NEDERLANDSE REGERING EIST UITSTOTING VAN GRIEKENLAND UIT RAAD VAN EUROPA Minister Luns haalt bakzeil BESTEM Vragen aan Veringa over Tilburg MR. C. RECHT BEMIDDELT IN CONFLICT HOGESCHOOL DKQSTE DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND r pastilles 1MRKOVSKY OP POLITIEK ZIJSPOOR? IWH „BW'-HONDEN OP M00RDT0ER RECONSTRUCTIE VAN INBRAAK Minister Klompé 22.000 zwart kijkers ontdekt andaag in DR. TRIMBOS IN INAUGURALE REDE: Psychisch zieken bevolken ziekenhuizen Curatorium handhaaft sluiting GDe °Keukenhofis 20geworden en mooier dan ooit. editie voor (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Luns zal maandag de Raad van Europa in Londen nadrukkelijk laten weten, dat Griekenland als dictatuurstaat niet langer als lid van deze raad gehandhaafd kan worden. Wachten Drie Nederlanders in Khaag aangehouden diverse oomboterkoekjes Gewijzigd Zoon van Belgische minister overleden onder verdachte omstandigheden Niet rechtstreeks Waarop gebaseerd? Niet zo zwaar Bezoek cKeukenhof Tisse tA 109e jaargang no. 26110 ZEEIAND $recteur: Dr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL Leijendekker Hoofdkantoor Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 vrijdag 2 mei 1969 WEERBERICHT Kans op buien Zwaar bewolkt met kans op regen. Matige tot krachtige wind uit het oosten. Iets hogere temperaturen als gisteren. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTEKHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 De minister heeft dit gisteren geantwoord op vragen van acht ka merleden hierover. Deze parlementariërs, behorende tot zowel de oppositie als de regeringspartijen, hadden de regering vorige week gevraagd of minister Luns de kamermotie hierover zou overnemen en of hij zelf dit standpunt ook in de Raad van Europa zou vertolken. „Is tie minister bereid zich in Lon den uitdrukkelijk op het standpunt te stellen, dat Griekenland thans niet aan de vereisten voor het lidmaat schap van de raad voldoet en dat een dictatuurstaat niet als lid van de Raad van Europa kan worden ge handhaafd", aldus vroegen de geza menlijke kamerleden vorige week. Schriftelijk deelde de minister hierop gisteren kort en krachtig mee dat zijn antwoord bevestigend luidde. Mr. Luns, dus ook de regering, is daarmee teruggekomen op het oor spronkelijke kabinetsstandpunt. Bij de behandeling van zijn begroting onlangs in de Tweede Kamer nam de overgrote meerderheid van de ka mer een motie van deze strekking aan. SOKOLOV (AP) Josef Smrkovs ky, de eens zo populaire Tsjechoslo- Waakse liberaal, die uit het presi dium van de communistische partij verdween toen Husak daar nummer één werd, schijnt het einde van zijn politieke loopbaan te naderen. ïDe man die eens de voorzitter was van het parlement, was een van de sprekers op de 1 mei-bijeenkomst in het kleine stadje Sokolov, dat dicht bij de Westduitse grens ligt. Smrkovsky zag er bleek en mager uit. Een paair duizend mensen kwa men naar hem luisteren. Smrkovsky sprak ongeveer drie kwartier en wat hij zei was niet bar belangrijk. Men moest Husak steunen, de regering zou de liberalisatie handhaven en moest respect tonen voor de souve- reiniteit vam het land. Na zjjn toespraak deelde Smrkovs ky nog wat handtekeningen uit. En toen ging hij weer terug naar Praag, zoals hij gekomen was per auto en in de motregen. kEen plaatselijke partijfunctionaris zei dat men Smrkovsky, niet zo lang geleden de derde man in het poli tieke bestel van het land, destijds had gevraagd om te Sokolov te ko men spreken en was, enkele dagen geleden, wat verbaasd van het cen trale comité te vernemen dat hij inderdaad zou komen. 0 (Van een onzer verslaggevers) KOOTWIJKERBROEK In Koot- wijkerbniek hebben twee honden een slachting gehouden onder de veestapel van een buurman van hun eigenaar. 