SPELERS NOG ONDER DE INDRUK ZEEUWS CULTUURPLAN KRITISCH BEKEKEN MAMMO Den veria; BEHANG Veel belangstelling op Franse begraafplaats VVDWIT VAN DE i BRESKENS HULST TERNEUZEN G.S. van Zeeland gaven te weinig inspraak LUCKY LUKE EN CALAMITY JANE Muziekschool in te oude jas Kerkeraad betreurt zondagsluiting van zwembad Kapelle ZUID-BEVELAND Behoeften verkenning DODENHERDENKING IN KAPELLE CHU-secretaris: Gemeente Middelburg Hoogwater Wat en waar? MORGEN in elke prijs JïiUJouTejtsl Zonnige perioch DE STEM VAN MAANDAG 12 MEI 1969 Bejaardenkoor Het bij proef opgerichte bejaardenkoor heeft nu vaste vormen aangenomen. Dertig bejaarden oefenen iedere maandag avond in het dienstencentrum Goe- dertijt. Men heeft als naam voor het zangkoor gekozen „Zanglust". Er is ook een bestuur gevormd dat als volgt is samengesteld: voorzit ter de heer Baaij, secretaris de heer Folmer, penningmeester de heer De Vinke en leden de dames v.d. Lijke en Durink. De oudste deelneemster is 89 jaar. Blaaskapel De boeren blaaskapel „De Kallesaien" uit Hulst begint be kendheid te krijgen in Hulst en wij de omtrek. Wekelijks komen aanvra gen binnen voor optreden binnen en buiten Hulst. Reeds nu is er een ver zoek binnengekomen om volgend jaar 5 mei op te willen treden in de grote Houtrusthal in Den Haag. De bóeren- kapel neemt eveneens deel aan het festival van de blaas kapellen te Zundert op donderdag 15 mei a.s. De Kallesaien, die een on derdeel zijn van de Koninklijke Ste delijke Harmonie, willen met hun op treden trachten de financiële toestand van de harmonie te verbeteren, ten einde er toe over te kunnen gaan om regelmatig nieuwe instrumenten te kopen voor leerlingen en andere mu zikanten. De Terneuzense muziekschool steekt in een te oude jas. Dat is de enig mo gelijke conclusie na lezing van het jaarverslag van de school. In het verslag werd een aantal DAGBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND Editie Zeeland ABONNEMENTSPRIJS t 14.00 per kwartaal (excl. 50 cent incassokosten), f 4,75 p. maand (excl. 5 cent incassokosten) KANTOREN Steenstraat 14, Hulst tel. 01140-3751 Klokstraat 1, Goes tel. 01100-8030 KLACHTEN BEZORGING (na kantooruren) tel. 01153- 1940 tel. 01180-5550 REDACTIE ZEELAND Chef Zeeuwse redactie A. F Koopman (01180 - 7438) REDACTIE ZEEÜWSCH VLAANDEREN G. van Berkel (01150-4866) J. Drieskens (01140-3667) REDACTIE WALCHEREN C. Schets (01180-7764) REDACTIE BEVELANDEN EN SCHOUWEN-DUIVELAND mej. S. Maaskant (01100-5689: J. Robesin (01140-2005) SPORTREDACTIE ZEELAND Th. Klein (01150-4865) EXPLOITATIE ADV.: L. K. M. de Jong (inspecteur) Terneuzen, tel. 01150-4281 Th. de Bakker Terneuzen, tel. 01150-2601 M. Bogers Oostburg, tel. 01170-2893 C. Menu Goes, tel. 01100-8030 J. Schieman Axel, tel. 01155-1224 klachten neergelegd, zoals situering in een te oude wijk, waardoor ouders hun kinderen in het donker niet meer naar de lessen durven sturen, onvoldoende accommodatie voor het groeiend aantal leerlingen, geluids hinder en een te grote vochtigheid van het gebouw. Omdat in het ge bouw te weinig grote lokalen zijn, moesten diverse groepslessen naar el ders „uitwijken" en bovendien is het de vraag of voor het komende jaar de damesballetgroep weer zal kun nen draaien. Het totaal aantal leerlingen van de school steeg van 568 to 623. Vermeld werd dat de heer P. A. Ocké zich niet herkiesbaar stelde in het bestuur van de school en dat de heer J. Verspril le uit Terneuzen vertrok. De heren F. M. Berbers en S. A. Hage zijn nu be noemd tot resp. voorzitter en secreta ris van de muziekschool. Betonmixer in de berm Ten ge volge van een uitwijkmanoeuvre is een grote betonmixer, geladen met ongeveer 20 ton beton, op