MAMMOET TE WATER: PION IN SCHAAKPARTIJ VEROLME VVD WIL MEER OPENHEID VAN DE OVERHEID Den Uijlbelasting verlaging in 2 fasen BEHANG Spannende week voor WILSON Afrika-reisigers uit Leur strandden bij Nigeria Vocalisten- concours Den Bosch: goed peil In 't kort Emmer-actie brengt ruim vijf miljoen op KPJ voortaan ook voor niet-boeren MORGEN in elke prijs! ^HUjoüt£RJI Zonnige perioden Openbaar Verouderd Cong res Succes voor Antwerps protest tegen bouw bisschoppelijk paleis Jehova's Getuigen bijeen in Hoeven KVP-jongeren: rechten voor werkende jeugd Terugblik Gesneuvelde Fransen in Kapelle herdacht Kao«>01 Te hoog iLBURG 20 uur lighters of Red River, 14 j INGEN mbra 20 uur ;harge van de lichte briga<j, id 20 uur 3e man, 14 j. r coopgebouw 20 uur niet met mijn vrouw, 14 ERPEN >y Helga en Michael, 18 j 4, 16, 18, 20 en 22 uur lome l)e grote liefde, 14 4, 16, 18, 20 en 22 uur in Secret ceremony, 18 j 4.30, 16.50, 19.10, 21.30 uw mssades Bamse, 18 j. 4, 16, 18, 20 en 22 uur ro De haat van de desperado', ens Funny Girl, a.l. 17.15, 20.30 uur Pendulum, 18 j. 12.10, 14.30, 16.50, 19.10, 21.30, ■id De monsters van de ruimt, aar istic De schoenen vain de vit 14 j. ct Funny Girl, a.l. :ury Vera Cruz, 18 j. iklaas ice De jouwe, de mijne, de on, 'a.l. ova Brandt Parijs?, 14 J. tury Vaarwel vriend, 38 J. (tentoonstellingen elburg sarchief: „Zeeland en de ltse Synode" shal Multipels en objekten iws Museum Schilderijen J. ischaap en keramiek Jo Rijr, d DORPE erie Troutzaerte Paul Citroen: arellen, portretten, tekeningen itho's; Franpine Timmers: kt- iek en Unica DIVERSEN VLIET lem Beukelszoon Raiffeisenbank 1LLEBRUG a. Thuye 15 uur ningsschieting 19 uur Alj :el, film, concert enz, ELBURG 20 uur Èdent 18 jaar (in samenwerking ZVU) 3INGEN ambra 20 uur charge van de lichte brigade jaar nd 20 uur versier ik zo'n meisje 18 'BURG el 20 uur iako 14 jaar 'EUZEN :or 20 uur girls, alleen voor mannen 18 j. VERPEN onder vandaag onder vandaag flKLAAS onder vandaag tentoonstellingen lelburg :sarchief Zeeland en de Dordlse ode shal Multipels en objekten uws Museum Schilderijen J. gschaap en keramiek Jo Rijn- ■d CDORPE erie Troutzaerte: Paul Citroen arellen, portretten, tekeningen itho's; Franpine Timmers: kera k en Unica diversen dbouwcentrum 10-12 en 14" Spreekuur Voorlichtingscen- n Huishouding en Gezin (te!' 10-6440). KENSZAND rmalige R.-K. School 19.30 uur dsvergadering (STERZANDE Ie Waal: Bejaardenschieting voor deze rubriek: tel. 0118®' tf Postbus 116 in Middelburg DE STEM VAN MAANDAG 12 MEI 1969 (Van onze correspondent) ROTTERDAM Van de te water- lating van het grootste schip ooit in Nederland gebouwd, heeft Cornells Verolme zaterdag een manifestatie „Lakt die de wereldscheepvaart St Ieren dat Nederland als natie van scheepbouwers niet de mist is ingevaren. De moeiteloze stapelloop van de tanker Esso Cambria, die 1400 officiële gasten en voorts meer dan 10.000 Rijnmonders werd gadegeslagen, was voor de super set! eepsbouwer een groot moment, omdat zijn opmerking uit 1956 dat „n Rozenburg eens de grootste sche- Zn van de wereld gebouwd zullen «orden, uit de sfeer van de groot- soraak is getrokken en nu snel be waarheid lijkt te worden. Hoewel de heerschappij van Japan en Zweden, waar grotere tankers dan nu op Rozenburg in zijn ele ment is gekomen aan de lopende band worden gefabriceerd nog niet doorbroken is, ziet het er naar uit dat de aanval van Verolme op deze grootmachten effect zal sorteren. Wat zijn de feiten: in één Jaar leverde Verolme niet alleen een cas co af voor de Esso Cambria van 255.000 ton, dat 350 m lang is, 52 m breed is en 19 m diep steekt, maar hij bouwde tegelijkertijd de helling op, waar nu met