N.S. in de boot genomen VERINGA inister blijft buiten BELGEN STAAN BIJ BAALHOEK MET DE SCHOP IN DE HAND KLAAR tlCINO MMoclc DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND P.v.dLA. WIL MANCHESTER-MILAN OP T.V. DE STEM DISCUSSIES STUDENTEN TOT FUNDAMENTELE VERANDERINGEN andaag in Senaat wil uitspraak over tweede luchthaven editie voor Kritiek op curatoren en studenten (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Nu de curatoren de hogeschool in Tilburg gelukkig hebben heropend zal er tussen alle groeperingen verder moeten worden gepraat. KVP-Eerste-Kamerlid Teijssen: Keurmerk Westerschelde Drie kamerleden (Lankhorst, Albering en Westerhout) nemen ontslag WOENSDRECHT, DE PEEL OF HOEKSCHE WAARD Niet beïnvloeden Culturele revolutie kan nog een eeuw duren Devaluatie pond? Pfffff... neem icToloiv markiezendoek tegen felle zonnestralen! socks of standing Jrlenka (polyester) irt met riem. -167. 7,95-9,75 woensdag 7 mei 1969 ZEELAND Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker HoofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 109e jaargang no.. 26114 WEERBERICHT Kans op buien Tijdelijke verslechtering van het weer maar ook kans op zonnige perioden. Matige wind uit uiteen lopende richtingen. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 DEN UYL (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Partijvoorzitter Vondeling en fractievoorzitter Den Tlyl van de Partij van de Arbeirl hebben er gisteren bij de K.N.V.B. op aange drongen de N.T.S. toe te staan de wedstrijd Manchester United - A.C. Milan op Hemelvaartsdag rechtstreeks op de televisie uit te zenden. In een brief aan de K.N.V.B. schrijven beide politici: „De gevoelens van teleurstelling van miljoenen Nederlandse voetballiefhebbers delend, doen wij een drin gend beroep op u om alsnog een directe televisie-uitzending van de wed strijd Manchester United - A.C. Milan mogelijk te maken. Wij zien niet over het hoofd dat de reportages van deze aard een conflict van belangen voor u met zich mee kunnen brengen, maar wij menen evenwel dat de belangen ran een zo talrijk kijkerspubliek daaraan niet ondergeschikt moeten worden gemaakt. Wij zouden u in overweging willen geven de bestaande regeling tusser, de K.N.V.B. en de N.T.S. kritisch te bezien om te voorkomen dat herhaalde lijk discussies en onzekerheid ontstaan als een belangrijke wedstrijd op komst is. Voorzover hierbij internationale afspraken in het geding zijn, zou het probleem in Europees verband aan de orde gesteld kunnen worden", al dus de partijvoorzitter en fractievoorzitter van Partij van de Arbeid. VONDELING Er moet allereerst binnen de hogeschool en anders door een of meer vertrouwensmannen van buiten worden nagegaan hoe de commu nicatiewegen weer geëffend kunnen worden. Daarna moet in nauw overleg tussen alle betrokkenen de taak en de bevoegdheid van de structuurcommissie worden bepaald. Het is in andere universi teitssteden gelukt, het moet ook in Tilburg zijn te realiseren. Dit zei minister Veringa (O. en W.) gisteren in de Tweede Kamer, waar hij een verklaring aflegde over de gebeurtenissen aan de Katholieke Hoge school te Tilburg. Terwijl de minister deze verklaring aflegde nam de onrust aan andere hogescholen en universiteiten toe. (Zie pagina 9). (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het KVP-Eerste-Kamerlid J. Teijssen heeft een dringend beroep op de regering gedaan op te schieten met het Baal- hoekplan in het Land van Saeftinge. „De Belgen staan al met de schop 'i de hand klaar om te beginnen, J maar van de Nederlandse plannen j weten we nog niets", zei hij gister-1 middag bij de begrotingsbehandeling I van Verkeer en Waterstaat in de se naat. „Nederland mag geen minuut i meer aarzelen of twijfelen maar moet j nu snel en slagvaardig handelen. Aan rapporten hebben we geen behoefte meer. Die zijn in alle formaten en m alle kleuren te krijgen tussen Rot terdam en Zuidwest-Nederland". De heer Teijssen vroeg minister oakker van Verkeer en Waterstaat au antwoord over de samenstelling an de Nederlandse delegatie en vooral over de opdracht die deze de- egatie meekrijgt naar de onderhan- „f„ fstafeI rnet de Belgen. Dit ant- oord zal de minister hem vandaag moeten geven Over de technische aangelegenhe- n,van dat plan weten we, aldus r. Teijssen, wel genoeg. Het s at in het bijzonder om de ruimte- n' Op het havenbeleid Yar'ceer en Waterstaat moet nu Vr.fi u - °°k eens het keurmerk van votkhuisvestmg en Ruimtelijke Or- merlïf omen"' aIdus het K.V.P.