de weg ten westen van de nieuwe sluis naar de Dowfabrieken in de berm terecht ge komen. De mixer werd zwaar be schadigd. KVP De vergadering die de KVP, afdeling Terneuzen vrijdag avond had uitgeschreven, is wegens gebrek aan belangstelling niet door gegaan. Weer inbraak In de nacht van vrijdag op zaterdag is opnieuw inge broken in een bedrijf aan de Indu strieweg. De inbreker(s) heeft (heb ben) zich toegang weten te verschaf fen, door een ruit aan de voorzijde van de timmerfabriek Verlinde in te drukken. Een gereedschappenkast werd opengebroken, doch er werd niets vermist. Cadzand Binnenbrand Waarschijnlijk door kortsluiting is zondagmorgen te Cad- zand-Bad brand ontstaan in het „Vlaamseh Frituurke" van de heer J. A. te Retranchememt. De brand weer die spoedig ter plaatse was, kon het gebouw gedeeltelijk behou den. De schade aan het interieur, waaronder enkele zeer kostbare ma chines, was aanzienlijk. Sint-Jansteen Feest bij Steen Vrijdagavond is het feest begonnen van het 40-jarig bestaan van de v.v. Steen. Het be stuur werd in de raadszaal door het college van b. en w. ontvangen. Na verschillende toespraken werd de erewijn geschonken. Hierna werd een rondgang door het college van b. en w. ontvangen. Na verschillende toe spraken werd de erewijn geschon ken. Hierna werd een rondgang door het dorp gemaakt. Zaterdag recipi eerde de voetbalvereniging Steen in het clublokaal. Vele verenigingen gaven blijk van belangstelling en overhandigden vele bloemen, tien wedstrijdballen en vele andere ca deaus. KAPELLE De kerkeraad van de hervormde kerk ziet geen princi piële reden om het zwembad dat op 23 mei geopend zal worden, op zon dag gesloten te houden. De gemeen teraad van Kapelle besloot enige tijd geleden dit zwembad op zondag te sluiten. De kerkeraad van de hervormde kerk schrijft in een brief aan de raad, dit te betreuren. Aan de andere kant heeft de ker keraad er begrip voor, dat het een wijs besluit kan zijn ten opzichte van geluidhinder en overlast voor omwonenden. Van onze sportredactie) MIDDELBURG/ZEELST Opgetogen waren de supporters gisteren na de wedstrijd tegen UNA. Bij de spelers kon er zo kort na de verloren wedstrijd nog geen glimlach af. Later op de dag was er ook bij de voetballers vreugde over het vierde kampioenschap van Middelburg in de eerste klas E. De kampioenen werden om half negen op de Loskade afgehaald. Er volgdie een rondrit door Middel burg. Ondanks het feit dat de club al voor de vierde keer kampioen werd was er veel belangstelling in de straten. Eindpunt van de rit was de Brasserie, waar tot in de kleine uurtjes feest werd gevierd. Hansweert Retoricagilde Het Retoricagilde de Wijnigaertisrancke heeft in zaal Thalia zijn jaarvergadering gehou den. Na een eucharistieviering werd een koffiemaaltijd genuttigd. De bij zonder korte agenda werd o.l.v. Prins Willem Rijk vlot afgewerkt. Er waren dit jaar geen bestuurs- of ledenmuta ties. Er werd besloten het jaarlijks te houden reisje uit te stellen tot het na jaar. Heinkenszand Schooltoets Burgemeester en wethouders zullen de raad dinsdag 13 mei voorstellen deel te nemen aan het experiment ter verbetering van de schoolkeuze voor voortgezet on derwijs. De kosten, die deze zoge naamde „schooltoets 1969" met zich meebrengt, zullen f 7 per leerling van het basisonderwijs (zowel open baar als bijzonder) bedragen. Voor gesteld wordt het benodigde krediet uit te trekken. Verder wordt voorge steld bet verzoek van de vvv „Zuid- Beveland" te Goes om een verhoging van de subsidie af te wijzen. B en w willen het houden bij een subsidie van een dubbeltje per inwoner. Aan de orde komt ook een voorstel f 88.