Wat staat Frankrijk nu te wachten? President na middernachtIk ga weg DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Regering werkt pendel in de hand Grappenmaker alarmeert brandweerkorpsen FRACTIEVOORZITTER P.v.d.A.: HANC IN 1EVAAR Feijenoord loopt weer verder uit weerbericht (Van onze Parijse correspondent) PAKIJS - Hoogmoed komt ten val. Ook de hoogmoed van generaal De Gaulle, die gisteren zijn referendum heeft verloren. En aangezien hij zelf tevoren heeft laten weten dat hij bij een nederlaag onmiddellijk zijn ambt neerlegt mag worden aangenomen, dat de generaal vanmorgen geen president meer is van de Vijfde Republiek. topprodukten van zonnige voorjaarsmode, uit een zeldzaam gevariëerde kollektie Waar anders dan bij de Jntelspecialist I Dcn Hna£ Breda Amersfoort er<,am •Lelden•Haarlem - Tilburg „KWAKENDE KIKKERS" Sloegebied Tsjechische soldaat door ijzeren gordijn de gehele dag GESLOTEN Jeugdige moordenaars in New York gepakt lQ9e jaargang no. 26106 EDITIE voor ZEELAND Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker HoofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 maandag 28 april 1969 Wisselend bewolkt Wisselend bewolkt met slechts hier en daar een bui. Matige tot krach tige wind uit het zuidwesten. De zelfde temperaturen als gisteren. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze Parijse correspondent) Nu het referendum verworpen is wat gaat er thans gebeuren? Om te beginnen blijft de senaat in zijn te genwoordige vorm bestaan en wordt niet afgeschaft. Ook komen er geen 21 nieuwe gewesten zoals door De Gaulle was voorgesteld. Dat alles is definitief van de baan. Pas over en kele dagen zal de constitutionele raad de officiële uitslag bekendma ken maar dat resultaat zal niet meer kunnen verschillen van wat zondag avond globaal als percentages vast stond: 51 procent tegen en 49 procent voor De Gaule. In die percentages kunnen de overzeese gebiedsdelen geen verandering meer brengen. De Gaulls zal zeker niet wachten op de constitutionele raad maar reeds maandag per communiqué zijn ontslag als president van de vijfde republiek bekendmaken. Zodra hij heeft gezegd: Ik ga weg, komt de voorzitter van de senaat Poher op het Elysee. Het eerste wat Poher gaat doen is het uitschrijven van nieuwe presi dentsverkiezingen. Dat moet gebeu ren tussen de 20 en 35 dagen uiter lijk. In die tussentijd mag hij de te genwoordige kamer niet ontbinden en in di tijd mag ook de kamer geen motie van wantrouwen aanne men tegen de huidige regering-Cou- ve de Murville. Tijdens de campag nes voor de presidentsverkiezingen zal het kabinet-Couve de Murville aanblijven. De nieuwe presidentsverkiezingen worden gehouden in twee toeren, d.w.z. een eerste stemming en een herstemming. Tijdens de eerste stemming kan iedere partij een ei gen kandidaat stellen, van wie er slechts twee overblijven bij de twee de to»r of herstemming. Verwacht wordt dat Pompidou kandidaat zal worden voor de Gaullisten, maar zijn kansen zijn door de val van De Gaulle vanzelfsprekend niet ver hoogd. Men mag aannemen dat ook Pohei zich kandidaat zal stellen. Poher ,eeft in dat geval de keus tussen diverse mogelijkheden. Hij kan af treden als tijdelijk president van de republiek en zijn taak overdragen aau eerste minister Couve de Mur ville. Maar dat zal de zonderlinge situatie scheppen, dat Couve de Murville het referendum heeft ver loren en niettemin plaatsvervan gend president van de republiek wordt. Niets belet Poher plaatsver vangend president van de republiek te blijven en toch kandidaat voor het presidentschap te worden. Een andere mogelijkheid is dat hij on- midd llijk aftreedt als voorzitter van de senaat, dat in zijn plaats een an dere voorzittetr van de senaat wordt gekozen die in dat geval plaatsver vangend president van de republiek wordt. Zolang er geen nieuwe pr sident van de republiek is, blijft de huidi ge kamer die een Gaullistische meer derheid heeft, vergaderen. Maar de waarschijnlijkheid ligt voor de hand dat als er een linkse of centrische president van de republiek komt als opvolger van De Gaulle, deze de Gaullistische kamer ontbindt. De vraag van