-ka- ee?C„F-?'"s?nator Van Eeken hield srhoiS 0(?. V90r de vaste Wester- niav de"Y.ert>mding op Terneuzen en hom 1 Kruiningen. Dit is volgens voor het nationaal en interna' door ook Rijksweg 58 zo min moge lijk gebruikt behoeft te worden. „Het moet Nederland een offertje waard zijn naar de beste oplossing te stre ven. Meer nog' de regering zou zelfs moeten overwegen om voor de aan leg van een zo zeer begeerde Zeeuw se middenroute desnoods andere wer ken te temperosieren", aldus de C.H.- woordvoerder tot minister Bakker. 22 PASTOORS, de helft van het to taal in het aartsbisdom Merida in Ve nezuela, hebben hun ambt neergelegd .uit protest tegen de benoeming van mgr. Roa Perez tot apostolisch admi nistrator van het aartsbisdom. De pastoors zijn van mening, dat deze bisschop een voorconciliaire men taliteit heeft. Prof. L'. I'. Scheffer, rector- magnlficus van de katholieke hoge school in Tilburg (links) en prof. K. Posthumus, oud-rector-magnifi- cus van de technische hogeschool van Eindhoven, nu regeringscom missaris voor wetenschappelijk on derwijs, volgden gisterenmiddag vanuit de loge de gebeurtenissen in de Tweede Kamer. DEN HAAG (ANP) De fractie leider van de PSP in de Tweede Ka mer H. J. Lankhorst, heeft besloten per 1 juni ontslag te nemen ais lid van de Tweede Kamer. Hij is ruim tien jaar lid van de Kamer geweest, waarvan acht jaar als fractievoorzitter. By het aanvaar den van zijn kandidatuur voor een derde zittingsperiode had hij reeds te kennen gegeven, in de loop van die periode het fractievoorzitterschap te willen overdragen en eventueel zijn lidmaatschap te beëindigen. In de gisteren gehouden kamerver gadering werd voorts meegedeeld dat ook dr. L. A. H. Albering (KVP) als Kamerlid wil aftreden Hij had zit ting in de Kamer sedert 23 oiktober 1956. De heer Albering heeft gemeend voor deze functie te moeten bedan ken om gezondiheidsredienen. Drs Th. J. Westerhout, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. ge durende de periode 1956—-1965 en sinds februari 1967, zal eveneens deze functie neerleggen. De heer Wesferbouf. die staatssecretaris was ta het kabinet-Cafe, we,rd benoemd tot burgemeester van Wagen Ingen. Volgens minister Veringa is hel ontstaan van een vertrouwenscrisis in Tilburg niet slechts aan één zijde te verwijten. „Van meerdere kanten zijn fouten gemaakt, beoordelingsfou ten gelegen in het onduidelijk formu leren van bedoelingen. Maar een vertrouwenscrisis kan ook alleen van meerdere kanten worden opgelost", aldus de minister. In zijn verklaring bestempelde de minister de situatie in Tilburg als „zeer ernstig". De Tweede Kamer had recht op een verklaring „omdat een hogeschool wordt bedreigd door haar zelf, omdat het onderwijs stag neert, omdat zaken dreigen te wor den geschaad die met veel inspan ning tot stand zijn gebracht". G.S. van Zeeland gaan met de minister mee in diens voorkeur tracé (Kruiningen—Perkpolder) voor de vaste oeververbinding. Pagina 3. Wie kan er beter rekenen dan de rekenkamer? Pagina 7. Frankrijk kijkt uit naar het Gue- rini-proces. Pagina 9. België zet dit jaar de schijnwer per op Bruegel. Pagina 13. De onbegrijpelijke beslissing van de K.N.V.B. Pagina 15. din„ v Ver,^eer> dus voor de verbin- hor 00 d en omgekeerd van 1 "ergrootste belang, omdat daar- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Eerste Kamer wacht op een duidelijk standpunt van de regering over de vestiging van de tweede nationale luchtha ven. Volgens de socialistische sena tor E. Meester blijven er maar drie mogelijkheden over: Woensdrecht, De Peel of de Hoeksche Waard. Deze drie plaatsen liggen centraal ten opzichte van de Randstad Hol land, België en het drukke Roer gebied. „Maar dan moet de regering wel snel komen met een beslissing. Anders gaat het voor wat de ruim te betreft precies als met Schiphol, dat nu ingebouwd is tussen woon gebieden", zei de socialistische woordvoerder gistermiddag bij de begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer van Verkeer en Waterstaat. De heer Meester drong er bij mi nister Bakker op aan vooral inter nationale samenwerking te zoeken voor deze grote luchthaven, omdat dit vliegveld volgens