Weinig nieuws van een onwennige maandag Binnengrenzen niet open op 1 november 1970 Uw matros iSSS»? DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Vrijdag zei De Gaulle al: „Alles is verloren" Poher roept op tot eenheid DE STEM ptÊËfcr SOESTENAAR SPEELT MET VUUR Uw bont Voelt zich 's zomers' veilig MI ^4L/Atfev»- I Grote Markt 25, Breda tel. 01600-30095 randaag in editie voor zeeland WEERBERICHT (Van onze Parijse correspondent) PARIJS - Er valt niet zo heel veel te vertellen over de maandag, die gevolgd is op de zondag van De Gaulle's politieke suicide. Men heeft overal het gevoel in een sterfhuis te zitten waar de overledene nog niet naar zijn laatste rustplaats is gebracht. BRAVE SENATOR ZWAARD UIT DE SCHEDE Rogers op reis UNIEK! BEL EENS: 020-22 74 34 Beschermd tegen diefstal, brand, mot, droogte en vochtigheid. Belt u voor een. afspraak? 109e jaargang no. 26107 PirecteurDr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 dinsdag 29 april 1969 Zonnige perioden Wisselend bewolkt met slechts hier en daar een bui. Zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. KANTOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 Bijna verborgen tussen de bomen het woonhuis van De Gaulle in Colombey-Les-Deux-Eglises. (Van onze redactie buitenland) COLOMBEY - LES - DEUX - EGL1 SES De Gaulle was gisteren thuis. Er dienden zich drie perso nen aan in de loop van de morgen: een man met een geel bestelwagen- tje die een telegram kwam brengen een postbode en de aide de camp van de generaal. De gendarme die voor het huis op post stond, is daar gisteren gebleven en zal er ook in de toekomst staan. Zijn taak: het bewaken van een oude heer die na larfge jaren een zeer grote rol in het leven van zijn land en de wereld te hebben ver vuld, nu beslist hesft, zij het op een niet alledaagse manier, dat het ge noeg is geweest en hij het leven van een burger op hoge leeftijd zal gaan leiden. Het was rustig in het plaatsje en voor het huis van de generaal. Er waren geen toeristen maar het was toch niet raadzaam zich te veel te willen permitteren. Een politieman zei tot de journalisten: „Als je over die wal (van het huis van de gene raal) kruipt dan kun je rekenen op een „raffale" - een vuurstoot. Dat de generaal er vroeger of latei eens zou m:e moeten ophouden was iets dat de bewoners van Colomby- Les-Deux-Eglises hadden zien aan komen. En het heeft hun niet ver baasd. Er was maar een persoon die zeer ontdaan was, een dame van middel bare leeftijd die niet in Colombey Les-Deux-Eglises thuishoorde. Zi. droeg op haar mantel een klein gou den kruisje van Lotharingen, het symbool van De Gaulle's vrije Fran sen en zij huilde toen zij naar het huis ging om daar een brief voor de generaal af te leveren. In de nacht van zondag op maan dag zijn meubels en andere persoon lijke bezittingen van ex-president De Gaulle met verhuisauto's uit het Elysee, de ambtswoning van het Franse staatshoofd in Parijs, wegge haald. Ook de naaste medewerkers van het afgetreden staatshoofd ont ruimden him bureaus. Sommigen van hen werd de ont roering te machtig, toen de voor naamste adjudant van De Gaulle hun meedeelddat het afgetreden staatshoofd niet meer naar Parijs zou komen. Henry Tricot, secretaris generaal van het bureau van de pre sident, verklaarde dat De Gaulle had laten weten, dat hij tot zijn leedwezen niet persoonlijk afscheid kon nemen van zijn staf. Hij dankte zjjn medewerkers voor hun arbeid. Gisteren is ook bekend geworden, dat De Gaulle zich vrijdag of mis schien al eerder geen illusies meer maakte over de uitslag van het re ferendum. Voordat hij, na het opne men van zijn laatste toespraak tot het Franse volk, uit Parijs naar zijn woonplaats Colombey-Les-Deux Eglises vertrok, zei hij tot enige mensen uit zijn directe omgeving: „Alls is verloren". De tekst van het