Na bezetting en sluiting Hogeschool Akkoord over binnen grenzen MMeclc DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Toen werden nog enkele deuren gesloten tlCINO KONINGIN ZESTIG JAAR DE] STEM Lintjes regen Verzending mosselen stopgezet nieuwe speciale aanbiedingen op Shell-Stations andaag in CUSHION ]09e jaargang no. 26108 editie voor ZEELAND woensdag 30 april 1969 weerbericht Kans op nachtvorst (Van een onzer verslaggevers) TILBURG - Curatoren en senaat van de dinsdagmiddag voor onbepaalde lijd gesloten Tilburgse Hogeschool willen de colleges zo spoedig mogelijk hervatten. Commentaar De Brokken OPGEWONDEN Vandaag toch promotie over democratie Jawel hoor, NSR: Studenten naar Tilburg als politie wordt ingezet Sirhan naar dodencel TOCH RESULTAAT OP BENELUX-TOP iitn nnenm»ienv met ingebreide badstofzooi Dè ideale sok! Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker HoofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 jelefoon 22341. Postgiro 1114111 Wisselend bewolkt. Droog weer. Zwakke tot matige wind uit het westen. Kans op nachtvorst. De zelfde temperaturen als gisteren. KANTOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 Prof Scheffer (pijltje) temidden van de studenten. (Van een onzer verslaggevers) TILBURG Het was een merk waardige vergadering daar dinsdag middag in de aula van de Tilburgse Hogeschool. Een bijeenkomst, waar op duidelijk gepoogd werd de ver antwoordelijkheid voor de sluiting in ds schoenen van curatoren en senaat te schuiven. Waarbij dan van de zijde van de actiegroep niet werd uitgesproken dat men wist dat op bezetting van de telefooncentrale sluiting zou volgen. Toch was de sfeer er, ondanks heel wat spanning, veel manoeuvres en veel interrup ties, vrij gelijkmatig. Men lachtte wat om de vraag van Dick de Graaf of het bestuur van de ATSO juristen zou gaan vragen of de sluiting juri disch wel in orde was. Die verlate roep om rechtvaardigheid deed de vergadering kennelijk wat koddig aan. Wetenschappelijk medewerker drs. W. G. Boerboom verdiepte zich nog eens in de historie van het conflict, „we voelden niet voor de witte of bruine kool van de curatoren. Nu krijgen we echter grijze erwten"! Hij lanceerde de gedachte dat er door curatoren en senaat wordt ge staakt. En dat studenten, weten schappelijke staf en het administra tieve en technische personeel ge woon moeten blijven werken. Hij deed verder een „klemmend beroep op de hoogleraren die zich progres sief noemen" om aan die staking niet mee te doen. (Daverend ap plaus). Anderen vroegen geïrriteerd waar om tot bezetting van de telefooncen trale was overgegaan zonder dat de hogeschoolgemeenschap van die ac tie van tevoren in kennis was ge bracht. „Wij hebben door onze ac tie het gezag van de autoriteiten ondermijnd! Ze proberen nu een wig te drijven tussen de studenten. Wij hebben de macht overgenomen! We moeten studentenraden instellen en net zo autoritair zijn als onze tegen spel -rs", was het antwoord. Fel was d» aanval op de ATSO- voorzitter. „Hier zitten vanmiddag de algemene Tilburgse studenten en niet alleen Paul Jansma is dat die een eind weg kletst voor de radio' (Applaus). Links-frontvoorman Jean Frijns zette uiteen waarom het alle maal was gebeurd. En sprak van „terreur van Scheffer", de actie moet doorgaan, interruptie: „links front heeft terreur uitgeoefend"! Moties werden ontkracht, ver sterkt, toegespitst of onder tafel ge werkt door amendementen en tegen voorstellen. Voorzittert Theo van Berkum liet dat allemaal passief over zich gaan. „Wat een maatregel! Sluiting", verzuchtte een student in de microfoon. „Een bulldozer om een tuintje te wieden". Toen het be richt kwam dat president-curator mr. P. van Boven niet in de verga dering wilde komen stelde een stu dent