dekker htee, dat de eerste ervaring dg proef van het Centraal van de Tuinbouw Veilingen oi vaste prijzen te verkopen, zijn. Begin mei werd voor di maal een deel van de komk aa?V?er PctP in voorverk geboden, waarbij een kleine sie vooraf heeft bepaald, wel e verschillende sorteringen

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 4