Publiek blijft meer sparen ondanks de prijsstijgingen |ZEG JA" OF IK GA HEEN BIJNA DICHT DICHT BEETJE BENELUX-HOOP GEVESTIGD OP DEN HAAG DEI STEM franse DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND KOOPLUST BENEDEN PEIL „Oppositie in partij moet ophouden hilvarenbeek INTERNATIONALE De Gaulle in laatste oproep Pandaag in man Plan voor Nederlands bejaardenhuis Spanje JAMIN editie voor zeeland zaterdag 26 aprit 1969 weerbericht Buien Onrust Wolken Premier Gandhi moest vluchten TSJECHISCHE C.P.: pindarotsjes de gehele dag GESLOTEN Zondag 27 april GROTE Aanvang 13.30 u. QL0F-WEGRACES ]09e jaargang no. 26105 IDirecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx I HoofdredacteurL Leijendekker I HoofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 telefoon 22341. Postgiro 1114111 SANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 Veranderlijke bewolking en plaat selijk enkele buien. Matige tot krachtige wind uit zuidelijke rich ting. Zelfde temperaturen. HULST, STEENSTRAAT 14, TEL 3751 «y F (Van onze correspondent) ÏM11JS President De Gaulle heeft in een laatste oproep voor let Franse volk verklaard dat hij onmiddellijk zal aftreden als de meerderheid van het kiezerskorps „nee" stemt in het zondag te louden referendum over hervorming van de senaat en uitbreiding ivan de regionale bevoegdheden. Wordt het voor De Gaulle beneden vijftig dan liggen de zaken dus jrij simpel. Maandagmorgen zou in lat geval de centrum-man Poher als lijdelijk president van de vijfde re- lubliek op het Elysée zitten. I Men beweert zelfs dat De Gaulle fan niet eens meer naar Parijs prugkomt, maar op zijn landgoed (»n Colomby Les Deux Eglises blijft, faarheen hij vrijdag met zijn vrouw ti vertrokken. [Binnen 35 dagen moet Poher nieu we presidentsverkiezingen uitschrij ft Wie zich daarvoor als kandida at zullen aanmelden valt nu nog liet te zeggen. Namen worden ge temd van Pompidou, Poher, Giscard ptaing, Mitterand, de socialistische W-minister van buitenlandse zaken fineau, terwijl van de communisten bS worden aangenomen dat ook zij l® eigen kandidaat zullen stellen fe bij de tweede ronde (herstem- ffflg) afvalt. I „Bij de herstemming zijn er name- jP maar twee kandidaten. - vraag is of het in Frankrijk bij I® nederlaag van De Gaulle rustig IWt. De grond in Frankrijk zal zon- I'Savond wel even beven als De riu'le het niet heeft gehaald. Links centrum en niet te vergeten de TMe meerderheid van de studenten j*'en na de eerste schrik jubelen n vreugde. Misschien lopen de (ADVERTENTIE) gaullisten om hun trouw aan de ver slagen generaal te betuigen wel in massa de straat op, wat Malraux, de minister van culturele zaken, al on der groot gejuich van zijn toehoor ders in het Parijse sportpaleis heeft aangekondigd. Wie geld heeft zal proberen het met alle illegale middelen over de grens te brengen om zich veilig te stellen tegen devaluatie van de frank. Al vorig jaar november hebben de speculanten de frank in groot gevaar gebracht. Zouden zij het opnieuw proberen dan moet worden afge wacht of de gezamenlijke vakbonden dat. zomaar laten passeren. Onweerswolken genoeg aan de lucht. Maar laat ons de zaken niet somber der inzien dan ze misschien zijn. Ie dere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. We wachten eerst maar af hoe het zondagavond afloopt. Tegen negen uur in de avond zul len we het weten, tenzij het zulk een nek-aan-nek-race wordt dat op het allerlaatste ogenblik toch nog de overzeese gewesten de doorslag moe ten geven. Dam zou De Gaulle als hij alles op alles zet en niet van wijken wil we ten, president kunnen blijven bij de gratie van de analfabeten op de An- till enof de Hebryden. De meeste kiezers die daar noch lezen of schrijven kunnen, stemmen met gekleurde briefjes en met zulke briefjes, dat begrijpt iedereen, kan naar hartelust worden geknoeid. Om op alles voorbereid te zijn ver gaderen in de nacht van zondag op maandag de drie grote vakcentralën. Die nacht wordt in elk opzicht dus wel een heel dramatische. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Ondanks de forse prijsstijgingen zijn de besparingen in de laatste tijd sterk gestegen. Het spaaroverschot in maart was zelfs ongekend groot. Bij de spaarbanken aangesloten bij de Nederlandse Spaarbankbond bedroeg in die maand het spaaroverschot zelfs meer dan twee keer zo veel als in dezelfde maand van 1968. Ook over het eerste kwartaal van dit jaar is er belangrijk meer ge spaard dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat er beter dan ooit wordt gespaard, achten deskundigen meer dan opmerkelijk. Als een van de oorzaken wordt een verminderde kooplust van het pu bliek genoemd, die zich vooral in het begin van het jaar heeft laten gel den. In maart werd bij de Bondsspaar banken ingelegd 530.2 miljoen gul den en terugbetaald 484 miljoen. Het spaaroverschot bedroeg 46.2 miljoen tegen 20.4 miljoen in maart 1968. Voor het eerste kwartaal werd 180.6 miljoen meer ingelegd dan te rugbetaald tegen 144,3 in de over eenkomstige periode van vorig jaar. Het spaaroverschot was dus in de eerste drie maanden 36.3 miljoen gro ter dan dat van het eerste kwartaal 1968. Ook bij sommige andere banken laten de besparingen een duidelijke stijging zien. Daarbij komt dat er minder belangstelling is voor het opnemen van leningen. De gunstige spaarresultaten wor den onder meer toegeschreven aam een verminderde kooplust. Hoewel het moeilijk is een duidelijk inzicht te krijgen in de gezinsbestedingen, wordt aangenomen dat de mensen hun geld liever vasthouden tot de prijzen noodgedwongen zullen dalen. Duidelijk is in ieder geval dat de verkopen in het begin vain dit jaar slecht waren. Bij het economisch in stituut voor het midden- en klein bedrijf worden de verkopen in een aantal branches zelfs „zeer teleur stellend" genoemd. Gemeend wordt dat de verkopen door het slechte weer nog eens extra nadelig worden be- invloed. De vrees bestaat dat als de ver flauwde kooplust blijft aanhouden sommige bedrijven in liquiditeits moeilijkheden komen. NIEUW DELHI (Btr.) Premier Indira Gandhi van Indië en ongeveer honderd leden van de aan het be- bewind zijnde Congrespartij hebben gisteren moeten vluchten voor een brand die in een grote tent was ont staan. In de tent was even tevoren de jaarvergadering van de partij be gonnen. Verscheidene congresleden liepen brandwonden op De voorzit ter sprak tegen dat de brand door sabotage ontstaan zou zijn en zei dat kortsluiting de oorzaak was. (Van een onzer verslaggevers) WILLEMSTAD Als Waterstaatingenieurs bezig zijn met het afsluiten van een zeearm, moeten zelfs ministers wachten. Dat on dervond gisteren minister Bakker van Verkeer en Waterstaat, die ruim een half uur langer moest wachten op deze Volkerakwerkers dan protocollair was voorzien. Om 11.21 uur was de officiële sluiting van het Volkerak, met het afzinken van de veertiende en laatste caisson een feit. Ir. G. J. Swier, hoofd van de Volkerak werken hij Willemstad, was echter SsSSiiff met al zijn mannen, niet van de caissondam weg te branden. Pas over elven wist men hem te verleiden aan boord te komen van de salonboot, waarop minister Bakker met stijgende bewonde ring de sluiting van het Volkerak heeft gevolgd. De verwelkoming van ir, Swier vertoonde veel overeenkomst met de terugkeer op aarde van een ruimtevaarder. Eerst een officiële, maar ferm-warme ministeriële handdruk en daarna een welgemeen de omhelzing („héérlijk, hè, schatje") van zijn echtgenote en ver volgens een uitbundige handenschudderij. DEN HAAG (ANP) In de Ne derlandse kolonie in El Atabal in Spanje is een commissie gevormd die wil onderzoeken of het mogelijk is een bejaardencentrum voor Neder landers in Zuid-Spanje te stichten. Er zijn onder de Nederlanders die in Spanje wonen bijzonder veel men sen ouder dan 65 jaar. Bovendien is het voor hen die jonger zijn, maar die gaan denken over een vorm van ver zorging vaak moeilijk in Nederland in een bejaardencentrum te worden geplaatst. De gedachten gaan uit naar een flatgebouw met een oppervlakte van 45 tot 50 kubieke meter per woon- eenheid voor twee personen. 