voor het ATSO-bestuur een ad vertentie te laten plaatsten om ge gadigden te krijgen voor de functie van curator. Maar met dat alles kwam men geen stap verder. En de vergadering bracht dan ook de op lossing van het sluitingsbesluit niet dichterbij. Integendeel. Er werden nog enkele deuren gesloten. TILBURGGROTE VERWARRING fat maanden dreigde, is nu rea liteit. Tilburgs Hogeschool ge niet de twijfelachtige eer als eerste instituut voor academisch onderwijs in ons land ten gevolge van stu- denacties gesloten te zijn. Natuur lijk proberen de partijen elkaar de verantwoordelijkheid in de schoe nen te schuiven. Dat is weinig zin vol. Veel belangrijker is dat snel naar wegen en middelen wordt ge tocht om het conflict weer in het stadium van redelijk overleg te brengen. Het lijkt duidelijk dat dit niet in ie laatste plaats van de studenten hal moeten uitgaan. Zij zullen die hen te beseffen dat de actie die zij hevoerd hebben haar doel voorbij i s geschoten. Er is bereidheid bij pratorium en senaat om te praten per alle voorstellen en plannen tot pmocratiseren. Er zijn met name hoor het curatorium de laatste we- pn in die richting vrij vergaande pneessies gedaan. Welnu, een ge- hprek is steeds voorwaarde voor het pbeppen van een regeling als alle Ipirtijen bereid zijn de starheid van Pon standpunten niet bij voorbaat Pt onwrikbaar te poneren. Wij ge loven dat hier de problematiek ligt. Er is aan Tilburgs Hogeschool zo langzamerhand een sfeer van ver- Pkkend wantrouwen ontstaan. De Joorzaak ervan ligt beslist niet uit latend bij één groep. En dat zou gemakkelijker moeten maken omet elkaar aan tafel te gaan zit- Jtn. Tenzij het in dit conflict wel erg l'Psl gebruikte begrip „democratie" |i!n schone vlag is om een geheel |:"aere ladir.g te dekken. Maar dat fillen wij vooralsnog niet ganne fen. Overigens zullen alle partijen in ^generatieconflict dienen te besef- ISn dat de strubbelingen aan de lomschool het Den Haag wel erg Ipakkelijk zouden kunnen maken I O'Jrg maar van het lijstje voor de ►stiging van de achtste medische r'olteit te schrappen, om van een p'oehng tot universiteit van de "^school maar niet eens te spre- Als dat werkelijk zou gebeu- zou de hogeschoolsluiting een Weet krijgen, waarvan men over rils jaren zou moeten erkennen r dit het voornaamste negatieve "!sU!taaf van het conflict is test. Ze gaan overleggen op welke voorwaarden dat kan gebeuren. Rector- niagnificus prof. dr. C. F. Scheffer heeft daarover een uitgesproken mening. Hij vindt dat de bezetting van essentiële afdelingen van de Hogeschool onmiddellijk moet worden beëindigd. Ook zullen er harde garanties moeten komen die het zeker maken dat een herhaling van bezettingsactiviteiten uitgesloten is. Zes hoogleraren staan niet achter het besluit van het curatorium om de Hogeschool te sluiten. Of dit betekent dat zij doorgaan met het geven van colleges en het afnemen van tentamens en examens is niet zeker. „Wij vinden hun houding zeer onsolidair en betreuren die in hoge mate", aldus prof. Scheffer. Het is niet de bedoeling de deuren van de hogeschool voor iedereen af te sluiten. „Het bedrijf ligt stil, ook voor tentamens en examens en promoties. Maar het gebouw blijft voor iedereen toegankelijk". De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, dr. G. K. Veringa, is van tevoren op de hoogte gebracht van de mogelijkheid dat tot sluiting van de Hogeschool zou moeten worden overgegaan. Dinsdagmiddag is hem meegedeeld dat de sluiting een feit was geworden. Dinsdagavond was de bezetting van de hogeschool in Tilburg een feit. En kele honderden studenten vergader den zonder onderbreking, stelden werkgroepen samen om collega's voor te bereiden als tot zelfbeheer en pro jectonderwijs zou worden besloten. Voorts hadden ze