veel minder impro visaties de zusterschepen van de Esso Cambria op gebouwd zullen worden. Zaterdagmorgen lag de kolos die het beeld van de Rozenburgwerf volledig beheerst had, nog geen half uur in het water of men was al be gonnen met de kiellegging van een zusterschip even groot, dat dit jaar nog te water moet. Waar is dat Verolme soms dingen zegt, die alleen al door de manier waarop zij gebracht worden tot een schouderophalen aanleiding geven. Toen hij echter zaterdag in de grote feesttent op zijn werf aankondigde dat de Veroime-werf op Rozenburg en de N.D.S.M.-werf in Amsterdam samen in 1971 een programma van 6 mammoettankers per jaar zullen afwerken, bleven de smalende op merkingen uit. Er werd zelfs niet onrustig gereageerd op de uitspraak van Verolme dat inmiddels zelfs de regering er van doordrongen raakt dat de Nederlandse scheepsbouw niet langer van subsidie verstoken kan (ADVERTENTIE) VAN ZOLDER TOT PALEIS DROGISTERIJEN A. G. VAN DER SPEK (PSP) heeft minister Luns gevraagd b(i de Griekse autoriteiten aan te dringen op een menswaardiger behandeling van Panagoulis, die ter dood veroor deeld werd wegens een aanslag op premier Papadopoulos, en volgens de laatste berichten langzaam dood ge marteld wordt. SINT-NICOI.AAS is „gedegradeerd" tot een heilige wiens viering niet langer voor rooms-katholieken ver plicht is. Zo heeft paus Paulus giste ren meegedeeld. IN ECUADOR is de 15-jarige zoon van minister van binnenlandse zaken Larrea door studenten ontvoerd. De jongen wist later uit te breken uit universiteit waarin hij was opge sloten. Van studentenzijde werd meegedeeld dat de ontvoering was georganiseerd met de bedoeling alle politieke gevangenen vrij te krijgen. IN AFRIKA sterft bijna de helft van het aantal kinderen dat in Afrikaanse reservaten geboren wordt voor het vijfde levensjaar. Zo werd zaterdag meegedeeld door professor Reid, hoofd van de fysiologische faculteit aan de universiteit van Durban. PRESIDENT NIXON heeft gisteren de 44-jarige John W. Middendorf voorgedragen als Amerikaans am bassadeur in Nederland, ter opvol, gmg van William R. Ryler. BURGEMEESTER RUTTEN van As- jen heeft zaterdag op de zolder van net raadhuis een voor de wereld nmek beiaard- en klokkenmuseum geopend. IN MALEISIë is de regerende Allian- nepartij van premier Toenkoe Ab- noel Rachman gisteren met een in gekrompen meerderheid en onver wachte nederlagen uit de algemene crkiezingen tevoorschijn gekomen. "HARLEM (New York) zijn in het 'gelopen weekeinde geweiddadighe- "«gehraKen, die gepaard gingen plunderingen. Twee gebouwen brad" flrUk kruispunt raakten in Vooruitzichten voor dinsdag en woensdag opge steld door het KNMI op zondag om 18.00 uur: zon nige perioden met later toenemende kans op een re- n- of onweersbui. Temperaturen "houdend boven normaal. Weersvooruitzichten in cijfers ge middeld over Nederland. j dinsdag aantal uren zon, meer "l'11- temp. 2 tot 7 graden boven rmaal, max. temp. 1 tot 6 graden en normaal, kans op een droge Periode v"n minstens 12 uur: 90 pro- -nt: ï?ns °P een geheel droog et- '0 procent. Voor woensdag aantal uren zon: 2 Venmm- temp. 2 tot 7 graden bo- Pm. max- temp. van on- "ormaVT113®1 tot 4 Sraden boven van m- s °P een droge periode od 12 uur 70 procent, kans cent ee! droog etmaal 40 pro- (Van onze parlementaire redactie) UTRECHT De belastingverlaging van 1 jarsuari 1970 is een staaltje van burgerbedrog. Wat met de ene hand wordt gegeven, wordt met de andere hand teruggenomen. Dat zei de politieke leider van de P.v.d.A., drs. Den Uyl, zaterdag op de in Utrecht gehouden partij raadsvergadering. Behalve de P.v.d.A.