de nieuwe regering komt dus pas aan de orde zodra er een ni'uwc president is. Om tien uur zondagavond kwam eerste minister Couve de Murville voor de microfoon. Met een intens verdriet, zei hij, heb ik er kennis van genomen, dat het Franse volk in meerderheid het referendum heeft verworpen, met alle politieke gevol gen di daaraan vastzitten. Op het ogenblik past het mij niet over die consequenties uit te wijden. De ge volgen zullen zich weldra doen gel den. niet alleen in Frankrijk maar in de gehele wereld. Met ingang van vandaag is een nieuwe fase be gonnen in onze geschiedenis. Gene raal De Gaulle was het centrum van >ns politieke en nationale leven. Wat ons betreft zullen wij hem trouw blijven. Veel van wat hij heeft ge daan, zal blijven voortleven. Voor alle Fransen begint thans een moei lijke periode van troebelen. De re gering waarvan ik de eer heb de eerste minister te zijn, blijft aan het bewind en zal vanzelfsprekend haar plicht doen. Tot zondagavond laat was het in geheel Frankrijk rustig. Iedereen is zich bewust van de ernst van het ogenblik. Bij de Gaullisten is men vanzelfsprekend zeer triest en ter neergeslagen. Bij de oppositie is men zo verstandig niet al te luid victorie te kraaien. RANKRIJK LAAT DE GAULLE VALLEN I 'Van onze redactie buitenland) ImiJS President De Gaulle ltak zondag na middernacht 1 Kil aangekondigd dat hij af- I teil. Op dat moment waren J 20.017.591 stemmen geteld, 1 10.177.375 neen en 9.570.2IG ja, I o( respectievelijk 52.27 en 47.73 I procent. I De Gaulle verklaarde: „Ik be- I eindig de uitoefening van mijn I functies als president van de J republiek. Dit besluit wordt I vandaag (maandag) om 12 uur Ivan kracht." Itit korte communiqué werd in lie hoofdstad bekendgemaakt. |De Gaulle zelf bevond zich in Injn buitenverblijf te Colombey- I Les-Deux-Eglises. J'Van onze redactie buitenland) [PARIJS In internationale beurs leen verwacht men, dat de val i De Gaulle ernstige consequenties Fl hebben voor de positie van de pese tranc die, zoals bekend, zwak M Ten devaluatie die De Gaulle [™sin oktober tot ieders verrassing W weten te vermijden zal volgens «ingelichte kringen in de beurs- l'tld moeilijk meer tegen te hou- o rijn. (ADVERTENTIE) V 54.95 Breda- Ginnekenstraat 29 Als de Nederlandse minister-president De Jong en de Neder landse minister van buitenlandse zaken Luns op 13 en 14 mei naar Parijs komen, zullen zij op het Elysee De Gaulle niet meer ontmoeten. Luns zal daar geen slapeloze nachten van hehhen. De uitslag van het referendum is voor De Gaulle op een nederlaag uit gelopen. Zondagavond om acht uur deelde Radio-Luxemburg mee dat het percentage ja-stemmen omstreeks 48.3 en het percentage neen-stemmen 51.7 zou bedragen. Met een percentage onthoudingen van 19.7. Onmiddellijk daarna gaf radio-Europa no. 1, het volgende voorspellend neen tussen de 50 55 procent, ja tussen de 45 en 50 procent.. Daaraan verbond laatstgenoemd station onmiddellijk de conclusie dat in Frankrijk De Gaulle zijn referendum had verloren. Om half negen zondagavond gaven de Gaullisten hun ne derlaag toe. Houdt De Gaulle zich aan zijn woord en brengen de overzeese gebieds delen niet op het laatste ogenblik nog wijziging in deze percentages, dan zal de tegenwoordige president van de senaat, de centrist Poher nog van morgen op het Elysee zitten als tijdelijk president van de Franse republiek. Men verwacht niet dat De Gaulle uit Colombey Les Deux Eglises, waar hij het weekeinde vertoefde en waar hij de uitslag hoorde, nog naar Parijs zal terugkeren. Hij is geen man om zijn ambt over te dragen aan Poher, die hij veracht. Immers heeft De Gaulle volgens zijn eigen woorden nooit een voorganger gehad en heeft hij in zijn gedachtengang ook geen opvolger. Vermoedelijk zal hij uit Colombey Les Deux Eglises laten bekend maken dat hij zijn ambt neerlegt. Op zijn landgoed zal hij zijn laatste levensjaren slijten net als Napoleon op Sint Helena. Eens heeft hij gezegd dat hij bij een tussentijdse nederlaag bitter gestemd zou zijn, maar gelukkig in de eenzaamheid. Dat geluk zij hem van harte gegund. Maar zijn nederlaag zal hij nooit begrijpen. Dat is zijn