DE GAULLE MET VAKANTIE Raadsels rond dood dertien Sovjet- generaals RUMOERIGE Kamer vol kunst: geen bedankje PARTIJVERGADERING IN STUTTGART NPD rekent op 40 tot 60 zetels in Duitse Bondsdag TERUG NAAR LAND VAN HERKOMST SPECULATIEF GELD DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND drievoudige Rotsing r de lucht W.-IRIAN KIEST IN JULI Twee meisjes op bedevaart omgekomen President? VOOR DE VIERDE KEER... NIEUW GEZICHT VOOR FRANKIE HOGERE VERGOEDING EERSTE KAMEREEDEN? Chinezen en Russen weer slaags? CENTRALE BANKEN BESLUITEN: HAKENKRUISEN OP SCHOOL zomerpakken in ruiten Drie theorieën Vergeten Ramp met veerboot In bedwang maandag 12 mei,1969 WEERBERICHT Zonnig Droog weer met zonnige perioden. Zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Hogere temperaturen. HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 09e jaargang - no. 26118 DITIE voor EELAND facteur: Dr. W. A. J. M Harkx oofdredacleurL. Leijendekker oofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 elefoon 22341. Postgiro 1114111 "NTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 (Van onze Parijse correspondent) PARIJS De Gaulle, ex-presi dent van de Franse republiek, is voor minstens vier weken met va kantie vertrokken naar het vissers plaatsje Parknasilia in Zuid-Ier- land, waar door de warme golf stroom het klimaat mild is en onge veer lijkt op dat van de Middel landse Zee. Hij heeft er een hotel met twaalf kamers gehuurd. De enige gast die er was werd beleefd verzocht te verdwijnen, want De Gaulle wil geen pottenkijkers. Niettemin doen Franse journalisten, die van sensatie niet genoeg kun nen krijgen, hun uiterste best om met bootjes zo dicht mogelijk bij het hotel te komen. (Foto: Het echtpaar De Gaulle in de tuin van hun hotel. Rechts onder een lid van de veiligheidsdienst). Zondagavond gaf Radio-Europa een beschrijving van de salon en de keuken van het hotel, alles natuur lijk van horen zeggen. De eigenaar is een visser, en zijn vrouw ver zorgt de keuken, waar zij specialis te schijnt te zijn ln het bereiden van grote en kleine kreeften. Zon dag kwam een Ierse priester naar het hotel om in de salon de mis te celebreren. Blij dat we het we ten Het zou te wensen zijn dat de re dacties van kranten, tijdschriften en' radio het echtpaar De Gaulle met rust lieten, want hoe men ook over de generaal moge denken hij heeft een paar weken vakantie dub bel en dwars verdiend en heeft er recht op voortaan als een gewoon burger te worden behandeld. Dat hij ver weg naar Ierland is gegaan bewijst dat hij zich vier weken lang afzijdig wil houden van de politiek, zowel van Pompidou als van Poher. Poher zal vandaag, uiterlijk mor gen, laten weten of hij kandidaat is. Uit een interview, dat hij heeft toegestaan aan het weekblad „Ex press" van maandag 12 mei, blijkt dat hij, indien gekozen, niet zelf de in meerderheid gaullistische ka mer zal ontbinden. Zijn bedoeling is een nieuwe eerste minister aan te wijzen, die zich aan de kamer zal voorstellen. Krijgt die nieuwe eerste minister dan een motie van wantrouwen, dan volgt automatisch kamerontbinding. Niet Poher doet in dat geval de kamer de das om, maar de kamer tekent haar eigen doodvonnis. Uit het interview blijkt dat de kandidatuur van Poher in kannen en kruiken is. (Van onze redactie buitenland) HEEMSïede (ANP) - Onbeken- in de nacht van vrijdag ■l b s hakenkruisen en leuzen Bronsteeschool voor MAVO in emstede gekalkt. Hierin worden ""femeester van Heemstede en ft betrekken schoolhoofd, de heer Hpi c i. voor nazi's uitgemaakt, em J ,0lh°°fd had de leerlingen ii n„ l maatregel opgelegd omdat lock ,ï.r/',dmssdag 's middags en «k waren weggebleven. TriLmr'°ren uren moesten op za- -XfT!en worden ingehaald zo èt rio v. sch°olhoofd na overleg et de burgemeester. 