Overwinning van Kiesinger in Grote Coalitie MONETAIRE CRISIS VOOR! £)PIG BEZWOREN Geen revaluatie van D-mark NAMEN VAN HEILIGEN GESCHRAPT EE STEM TUSISFIBO DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND DOE 'T MAAR IN EEN EMMERTJE Opstand55 in internaat voor jongens Akkoord Siemens en Ned. bedrijfsleven Biafra-actie totaal mislukt WARMER IN WEEKEINDE Laatste dagen? ZEVENDE KEER JAMIN 109e jaargang no. 26117 editie voor zeeland BONN-PARIJS-LONDEN-NEW YORK - De Duitse mark wordt niet gerevalueerd. Commentaar BOUW KERNCENTRALE ZEELAND Bloesem Leidse politie rukt uit voor twee konijnen Liturgische kalender herzien Kinderen Niet geschokt Nederlandse vrach tauto zakt door Belgische brug rejaart electronics melkhazelnootjes Droog als de klank van castagnetten f DirecteurDr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker I HoofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 Telefoon 27341Postgiro 1114111 zaterdag 10 mei 1969 Weerbericht BUITJES Half tot zwaar bewolkt en hier en daar een bui. West naar noordwest draaiende wind. Iets lagere tem peraturen. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL 3751 beZi, "Tjgen om vanaf 1— m-Zeelan'l, dat (Van onze redactie buitenland) Dit heeft de Westduitse regering gisteravond na vier uur beraad slagingen besloten. De monetaire crisis, die deze week tot chaotische toestanden leidde op alle wisselmarkten in West-Europa, is daarmee voorlopig bezworen. Valutahandelaren schatten gister avond dat de Westduitse Centrale Bank gisteren ongeveer een miljard dollar heeft moeten kopen van spe culanten die marken wilden hebben in de hoop een zoete winst bij een eventuele revaluatie van de mark. Sedert het begin van de monetaire crisis tien dagen geleden, toen gene raal De Gaulie aftrad als president van Frankrijk, is naar schatting drie miljard dollar Duitsland binnenge komen. Het verlossende woord uit Bonn kwam na een dag, waarop de pariteit van de mark en daarmee het lot van andere grote westelijke valuta's in de lucht hingen. Het besluit van de Bondsregering kon beschouwd worden als een overwinning van Kiessinger en de CDU. De Christen Democraten van Kie- BKI' singer hebben onder sterke druk ge- staan van de sociaal-democraten on- KIESINGER der minister van Buitenlandse Za ken Willy Brandt, wiens minister van Economische Zaken Karl Schil ler de campagne voor opwaardering leidde. Dit weekeinde komen de presiden ten van de Centrale Banken in West- Europa. de Verenigde Staten, Cana da en Japan in Bazel bijeen voor hun normale maandelijkse vergade ring. Ditmaal heeft de bijeenkomst een bijzonder tintje door de grote internationale monetaire spanningen. NA de chaotische toestanden op de internationale wisselmarkt in de afgelopen dagen heeft de Duitse regering besloten de mark niet te revalueren. Daar mee is de monetaire crisis voorlo pig bezworen en teruggebracht tot een politieke kwestie binnen de Bondsregering. De Christen-Demo craten waren tegenstander van re valuatie, terwijl de socialisten, die samen met de CDU een coalitie vor men, zich voor een revaluatie van 7 procent hebben uitgesproken. Zij warden gesteund door de presi dent-directeur van de Duitse Bun desbank Karl Blessing. De socialis ten meenden, dat de revaluatie van de mark de enige garantie bood om aan de voortdurende prijsstij gingen in Duitsland een einde te kunnen maken. De Bondsregering zal nu moeten trachten het overschot op de beta lingsbalans te verminderen door ex- portbeperkende en invoerstimuleren- de maatregelen te nemen. De aan zienlijke Nederlandse export naar West-Duitsland kan hiervan profite