communiqué gaf hij vrijdag al in handen van twee vertrouwensmannen, onder wie premier Couve de Murville. De Gaulle zou ervan overtuigd zijn dat „het leger van degenen die hem steunen" in de toekomst een belangrijke rol zal kunnen spelen. Het Gaullistische dagblad „La Na tion" schreef maandagochtend in dezelfde geest. Het zegt dat de bood schap die De Gaulle achterlaat blij vend is. „Zo hij al het lot van Frank rijk niet meer in handen heeft, dan blijft hij toch het geweten van het land". Velen die „neen" hebben ge stemd worden zich nu al bewust van de grote leegte die in Frankrijk en in de wereld is ontstaan, aldus het blad. FRANKRIJK LIJKT EEN STERFHUIS De mens De Gaulle is er natuurlijk nog wel. Hij heeft zich opgesloten binnen de muren van zijn landgoed in Colombey-Les-Deux-Eglises. Maandagmorgen heeft De Gaulle slechts een familielid ontvangen en tiet langer dan de tijd om elkaar „bonjour" te zeggen. De fantasie is al zover gegaan, dat De Gaulle is afgeschilderd als een rustig man fe onmiddellijk achter zjjn bureau is gaan zitten om het vierde deel van zijn gedenkschrift te schrijven. De mens De Gaulle is er dus nog wel, maar generaal De Gaulle is in minder dan geen tijd uit ons gezichtsveld verdwenen. De Fransen kunnen dat nog niet verwerken. Trouwens de Nederlanders in Parijs ook niet. De Gaulle was zo onafscheidelijk aan Frankrijk verbonden, dat wij niet twee begrippen door elkaar haspelden. Als we praatten over Frankrijk bedoelden we De Gaulle en als we De Gaulle zagen zitten, hetzij in een persconferentie hetzij op de televisie, dan zagen we Frankrijk. Tim een bekwame tekenaar van het weekblad .L'Express' I beeft eens contouren geschetst van Frankrijk en dat was een sprekende ge lijkenis met De Gaulle: de vooruitstekende punt van Bretange precies de grote neus van De Gaulle. Vele Fransen hebben die tekening in hun huis kamer of werkkamer hangen. Van De Gaulle wisten we, op huiselijke in timiteiten na, letterlijk alles. Voorlopig is De Gaulle's opvolger Alain Poher, die de laatste weken als ten ster naar boven is geschoten. Vandaag kennen wij Poher allemaal, maar wat wisten wij tot voor zondag van hem? Zo goed als niets. Hij was een brave senator of tewel lid van de Eerste Kamer, maar van zulke brave lieden zijn er dertien in een dozijn Opnieuw is een senator president van de republiek geworden. Zij het voor een tijd die ligt tussen 20 en 35 dagen want dan moet een definitieve pre sident door het volk worden gekozen. Men zegt dat het een juni a.s. de eerste en 15 juni a.s. de tweede. (herstemming) wordt. Een vooraanstaande geestelijke in Frankrijk zei maandag, dat Poher weieens de Johannes 23 zou kunnen worden van de Franse republiek zoals op het Vaticaan een magere paus vervangen werd door een dikke. Wat we van Poher weten is, dat hij een 60-jarige is die nog maar kort (sleden op aandringen van zijn vrouw ,die niet van de politiek houdt, over woog om met pensioen te gaan, zich uit het politieke leven terug te trekken zijn enorme voorraad postzegels in te plakken. Hij kreeg dan wat meer lijd om zich met zijn drie kleinkinderen te bemoeien in de leeftijd van tien, acht en viereneenhalf jaar. Dat pensioen had hij verdiend. Alain Pohr praat 1 over zijn ouders. Zijn moeder noemt hij een oprechte christin die het haar geloof niet op een akkoordje gooide. Zijn vader was spoorweg ingenieur en in zijn tijd de enige in de familie die het uit rechtvaardigheids- overwegingen voor de ten onrechte veroordeelde Dreyfus opnam. Omdat de 'ader ingenieur was, moest ook de jonge Alain ingenieur worden. Maar een kngdurige ziekte dreef hem in de richting van rechten en politieke weten schappen. Poher noemt een van de mooiste perioden in zijn leven de tijd toen J') op het ministerie van financiën werd als chef van de illegale groep onder Duitse bezetting