-partijfractie is in het week einde de V.V.D. bijeen geweest op een buitengewone vergadering en heeft de P.P.R. een studiedag over gemeentepolitiek gehouden. De heer Den Uyl hield ernstig rekening met de mogelijkheid dat de verla ging van de loon- en inkomstenbelasting, de zgn. inflatiecorrectie, niet in een keer wordt uitgevoerd, maar in twee etappes, op 1 januari 1970 en op 1 januari 1971. In beide jaren worden verkiezingen gehouden, zei drs. Den Uyl. De regering zou die belastingverlaging in twee etappes uitvoeren onder druk van de A.R. maar tegen de zin van de V.V.D. De heer Den Uyl zei dat de waar dering voor het kabinet-De Jong met sprongen omlaag gaat. De kiezers voe len zich door het kabinet bedrogen. Hij meende dat de inkomensverschil len onder dit kabinet steeds groter worden. Dringend nodig achtte hij het dat de AOW/AWW struktureel wordt verhoogd en het verplichte minimum loon wordt opgetrokken. Ook de zie kenfondsverzekering voor bejaarden moet snel worden verbeterd. Smalend sprak drs. Den Uyl over de uitspraak van K.V.P.-voorziter Van 'der Stee, -dat' de 'nevenfunkties van kamerleden bekend gemaakt moet worden. Een dergelijke wens had de P.v.d.A. al lang laten horen maar toen was de K.V.P. niet thuis. Een grote openheid van de kant van de overheid werd bepleit op de buitengewone vergadering van de V.V.D. gewijd aan het rapport „Kie zer, gekozene". Aangedrongen werd op een wettelijke regeling waarin wordt bepaald welke overheidsdocu menten wel en welke niet openbaar moeten zijn. Bekeken moet worden of niet meer adviezen, bijvoorbeeld die van de Raad van State aan de regering onmiddellijk openbaar kun nen worden gemaakt. Tegen het advies van de partijraad van de V.V.D. in, nam de algemene vergadering een voorstel aan waarin aan hoofdbestuur, bestuur van ka mer en statencentrales en van plaat selijke afdelingen wordt gevraagd maatregelen te nemen om te grote concentratie van funkties in partij en vertegenwoordigende lichamen in een persoon te voorkomen. De gemeentelijke indeling van ons land is volslagen verouderd en kost baar. Zfj is een ernstige belemmering voor het tot stand brengen van ge meenschapsvoorzieningen voor alle burgers. Dat zei de secretaris van de P.P.R., mr. A. Q. C. van Ruiten, za terdag op een studiedag van zijn par tij over de gemeentepolitiek. Mr. Van Ruiten gaf als zijn mening dat de ge meenten een minimale omvang van 10.000 inwoners moeten hebben. Bovengemeentelijke regionale be stuursvormen moeten worden ver sterkt door deze organen meer ver ordenende bevoegdheden te geven. Bij de A.R.-radikalen is het ver trouwen in mr. Biesheuvel, de po litieke leider en de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de A.R., gegroeid. Dat verklaarde zaterdag mr. Idenburg een van de woordvoerders van de A.R.-radikalen. Hij liet uit komen, dat aan de top van zijn par tij veel gereserveerder wordt ge dacht over een nauw samengaan van de drie grote confessionele partijen. Tijdens een vergadering in Bunniik hebben de A.R.-radikalen zaterdag besloten het centraal comité van hun partfj te vragen begin 1970 een spe ciaal congres te houden, waarop on dermeer zou moeten worden gespro ken over het verkiezing.? program, de opstelling voor de partij voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1971, de democratisering binnen de partij en de eigen kenmerken van de chris telijke politiek. C.H.U.-secretaris dr. Schuring heeft zaterdag tijdens een bijeenkomst in Goes C.H.J.O.