een orde dienst een bewakingsdienst, een persdienst, een voedingsdienst en een drukkerij dienst opgericht. Veelzeggend en mo gelijk een gebaar om toch tot een op lossing van het conflict te komen, was het feit dat in de vooravond de tele fooncentrale weer werd ontruimd. Om een uur of acht was de telefonist weer aanwezig om de apparatuur te bedienen. Het bestuur van de Alge mene Tilburgse Studenten Organisa tie poogt voor vrijdagmiddag twee uur met het curatorium tot een gesprek te komen om de colleges weer te laten doorgaan. Het ATSO-bestuur wil dan ais gelijke partner in de onderhande ling behandeld worden. Het besluit tot de sluiting - de stu denten noemen het een staking van curatoren en hoogleraren - kwam vlak voordat dinsdagmiddag een Hogeschoolvergadering in de stamp volle aula zou beginnen. De presi dent-curator mr. P. van Boven, deel de het in een communiqué mee. De beslissing is genomen door de curato ren in overleg met de rector-magnifi- cus, prof. dr. C. F. Scheffer. „Het spijt ons dat de studenten die hieraan part noch deel hebben, door deze maatregel worden getroffen", al dus de slotzin van het uit enkele re gels bestaande communiqué. De Hogeschoolvergadering gaf na een verwarde en vaak zeer op-gewon den discussie het bestuur van de Al gemene Tilburgse Studentenorganisa tie opdracht alles in het werk te stel len om er voor te zorgen dat de ge- (Vervolg op pagina 9) (Van een onzer verslaggevers) TILBURG De wetenschap pelijk medewerker van de Hoge school, drs. J. L. Stassen, heeft enkele onprettige uren ghad. na dat dinsdagmiddag het sluitings besluit bekend was gemaakt. Hij moest donderdag promoveren. Hij vreesde dat hij het eerste ernstige slachtoffer van de strub belingen zou worden. Maar de senaat heeft hem dat niet willen aandoen. Zijn studie van vijf jaar over„democratie" krijgt dus donderdag ttoch haar bekroning. In een „besloten promotiebijeen komst". Promotor is prof. dr. F. J. H. M. v.d. Ven, hoogleraar in het recht en de sociale politiek. BERNADETTE DEVLIN, het Noord- ierse parlementslid, acht het voor Ulster de beste oplossing dat de Britse regering over het gebied rechtstreeks het bestuur gaat voe ren. (ADVERTENTIE) ge- In verband met de viering ran Koninginnedag zijn onze |<antoren vandaag gesloten. De Directie. Idolaril markiezendoek blijft weer de hele winter buiten hangen! Vraag er naar bij een van de zonweringsbedrijven Alle informaties: Kaars Sijpesteijn N.V. Krommenie tel.(02980) 83851 Koningin Juliana viert vandaag haar zestigste verjaardag. Honderden Belgen kopen plot seling duizenden guldens. Pagina 5. Finalestrijd van jonge onderzoe kers in Eindhovens Evoluon. Pagina 7. Naast de vreugdevolle ernst van de lintjesregen, de krant voor Kleine-Stemlezers op pagina 13. (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN Als al dan niet na pro vocaties, de politie wordt ingezet te gen de bezetters van de katholieke hogeschool in Tilburg, dan zullen de Nederlandse Studentenraad (NSR), de Algemene Studentenvereniging Amsterdam (ASVA), De Studenten raad Vrije Universiteit (SRVU), de ITnie van Studenten Nijmegen (USN), Socialistiche Jeugd (SJ) en de Stu dentenvakbeweging (SVB) hun le den optrommelen om met gecharter de autobussen naar Tilburg te gaan om de Tilburgse studenten bij te staan in hun strijd tegen de politie, Dit heeft vanavond het bestuur van de NSR bekendgemaakt, naar aanleiding van de ontwikkelingen in en rond de katholieke hogeschool in Tilburg. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Niet minder dan 2408 mannen en vrouwen uit alle geledingen van de Ne derlandse samenleving hebben gisteren bij gelegenheid van de 60e verjaardag van koningin Ju liana een onderscheiding gekre gen. Heit grootste deel, 1665 per sonen, kreeg een eremedaille (verbonden aan de orde van Oranje-Nassau) in goud, zilver of brons. De anderen kregen ho gere onderscheidingen. De hoog ste eer was bestemd voor dr. J. van Royen, ambassadeur te Lon den. Hü kreeg het grootkruis in de orde van Oranje-Nassau. Tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau werden o.a. be noemd mr. dr. C. Kortmaan, commissaris van de koningin in Brabant en het lid van de Raad van State mr. J. Kan, een broer van conferencier Wim Kan. In het grote leger van onder scheidenen bevinden zich ver schillende bekende figuren uit het culturele leven: de kunst schilders G. van Velde en C. Beverloo, de romanschrijver S. van Praag, letterkundige A. Kossmann, de actrice Georgette Hagedoorn, de acteur Johan Bos kamp en componist Louis Toe bosch, directeur van het Bra bants Conservatorium. Verder „de man van het jaar 2000": prof. F. Polak. En uit sportkrin gen: dr. P. van Dijk, voorzitter van de KNWU, en Neerlands beste tennisspeler tot nu toe: Tom Okker. In de kerkelijke sector valt op de onderscheiding van mgr. L. Rooyackers, vicaris van het bisdom Den Bosch. Van één man (typograaf A. den Beer uit Warmer) is tot nu toe bekend dat hij de hem toe gekende onderscheiding (bron zen medaille) heeft geweigerd. Een selectie uit de „lintjes regen" vindt men op de pagina's 12 en 13. (Van een onzer verslaggevers) ÏERSEKE - IJMUIDEN Xe ïerseke zijn gisteren voor de mosselen geen cer tificaten van onbesmetheid afgegeven. Dc codi-getallen in de mosselen zijn te hoog wat een aanwijzing kan zijn voor onzuiverheid van het water. De verzending van mosselen is stopgezet. Het water van de Ooster- schelde is voor wat de mosselcultuur betreft op de een of andere wijze be smet. Drs. R. Th. Roscam, che micus bij het Rijksinstituut voor Visserij-onderzoek te IJmuiden, kon nog geen aanwijzing geven omtrent de oorzaak van deze hoge codi-getallen. Hij opperde verschillende mogelijkhe den, zoals uitwerpselen van vogels, veranderde stroming van het water door de Delta-werken dan wel onzuiver afvalwater van Goes of Bergen op Zoom. Zijn dienst stelt met spoed een onderzoek in en zal proeven en monsters nemen in het Visserij-labo ratorium te Bergen op Zoom en in het hydro-bio logisch laboratorium te ïerseke. Dr. Vaas van dit laatste laboratorium be vestigde. dat de te hoge codi-getallen alleen gelden voor de mosselen en niet voor de oesters en kreu kels. (Van onze redactie buitenland) SACRAMENTO Sirhan Sirhan, ter dood veroordeeld wegens moord op Robert Kennedy, moet naar de dodencel van de San Quentin gevan genis. Dit heeft de commissie voor strafvervolging van het Californische huis van afgevaardigden maandag bepaald. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De douanecontrole aan de binnengrenzen van de Bene lux verdwijnt geheel op 1 juli 1972. Dan vervallen dus de binnengrenzen. De controle op de BTW-verplichtin gen blijft echter gehandhaafd. Tot I juli 1971. België heeft dan nog een jaar nodig om te kunnen vaststellen dat het handelsverkeer zich aan zijn BTW-verplichtingen houdt. Op 1 no vember 1970 wordt de controle op de accijnzen al opgeheven. Wel moeten deze accijnzen zo snel mogelijk gelijk gemaakt worden in de Benelux. Men verwacht dat door deze laatste maatregel al op 1 no vember 1970 een veel soepeler Bene- lux-verkeer aan de binnengrenzen mogelijk is. Dit is de belangrijkste directe be slissing, die in Den Haag genomen is op de regeringsconferentie van de Benelux. MR. IRENE VORRINK, lid van de P.v.d.A. en behorende tot Nieuw Links is kandidaat gesteld voor de Eerste Kamer. Zij staat eveneens op de lijst voor de Tweede Kamer, (ADVERTENTIES) KORTE BRUGSTRAAT 1 BREDA ate** in prafcica' Orlori i; ELDERS >N ri'T BLAD

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1