aangesteld, die aan de lopende band valse persoonsbewij zen maakte. In die dagen was hij. zoals iedere andere vrije Fransman een ""vent aanhanger van De Gaulle. h'a de oorlog werkte hij nauw samen met Robert Schuman, de vader van "ut°pa die hij als heilige vereerde. Van burgemeester tot senator werd Poher ™van de Raad van Europa in Straatsburg waar volgens De Gaulle een soort brabbeltaaltje gesproken wordt, „Volapuk". En waar men zich, nog altijd Volgens De Gaulle, verliest in super-nationale dromen. Onder De Gaulle ®*am de voorzitter van de senaat, de toenmalige Monnerville in openlijk Conflict met de generaal. De meningsverschillen liepen zo hoog, dat De "'ulle bij officiële plechtigheden Monerville voorbij liep en zijn ministers !®bood in de senaat te verschijnen. De senaat voelde aankomen dat De "ZUlle dat conflict zou uitvechten en de eerste kamer op non-activiteit zou ?'"en zodra hij daartoe de kans kreeg. Verleden jaar trad Monnerville af. «en vroeg naar een opvolger die het zwaard van Damoeles zou kunnen «Senhouden. Die opvolger meende men gevonden te hebben in Poher, een jïpische centrumfiguur, altijd op zoek naar een compromis tussen twee ui- tosten. Poher praatte met ministers en zelfs tweemaal met De Gaulle Toen hij zag dat de generaal niet te vermurwen was, haalde de kleine °"Cr het zwaard uit de schede en trok legen de grote De Gaulle te velde. Uencraal schoof Poher op een grote hoop illusionisten en zelfs van land- toraders. Het einde van dat gevecht heeft men zondag kunnen zien. De reus c'iath viel ruggelings achterover en de kleine David triomfeerde. Maandagavond om acht uur sprak Poher enkele minuten voor de televisie, vil had goed na«. zijn kleinzoon van veertien geluisterd, want die had hen' raad gegeven niet meer zo nerveus met zijn bril te spelen als bij vorige 't!eeenheden op de tele. Dat was een oude bril, jongen, zei opa Poher die j") slecht op mijn neus paste. Maandagavond had Poher zijn bril thuisgelaten. een achtergrond van een wandtapijt sprak hij tot de Fransen, meer een I ;"eeMheidsspeech om kennis te maken dan een voordracht met een pro- srn. (Zie hiernaast). .Maandag vergaderde het kabinet onder leiding van eerste minister Couve I Murville. Alle ministers zijn op hun post gebleven met uitzondering van I'minister van justitie. Capitan, die niet met Poher wil samenwerken en I M'ag nam. Het gerucht ging dat ook Malraux als minister van culturele I .rten zal aftreden maar dat is niet waar. Parijs gonst op het ogenlbik van 1 "achten Daar zal men gemakkelijk een krant mee kunnen vullen. Ook %n er geruchten dat De Gaulle terug zou komen. Wie dat gelooft kent Gaulle niet. De Gaulle zit niet op Elba maar op St.-Helena. (Van onze redactie buitenland) PARIJS Alain Polier, president ad interim van Frankrijk na het af treden van generaal De Gaulle, heeft gisteren in een korte toespraak voor radio en televisie opgeroepen tot na tionale eenheid en De Gaulle eer be tuigd voor de „uitnemende diensten" het land bewezen. „Fransen en Framgaises, „Generaal De Gauile, president van de republiek, heeft besloten zijn func ties neer te leggen. Op de avond van deze beslissing, die ik betreur, wil ik jegens hem aller eerst de gevoelens van eerbied over brengen van allen die, ondanks de moeilijkheden van het ogenblik, nooit zijn uitnemende diensten uit het ver leden zullen vergeten. Door de grondwet belast met het in terim-presidentschap van de repu bliek richt ik mij tot u allen, land genoten, waar u zich ook bevindt, in het moederland, overzee of in het buitenland. Ondanks de verschillen die door de steming van zondag zijn onderstreept realiseert u zich even diep als ik, daar ben ik van overtuigd, dat wij in de eerste plaats en allen te zamen de eenheid van d'e natie moeten bewaren. Wjj zullen dit bereiken door een nauwgezette