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van centrale verwarming in de 22 woningwetwoningen „Barbe- stein". De raadsvergadering begint om half acht. Kloetinge Oud tegen junioren Donderdag 22 mei zal een voetbalwedstrijd wor den gespeeld tussen de oude garde en junioren. De wedstrijd begint om half 7. Scheidsrechter is de heer Roosdorp. 's-Heer Aiendskerke Raadsvoorstellen Burgemeester en wethouders zullen de ra-ad woens dag 14 mei o.a. voorstellen een kre diet van 560 gulden uit te trekken voor deelname aan de zogenaamde schooltoets 1969, het experiment ter verbetering van de schoolkeuze voor voortgezet onderwijs. Voorgesteld wordt ook het bestem mingsplan „Lewedorp noord 1968" definitief vast te stellen. Tegen het plan, dat een maand ter visie heeft gelegen, zijn geen bezwaren imge diend. Het plan biedt ruimte voor de bouw van 110 woningen en 30 auto- boxen. De raad begint om half acht. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het cultuur plan van de Zeeuwse culturele raad werd zaterdag in de schouw burg van Middelburg aan een kri tische beschouwing onderworpen. Daartoe waren een honderdtal belangstellenden in de Zeeuwse cultuur komen luisteren naar inleidingen van voorzitter C. Egas van het nationaal overleg voor gewestelijke cultuur en G. de Kok, lid. van de commissie van het plan. In het daarop vol gende forum bleken een concert zaal voor Middelburg en de be grippen inspraak en democratie de hete cultuur-hangijzers. De heer Egas wees op het gevaar van culturele planning op langere termijn. „Wij achten het slechts mo gelijk indicaties te geven, die een flexibel beleid mogelijk maken. Wij leven o-p dit moment als een poes in een welvaartsmaatschappij. Er zijn geen muizen meer om mee te spelen want die hebben we allang vergif tigd. Krijgt voedsel uit blikjes en kan voor de kachel doorgaan". De recreatieve ontwikkeling van de maatschappij is noodzakelijk, waarbij fantasie en creatief onder wijs met de planning hand in hand moeten gaan. Creatieve ontwikke ling betekent: ontwikkeling van mom- digheid en democratie; het demo cratiseren van bouwen en wonen. De algemeenheid en openheid van de cultuur niet meer als luxe, maar als zaken van allen. Tegemoetkomen van o-verheid aan culturele behoef ten met meer dan een appel en een eii. En een andere benadering van voorzieningen,, afgestemd op algeme ne en niet op speciale behoeften". „Deze zaken", aldus Egas, „zijn wel bedacht maar nog niet doordacht. Er zijn te weinig ruimten voor on verplichte activiteiten. „Er is bij voorbeeld veel gedaan voor de geor ganiseerde sport, maar te weinig voor de recreatieve sport. Maar één van de meest fundamentele vraag stukken is, dat er een relatie tot stand gebracht moet worden tussen geor ganiseerde en ongeorganiseerde cul turele activiteiten Spanningen, ge laden vanuit de traditie kunnen daar bij niet uitblijven. Daarom is er een territoriaal beleid noodzakelijk. Zee land geeft er een voorbeeld van dit te begrijpen". Vervolgens schetste Egas d<e ont wikkelingen in de beleidsstructuur daaromtrent, waarbij hij aantekende: „Zoveel mogelijk samen doen met als grens het bewaren van de ei gen identiteit". Concreet bij het plan wees hij op d® noodzaak van een behoeftenver- kenning en een denken van onderaf. En omdat tegenwoordig ook het be leid op het recreatieve terrein steeds meer in de richting van het cultu rele beleid uitgaat, vroeg hij om meer aandacht van dit aspect. Ook wees hij op een breder bestenunings plan voor culturele centra, dan is het plan aangegeven. „Ook de sport heb ik een beetje gemist in het plan", en i.v.m. het museumbeleid: „het is ideaal om recreatie en kunst te integreren en daarbij historische