53°/o sou NEE zeggen Laatste peiling voorspelt verlies De Gaulle Grensproblemen centraal op Benelux-top breda DRQSTE DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Amerika [bepleit wederzijds I terug trekken DOOR HET OOG VAN DE NAALD Onrust in Argentinië inierika sluit grens voor „Golden Earrings" DB STEM Man verdrinkt zijn echtgenote Friendship: 515 randaag in HAARWERK chocolaatjes assortis ZoHtzuurwoik oorzaak botsing benzineauto JAMIN editie voor zeeland weerbericht Vietnam-overleg in Parijs Alleenwonende bejaarde overvallen MAANDAG IN DEN HAAG: Comité Partijcongres Chinese c.p. beëindigd Audet stelt 10 pet. dividend voor IR. LARDINOIS: Regering zal „open" praten over prijzen Landbouwer door stier gedood Lady Churchill uit ziekenhuis kokosmacaroontjes V |09e jaargang no.. 26104 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker Hoofdkantoor Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 vrijdag 25 april 1969 Regen Vrij veel bewolking, plaatselijk re gen, maar ook enkele verspreide opklaringen. Matige tot krachtige wind tussen zuid en west. KANTOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 Van onze Parijse correspondent) PARIJS Volgens de laatste publieke opiniepeiling zou generaal De Gaulle het referendum aanstaande zondag verliezen. Het Parijse ochtendblad Le Figaro publiceer de gistermorgen de laatste peiling, gehouden op maan dag en dinsdag j.l. waarvan het resultaat als volgt is 53 procent neen 47 procent j a De laatste paar dagen is de oppositie dus hard op De I Gaulle ingelopen. PARIJS (AFP) De chef van de I Amerikaanse onderhandelaars in Pa- liijs Cabot Lodge, heeft op een bijeen- I komst van vandaag een wederzijdse I terugtrekking van de buitenlandse I strijdkrachten uit Zuid-Vietnam Jvoorgesteld, in „redelijke etappen". Amerika, zei hij, ziet geen reden I Waarom de militaire en de politieke I aspecten van een regeling niet ge- |lijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Tran Boe Kiem, hoofd van de de- •egatie van het Zuidvietnamese na- Jltonale bevrijdingsfront, verklaarde pat de onvoorwaardelijke terugtrek king van de Amerikaanse strijd krachten het kernpunt van het pro- kleem is. Hij drong opnieuw aan op lts vorming van een „nationale en pemocratische coalitieregering" in IZuid-Vietnam. JHet NBF is volgens Kiem voor vrije, ■algemene en geheime verkiezingen Ivoor een nationaal parlement, een Itoalitieregering, waarin vertegen- Iwoordigers van alle lagen der bevol king zitting hebben. lauwerszee is gisteren een Peetje minder zee geworden. Het ■tweede caisson is met windstil weer I'M de Groningse kant afgezonken. kOEMEDIENNE, de premier van Al gerije, heeft in een vraaggesprek met Wn journalist verklaard dat er ai petscheidene pogingen zijn gedaan k® Moise Tsjombe uit zijn gevange- ■s te bevrijden. Jö DAKOTA van de Ghanese lucht- I ^maatschappij is gisteren bij bet "egveld van Akkra verongelukt. 19 pensen werden gewond. Tien dagen geleden was de verhou ding nog 52 procent voor De Gaulle en 48 procent voor de oppositie. Eind vorige week was de verschuiving al behoorlijk aan de gang en voorspel den de profeten 50/50. Met de kans op een geringe meerderheid voor de oppositie. Die verhouding is thans 53/47 ge worden. Duurt die verschuiving voort, dan gaat De Gaulle zijn on dergang tegemoet. En aangezien hij heeft aangekondigd bij een neder laag te zullen aftreden, moet men zich voorbereiden op de mogelijk heid misschien wel op de waar schijnlijkheid. dat maandagmorgen de generaal niet meer naar Parijs terugkeert, maar op zijn landgoed in Colombey les Deux Eglises blijft om per communiqué zijn vertrek aan te kondigen. Men merkt aan alle kanten hoe nerveus Frankrijk is