16 Konijnen en een schaap werden door de bloeddorstige dieren dood gebeten, terwijl vier andere schapen ?jWaar werden gewond. Op last van de politie zullen de moordlustige honden worden afgemaakt. I PRAAG (AFP) Drie Nederlan ders - twee fotografen en een ver- fcjjaggever zijn gistermiddag in Praag r .aangehouden. Hun films zijn in beslag ^raenomen. Het zijn Jaap van der Zwan, verslaggever van de AVRO, i Piet ter Laag, fotograaf van de BAVRO en Henk Hovinga, fotograaf van Televizier. Zij waren Tsjecho- I Slowakije op toeristenvisa binnenge- I -komen. IN VIETNAM hebben gisteren voor de tweede achtereenvolgende dag ovi ral gevechten te velde gewoed. ^Bolgens eerste berichten werden 60 ^■inimunisten en 9 Amerikanen ge- doo JAN F., de Maastrichtse kassier, die er van verdacht wordt met de kas jan zijn werkgever naar Marokko ^jitgeweken te zijn, zal. nu hij uitge lezen is uit Marokko, vandaag voor- kleid worden in Maastricht. (ADVERTENTIE) vandaag 250 gram van. 129 voor 95 iet te geloven voor die prijs! De minister zei toen dat hij de mo tie weliswaar onderschreef, maar dat hij met de uitvoering ervan wilde wachten tot het rapport hierover van de Europese Commissie voor de rechten van de mens gereed zou zijn. Deze commissie heeft onlangs in Straatsburg een aantal Grieken ge hoord, die door het kolonelsbewind gevangen gezet en mishandeld zou den zijn. Daarnaast echter was er een rapport van het Nederlandse kamer lid mr. M. van der Stoel, die als rap porteur van de Raad van Europa een onderzoek in Griekenland heeft in gesteld, zoveel hem althans moge lijk was. Een tweede bezoek van mr. Van der Stoel aan Griekenland werd door de kolonelsregering verhinderd. Hij heeft echter wel zijn rapport gereed gemaakt en dit rapport werd kort geleden in de Raad van Europa afgesloten met een resolutie die aan drong op het verwijderen van Grie kenland uit de raad. Mr. Luns beriep zich tijdens de de batten in de kamer rond zijn begro ting echter op de opvatting in de mi nisterraad van de Raad van Europa. Volgens hem zou de Straatsburgse resolutie over het uitstoten van Griekenland in de raad van minis ters niet de noodzakelijke tweederde meerderheid kunnen halen. Daarom zou hij liever wachten tot dit wel het geval zou zijn. Hij heeft zijn standpunt nu gewij zigd. Dit zou erop kunnen wijzen dat deze tweederde meerderheid in de raad van ministers nu wellicht wel haalbaar is. De ministerraad uit de twaalf Europese landen komt maandag en dinsdag in Londen bijeen. De Griek se kwestie staat maandag reeds op de agenda. (Van onze Brusselse correspondent) BRUSSEL Etienne Lefèvre, de 19-jarige zoon van de Belgische mi nister van wetenschapsbeleid, is gis teren onder zeer verdachte omstan digheden overleden. De minister vernam het nieuws over de dood van zijn zoon terwijl hij in Brussel een welsprekendheidstoernooi voorzat. Hij verliet de zaal met tra nen in de ogen. Etienne Lefèvre was leerling aan de middelbare school in Awelgem in West-Vlaanderen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In het eerste kwar taal van dit jaar werden 22.000 niet- aangegeven televisietoestellen opge spoord en 5500 niet-aangegeven ra diotoestellen. Minister Klompé (CR M) heeft deze cijfers aan de Tweede Kamer meegedeeld. De actie tegen het zogenoemde „zwart kijken" en „zwart luisteren" heeft inmiddels vruchten afgewor pen. Ongeveer 220 houders van een radiotoestel hebben zich. tot de dienst omroepbijdragen gewend ter ver krijging van een aangifteformulier. Deze „opwekkingscampagne" zal nog tot eind van deze maand voortduren. HET RODE KRUIS van Noord-Viet- nam heeft de Zweedse secretaris generaal van de liga van Rode Kruis verenigingen mr. Beer uitgenodigd een bezoek aan Noord-Vietnam te brengen. Naar aanleiding van een