-voorzitter Huyssen op de vingers getikt. Laatstgenoemde heeft zich enkele weken geleden af gezet tegen de A.R. Dit is volgens dr. Schuring onrechtvaardig en i.v.m. het gesprek van „de achttien', gevaarlijk bovendien. AMSTERDAM (ANP) De em mers, die vrijdag ten behoeve van het gehandicapte kind het land zijn rondgegaan, hebben in totaal 477.000 gulden opgebracht. Het grootste gedeelte van de meer dan vijf miljoen gulden die voor de „Stichting Bisschop Bekkers" tot nu toe is opgebracht, is vrijdag binnen gekomen bij de ongeveer tienduizend kantoren van banken en giroinstel lingen. Voor zover bekend is ongeveer één miljoen gulden 's avonds telefonisch aangemeld. Het totaalbedrag wordt op 21 mei bekend gemaakt. ANTWERPEN (KNP) Het pro test der Antwerpenaren tegen de bouw van een nieuw bisschoppelijk paleis op een van de weinige nog overgebleven groenstroken in de stad heeft succes. De autoriteiten hebben in overleg met de bisschop besloten, dat een nieuw onderzoek zal worden inge steld. Bovendien heeft het stadsbe stuur reeds 1 hectare van de groen strook ter beschikking van de be volking gesteld. blijven. Er was zaterdagmorgen zelfs niemand meer die nog langer zijn stelling aanvocht, dat Verolme volgend jaar, met behulp van zijn gereedgekomen en gesubsidieerde bouwdok en voorts de nieuw opge trokken helling, schepen van een miljoen ton zal kunnen bouwen. Overigens en dat duidt erop dat de nu 68-jarige scheepsbouwer zich iets genuanceerder gaat uitdrukken voegde Verolme er wel aan toe, dat hij hoopte dat hij het niet hoef de te doen. Veel liever bouwt hij schepen tussen de 250.000 en 400.000 ton, omdat de werven dan efficiënter gebruikt kunnen worden en de bezet ting van orders over de werven be ter verdeeld is. Wat de orderporte feuille betreft de heer Verolme liet doorschemeren dat hij tevreden is met op dit moment in totaal 36 sche pen in bestelling, die met elkaar 2,5 miljoen ton scheepsrulmte in beslag nemen. Alles bijeen, zo zei hij, werk waar mee we nu op internationaal ge bied toch al bereikt hebben dat weer rekening met ons gehouden wordtv In de partij simultaan schaak, die Verolme met name tegen Japan en Zweden en voorts Frankrijk, Spanje en in zekere zin ook Engeland speelt, was de tewaterlating van de Esso Cambria ondanks de spectaculaire regie die het gebeuren had gekre gen, maar het verschuiven van een pion. Daar veranderde het openstel len van de werf voor ieder die maar wilde komen kijken, de 8500 duiven en 2506 ballonnen die opstegen, de aanwezigheid van 3 ministers, een bijzonder sterke afvaardiging uit de top van Esso en een ware vloot van schepen die de veilige stappelloop van de tanker moesten garanderen, niets aan. In feite was de spanning van voor de doop door de echtgenote van de vice-president van Esso in Europa, mevr. H. C. Kauffma of het stalen gevaarte van 35000 ton gewicht op zijn twee vetsleden wel te water wilde gaan, op het eerste veilige sein vergeten en gold slechts het magnifieke resultaat. De Esso Cambria glijdt het water in. (Van onze eigen correspondent) LONDEN Vandaag vinden in Londen de besprekingen plaats tus sen de regering en TUC, de Engelse bond van vakverenigingen. Tijdens deze besprekingen zal de beslissing vallen of het compromis-voorstel van TUC voor de premier aanvaardbaar is, of dat Wilson voet bij stuk houdt en het wetsvoorstel van Barbara Castle inzake regerings-inmenging in „wilde" stakingen toch aan het par lement zal voorleggen. Deze besprekingen tussen de rege ring en TUC zijn voor de labourpartij van essentieel belang. Het wetsvoorstel van Castle houdt onder meer in dat de regering ge machtigd zou worden in de toekomst krachtig op te treden tegen de wilde stakers. Deze zouden een boete opge legd kunnen krijgen en zelfs ontsla gen kunnen worden. Ondanks het dreigement van me vrouw Castle te zullen aftreden als haar voorstel niet aanvaard wordt door het parlement, ziet het er naar uit dat men