'Van een onzer verslaggevers) MtoDELBUKG/DEN BOSCH Iftpn "e!f>'sc'he en Nederlandse |Bib«i 0V'?c*es ho°Pt men dat de I ""ministersconferentie, die ''aS en dinsdag in Den Haag tleil U'MI-,1 i,-f o - uiuouag in i»cii iiaag I een n. wordt, het begin is van I'll ,vern'euwing van de Benelux. t»,„ "ente verwachtingen heeft I DaMo niet" I ha eeH ons uk vraaggesprek- Itom»,- Wij gisteren met enkele t,a®lssar'ssen der koningin en I k?bUnei!rs des knnings gevoerd H "Kiev i '('ee een Benelux-exe- H hela 6 vormen, naar het voor- van de EEG-commissie, is vanwege de verhouding tussen Vla mingen en Walen in België op dit ogenblik politiek niet haalbaar. Haalbaar is misschien wel het plan van de voorzitter van het Ne derlandse Benelux-comité, mr. V. Marijnen. Deze week pleitte hij voor de instelling van een comité van gezagvolle politici dat wat meer vaart zou moeten zetten in de trage tenuitvoerlegging van de Benelux- verdragen. De commissaris van de koningin in Zeeland, mr. J. van Aartsen: „Ik begrijp dat de heer Marijnen ge zocht heeft naar een middel om wat meer schot in de zaak te bren gen, maar mijn verwachtingen zijn toch niet hoog gespannen. We kun nen beter alles op alles zetten om langs de geregelde weg de Bene lux sneller te realiseren, geloof ik. De Benelux-gedachte leeft erg in Zeeland". En: „Een speciale wens van Zee land is deze: we moeten een weg zien te vinden het havengebied in Zuidwest-Nederland en de Belgi sche havengebieden samen tot ont wikkeling te brengen. Het is moei- l'i't, maar we moeten het proberen". De Brabantse gedeputeerde C. J. van Lienden (commissaris Kort- mann is met vakantie)„Gezien de ervaringen in het verleden, zijn mijn verwachtingen van die confe rentie niet groot. Dat idee van mr. Marijnen is mij uit het hart gegre pen. Hij heeft de gevoelens van het volk onder woorden gebracht. De Benelux dateert uit de oorlogsjaren, maar er is nog zo bitter weinig van terechtgekomen". En: „Wat meer ruimte aan de la gere bestuursorganen alsjeblieft, zo dat de besturen langs de grens wat gemakkelijker gemeenschappelijkv problemen kunnen regelen. De be voegdheden van de lagere organen zijn in beide landen verschillend. Ze zouden gelijkgeschakeld moeten worden". (ZIE VERDER PAGINA 5) Aardappeltelers zien termijn- markt als een (verloren) gok spel. Pagina 3. Tito heeft president Soeharto van Indonesië verzocht zijn be zoek aan Zuid-Slavië uit te stel len. Pagina 9. Kleine Stem en duivenrubriek op pagina 11. Desmond Dekker, de zanger uit Jamaica, staat opnieuw aan de platentop. Pagina 13. Vanavond vindt de finale plaats van het t.v.-programma „A star Is bom". Wij hadden een ge sprek met de beide finalisten. Pagina 15. Doe-het-7elven blijkt steeds meer „in" te zijn. Onze serie Vrije Tijd en de wekelijkse puz zel op pagina 17. Franz-Josef Strauss zag (nog) geen kans de Grote Coalitie de nek om te draaien. Pagina 19. De befaamde jazz-musicus/com ponist Duke Ellington wordt deze week 70 jaar. Een portret op pagina 33. Juliana is aanvaard als konin gin, voornamelijk doordat ze is aanvaard als mens: een „dood gewone" vrouw zijn is voor haar een verdienste. Pagina 35. (Van onze redactie buitenland) PRAAG De communistische lei ding in Tsjechoslowakije heeft gis teren doen weten, dat er een eind moet komen aan oppositie in de ei gen partij en een terugkeer van het politieke beleid van de „oude garde". Heit officiële partijblad Rude Pravo schreef gisteren dat „trouw aan de teruggezette partijleider Dubcek geen excuus is voor het onthouden van steun aain de nieuwe leider Husak". Volgens het blad is en kaïn het beleid vam de partij niet afgestemd zijin op enkelingen. „Bovendien heeft er geen verschil van opvattingen be staan tussen Dubcek en Husak en die bestaan nog niet ten aanzien van de partijpolitiek". (ADVERTENTIES) vandaag ■JFAs 200 gram van 105 voor 95 niet te geloven voor die prijs! (ADVERTENTIES) Zacht als het maanlicht over Jerez Vit het land waar sherry vandaan moet komen DE ÉCHTE SPAANSE SHERRY IMPORT. J. A. VERBUNT N.V. - TILBURG OP KONINGINNEDAG 30 APRIL A.S. is ons bedrijf, zodat advertentie-opdrach ten voor de krant van donderdag 1 mei, uiterlijk dinsdag 29 april 's middags om 12 uur in ons bezit moeten zijn. Opdrachten voor plaatsing op donderdag 1 mei, die na 12 uur 's middags in ons bezit komen, worden opgenomen in de krant van vrijdag 2 mei. DE STEM advertentie-afdeling.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1