eerbiediging van de wet, waaraan de voorlopige presi dent, de regering die in functie blijft, de gekozen vertegenwoordigingen en alle Fransen gebonden zijn. Fransen en Frangaises, de toekomst van het moederland is in handen van u allen. Leve de republiek, leve Frankrijk." Alain Poher had kort voor zijn toespraak op een persconferentie ge weigerd te zeggen of hij van plan is zich kandidaat voor het president schap te stellen bij de komende ver kiezingen. De Franse regering zal niet, zoals gebruikelijk, woensdag bijeenkomen. De eerste kabinetsver gadering zal pas na 1 mei plaats vinden. WASHINGTON (AFP) De Ame rikaanse miniseter van buitenlandse 2aken, William Rogers, zal van 12 mei tot het einde van deze maand Zuid- Vietnam, Thailand, India, Pakistan en Perzië bezoeken. Nederlandse (van politie) korpsen. commissarissen willen regionale Pagina 3. Prins Willem-Alexanderhuis heet de nieuwe peuterafdeling van De Krabbebossen, die vrijdag door prinses Beatrix geopend wordt. Pagina 7. De ontwikkeling in Noord-ler- land is weer helemaal open. Pagina 9. Gert Timmermans, meer zaken man dan artiest. Pagina 13. Eddy Merckx wil geen wielerzoi worden, vertelt hij in een inter view op pagina 15. (ADVERTENTIES) Ook al bestanden er op de eerste dag van de Benelux-top grote moeilijkheden, de twee Benelux- drielingen poseerden allervrien delijkst voor de fotograaf. Op de bovenste foto de drie premiers, v.l.n.r. G. Eyskens (België), P. de Jong (Nederland) en P. Werner (Luxemburg). Daaronder de drie Benelux-ministers van buiten landse zaken, v.l.n.r. P. Harmei België), J. Luns (Nederland) en G. Thorn (Luxemburg). (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De binnengrenzen van de Benelux gaan zeer waar schijnlijk niet op 1 november 1970 open. Dit zal op zijn vroegst 1 april 1971 kunnen worden. België vreest namelijk nog onbekende problemen rond de BTW, die daar op 1 januari 1970 ingevoerd wordt. De regeringsconferentie van de Benelux, die gisteren in Den Haag begonnen Is, stond daarmee al direct voor ernstige moeilijkheden. De Nederlandse delegatie werd na melijk vrijdagavond onaangenaam verrast door een groot aantal amende menten die de Belgische regering in gediend had op het officieel protocol rond de openstelling van de binnen grenzen. Minister Luns vreesde gisteravond nog, dat de tweedaagse conferentie, misschien nog met een dag verlengd zou moeten worden. Nederland staat er namelijk op, dat thans in Den Haag wordt vastgesteld, wanneer de gren zen tussen Nederland - België en Luxemburg weggevaagd worden. „Wij kunnen ons nu gewoonweg niet meer permitteren van deze conferentie een mislukking te maken", aldus officiële regeringskringen in Den Haag. (Vervolg op pagina 9) (ADVERTENTIES) Morgen, Koninginnedag, zal De Stem normaal verschijnen. Onze kantoren zijn die dag ge sloten. Advertenties voor de krant van 1 mei moeten voor 12 uur vandaag op een van onze kantoren afgegeven zijn. De Directie. (dag en nacht) 0LGA HET NATIONALE KWALITEITSMERK VAN WARME BAKKERS (Van onze redactie binnenland) OTTERLO Onvoor zichtigheid van de 19-jari- ge verliefde jongeman W. van der H. uit Soest is er de oorzaak van geweest dat er in het nationale park de Hoge Veluwe 20 hectare heide en buntgras verloren is gegaan. De jongeman was met zijn ge liefde op de hei neerge streken en heeft op de een of andere wijze met vuur gespeeld, waardoor het droge gras plotseling vlam vatte. Toen het vuur niet te blussen bleek, maar door de wind werd aange wakkerd, is hij een bos wachter gaan waarschu wen. De brandweren van Hoenderlo, Otterlo en Ede hebben de brand met groot materiaal bestreden. Nabij gelegen bos, dat in eerste instantie ook ge vaar liep, kon worden ge spaard. Tegen de Soeste- naar is proces-verbaal op gemaakt. V

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1