vandaag toch tot een voor alle partijen aanvaardbaar com promis zal komen. Als dit niet gebeurt, komt Wil son voor een groot dilemma te staan: hij moet dan of Barbara Castle laten vallen of gesteund door het kabi net het wetsontwerp toch doorvoe ren, waarbij hij dan voor het feit (Van een correspondent) HOEVEN Nu er ditmaal zowel in Oost- als in West-Brabant een kringvergadering van Jehovah's Ge tuigen werd gehouden, was het van 911 mei een kleine, maar zéér ge moedelijke bijeenkomst in het ge meenschapshuis „Het Kompas" te Hoeven. Er waren 793 aanwezigen. Zowel het vrijdagavond- als za- terdagavondprogramma standen in het teken van het nabezoek- en bij belstudiewerk. Het hoogtepunt was de openbare le zing op zondagmiddag, getiteld: „Wet. en orde wanneer en hoe?". De districtsopziener, de heer p. Kushnir, sprak over de invloed die uitgaat aan wet en orde. Als besluit van deze vergadering werden nog enkele gegevens be kendgemaakt over het internationale congres, dat van 1017 augustus in Neurenberg (Duitsland) wordt ge houden. komt te staan dat alle parlements leden van de labourpartij zich tegen hem zullen keren. Een ding is in Engeland nu echter wie duidelijk geworden. De regering heeft haar greep op de vatoboindien verloren, wamt deze hebben laten zien dat ze de regering op bepaalde pun ten, die voor beide partijen van vi taal belang zijn, kunnen dlwingen. De regering heeft ook haar greep op het parlement verloren, want blijkbaar is ze niet in staat om de eigen aan hangers ertoe te bewegen volledig achter het kabinet te staan bij het nemen van beslissingen van natio naal belang. (Van een onzer verslaggevers) TILBURG De Katholieke Platte lands Jongeren 13.000 contribue rende leden gaan een beleid voe ren dat dichter bij de afdelingen staat en dat veel meer dan totnutoe reeds het geval was gericht is op het ver lenen van service. Dat is de conse quentie van de hesluiten die zaterdag zijn genomen op de jaarvergadering in Tilburg. De heer Van Tiggelen vertelde dat de KPJ met wat gemengde gevoe lens staat tegenover het onlangs ge publiceerde rapport dat een voor lopige opzet geeft, als discussiestuk, van de strukturering van het jeugd werk in Noord-Brabant. Enerzijds juicht de KPJ het toe dat gedacht wordt aan een plaatse lij k-regionale opzet. Daardoor im mers komt men dichter bij de jeugd zelf te staan. De KPJ zal van harte meewerken aan zulk een opzet. „De KP.T zal terugtreden als er via andere wegen een betere service kan worden verleend aan jongeren en jeugd dan zij kan geven. Dan zal de KPJ weer uitsluitend doorgaan met de beroepsvormende aktiviteiten. Maar zover is het nog lang niet. De KPJ heeft 13.000 betalende leden en. de vereniging bereikt met haar werk een veelvoud van dat aantal jonge mensen. (Van een onzer verslaggevers) ETTEN-LEUR „Op de Nigeri- aanse ambassade in Den Haag had den ze ons verteld, dat we geen vi sum nodig hadden als we voor de tocht door Nigeria niet meer dan twee dagen nodig hadden. Toen we by de grens van Nigeria kwamen, bleek dat we wel een visum nodig hadden. Dit zegt de 36-jarige Frans Oomen uil Leur. Vrijdag 4 april vertrok hij met de Leurse molenaar Augustijn, diens dochter Greet en zoon Koen naar Malawi in Afrika. Doel de zuster van de molenaar (Greet) opzoeken, die daar in. de missie werkt. Als vervoer middel koos het viertal een tot rij- FRANS OOMEN dend huis omgebouwde vrachtauto. Nu, een maand later is Frans weer thuis. De andere drie zitten nog in Afrika. Frans ging mee als monteur en stuurde verder samen met Koen. Toen de vrachtauto Nigeria niet doormocht, reisden de heer Augus tijn en zijn dochter verder per vlieg tuig. Frans Oomen: „Koen zou met