en moderne kunst tezamen te laten beleven". Tenslotte wees hij op de noodzaak van conti- KAPELLE Er was een zeer gro te belangstelling voor de dodenher denking, die zaterdagmorgen werd gehouden op de centrale Franse mi litaire begraafplaats in Kapelle. Niet alleen waren er veel Franse en Nederlandse militaire en burgerlijke autoriteiten, maar ook veel burgers. Rond de graven had een detache ment van het korps Mariniers de erewacht betrokken en de mariniers kapel speelde onder leiding van Ma joor J. P. Laroo koraal muziek. Burgemeester van Suylekom sprak namens de gemeente Kapelle een welkomstwoord, in het bijzonder tot Lt. Kolonel H. van Oordt als verte genwoordiger van h. m. de koningin de Franse ambassadeur in ons land C. de Margerie; Mr. W. J. G. baron Gevers als vertegenwoordiger van de minister van buitenlandse zaken en de commissiavis van de konin gin in Zeeland Mr. J. van Aartsen, Ds. M. Jospin uit Amsterdam, voorzitter van het comité „Le Souve- nis Frangais" sprak over de plicht om de doden te herdenken. Een dominee en een priester zeg den gebeden en -'ervolge-ns werden er zestien kransen rond het monu ment gelegd. Na het blazen van The Last Post, het hijsen van de vlaggen, en een défilé met de Marinierskapel en het detachement Mariniers, was er een ontvangst in het gemeentehuis waar het woord werd gevoerd door burge meester van Suylekom. Verder sprak de commissaris van de koningin mr. J. van Aartsen over de betekenis van de versregel uit het volkslied „De Ti rannie verdrijven". De Franse am bassadeur sprak zijn daiJ' uit voor de morele steun die de burgerij van Kapelle bij deze jaarlijkse herden king geeft. nuïteit in de hulpmiddelen voor een effectief beleid. „Er is meer druk nodig op regering en parlement om middelen voor een creatieve maat schappij, vernieuwd onderwijs en een recreatief beleid dat uitkomt in het eultuw;»' beleid" Commissielid de Kok ging in op bezwaren die regen he*, plan waren ingebracht. Er zou geen ideologie achter zitten. Het is alleen maar een voorzieningsplam. „De ideologie is er wel" aldus De Kok. „De ideologie is dat zoveel mogelijk mensen in deze provincie zullen moeten mee doen aan de cultuur". Hij oordeelde dat °nze samenleving volzit met zinloze cultuurfranje, en zei: „Men dacht tien jaar geleden al zoals Egas. Wij hadden alleen niet de mooie woorden van hem". Zeeland, heeft, aldus De Kok, nog nooit be staan „We laten nu Zeeland pas ont staan. We moeten leren denken in de sector stadsgewest voor de hele provincie". Daarna pleitte hij voor de prioriteit van een concertzaal in Middelburg, een cultuurfonds en een groep men sen met inspraak op het culturele beleid, waarbij de culturele raad tij dens de vergaderingen de deuren moet opengooien. „Dit rode boekje is geen cultuurplan maar een werk stuk". Het forum daarna o.l.v. mr. F. Adriaamse, kreeg talloze vraagstuk ken te beantwoorden: De concert zaal, de ideologie, het onderwijs, creatieve vorming van de jeugd, ver keer, cultuur en dergelijke. GOES Op de zaterdagmiddag in Goes gehouden jaarvergadering van de Kamerkring Middelburg van de C.H.U. heeft de secretaris van het hoofdbestuur van deze partij, dr. H. A. Schuring uit Schiedam, gezegd dat er, wat de herindeling betreft, nergens zoveel klachten zijn verno men over gebrek aan inspraak als in Zeeland. G.S. van Zeeland hebben volgens hem een voorbeeld gegeven van hoe het niet moet. Een maximum aan grenswijzigingen wordt hier z.i. door- gevoerd met een minimum aan in- spraak. Dr. Schuring betreurde dit. Overigens was hij wel overtuigd van de noodzakelijkheid van aanpassing van de gemeentegrenzen in een ge bied dat zulke geweldige industriële