'Tan onze redactie buitenland) 2l°,^0S ANGELES - Drie even zi'n gisteren om het an hft nen toen hun straaljagers irala F-86-F boven de stad Ikan-'iL i. .westcn van Japan, met "aar m botsing kwamen. e bommenwerper uit e elct» .Wereldoorlog, die gehei- eS°nisc,he apparatuur van het rdaio^1^6 i ger beproefde, is za- "n het P na het opstijgen t A»,®ternationale vliegveld van n vle»„ i ln de stad neergestort, aak van van llet toestel rukte het 'ie ltmn6en gebouw af. Het vlieg- ebomv terecht op een tweede "oest cv 'h brand raakte en ver en km v'er bemanningsle- .vee „f"en om het leven, evenals erdcn ÜSM wier üjken in het puin no? ;gevonden. De piloot slaagde indero* een Pstk, waar honderden en speelden, te ontwijken. (Van een onzer verslaggevers) MAASTRICHT De weggeef-expositie, die een tiental Maastrichtse kun stenaars afgelopen zater dag in de Dominieanerkerk te Maastricht gehouden hebben, is een groot sue- ces geworden, al was het weg te geven werk (en kele duizenden tekenin gen, etsen en litho's) reeds drie kwartier na de ope ning (zaterdagmorgen om half tien) totaal verdwe nen. Initiatiefnemer Hans Rietveld toonde zich na afloop zeer tevreden over het verloop van de expo sitie. „Alle werken werden binnen de kortst mogelijke tijd gepikt. Sommige men sen droegen ons werk met trmen vol de kerk uit, «onder een bedankje, zon der ook maar een woord met je te hebben gewis seld. Dat tekent weer dui delijk de mentaliteit van de meeste mensen. Een mentaliteit die gevormd is door de zucht naar geld en eigendommen. Ze wil len alles hebben als het voor niks is, maar vraag de mensen niet om bij voorbeeld een schilderij of iets anders terug te geven. In dat opzicht is de expo sitie dus hijzonder ge slaagd". In de loop van de dag bezochten zeker tweedui zend mensen de expositie. Sommigen waren bijzon der boos dat er niets meer te halen was. Het meren deel keek echter even ge amuseerd rond om vervol gens zeer snel de bont ver sierde kerk te verlaten. Het Maastrichtse tiental had deze expositie opgezet om te protesteren tegen het vercommercialiseren van de kunst. „Kunst is liefde", volgens Hans Riet veld, en „liefde mag niets kosten". MARIA STAFFLER, dis zichzelf tot pausin uitriep, is zaterdag op 70-ja- rige leeftijd overleden. Tn maart be weerde zij door haar gebed de we reld van de ondergang gered te heb ben. (Van onze verslaggevers en correspondenten) DEN BOSCH Twee twaalfjarige meisjes uit Oss zijn gistermorgen om het leven gekomen. Ze werden onder Heesch gegrepen door een personen auto. De meisjes namen deel aan een O.L.Vrouwe bedevaart naar 's-Herto- genbosch. Het zijn Anna Maria Vos en Francina Verhulst. Nabij Rhenen kwam een perso nenwagen frontaal iin botsing met een vrachtwagen die op de linkerweig- helft reed. De inzittenden, een echt paar uiit Nistelrode, kwamen om het leven. Even tevoren was de vracht wagen, eveneens op de linkerweg helft, reeds in botsing geweest met een andere personenauto, waarvan de bestuurder zwaar werd gewand. In Nijtoerk is gistermorgen de 83- jarige R. de Vries dodelijk gewond geraakt, toen hij fietsende vain ach teren werd gegrepen door een perso nenauto. Zaterdagmiddag is de tweejarige Louis Schreuns uit Komiingsilust bij het oversteken van de rijbaan door een personenauto uit Helden aangereden. Het jongetje was vrijwel op slag dood. Op de rijksweg Nijmegen - Venlo onder de gemeente Mook is zaterdag avond de 36-jarige leraar F. P. Poels uit Heumen bij een verkeersongeval dodelijk verongelukt. Het slachtoffer haalde op een verkeerde wijze in en kwam in botsing met een tegenligger. (Van onze redactie buitenland) STUTTGART De extreem-rechtse Nationaal Democratische Party (NPD) heeft gisteren haar tweedaagse nationale vergadering in Stuttgart rustiger afgesloten dan zij begonnen was. De partij zo beweerde voorzit ter Adolf von Thadden kan in de ln september te houden algemene verkiezingen rekenen op de verove ring van 12 procent van het stem- jnental en van 40 tot 60 zetels in de Bondsdag. „Daardoor wordt de vor ming van een mini-coalitie van links, tussen de socialisten en de liberalen, onmogelijk. Het is waarschijn dat dat zal leiden tot voortzetting van de grote coalitie tussen christen democraten en socialisten", aldus Von Thadden. Het verwachte verkiezingssucces van de NPD zal volgens hem in het buitenland als „een normale demo cratische ontwikkeling" worden be schouwd, Rusland zal er aan moeten wennen dat de NPD in de bondsdag komt en naar hij liet doorsche meren zal streven naar regerings verantwoordelijkheid. De ruim 700 afgevaardigden, die vooral op de openingsdag in bescher ming moesten worden genomen tegen betogers (foto), namen een verkie zingsprogramma aan, waarin naast de oude nationalistische stokpaardjes als de hereniging van Oost-Pruisen