inbraak in een apotheek in Amsterdam is gisteren een gerechtelijke schouw gehouden. Een van de verdachten (foto boven) werd in gezelschap van een paar politie mannen naar de bewuste apotheek gebracht en moest nog eens to nen hoe hij destijds over het hek klom (foto hiernaast). Gaat de binnenstad van Sas van Gent voor het verkeer dicht? Pagina 5. Kardinaal Villot, de nieuwe rechterhand van paus Paulus VI, is voorstander van meer zeggenschap voor de nationale bisschoppenconferenties. Pagina 7. Circusbaas Toni Boltini is het spuugzat. Hij ziet geen gat meer in de voortzetting van zijn be drijf. R.T.V.-pagina. Liesbeth List won de persprijs in Montreux. R.T.V.-pagina. Johan Cruyff zal niet meespe len met het Nederlands elftal, dat woensdag a.s. tegen Polen zal uitkomen. Sportpagina. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Vier kamerleden, mej. Kessel en de heer Aarden van de PPR en de heren Tans en Willems van de P.v.d.A„ hebben gisteren vra gen gesteld aan minister Veringa (O. en W.) over de sluiting van de hoge school in Tilburg. Drs. Aarden en mej. Kessel willen van de minister weten of hij gekend is in de sluiting van de hogeschool, of hij zich hierover met het college van curatoren heeft verstaan zodra hij van de sluiting vernam en of hij met de sluiting heeft ingestemd. De woordvoerder van minister Ve ringa heeft er n.a.v. deze vragen gis teren nogmaal op gewezen, dat het hier gaat om een bijzondere (katho lieke) instelling van wetenschappe lijk onderwijs, waar de minister geen rechtstreekse bemoeienis mee heeft. De verantwoordelijkheid voor de gang van zaken berust bij het college van curatoren. Er kan ook geen sprake van zijn dat minister Veringa instemt met de sluiting van de hogeschool. Anderzijds zal de minister de curatoren ook niet afvallen in hun beslissing, aldus de woordvoerder van minister Veringa. De kamerleden Tans en Willems willen weten waarop het besluit van het curatorium tot sluiting van de school is gebaseerd. Zij vragen de mi nister of het redelijk is, zulks gelet op het feit dat daardoor voor alle studen ten de voortgang van de studie onmo gelijk wordt gemaakt. In de vragen wordt er op aangedrongen om het overleg opnieuw op gang te brengen. (Van onze correspondent) ROTTERDAM Meer dan de helft van de ziekenhuisbedden in ons land wordt bezet door spy- cbisch zieken mensen. Dit zei gis teren dr. C. Trimbos, hoogleraar in de preventieve en sociale spychi- atrie aan de medische faculteit in Rotterdam, in zijn inaugurale rede. Daarin vroeg hij aandacht voor een ernstig bijverschijnsel van de we-1 vaartssamenleving: de psychische ongezondheid. Twintig tot vijftig procent van de klachten bij huisartsen betreft psy chische aandoeningen, aldus dr. Trimbos. Onderzoekingen in Ame rika hebben aangetoond dat een vierde tot een een vijfde van de bevolking psycho-sociaal disfuncti oneert. Dr. Trimbos sprak van een Üsbergfenomeen. Wij zien slechts de top ofwel de meest ernstige aan doeningen. Het antwoord van de gemenschap op deze ernstige problemen bestaat o.m. uit de wetenschap van de psy chiatrie, die zich, volgens dr. Trim bos, steeds meer ontwikkelt tot een sociale psychiatrie. (Van een onzer verslaggevers) TILBURG Het curatorium van de Katholieke Hogeschool heeft gisteravond na uitvoerig overleg verklaard niet te kunnen meedelen, wanneer de sluiting van de hogeschool zal worden opgeheven. De burgemeester van Tilburg, mr. C. Becht, tevens curator van de hoge school, heeft duidelijk de eerste poging gedaan om het gesprek tussen de par uur met een studentenafvaardiging in het kantoor van de Algemene Tilburg- tijen op gang te brengen. Hij confereerde donderdagmiddag drie en een half se Studenten Organisatie. Na afloop van het gesprek weigerde hij zich over bijzonderheden