geworden aan de vooravond van het referendum. Twee sprekers van formaat kwamen woensdagavond voor de televisie, Gaston Defferre voor de oppositie en George Pompidou voor de gaullis ten. Beiden waren nerveus. Defferre is een vlot maar rustig spreker, die waarlijk wel een korte speech uit zijn hoofd kan leren. De tekst van zijn rede had hij echter voor zich op papier. Zonder de naam van de Figaro te noemen, had Defferre blijkbaar op het allerlaatste ogenblik een tip ge kregen van de zetterij van de Figaro. Zodat hij zijn speech moest veran deren. Sedert enkele uren weet ik als journalist, zei Defferre, dat De Gaulle het gaat verliezen. De tekst van zijn speech moest hij natuurlijk veranderen. Dat deed hij uit zijn hoofd en op het laatste ogenblik ver giste hij zich en haspelde het ja en neen door elkaar. Aan het slot van zijn rede verontschuldigde hij zich voor die fout bij de luisteraars. Ach teraf is gemakkelijk te begrijpen dat Defferre zich vergiste. Niemand zal hem dat kwalijk nemen. Ook Pompidou, die na hem kwam, was nerveus. Want vanzelfsprekend wist ook hij wat donderdagmorgen de Figaro zou publiceren. Hij be perkte er zich toe de kiezers op te wekken trouw te blijven aan gene raal De Gaulle, wat hij zelf al 25 jaar had gedaan. (ZIE OOK PAGINA 5) (Van onze correspondent) DEVENTER In de nacht van woensdag op donderdag is de 66-ja- rige mej. M., alleenwonende aan de Platvoet nabij Deventer in een oud boerderijtje, overvallen door een of meer onbekend gebleven personen. Het slachtoffer werd wakker door een scherp licht ln haar gezicht. Ze werd uit de bedstee gesleurd waarna iemand meit een ijzeren staaf op haar insloeg. Door het gillen van de aangeval lene raakte(n) de overvaller(s) in paniek en vluchtten. De vrouw werd door de slagen aan beide armen ernstig gewond. (Van onze correspondent) DEN HAAG Het probleem van de lange rijen wachtende auto's aan de Beneluxgrenzen is een van de belangrijkste thema's van de al enkele keren uitgestelde regeringsconfe rentie die maandag en dinsdag in Den Haag gehouden wordt. Als de conferentie overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van een door de secretarissen-generaal van de drie ministeries van economische za ken, opgesteld rapport zal er een ein de komen aan het euvel van de wach tende vrachtauto's. In welingelichte kringen zei men dat het rapport over de grensbelem- meringen goede perspectieven biedt, In het rapport wordt 1 november 1970 genoemd als datum van ingang van de regeling. Het rapport gaat niet zo ver dat sluiting van de douanekan toren aan de binnengrenzen wordt aanbevolen. (Van onze speciale verslaggever) TRNAVA Cupfighter Ajax is gis teren in Trnava door het oog van de naald gekropen. De Ajacieden haalden ondanks de 20-nederlaag tegen Spartak Trnava nog juist „het vliegtuig naar Madrid" waar op 28 mei de finale van het Europa cuptoernooi voor landskampioenen wordt gespeeld. De Amsterdammers haalden een to taaiscore van 32 en dat bracht Ajax als eerste Nederlandse club in de finale. In Tsjechoslowakije was men erg te leurgesteld na de uiteindelijke ne derlaag van Spartak. Het persbu reau CTK was van mening, dat Spartak een beslissingswedstrijd, zo niet de „promotie" naar de finale had verdiend. Ajax komt in de fi nale, aldus CTK, alleen omdat Spartak Trnava in Amsterdam ta melijk slecht heeft gespeeld. Spar tak speelde volgens het CTK zon der fouten. HET persbureau voerde hierbij aan dat de cornerverhouding met 15 te gen 1 in het voordeel van de Tsje chische ploeg uitviel. Overigens had CTK wel bewondering voor de Am sterdamse defensie en voor het spel van Johan Cruyff. De grote verscheidenheid van on derwerpen die ter conferentie ter sprake zullen