ontwikkelingskansen heeft. In deze vergadering werd ook ge pleit voor een streekplan voor het Weste-rscheldebekken. Voorzitter C. F. van der Peyl uit Kloetinge wees op d-e mogelijkheid om één haven schap voor dit gebied te stichten, ma-ar dit werd toch niet voldoende gevonden. Verder was er kritiek op het beleid van minister De Block, maar de heer Van der Peyl stelde heel duidelijk, dat hij beslist op veel punten waardering heeft voor deze minister die goede dingen voor ons land heeft kunnen bereiken en die wat het prijzenbeleid betreft een ka- binetspoütiek heeft uit te voeren. De burgemeester van Middel burg brengt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 der Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat ingaan de 13 mei 1969 gedurende één maand voo-r eenieder ter ge meentesecretarie (kamer 15) ter inzage ligt het ontwerp bestem mingsplan Lange Geere en om geving, fase III. Gedurende bovengenoemde ter mijn kan eenieder tegen dit ont werp bij de gemeenteraad schrif telijk bezwaren indienen. Middelburg, 12 mei 1969. De burgemeester voornoemd, Mr. J. DRIJBER Van onze adverteerders VERBOUWING PASSIEUX IN GOES GOES In de Gamzepoortstraat in Goes is de gemoderniseerde win kel in fijne staalwaren en casettes heropend van de heer M. Passieux. Na een ingrijpende verbouwing is de winikel nu ongeveer drie maal zo groot geworden. Naast het bestaande en inmiddels uitgebreide assortiment van scharen en messen is een aparte afdeling cassettes ingericht. De her opening van de zaak vond plaats me-t een receptie. Velen maakten van de uitnodiging een kijkje te ko men nemen in de vernieuwde win kel gebruik. OPENING „DE LICHTHOEK" AXEL AXEL Op de hoek van de Noord straat te Axel, heeft de Boerenleen bank haar pand vergroot in dezelf de stijl als het gebouw waarin men nu zetelt. Hierin is nu een speciaalzaak ge vestigd „De Lichthoek" die de eer ste in haar soort is in Zeeuwsch - Vlaanderen op gebied van verlich tingsartikelen in a-Iile verscheidenheid. Morgen, dinsdag 13 mei: Bergen op Zoom 1.33 en 14.05 uur, Hansweert 0.51 en 13.24 uur, Made-Drimmelen 4.18 en 16.59 uur, Terneuzen 0.21 en 12.54 uur, Vlissinigen 12.20 en 0 uur, Wemeldinge 1.23 en 13.55 uur. TONEEL, FILM, CONCERT MIDDELBURG City 20 uur Cïunfighters of Red River, 14 VLISSINGEN Alhambra 20 uur De charge van de lichte briuB 14 jaar GOES Grand 20 uur De 13e man, 14 j. HULST Bioscoopgebouw 20 uur Maar niet met mijn vrouw, ANTWERPEN Savoy Helga en Michael, 181 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur Vendonie De grote liefde, 14 j 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur Odeon Secret ceremony, 18 j 12, 14.30, 16.50, 19.10, 21.30 u® Ambassades Bamse, 18 j. 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur Metro De haat van de d- Rubens Funny Girl, a.l. 14, 17.15, 20.30 uur Rex Pendulum, 18 j. 10, 12.10, 14.30, 16.50, 19.10,21.38, GENT Astrid De monsters van de 14 jaar Majestic De schoenen van dt ser, 14 j. Select Funny Girl, a.l. Century Vera Cruz, 18 j. ST. NIKLAAS Palace De jouwe, de mijne, ze, a.l. Renova Brandt Parijs?, 14 j. Century Vaarwel vriend, 18 j, TENTOONSTELLINGEN MIDDELBURG Rijksarchief: „Zeeland en de Dordtse Synode" Vleeshal Multipels en objekten 1 Zeeuws Museum Schilderijen j| Jongschaap en keramiek Jo I saard WESTDORPE Galerie Troutzaerte Paul Citri aquarellen, portretten, tekcniigj en litho's: Frangine Timmersifc ramiek en Unica DIVERSEN BIERVLIET Willem Beukelszoon 19 uur I verg. Raiffeisenbank KAPELLEBRUG Edm. Thuye 15 uur Openingsschietimg TONEEL, FILM, CONCERT MIDDELBURG City 20 uur Accident 18 jaar (in samenwerk! met ZVU) VLISSINGEN Alhambra 20 uur De charge van de lichte 