uit te laten. Wel gaf hij te kennen, dat „de zaak niet meer zo muurvast zit als voorheen". Gistermiddag hebben zeventig van de negentig leden van het stafconvent van de Katholieke Hogeschool na urenlange vergadering een motie aangenomen, waarin zij zowel de be zetting van de telefooncentrale door een groep studenten als de sluiting van de hogeschool door de curatoren afkeuren, aldus voorzitter drs. L. Vla- dar. Het convent heeft zijn bestuur op dracht gegeven zijn goede diensten te verlenen ter oplossing van de huidige impasse. Omtrent de wezenlijke pro blemen, die momenteel de hoge- school-„gemeenschap" in beroering brengen stelt het stafconvent zich pp het standpunt, dat het medebeslis singsrecht voor alle geledingen er kend moet worden. Het stafconvent heeft er zich evenwel van onthouden een nadere detaillering te geven van dit beslissingsrecht en stelt zich zo doende niet op het standpunt van de studenten. Veel wetenschappelijke medewer kers tillen er niet zo zwaar aan dat er geen colleges gegeven mogen wor den, maar zij vinden het moeilijk ver teerbaar, dat er geen tentamens en examens worden afgenomen. Diverse studenten n.l., die binnen kort dachten af te studeren, hebben reeds betrekkingen geaccepteerd. De ze worden ernstig in gevaar gebracht als zij niet snel examen kunnen doen. Ook dreigen vele studenten, die uit stel hebben van dienstplicht, in moei lijkheden te komen bij 'n lange slui ting van de hogeschool. Er wordt ook zwaar gepiekerd over de gevolgen, die de sluiting van de hogeschool over enkele maanden zal hebben, wanneer nieuwe studenten zich moeten laten inschrijven. Gistermiddag is er in de aula van de hogeschool een college gegeven door gastdocent drs. F. Elders van de gemeentelijke universiteit van Am sterdam, die sprak over „Manupdla- ties in de politiek". Inmiddels zijn diverse politici zich met de katholieke hogeschool gaan (ADVERTENTIES) Meer dan 5 miljoen lentebloemen in swerelds meest bewonderde lentepark •taan voor u te bloeien. Wanneer komt u? De Keukenhof is gemakkelijk bereikbaar per auto, trein of bus en tot omstreeks eind mei dagelijks open vanaf 8 uur. MR. BECHT bemoeien. Het Brabantse socialisti sche statenlid Willems heeft reeds een bezoek gebracht aan de door de studenten bezette hogeschool.. Van daag wordt het D' 66 Tweede-Kamer lid mr. Imkamp verwacht. Het Tweede-Kamerlid mej. A. Kes sel (PPR) stelde gisteren vragen aan de minster (zie elders op deze pagi na). Haar partijgenoot mr. E. Jurgens heeft, naar een studéntenwoordvoer- der van de juridische faculteit mee- deeld, toegezegd na overleg met de de wetenschappelijke staf in Tilburg colleges te komen geven over staats recht. Hij zou, aldus de Tilburgse juridische studenten, ook proheren wetenschappelijke medewerkers van andere hoge-onderwijsinstellingen in te schakelen voor het geven van col leges aan de katholieke hogeschool. De interne organisatie van de stu denten in de hogeschool verliep ook gisteren weer perfeect. De gehele gang zaken werd nauwkeurig gere geld door de ordediensten. De voed selvoorziening laat niets te wensen over. Er wordt soep en yoghurt ver strekt en vers belegde broodjes. Ook is er voldoende koffie, melk en een keur van fris-dranken aanwezig. Zo lang de bezetting van de hogeschool duurt, wordt er geen bier getapt. Schoonmaakploegen van mannelij ke en vrouwelijke studenten veegden vloeren en schrobden trappen. Op verscheidene plaatsen in het hoge schoolgebouw zijn radioversterkers en televisieapparaten geplaatst. De stemcilafdeling en de persdienst van de studenten draaiden ook gisteren weer op volle toeren. (ADVERTENTIES) komen „rond" voor hun kwaliteit uit. Melk of dessert: Droste, dus... koninklijk! 2,30 3,95 6,40 i

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1