de vrachtauto teruggaan naar Ma rokko. Hij heeft daar vrienden wo nen. Koen zou de auto op een vracht boot zetten. Anders moest hij in zijn eentje door de Sahara terug naar Ma rokko. Dat is onbegonnen werk. Ik had er genoeg van en ben met het vliegtuig teruggekomen." De wagen hield zich prima in de Sahara. Frans: „De wagen bood dankzij de isolatie afdoende bescher ming tegen de hitte. We hadden vol doende drinkwater bij ons in een tank op de auto en eten hadden we onderweg ingekocht. We hebben wel een paar keer vastgezeten, maar dankzij de ijzeren platen, die we had den meegenomen, kwamen we iedere keer vlot los. Zinder was de laatste stop voor Nigeria. Toen we de grens niet overmochten zijn we teruggere den naar Zinder. Omrijden wilden we niet omdat we dan door een ge bied moesten, waar stammenoorlogen aan de gang waren. Dat was te ge vaarlijk. Van Zinder zijn we naar Niamey in de republiek Niger gere den. Daar hoorden we, dat het min stens twee maanden zou duren voor dat we een visum voor Nigeria kre gen. Molenaar Augustijn besloot met zijn dochter vanaf het vliegveld van Niamey rechtstreeks naar Malawi te vliegen. Wat Koen deed, heb ik al verteld." (Van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN De jongerengroe pen van de K.V.P. Brabant willen landelijk aandacht vragen voor het probleem van de werkende jeugd. Over dat onderwerp („Heeft de wer kende jeugd rechten?") hield de Bra bantse Jong K.V.P. zaterdag een stu diedag in Eindhoven. De heer J. Koopman, directeur van het centraal bureau van de landelijke katholieke stichting van levensscho len voor jongens, concretiseerde de mogelijke werkwijze in enkele pun ten. In de eerste plaats achtte hij een zo breed mogelijk onderzoek ge wenst naar de wensen en verlangens van de werkende jeugd, zodat er geen maatregelen tégen hen geno men worden. Hij wilde wettelijke in voering van een vormingsplicht tot 18 jaar. In een forum met vertegenwoor digers van N.K.V., K.W.J, en van de actiegroep bedrijfsjeugd, kwam de wens naar voren naar een junioren- statuut binnen het bedrijfsleven. De hoeveelheid selfmade-program ma's, die de Nederlandse televisie makers dit weekend op de buis zet ten, werd in aantal verre overlapt door allerhand geïmporteerd scherm- werk. Zaterdagavond vierde via II voor de NCRV behalve een Engelse Viotoriaanse Vrouw, de echte Franse Liefde triomfen. Langs het AVRO- kanaal deden dat good-old Simon Templar, wijlen een leger Spaanse architecten en Julia. Zondagavond hadden de KRO en de VARA de beurt en werd de buitenlandse program matielijn consequent en stevig door getrokken. Voordat de VARA haar Virginian van stal haalde, hadden degenen die NTS-sport (of Ajax) toch niet leuk vinden, het nieuwsgierige hart kun nen ophalen aan: „Het geheim van de bijen" uit Japan, dat opgevolgd werd door: „Twee cc leven", een brokje t.v.- wetenschap van: Leonaris - Film, Dr. Georg Munck. K. G. Böblingen - Tan- nenberg De KRO begaf zich op de Engelse toer. Eerst met de zingen de mooie meisjes en jongens van George Mitchell, vervolgens met ze kere: Cliff Richard. N.R. KAPELLE (ANP) Op de cen trale Franse militaire begraafplaats te Kapelle op Zuid-Beveland zijn gis termorgen de in de meidagen van 1940 in ons land gesneuvelde Franse militairen herdacht. Bii de strijd in Zeeland, Noord- Brabant en Limburg verloren in 1940 ruim 600 Franse militairen het leven. Ruim 200 hebben op het erekerkhof in Kapelle een laatste rustplaats ge kregen. (ADVERTENTIE) ,re^ö€ breda DEN BOSCH De Koninklijke Ned. Toonkunstenaars Vereniging heeft te zamen met de Stichting Den Bosch Muziekstad afgelopen zater dag in het Casino te Den Bosch voor de eerste maal een