en Sudetenland met Duitsland voorstel len warden gedaan als opheffing van de speciale rechten der geallieerden in de Bondsrepubliek en West-Berlijn, vergroting van de Westduitse verte genwoordiging in de NAVO-leiding, verlening van groter onafhankelijk heid aan de Bundeswehr en beperking van buitenlands aandelenbezit in Duitse ondernemingen tot minder dan de helft van het aandelenkapitaal. Van onze redactie buitenland) DJAKARTA De Indonesische regering zal de „daad van vrije keu ze" in West-Irian van 10 juli tot 5 augustus laten uitvoeren. Dit heeft een regeringswoordvoerder gisteren in Djakarta bekendgemaakt. In een regeringsverklaring werd zaterdag gezegd dat de volksraadple ging over de toekomst van het gebied zou doorgaan ondanks de jongste moeilijkheden in het centrale berg land waar papoea's tegen het Indo nesische bewind in verzet kwamen. Minister vain buitenlandse zaken Adam Malik verklaarde zaterdag na een kabinetsvergadering diat de toe stand in West-Iriam nu normaal is. Een woordvoerder van het Indonesi sche leger sprak berichten tegen dat de opstandelingen in West-Iriam naar het oerwoud zijm gevlucht om van daaruit een guerrilla tegen Indone sië te voeren. Papoea-opstamdelinigen hebben vol gens een Indonesische legerwoord- voerd'er de in Nederland verblijven de Marcus Kaisiepo, leider van de beweging Vrij-Papoea, uitgeroepen tot president van een onafhankelijke papoea-staait. Een zoon van de heer Marcus Kaisiepo, de heer J. V. Kai siepo in Delft, heeft meegedeeld dat zijn vader thans in New York, de zetel der Verenigde Noties, verblijft. Volgens de zoon was de heer Marcua Kaisiepo reeds in 1962 door een con gres van 150 hoofden van bevolkings groepen uitgeroepen tot president van West-Papoea. In het bergachtige gebied van Einarotali, in het hart van West-Irian zouden twee Nederlandse priesters ontvoerd zijn door papoea's, die in opstand zijm tegen het Indonesische bewind. (ADVERTENTIE) KORTE BRUGSTRAAT 1 men MOSKOU/LONDEN-In de westerse wereld groeit het raadsel rond de dood dertien Russische ge- binnen drie weken. Gisteren maakte Rode Ster, het blad van het Russische ministe rie van defensie, het overlijden bekend van A. Nemme, een ge pensioneerde generaal van de Russische strijdkrachten. Westelijke waarnemers kunnen geen nkel verband ontdekken tussen de "ood van de hoge militairen in zo orte tijd. Men weet slechts dat drie an de generaals, Marikyan Popov (67), voormalig stafchef van de in- anterie, Anatoly Kadomtsev (49) en mirnov (59), bevelhebbers van de uchtverdedigingsstrijdkrachten „op ragische wijze bij de uitvoering van un taak" zoals „Rode Ster" tireef om het leven kwamen. In kringen van westelijke waar- emers doen drie theorieën opgeld ver de dood van de generaals: De generaals zijn het slachtoffer geworden van een gigantische luchtramp of een raketexplosie, f- De generaals waren betrokken bij een spionageeomplot of hadden deelgenomen aan anderesoubera- tieve activiteten", of L De generaals zijn „gezuiverd" door politici, die de toenemende macht van het leger vrezen. De Russi sche partijleider Leonid Brezjnev zou de traditionele militaire 1- mei parade hebben afgelast om het militaire establishment een toontje lager te doen zingen. Kringen, die een van bovenstaande eorieën aanhangen, vergeten, vol- ens Rusland-kenners, dat er in Rus- 'nd een enorm aantal „oude" gene sis is. In 1945 zo schrijft „The unday Times" van gisteren, waren r in Rusland 11.000 generaals. De eesten van hen zijn over de zestig n de dood van de Russische gene- aals kan dus ook een kwestie zijn jto .,old soldiers just fade away". Uude soldaten sterven niet, ze ver- wijnen alleen maar). De Amerikaanse zanger Frank Sinatra heeft zijn snor en baard laten groeien. Volgens Sinatra voor een nieuwe film. DEN HAAG (ANP) Het „pre sentiegeld" van 42,50 gulden dat een Eerste-Kamerlid dat in of hij Den Haag woont, ontvangt voor een ver gadering die dikwijls de gehele dag duurt mag volgens verschillende Tweede-Kamerleden worden ver dubbeld. De wetswijziging, die beoogt de onkostenvergoeding voor Eerste-Ka- merleden te verhogen, was overigens voor veel Tweede-Kamerleden aan leiding een hogere reiskostenvergoe ding voor henzelf te suggereren. (Van onze sportredactie) MOSKOU (AFP) Begin mei zouden