ren. Het besluit om niet te revalueren biedt de frank, het pond en de dol lar voorlopig soelaas om de eigen monetaire problemen die een gevolg zijn van betalingsbalanstekorten, op te lossen. De Bondsregering ziet zich nu genoodzaakt een algemene be stedingsbeperking af te kondigen. De CDU, die voornamelijk voor deze maatregel verantwoordelijk zal worden gesteld, zal hiermee weinig sympathie oogsten. Dit kan de partij ir| grote moeilijkheden brengen, te meer, daar in 1970 verkiezingen voor de bondsdag worden gehou den. Het ziet er naar uit, dat de grote coalitie haar laatste dagen te gemoet gaat. De monetaire crisis, de vierde in anderhalf jaar, toont weer eens aan, dat 'n internationale con ferentie van landen, die bij het In ternationale Monetaire Fonds zijn ssngesloten niet langer mag wor- en uitgesteld De huidige monetai rs afspraken zijn ontoereikend om bestaande moeilijkheden te kun nen oplossen. SCHILLER AMERSFOORT Tijdens een op stand in een afdeling van het rijks- jongensinternaat „Op de Berg" in Amersfoort zijn in de nacht van don derdag op vrijdag grote vernielingen aangericht, terwijl enkele bewakers van het internaat werden mishandeld. Drie pupillen van zeventien jaar zijn met gestolen auto's gevlucht. Een hunner werd later in de nacht bij Bunschoten aangehouden. Twee an deren werden in het internaat ge arresteerd. Twee van de drie vluchte lingen heeft men nog niet kunnen op sporen. De moeilijkheden begonnen, toen de achttienjarige A. K. naar het toi let moest. Hij kreeg twee bewakers mee. In een van de gangen van het gebouw viel hij plotseling zijn bewa kers aan. Onmiddellijk schoten enige kornuiten van K. te hulp. Ze verniel den het interieur en gingen met ta felpoten en dergelijke de bewakers te lijf. Een van dezen raakte daarbij vrij ernstig gewond. De gewaarschuwde politie vond de deuren van het gebouw later ge barricadeerd. Met veel moeite slaagde men er in met een hond het gebouw binnen te dringen. Daar trof men A. K. en de achttienjarige D. N. nog aan. Ze werden te midden van een grote ravage onmiddellijk gearres teerd. AMSTERDAM (ANP) De Nederlandse Siemens Maatschap pij heeft met VMF/Stork-Werk- spoor, de Rijn-Schelde Groep en Bredero's Bouwbedrijf Neder land in beginsel overeenstem ming heeft bereikt over een te sluiten overeenkomst voor de uitvoering van het project der kernenergiecentrale met een ver mogen van vierhonderd mega. watt in Borssele (Zeeland) voor de Provinciale Zeeuwse Elektrici- teits-Maatschappij. Begin april heeft de PZEM de Ne derlandse Siemens Maatschappij als vertegenwoordiger van de Kraftwerk Union A. G. opdracht gegeven voor de levering van de centrale. De be doeling is de opdracht in nauwe sa menwerking met het Nederlandse be drijfsleven uit te voeren. Bredero's Bouwbedrijf is inmiddels begonnen met grondbonderingen. Des kundigen van VMF/Stork-Werkspoor 'Tan een onzer verslaggevers) OEN HAAG De vorige week senouden actie „Uw geld hun lev.enJ is mislukt. Onder dit motto ad de NOVIB, samen met het Ne- I1VPC& Comité UNICEF en het i Centrum Nederland graag n»„£ m'!joenen guldens zien bin- B somen voor hulp aan Biafra. 