concours van Ne derlandse vocalisten gepresenteerd. In een aantal voorselecties, verspreid over het iand, waren uit een dertig tal kandidaten negen finalisten aan gewezen voor dit concours. Dat het peil op deze middag bijzonder goed was, moge blijken uit het feit dat de tenor Tony Kiaasen uit Tilburg, die onder de pauze nog onder de grote kanshebbers genoemd werd, zelfs aan het slot niet eens aan een eer volle vermelding toekwam. Hij verdient deze op deze plaats als nog voor zijn ten toon gespreide mu zikaliteit in aria's van Haydn en Mo zart en een lied van Hindemith. Zijn stem is nog niet krachtig en zijn voor dracht zal nog wat vrijer moeten wor den, maar zijn presentatie is al wel gebaseerd op goede ademtechniek, een ronde lyrische toon en een dictie, die het luisteren naar deze zanger tot een muzikaal genoegen maakt. Dat John Bröcheler uit Maastricht met de eerste prijs ging strijken, was zelfs in de pauze al voor iedereen een zaak, waarover nauwelijks meer twij fel kon bestaan. Met een allure waar op menige geroutineerde collega ge rust jaloers kan zijn, presenteerde hij een aria van Handel, één van Jules Massenet en „Chanson a boire" van Maurice Ravel. De wijze waarop hij zijn veelzijdig talent toonde in deze drie werken, die ieder op zich een heel eigen aan pak vergen, zal ongetwijfeld de door slag hebben gegeven bij het toeken nen van de prijs. Zijn presentatie was dermate uitgebalanceerd, dat het pu bliek stormenderhand werd genomen en niemand zich zal hebben druk ge maakt over details. Na het „Chanson a boire" van Ravel dat alles kreeg om het publiek los te krijgen, volgde dan ook ovationeel applaus. Nu maar zorgen, dat we dit veelbelovende ta lent in Nederland kunnen houden. De tweede prijs ging naar Robert Holl uit Rotterdam. Hij kreeg in de aria's „Why do the nations" uit „The Messiah" bleven nog wel veel wen sen. Het ging allemaal te voorzichtig, te ingehouden, waardoor aan het ge spierde van deze aria te kort werd gedaan. Alles wat Holl aan klankmid delen heeft, leek ook niet ten volle benut te worden, hetgeen de over tuigingskracht ook niet ten goede kwam. Wat hij overigens bij Handel tekort kwam, compenseerde hij ruimschoots in „Das Wirtshaus" van Schubert. Het werd een prachtige vertolking, waar in Holl tot een sfeer kwam, die men doorgaans slechts ervaart bij zangers van internationale klasse. Buiten de prijstoekenning aan deze Rotterdamse bas is het op deze mid dag een Limburgse triomf geworden. Want behalve de eerste prijs gingen ook een aanmoedigingsprijs en een studiebeurs naar leerlingen van het Maastrichts Conservatorium. De aanmoedigingsprijs ging naar de sopraan Willy Peeters. Zij zag en overwon vele zangtechnische moei lijkheden in „Hochzeit" van Bela Bar- tok en toonde zeer welluidend zin gend, in een fragment uit „Le Cid" van Massenet, wat ze al waard is bij een stuk opera. De prijs die door de KNTV beschikbaar was gesteld, werd haar door de algemeen secretaris van deze organisatie Wouter Paap over handigd. Jacqueline Jacobs stal de show met een Lortzing-fragment uit „Der Waf- fenschmied". Haar geaardheid ligt mogelijk nog het meest in de richting van de operette. Haar stemtype in ieder geval zeker. Zij kan met haar voordracht nogal wat kanten uit en zal het dus wel een eind brengen. Evenals de eerste en tweede prijs winnaar ontving zij uit handen van burgemeester V. d. Ven van Den Bosch een studiebeurs voor het Inter nationaal vooalistenconcours in Vught. Thom Bollen, Tan Crone en Fransje Dorst waren alle begeleiders, die de prestaties van dit jonge talent sym pathiek en bekwaam ondersteunden. JAN DE BREET (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 3