komen of waarover pro tocollen zullen worden getekend, blijkt uit het grote aantal ministers dat aan deze conferentie zal deelne men. Niet alleen de ministers van bui tenlandse zaken en die van econo mische zaken maken deal uit van de delegaties maar ook de^'oewindslie- den van justitie en landbouw en de genen die verantwoordelijk zijn voor openbare werken. Verder nemen de Nederlandse minister van financiën en de Belgische minister van buiten landse handel aan de conferentie deel. Op de conferentie zal ook worden gesproken over zaken van institutio nele aard. met name over de instel ling van een klein college van voor aanstaande personen, dat ten doel zal hebben de Benelux nieuwe impulsen te geven. Dat college, waarvan de werkzaam heden voor de een of twee leden per land geen volledige dagtaak zullen geven, zal. volgens bepaalde voor stellen aan de conferentie, deskun digen kunnen aantrekken voor stu die van bepaalde terreinen. Naar verluidt is de Belgische re gering erg voorzichtig als het gaat om het sluiten van nieuwe verdra gen of de oprichting van nieuwe in stellingen. Als het niet strikt nodig is. wil de regering in Brussel dat ver mijden. Onderwerpen van gesprek zijn ook coördinatie van het economische en sociale beleid. BUENOS AIRES (Rtr) In Buenos Aires zijn minstens 100 men sen gearresteerd na de moord op een politieman. De politie heeft laten weten dat de gearresteerden voor het merendeel links georiënteerd en aanhangers van de verbannen dictator Juan Feron zijn. De politieman werd doodgeschoten toen hij mot een groep collega's dins dagavond verscheen voor een huis irn Buenos Aires om dit te door zoeken. De twee mannen die in het huis verbleven, begonnen direct met machinespistolen op de politieman nen te schieten. I-n de woning werden later wapens en ontplofbare stoffen gevonden. In de afgelopen drie weken zijn in Buenos Aires en omgeving een twaalftal overvallen gepleegd op militaire posten. SCHIPHOL (ANP) Niet wegens ®wunistische sympathieën, die zij hebben, doch alleen uit concur- ra'ramotieven is op het allerlaatste Ment de Haagse muziekgroep "oen Earrings" een vergunning «Mreden in de V.S. en het daar- vereiste visum geweigerd, -vier jongens vernamen dit te- i'te"rtule nieuws pas toen zij 1 er(o op Schiphol arriveerden om r N'ew York te vertrekken, ten grote schare hippe meisjes was ter uitwuiving meegekomen en deel de in de algemene verslagenheid. Al leen de producer en manager van de groep, Fred Haaijen, directeur van Red Bullet Productions, die maanden aan de voorbereiding van deze grote tournee door heel Amerika heeft ge werkt, besloot toch met het Pan American lijnvliegtuig van 3 uur mee te reizen, teneinde in New York persoonlijk achter de vergunningen aan te gaan. Hel merkwaardige is, dat voor de ze tournee door bemiddeling van het Newyorkse boekingskantoor „Pre mier" en de Amerikaanse manager tracten getekend kant en klaar lig- van de groep, Neil Reshen, alle con- gen. De Amerikaanse vakhond voor musici heeft echter op het laatste moment roet in het eten gegooid, juist zoals twee jaar geleden met de Engelse beatgroep „Zombies", die na aankomst in de V.S. onverrichterzake naar Londen kon terugvliegen. Deze vakbond heeft nl. de voor het verle nen der vergunningen vereiste toe stemming niet willen verstrekken en wel ter bescherming van de eigen le den, aldus Fred Haaijen op Schiphol. De tournee door Amerika zou on geveer 4 weken duren. Op het pro gramma staan een 30-tal shows van de „Golden Earrings" achtereenvol gens in New York, Toronto, Chicago, Detroit, Boston, Miami, Los Angeles en tot slot in de Filmore West Club van San Francisco. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Twee vrachtwagens, waarvan een tankwagen met 10.000 liter kerosine, zijn gistermorgen om half zeven zwaar beschadigd bij een aanrijding op de Beeksebaan nabij Breda. De chauffeurs werden niet gewond. Het ongeluk ontstond, toen chauf feur R.B. uit Rotterdam afremde, orn aat er voor hem op het wegdek een sterke rookontwikeling plaatsvond. L.M. uit Rockanje reed met zijn tank wagen tegen de combinatie van B. De politie vermoedt, dat de rook is ontstaan doordat van weer een ande re vrachtwagen zoutzuur op het weg dek is gevallen. De chauffeur van deze wagen heeft waarschijnlijk niets gemerkt en is doorgereden. De Bre dase brandweer was snel ter plaatse. De tankauto vloog echter niet in brand. Samen met een ploeg van het gemeentelijk vervoerbedrijf is de brandweer drie uur bezig geweest om het wegdek schoon te krijgen. Dit heeft weinig geleden van het zout zuur. De verkeerspolitie van Breda zou graag de identiteit van de chauf feur van de zoutzuurauto kennen. HONGKONG (AFP/Rtr) Het negende congres van de Chinese Communistische Partij is gisteren na een voltallige bijeenkomst geëindigd, heeft radio Peking meegedeeld. Het congres heeft 170 leden vain het cen trale partijcomité en 109 plaatsver vangende leden gekozen. Op 14 april was bekendgemaakt dat het congres eenstemmig een nieuwe grondwet had aangenomen, waarbij de gedachten van voorzitter Mao Tse Toeng tot officiële politiek vain het land werden verklaard. De 62-jarige minister vain defensie Lin Piao werd daarbij benoemd tot op volger van Mao. NIJMEGEN (ANP) In de verga dering van commissarissen en direc tie van de N.V. Audet (Associatie van Uitgevers van Dagbladen en Tijd schriften, waarin zijn verenigd de N.V.'s De Stem in Breda, De Nieuwe Limburger in Maastricht, Het Cen trum in Utrecht en De Gelderlander Pers in Nijmegen) is besloten aan de op 27 juni te houden jaarlijkse alge mene vergadering van aandeelhou ders voor te stellen over het boek jaar 1968 een dividend van tien pet voor te stellen, waarvan reeds als in terim vier pet beschikbaar is gesteld. De aandelen Audet zijn incourant genoteerd. Over 1967 werd 7 1/2 pot uitgekeerd. (Van onze correspondent) UTRECHT De minister van Landbouw en Visserij, ir P. J. Lardi- nois, heeft gisteren op een vergade ring in Utrecht gezegd, dat de rege ring het gesprek met de Stichting van de Arbeid over de doorbreking van de loon-prijsspiraa] open zal ingaan. „Wij zullen zo weinig mogelijk axioma's op tafel leggen, zeker voor 1970 en 1971", aldus de bewinds- main. Dit zal gevolgen hebben voor de begrotingspolitiek in de komende ja ren, De overheid kian niet eerst een portie uit de nationale koek nemen en zien wat de resit doet, zo zei ir. Lardimois. Hij voegde hieraan toe, dat de overhead niet moet worden gezien 1 als een ondernemer die op winst uit is, maar dat haar grootste zorg is aan het ednd van het jaar een zo klein mogelijk verlies te hebben. „Grotere collectieve' voorzieningen hebben na tuurlijk via de belastingen effect op de Inkomens van ons allemaal". Tot mijn spijt is de w.w.-wo- ningkoek op, zei minister Schut bij zijn bezoek aan Zeeland. Pagina 3. Weet U eigenlijk nog wie abbé Pierre es? Pagina 7. In Praag zal uit vrees voor be togers voor het eerst sinds de oorlog geen 1 mei-optocht ge houden worden. Pagina 9. André «loos in Den Haag over Europese c.a.o.'s. Pagina 11. Dat doen artiesten in hun va kantie? Zi| verteilen het (of niet!) op pagina 19. Veel Nederlanders willen de bedrijfswinsten anders ver deeld zien. Pagina 21. Intercommunie: loopplank over eeuwenoude kloof. Pagina 19. (Van onze correspondent) GENT In het academisch zie kenhuis in Gent is de 28-jarige we genwachter Willy L. onder aanhou dingsmandaat