15 tot nu toe slechts anderhalve WWorden. Ais ook de giro's bin nen zijn zal de actie echter niet meer dan circa f 500.000 hebben op geleverd. De heer Van Vlijmen, directeur van de NOVIB, die een verklaring pro beert te vinden voor het mislukken van de actie, zoekt de oorzaak in het feit dat de mensen Biafra „moe" zijn. Zij denken dat het daarheen gestuurde voedsel de Biafranen nooit bereikt. Het schuift de schuld ook voor een deel op de publiciteits media. In totaal zijn nu drie acties voor Biafra gehouden. De eerste leverde 13 miljoen gulden op, de tweede al belangrijk minder: 2,6 miljoen en de derde nu f 500.000. De organisa tors zijn echter van de kant van de Stichting Vluchtelingenhulp Bia- fraconfiict erop attent gemaakt, dat hun actie (de derde dus) wellicht te snel ua die van februari jl. zou komen. Rijn-Schelde, Nederlandse Siemens en Kraftwerk-Union zullen dezer da gen uitvoerig met elkaar overleg ple gen. In overleg met genoemde onder nemingen zullen ook andere Neder landse bedrijven bij de uitvoering van het project worden ingeschakeld. De Amerikaanse filmster Lana Turner is gisteren in Las Vegas voor de zevende keer in het huwe lijk getreden. De gelukkige was dit keer de nachtclubhypnotiseur Ro nald Dante. Gisterenmorgen (Mies Bouwman al om kwart voor zes) zijn honderden bekende en onbekende Nederlanders met een emmertje op pad gegaan. Het was het startsein voor de „em mertjesactie" voor de Stichting Mgr. Bekkers. Max Tailleur, Mieke Bos en Lenie van der Meulen gingen in Arnhem met het emmertje rond. (foto boven) De Spartaspelers Jan van Beveren en Hans Eikenbroek deden dat in Rot terdam. (foto onder). (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Vandaag is er nog een zeewind met een kleine kans op een buitje, maar tijdens het week einde bereikt ons vanuit het zuid westen iets warmere lucht. Deze lucht wordt aangevoerd door een de pressie zuidwestelijk van Ierland, waardoor later de regenkans wel iets groter wordt. Het meiweer is zeer wisselvallig met afwisselend opklaringen en klei ne gebieden met wat neerslag. De temperatuur kan zondagmiddag weer tot 16 a 18 graden stijgen. De hoge- drukgebieden blijven echter nog iets te ver van ons verwijderd om voor stabiel voorjaarsweer te kunnen zor gen. Toch hebben we niet te klagen, want in deze tijd van mei komen dikwijls koude noordelijke luchtstro mingen voor met nachtvorst bekend als de IJsheiligen. Dit weertype is in de komende dagen niet te ver wachten, zodat wij met maxima van meer dan 15 graden tevreden mogen zijn. Twee jaar geleden werd op 11 mei nog een temperatuur van 27 graden gemeten. In de komende dagen gaat de bloei van de fruitbomen in Zeeland haar hoogtepunt bereiken. Alle peren staan nu in volle bloei en ook de kersen zijn op hun mooist, terwijl de bloei van de appels is begonnen. (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN Een bewaker van een fabriek in Leiden sloeg gisteravond alarm, nadat hij vanuit de fabriek ongewoon geritsel had waargenomen. Alras arriveerde een groep politie mannen die zo snel mogelijk het ge bouw omsingelden, waarna enkelen van hen binnendrongen. Nog steeds klonk het geritsel. Toen men het licht aanknipte zag men twee konijnen, die een beetje leven maakten De politie heeft ze niet gearres teerd. (Van onze redactie buitenland) VATICAANSTAD Bijna laire patroon van de reizigers, geworden van een drastische lieke liturgische kalender. De een apostolisch schrijven van gaat 1 januari a.s. in. De namen van de heiligen zijn geschrapt omdat er twijfel aan be staat of zij ooit geleefd hebben. Uit de lijst van heiligen zijn o.m. „verdwenen". St.-Bacchus, St.-Ale- xis, Faulus de Kluizenaar, St.-Bar bara, St.-Susanna, St.-Felix van Valois en St.