14 jaar GOES Grand 20 uur Hoe versier ik zo'n meisje 1!) OOSTBURG Ledel 20 uur Shalako 14 jaar TERNEUZEN Luxor 20 uur Hot girls, alleen voor mannen II ANTWERPEN Als onder vandaag GENT Als onder vandaag ST. NIKLAAS Als onder vandaag TENTOONSTELLINGEN MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland en de Dor Synode Vleeshal Multipels en objekten I Zeeuws Museum Schilderijen] Jongschaap en keramiek Jo F saard WESTDORPE Galerie Troutzaerte: Paul Citri aquarellen, portretten, tekening en litho's; Franc;ine Timmers:ke:j rrrek en Unica DIVERSEN GOES Landbouwcentrum 10-12 en H-l uur Spreekuur Voorlichting!®] trum Huishouding en Gezin I 01100-6440). HEINKENSZAND Voormalige R.-K. School Raadsvergadering KLOOSTERZANDE J. de Waal: Bejaardenschietirf I Opg. voor deze rubriek: tel. 7438 of Postbus 116 in Middelt»! (Van onze correspondent «OTTERDAM Van de te lating van het grootste schip Nederland gebouwd, heeft C verolme zaterdag een mami \)r.aakt die de wereldschee m?et leren dat Nederland al: van scheepbouwers met de ^gevaren. De moeiteloze stai van de tanker Esso Cambri öoor 1400 officiële gasten en meer dan 10.000 Rijnmonders gadegeslagen, was voor de scheepsbouwer een groot m« „„dat ziin opmerking uit 19! op Rozenburg eens de grootste Sen van de wereld gebouwd worden, uit de sfeer van de spraak is getrokken en nu snc waarheid lijkt te worden. (ADVERTENTIE) VAN ZOLDER TOT PALEIS DROGISTERIJEN A. G. VAN DER SPEK (PSP) minister Luns gevraagd bij Griekse autoriteiten aan te driij jop een menswaardiger behand van Panagoulis, die ter dood ve deeld werd wegens een aanslag premier Papadopoulos, en volgen laatste berichten langzaam dood jmarteld wordt, ISINT-NICOLAAS is „gedegrade i tot een heilige wiens viering langer voor rooms-katholieken plicht is. Zo heeft paus Paulus ren meegedeeld. IN ECUADOR is de 15-jarige van minister van binnenlandse zl Larrea door studenten ontvoerdf jongen wist later uit te breker) de universiteit waarin hij was sloten. Van studentenzijde j meegedeeld dat de ontvoering georganiseerd met de bedoeling [politieke gevangenen vrij te krijf IN AFRIKA sterft bijna de helft het aantal kinderen dat in Afrika: reservaten geboren wordt voor vijfde levensjaar. Zo werd zateit meegedeeld door professor hoofd van de fysiologische facul aan de universiteit van Durban. PRESIDENT NIXON heeft giste de 44-jarige John W. Middeni voorgedragen als Amerikaans bassadeur in Nederland, ter op i ging van WiJiiam R. Ryler. BURGEMEESTER RUTTEN van ten heeft zaterdag op de zolder het raadhuis een voor de we uniek beiaard- en klokkenmusc geopend. IN MALEISIë is de regerende Ail I ?ep,artij van Premier Toenkoe I doe] Rachman gisteren met een I gekrompen meerderheid en om I wachte nederlagen uit de algem I verkiezingen tevoorschijn gekom IN HARLEM (New York) zijn in ingelopen weekeinde gewelddadi) den uitgebraden, die gepaard gin ™et plunderingen. Twee gebou' op een druk kruispunt raakten Vooruitzichter voor dinsdag woensdag op steld door het KNMI op zoi om 18.00 uur: nige perioden later toeneme kans op een gen- of onweersbui. Temperatu aanhoudend boven normaal. Weersvooruitzichten in cijfers middeld over Nederland. I P ^0r dinsdag aantal uren zon, m I «an 4, min. temp. 2 tot 7 graden bo l yOrtPaal, max. temp. 1 tot 6 grai I nc.Ven, normaal, kans op een dr I rwü°'van minstens 12 uur: 90 e mai rt?ns op een geheel droog 1 maal 70 procent. I i-An01, woensdag aantal uren zoi v„ mul- temp. 2 tot 7 graden em, normaal, max. temp. van normaal tot 4 graden bo vmlÜ- 'Jans °P een droge peri on lnst6ns 12 uur 70 procent, k cerrt6n geheel dro°g etmaal 40

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 2