tragedie. Generaal De Gaülle heeft het ditmaal wel bijzonder slecht gespeeld. In het parlement had hij een overweldigende meerderheid, zoals die in de Franse geschiedenis nog maar zelden is voorgekomen. Had hij de hervor ming van de senaat en het instellen van gewestelijke raden normaal bij de volksvertegenwoordiging ingediend, dan zou er geen vuiltje aan de lucht zijn geweest, want ondanks alle verzet van de senaat was toch het laatste woord aan de kamer. Maar die hervorming, die De Gaulle als de grootste van deze eeuw be schouwde, wilde hij Frankrijk niet geven via de volksvertegenwoordiging, niet via kamerleden en senatoren die hij als een troep kwakende kikkers in de vijver heeft genoemd. De ere-decoratie wildé hij zichzelf op de borst spelden. Aan het referendum verbond hij de kwestie van vertrouwen. Daarmee bond hij de molensteen om zijn eigen hals. Van de mei-revolutie van vorig jaar heeft de generaal geen steek begrepen. Hij zag niet dat klei ne kinderen groot worden en niet meer aan de hand van pa of opa willen lopen. Met zijn denkbeelden nationaal en internationaal leefde hij nog In de tijd van de zonnegod Lodewijk de Veertiende. Hij zag niet. of wilde niet zien, dat het volk mondig en meerderjarig was geworden en niet langer voor de keus gesteld wilde zijn: ik of de chaos. Dat opgedrongen complex van minderwaardigheid heeft het volk zondag van zich afgeschud en niet alleen het volk, maar ook de politici die door De Gaulle elf jaar lang als politieke onbenullen zijn behandeld. Op de stoel van De Gaulle zit vanmorgen Poher. voorzitter van de senaat, een tvpische centrum-figuur. Ziin eerste taak zal zijn het uitschrijven van nieuwe presidents-verkiezin- gen. waarop later dat kan haast niet anders algemene verkiezingen zul len moeten volgen. Nieuwe mannen staan gereed om het bewind van het Gaullisme over te nemen. Men kan alleen maar voor Frankrijk en de rest van de wereld hopen dat de nieuwe ploeg uit het verleden veel geleerd heeft en in staat zal zijn Frankrijk de stabiliteit te geven die het zo dringend nodig heeft. Op de dictatuur, zij het een verlichte, heeft de demokratie gisteren een nauw- lijks te onderschatten overwinning behaald. Moge de nieuwe demokratie in Frankrijk de komende jaren bewijzen dat zij van alle regeer-stelsels de minst slechte is. DEN UYL (Van onze parlementaire redactie) ROOSENDAAL. Drs. J. den Uyl, voorzitter van de socialistische Tweede-Kamerfractie, gelooft dat de pendel uit de probleemgebieden naar bijvoorbeeld de Nieuwe Waterweg weer zeer sterk zal toene men. Hjj verwijt dit het kabinet-De Jong, dat volgens hem de werk gelegenheid ongelijk blijft verdelen in Nederland. „Het kabinet heeft geweigerd ons voorstel over te nemen om een ont wikkelingsmaatschappij voor de pro bleemgebieden in het leven te roe pen. Daardoor zou de Randstad ont last kunnen worden ten gunste van de werkgelegenheid in West-Brabant, Limburg, In Oost- en Noord-Neder land", zei hij zaterdag in Roosendaal op een demonstratieve bijeenkomst van het gewest Brabant van de Partij van de Arbeid. „Wanneer niet snel wat gebeurt, dan komt er weer een enorme pendel dienst op gang van mensen die mis schien 50 tot 80 kilometer ver ge haald moeten worden om in de Nieu we Waterweg te gaan werken. Bovendien werkt deze ongelijke werkverdeling ontvolking in de hand. Zuid-Limburg moest men onlangs al een vertrekoverschot van 8.000 inwo ners constateren" zei de heer Den Uyl. De socialistische fractievoorzitter verweet de regering bijna niets voor het Sloegebied te doen, waar de in dustrialisatie volgens hem nog maar nauwelijks van de grond gekomen is. En wat gebeurt er in West-Brabant en Limburg?, vroeg hij zich af. „Ook nauwelijks iets". Alain Poher, de voorzitter van de senaat, die ln Albon zijn stem uitbracht (foto) zal Frank- rijks president ad Interim wor den. (Van onze redactie buitenland) WENEN Een 20-jarige Tsjecho- slowaakse soldaat is temidden van een kogelregen met volle vaart met een kraanwagen door het IJzeren Gordijn nabij Ghüd gereden. Hij heeft politiek asiel in Oostenrijk ge vraagd. De soldaat bleef ongedeerd. (ADVERTENTIES) KORTE