-Anastasia. Mgr. Pierre Jounel, de liturgi sche expert van het Vaticaan, zei gisteren op een persbijeenkomst, dat het schrappen van de heiligen vele katholieken voor uiterst deli cate problemen zal kunnen stel len". Het schrappen betekent namelijk dat deze heiligen voortaan niet langer verering verdienen en dat er op hun naamdagen geen spe ciale missen meer opgedragen zul len kunnen worden. De kerken die naar deze heiligen genoemd zijn, mogen hun namen blijven dragen, maar voor nieuwe kerken zullen nieuwe namen moeten worden be dacht. Op de vraag of katholieken hun kinderen naar geschrapte heili gen kunnen blijven noemen, zei mgr. Jounel, dat daar niets op tegen is, „maar dat het goed is kinderen een naam te geven die tot voorbeeld en bescherming kan dienen". Nieuw op de kalender zijn o.m. de namen van de Engelse St.-Tho- mas More, de martelaren van Na gasaki in Japan, de martelaren van Oeganda en St.-Pierre Chanel van Australië. Andere wijzigingen in de kalen der hebben betrekking op de in- 30 heiligen, onder wie de popu- St.-Christoffel, zijn „slachtoffer" herziening van de rooins-katho- nieuvse kalender die gisteren in paus Paulus bekendgemaakt is, deling van het liturgisch jaar. In de liturgie zal voortaan de paas tijd met Pinksteren eindigen. De zondagen Septuagesima, Sexagesi ma en quinquagesima voor As woensdag komen volledig te ver vallen. Nieuwjaar wordt de feestdag van de H. Moeder Gods dat tege lijkertijd met het feest van de H. Naam van Jesus zal worden ge vierd. Het feest van de H. Familie zal worden gevierd binnen het oc taaf van Kerstmis. De doop van Christus zal de zondag na Drie koningen gevierd worden. Het feest van Christus Koning wordt verschoven van de laatste zondag van oktober naar de laatste zon dag voor de advent. De voorzitter van de Nederland se Katholieke Vereniging van handelsreizigers, handelsvertegen woordigers en verzekeringsinspec teurs St.-Christoffel, de heer P. J. M. de Graaf, toonde zich gisteren niet erg geschokt door het bericht dat St.-Christoffel van de heiiigen- lijst is afgevoerd. „We wisten wel dat er getwijfeld werd aan het be staan Van onze patroon, maar we hebben zijn naam uit reverentie voor het verleden hij de statuten wijziging toch maar gehandhaafd. Voorlopig blijven we Christoffel nog trouw". De heer de Graaf ver wacht ook niet, dat beeltenissen van de schutspatroon van het ver keer, die te vinden zijn in vele auto's, boten, op fietsen en brom mers, nu plotseling verwijderd zui len worden. Moeders met bezems, moeders met stofzuigers, moeders met pannekoekenEnfin, het kon niet op. Allemaal vanwege moederdag. Zie de Kleine Stem op pagina 13. De wetten van Mendel vormen de basis voor de erfelijkheids leer. In de tweede aflevering van „Het wonder van het le ven" worden ze behandeld. Pa gina 17. Het sterkste straatelftal van Eu ropa komt uit Oldenzaal. Pa gina 19. Een Nederlandse „Forsyte Sage" de tot dusver duurste produktie van de NCRV-tv. Pagina 21. Jan Michielsen exposeert gra fiek en fantasie in Roosendaal. Pagina 31. Het verhaal van een ongehuw de moeder op pagina 33. BRUSSEL Een Nederlandse vrachtauto is gistermiddag nabij Mol (in de Belgische Kempen) door een brug over het kanaal Dessel Kwaadmechelen gezakt en midden in het kanaal terechtgekomen. De chauffeur, afkomstig uit Dodewaard, bleef ongedeerd. Het is reeds de derde maal, dat die- ze noodbrug die na de oorlog over het kanaal werd gelegd, het begeeft De brug is berekend op een maximum gewicht van vijf ton. De Nederlandse trekker met oplegger vervoerde vol gens de berichten uit Mol elf ton be tonnen balken. (ADVERTENTIES) gespecialiseerd in high-fidelity stereo-appa- Wi 1 ratuur - kleurentelevisie radio - bandrecorders ginnekenweg 41 breda tel. 39281 vandaag 150 gram van 125 voor 115 niet te geloven voor die prijst Uil het land, waar sherry vandaan móet komen DE ÉCHTE SPAANSE SHHWT IMPORT J. A. VERBUNT H.V.-TILBURG

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1