hem in de toe komst een grote rol kan spelen bij het Westenropese containervervoer per vliegtuig. Daarom, aldus de heer Meester, zal deze tweede grote luchthaven vooral betekenis moeten krijgen als vliegveld voor het vrachtverkeer. Hij ziet namelijk in de toekomst maar twee of drié van dergelijke vrachtverkeersvliegvel- den in West-Europa. Ministe» Veringa zei, dat het niet tn de eerste plaats op zijn weg lag win schuldvragen te stellen. Wel zei hij het te betreuren dat de leiding van de hogeschool niet tevoren met nem had overlegd of in de Tilburgse situatie sluiting van de hogeschool als uiterste middel toegepast diende i le worden. Siuiting van een universi- i teit of hogeschool is slechts gerecht- I vaardigd als uiterste redmiddel in (iet geval van zeer ernstige calami- feiten, aldus minister Veringa. Even nadrukkelijk verklaarde mi nister Veringa dat de vorm van actie van de studenten niet bepaald in alle opzichten van constructieve gezind heid getuigt. De studenten kozen de vorm van ultimatieve eisen en tenslotte bezet ting van de hogeschool. Daardoor wilde men de hogeschoolbestuurders dwingen tot capitulatie voor de ge stelde eisen. Minister Veringa zei dat voor zo'n optreden geen aanleiding was, gelet op het klimaat in het land en de manier waarop de laatste tijd over democratisering van de univer siteit gedacht wordt. „Ik acht het ongerechtvaardigd en ondoelmatig om op deze wijze tot hervormingen te komen", zo herhaal de minister Veringa zijn eerder uit gesproken oordeel over de studenten actie. Hij vond het tragisch dat „in een tijd van gisting en opbruisende nieuwe denkbeelden communicatie lijnen in Tilburg werden afgesne den". Minister Veringa zei voorts „op dit ogenblik" niet concreet te willen aan geven, welke hervormingen in het bestuur van de instellingen in het al gemeen en van de Tilburgse hoge school in het bijzonder, moeten wor den aangebracht. Betrokkenen moe ten zich daar eerst zelf over beraden. Hij wil de overal aan de gang zijnde discussie niet door eigen uitspraken beïnvloeden. Wel is het zijn vaste overtuiging dat die discussies uitein delijk tot „fundamentele veranderin gen" zullen leiden. Minister Veringa herhaalde zijn be reidheid om de wet op het weten schappelijk onderwijs te wijzigen, als die op bepaalde punten als knellend wordt ervaren. Minister Veringa wees er voorts met nadruk op, dat ook op basis van de huidige wet al zeer veel bij wijze van experiment kan ge beuren. De kern van het Tilburgse pro bleem lijkt volgens minister Veringa hierin te bestaan, dat de studenten als voorwaarde voor een gesprek stel len, dat een gelijk medebeslissings recht van ALLE geledingen op ALLE niveaus wordt erkend. De andere par tijen stellen deze eis niet. Curatoren en senaat erkennen het medebeslis singsrecht maar menen dat juist door onderling overleg moet blijken of dit recht gelijkelijk aan alle geledingen van de hogeschool kan worden gege ven of dat dit „gedifferentieerd" moet worden verleend. (Van een onzer verslaggevers) ZEVENBERGEN De Nederlandse Spoorwegen werden gistermiddag tus sen Zevenbergen en Oudenbosch in de boot genomen. Om half drie kwam de door twee sleepboten getrokken „Waalhaven" muurvast te zitten tussen de bruggehoofden van de spoorbrug bij Zevenbergen (foto boven). De brug kon niet meer dicht, waardoor het treinverkeer uren lang werd lamgelegd. Het vervoer tussen Zevenbergen en Oudenbosch werd met bussen geregeld, vijf treinen werden omgeleid. De trein Roosendaal-Amsterdam liep twee uur ver traging op. Rond half vijf reden de treinen, terwijl het schip nog onder de brug zat weer normaal. Om vijf over zeven trok de gealarmeerde sterkere sleepboot Henja uit Dintelsas de boot los (foto's daaronder). HONGKONG (A.F.P.) „De cul turele revolutie kan nog wel 50 a 100 jaar duren", heeft radio-Peking gis teren verklaard, een hoofdartikel aanhalend uit de „Rode Vlag", een orgaan van de Chinese communisti sche partij. (Van onze redactie buitenland) NEW YORK In financiële krin gen in Washington wordt verwacht, zo bericht Walistreet Journal, dat binnen een paar weken een nieuwe devaluatie van het pond zal volgen. (ADVERTENTIES) Vraag er naar bij een van de zonweringsbedrijven Alle Informaties: Kaars Sijpesteijn N.V. Krommenie tel. (02980) 83851 kf'"1' A

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1