BRUGSTRAAT 1 BREDA titan nennt' oAemaher» (Van onze sportredactie) BREDA Het voetbalweek- elnde heeft nationaal en inter nationaal enkele sensationele feiten opgeleverd. In de Neder landse competitie bestond de verrassing uit een nederlaag voor FC Twente. De Oostelijke ploeg verloor l)ij Volendam en gaf daarmee Feijenoord weer wat meer ruimte. In het buitenland trokken de Engelse en Schotse Cup-wedstrijden de aandacht. Bij Glasgow-Celtic werd het een woeste veldslag tussen de sup porters nadat Celtic de stand op 4-0 had bepaald. Bij Manchester CityLeicester City was het wat rustiger. Manchester haalde de beker met de kleinst mogelijke overwinning: 1-0. Tom Okker heeft de finale van de open Italiaanse tenniskam pioenschappen niet kunnen ha len. De Nederlandse prof kreeg een nederlaag te verwerken te gen Tony Roche en was daarmee uitgeschakeld. In de eindstrijd van het heren dubbel telt Okker echter wel mee. Met Marty Riessen als part ner overleefde hij de halve fi nales. Voor de Nederlandse hockey- ploegen was het een best week- lands op het programma en ze einde. Er stonden drie Inter- werden alle gewonnen. De he ren zegevierden over Engeland (1-2) en Ierland (0-1), de dames over Wales (2-1). Voor dit en ander nieuws ver wijzen we naar onze sportbijla ge. (ADVERTENTIE) OP KONINGINNEDAG 30 APRIL A.S. is ons bedrijf, zodat advertentie-opdrach ten voor de krant van donderdag 1 mei, uiterlijk dinsdag 29 april 's middags om 12 uur in ons bezit moeten zijn. Opdrachten voor plaatsing op donderdag 1 mei, die na 12 uur 's middags in ons bezit komen, worden opgenomen in de krant van vrijdag 2 mei. DE STEM advertentie-afdeling. DE ZUID VIETNAMESE strijdkrach ten zullen volgens het Britse blad „The Observer" de beschikking krij gen over Britse vliegtuigen. De VS zouden op het punt staan een aantal troepentransportvliegtuigen te kopen. RUSSISCHE MIGS hebben zaterdag laag over West-Berlijn gevlogen. De drie westelijke geallieerden hebben bij de Russische autoriteiten gepro testeerd. (Van onze redactie buitenland) NEW YORK De Newyorkse po litie heeft zaterdag vijl jongens van acht tot vijftien jaar gearresteerd we gens moord op een 66-jarige portier. Ze hadden bij hem thuis een roof overval op hem gepleegd. Hun buit: 60 dollarcent en een zak kleren. (Van een onzer verslaggevers) ETTEN-LEUR Een zich van verschillende valse namen bedie nende practical joker heeft zondag middag kans gezien de vrijwillige brandweerkorpsen van Etten-Leur en Made-Drimmeien naar Breda uit te laten rukken. De korpsen ontvin gen zogenaamd van de brandweer in Breda het verzoek te komen hel pen bij het blussen van het NS-sta- tion in Breda. Dit zou in lichter laaie staan. De brandweer uit Etten-Leur ar riveerde als eerste met twee wagens bij het station, waar natuurlijk niets aan de hand was. Toen de brand weerlieden bij de brandweerkazer ne in Breda gehoord hadden, dat het vals alarm was en weer waren weggereden, arriveerden hun colle ga's uit Made-Drimmeien met één wagen. De brandweer in Breda be sloot toen de korpsen in Roosendaal en Tilburg te bellen om hen van de activiteiten van de „grappenmaker" op de hoogte brengen. De man pro beerde het als „meneer Vermeulen" ook nog in Oosterhout, maar daar ving hij bot, omdat de gemeentepo litie eerst informeerde. De onbeken de zag verder ook kans de GG en GD in Breda tweemaal voor niets uit te laten rukken. Ook daar bedien de hjj zich één keer van de naam Vermeulen. Hij probeerde het vijf keer bij de GG en GD, maar na twee keer was men daar gewaar schuwd. De GG en GD werd o.m. gealarmeerd met de meldingen, dat er een meneer een beentje in zijn keel had gekregen en dat een kind je een pan gloeiend vet over zich had gekregen. (Noot van de redactie: Dit soort grapjes is levensgevaarlijk. Etten- Leur en Made-Drimmeien zaten door het optreden van „meneer Vermeulen" geruime tijd zonder brandweer, terwijl de GG en GD in Breda tot tweemaal toe een wa gen moest missen. Bij een ernstige brand in Etten-Leur of Made of bij een ernstig ongeluk in het rayon Breda had dit mensenlevens kunnen kosten). i

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1