gesteld, verdacht van doodslag op zijn vrouw, de 30-jarige Angèle L. van C. de man heeft een bekentenis afgelegd. Toen het echtpaar in de nacht van dinsdag op woensdag van Gent op weg was naar zijn woonplaats Aal ter hebben man en vrouw ruzie ge kregen. Willy L. maakte zich zo woe dend, dat hij bij de afrit Aalter van de autoweg Gent-Oostenide de wagen in de gracht wilde rijden. Struikge was verhinderde dit. Met de autobrik heeft L. vervol gens zijn vrouw vier slagen op het hoofd toegebracht, waarna hij haar uit de aiuto heeft gesleurd en in de gracht heeft verdronken. Hij heeft daarna de voorruit van de auto stuk geslagen om te doen voorkomen alsof zijn vrouw door die ruit in het water geslingerd was. Eerst vier uur na het drama neeft L. de rijkswacht gewaarschuwd. Om dat de man in shocktoestand scheen te verkeren werd hij naar het zie kenhuis in Gent gebracht. Tijdens een verhoor viel hij door de mand. Het gezin L., dat in Aalter goed bekend staat, telt twee kinderen. (Van onze correspondent) GROENLO De 40-jarige land bouwer J. te Bulte van de boerderij „Renting" in Groenlo is bij het in vallen van de duisternis door een stier aangevallen en gedood. Ete heer Te Bulte had de stier, die gisteren op de keuring te Zutphen zou worden voorgeleid, in de stal getoiletteerd en was er zoals hij zijn vrouw had mee gedeeld, even mee in de wei gaan stappen om het dier aan de buiten lucht te laten wennen. Het dier had al maanden achtereen op stal gestaan. Toen de heer Te Bulte na een half uur nog niet was teruggekeerd (het was inmiddels donker geworden) is zijn vrouw hem gaan roepen, maar zij kreeg geen antwoord. Ze alarmeerde hierop de buren die de heer Te Bulte levenloos in de wei aantroffen. Hij was zwaar verminkt. De verwondingen doen vermoeden dat de heer Te Bulte eerst door de stier op de horens werd genomen en vervolgens werd vertrapt. Manschappen van de rijkspolitie te Groenlo en Lichtenvoorde doodden het dier met enkele karabijnschoten. SCHIPHOL (ANP) De Fokker fabrieken maken thans bekend, dat de in december geheim gehouden ko per van zes „Friendships" de Indo nesische luchtvaartmaatschappij „Ga- ruda" was. Het bericht werd destijds gelan ceerd, omdat met deze zes orders juist het magische getal van vijfhon derd werd overschreden. Reeds eer der in 1968 heeft de Indonesische maatschappij de beschikking gekre gen over vier F 27 „Friendships". Ook de Deense chartermaatschappij „Sterling Airways" heeft een her nieuwde order voor een (verlengde) „Friendship" geplaatst. Aan de regelmatige orderstroom is daarmee nog geen einde gekomen: weer heeft een oliemaatschappij de F 27 met vrachtdeur besteld voor vluchten over de woestijnen van Noord-Afrika, te weten de „Occiden tal of Libya" ine, met hoofdkantoor in Tripolis. Het gaat hier om de F 27- 600. In totaal is het aantal orders thans gekomen op 515, besteld door 119 klanten uit 45 landen. Van die 5Ï5 „Friendships" zijn er 320 besteld bij Fokker en 195 bij Jakkers licentie houder „Fairchild-Hiller" in Ameri ka. LONDEN (AFP) De 84-jarige lady Spencer Churchill, die op 4 april haar heup braik en verscheidene da gen op sterven heeft gelegen, is gis teren uit het ziekenhuis van West- minster ontslagen. Het ziekenhuis verklaarde dat haar toestand „aan merkelijk is verbeterd". (ADVERTENTIES) vandaag 9 250 gram van 95 voor 85 niet te geloven voor die prijs! De grootste kollektie dames- en herenhaarwerk vindt Uih de showrooms van 'EI.AXTI Ginnekenweg 43, telefoon 01600-32288 Verkoop ook via Uw kapper, vraag hem een introduktie. KORTE BRUGSTRAAT 1 BREDA mannen In een rijke doos zowel melk als dessert. Een verrukkelijke verrassing! 4,35

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1