zich weer incidenten aan de grens tussen de Sovjet-Unie en Chi na hebben voorgedaan. Dit keer niet aan de Ossoeri in het noorden maar in het gebied tussen de Sovjet-Repu bliek Kazakstan en de Chinese pro vincie Sinkiang. Van welingelichte zijde in Moskou is vernomen dat het brandpunt van de incidenten, waarbij doden zouden zijn gevallen, ligt tussen de Russische stad Panfiiov en de Chinese plaats Koeldja in het dal van de Ili en de bergketens langs dit dal. In dit ge bied hebben zich in 1963 de eerste schermutselingen tussen Russen en Chinezen voorgedaan. Woordvoerders van het Russische ministerie van defensie en van de Chinese ambassade in Moskou hebben gisteren verklaard, geen bevestiging te hebben van berichten over nieuwe grensincidenten. (Van onze redactie buitenland) BAZEL De presidenten van de centrale banken van de belangrijkste industrielanden hebben gisteren in Bazel besloten het speculatief geld dat in de afgelopen weken naar West-Duitsland is gekomen „terug te doen vloeien" naar de landen van herkomst. In een gezamenlijke verklaring zeggen de presidenten dat zij onmiddellijk in samenwerking met de Bank voor Internationale Betalingen in Bazel hier toe maatregelen zullen treffen. (Van onze redactie buitenland) MOTIHAR1 In het noorden van de Indische staat Bihar is zaterdag een veerboot met ongeveer 200 per sonen aan boord vergaan op de ri vier de Gandak. Naar verluidt zijn de stoffelijke resten van meer dan 50 slachtoffers geborgen. Dit geld het z.g. „hot money" - som migen noemen zelfs een bedrag van vijf miljard dollar - is in allerijl naar West-Duitsland overgemaakt in de twee weken die volgden op het af treden van president De Gaulle. De eigenaars hoopten op een snelle wmst door de verwachte revaluatie van de D-Mark. Maar vrijdag j.l. kondigde de West duitse regering aan dat de mark „voor eeuwig" op de huidige koers zou wor den gehandhaafd. Niettemin geloven vele bankiers en handelaren dat de mark zal wor den gerevalueerd - en wel na de Westduitse verkiezingen op 28 sep tember. Volgens welingelichte bronnen zou Karl Blessing, de president van de Bundesbank, de presidenten hebben verzekerd dat West-Duitsland in staat is de valuta-mark in bedwang te hou den tot, waarschijnlijk woensdag, nieuwe maatregelen worden aange kondigd om een einde te maken aan de stroom van buitenlands geld maar West-Duitsland. De Westduitse rege ring zou volgens waarnemers kunnen besluiten tot een verhoging van de tijdelijke exportbelasting, misschien wel tot zes procent. Het Amerikaanse ministerie van financiën heeft verklaard, dat het Westduitse besluit om de Mark niet te revalueren het einde moet beteke nen van „de speculatieve verwachtin gen". De meeste landen wachten ech ter met duidelijke reacties in afwach ting van de W.-Duitse maatregelen. De Deense nationale bank heeft in tussen met ingang van vandaag het bankdisconto verhoogd van zeven tot negen procent AMELAND en Terschelling hebben voor het toeristenseizoeh speciale maximumsnelheden ingevoerd. Bui ten de bebouwde kom mag op Ter schelling niet harder gereden worden dan 70 km, op Ameland niet harder dan 50 km. BREDA De laatste compe titiedag voor de amateurs in de eerste klasse E heeft Middelburg het kampioenschap opgeleverd. In 2B kon Alliance de kampi- oensvlag hijsen. Het slot van de competitie in IE was hijzonder sensationeel. Middelburg ver loor namelijk zijn laatste wed strijd van degradatiekandidaat UNA. De Zeeuwen konden toch feestvieren omdat concurrent TSC een grove misstap maakte bij Veerse Boys. De Oosterhou- ters, voor wie het moeilijk spe len is in Raamsdonksveer, maak ten geen gebruik van de laatste kans om de titel te veroveren. Zij verloren met 31, waardoor het verliezende Middelburg te gen de verwachting in zijn vier de kampioenschap kon binnen halen. Door het succes van UNA is nu een beslissingswedstrijd nodig tussen UNA en RKC- de Waalwijkers speelden gelijk in Oss tegen TOP voor de tweede degradatieplaats. Dat Alliance kampioen zou worden in 2B lag in de lijn dtr verwachtingen. De Roosendalers maakten geen fo-ut tegen UNO ANIMO (20) en werden on bereikbaar voor de concurren tie. Alliance mag het nu opnieuw in de hoogste klasse van de amateurs gaan proberen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1