WIL 900 MENSEN KWIJT ifranse naar afrika Russisch schip vindt resten van vliegtuig Grensgeschil om zeventig centimeter DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND I le"bmgNJS.frf,angeluk °P de Bot- Meer auto's verkocht DB STEM Uw matros Verblifa: 1968 was gunstig andaag in Schuttevaer wil vaar bewijs van sporters Export vreest terugslag door hogere accijns op benzine Vliegtuig stort neer PAUS NAAR GENèVE JAMIN KLERKX jöe Gaulle al [zeker van 55%? R J?' een ®roeP van 100 EMOTIONEEL PLUSPUNTEN PENTAGON BEVESTIGT NEERSCHIETEN EC-121 DOOR NOORDKOREANEN Russen Beraad A?"/1 enBergië.refferingerl BRIEF AAN KAMER Vrachtauto's engelse snijcaramels no. 26097 uiterst lage prijzen, van gdeiken, geven U de ze- imooi geheel voor vele, 2650.- ISCHAP1 Dht Is onweer- |ïrking van dit E.F.-sa- naxiroale aandacht voor llijkheid. De prachtige, freïi 1585.- I etwondermooie, uiterst Ihoog), een zee aan wel- I Lerkx, 825." minimaal 750 gld. aankoop wagenstraat 82 amen met u de over op sterkte 'aroid, Zeiss- en n tegen een dat ïelemaal bij uw Van Maaren. j09e jaargang I EDITIE VOOR zeeland j DirecteurDr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker I Ltdkantoui Breda. Reigerstr. 16 I Telefoo" 22341. Postgiro 1114111 STEM donderdag 17 apri! 1969 j WEERBERICHT Zonnige periodes Zonnige periodes met hier en daar een bui. Matige tot krachtige wind uit het westen. Dezelfde tempera turen als gisteren. IÓNTÓRÊN - ROOSENDAAL, MOI ENS1RAAI 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 GEZOND CONCERN AMSTERDAM (ANP) Tho massen en Drijver Verblifa N.V. te Deventer heeft in 1968, blij kens het gisteren verschenen jaarverslag het resultaat van het gunstige boekjaar 1967 nagenoeg geëvenaard: de winst voor aftrek van belastingen bedroeg 19.8 miljoen gulden tegen 20,1 mil joen gulden in 1967. V.l.n.r.: Ir. Stuit (metaalgroep) mr. Ter Haar (pres-directeur) drs. Van Wijlen (Soc. Zaken). De netto-omzet beliep 374 mil joen gulden tegen vorig jaar 360 miljoen gulden. De directie acht het bedrijf gezond en is optimistisch voor de toekomst. Het jaarverslag ise toevallig gelijktijdig verschenen met de berichten over de sanering van het „General Line Assortiment" (d.i. de niet-conservenbussen) en de sluiting van de drie fabrieken. De winstontwikeling aldaar is de laatste jaren „zeer onbevredi gend" geweest, en de thans ge nomen maatregelen zijn „be- invloed door de zeer snelle stij ging in de loonsector". UTRECHT (ANP) Ongeveer 325 van de 900 arbeiders! bij Thomassen en Drijver-Verblifa overbodig worden als j de fabrieken in Utrecht, Dordrecht en Krommenie worden] gesloten, zijn boven de 50 jaar. Daarvan zijn er 100 de 60 gepasseerd. Voor deze laatste groep garandeert het bedrijf I het garantieloon tot de pensioengerechtigde leeftijd. Dit heeft president-directeur mr. B. ter Haar gisteravond tijdens een persconferentie in Amsterdam medegedeeld. Naar zijn mening ral met de sluiting van de bedrijven nog wel anderhalf of twee jaar gemoeid zijn. Itroepen NICE (AFP) Sinds dinsdagavond lïijn uit Nice 200 Franse militairen Iraar Fort-Lamy, de hoofdstad van 1 Tsjaad, vertrokken. Vandaar zouden, 1 Mar men meent te weten, deze troe len worden doorgezonden naar Ban- lFMe hoofdstad van de Centraal- I «waanse republiek. In dit voorma- I ''ge Franse gebied is in het afgelopen I Miifiade melding gemaakt van een I msliite staatsgreep tegen het be- IM van generaal Bokassa. J Het gaat om ongeveer honderd man I van het vreemdelingenlegioen en 160 ■wnniers en parachutisten. Hun ■«nst in Centraal-Afrika zou ge lmeien in het kader van de bestaan- gat overeenkomst voor militaire bij- I Sand. Naar men verwacht zullen meer itanse militairen volgen, aangezien I §roePen van het vreemde- ™genlegioen van hun basis op Cor- I >8 naar Nice worden overgevlogen. |A™JS !AFP> - 37 Procent van Ita iff?1 eft no.® niet uitgemaakt I van w en?.men hij het referendum I minaov, a over regionale hervor- I umP? hervorming van de se- llieon ii f,mt oe" opiniepeiling. I hl I aprl' 15 verricht. 1 te r»a nen der ondervraagden, I ben S n besluit genomen heb- I 52 Pm Precent ...ia" stemmen. Komaf .van de ondervraagden IProcemrfS°naIe bervm-min,gen en I Wrmilo fen'. y°oir de senaats- I it onds,? j 21 30 Procent van ICT^en uitgesproken, er- o mening°eent' 39 Procent heeft ZIE OOK PAGINA 7. STUDENTEN l1J»gevanffSjUrg ziiri dinsdagavond I =e rassenschAest was gericht tegen "enscheidmg op de universitei- 1 i'-lsrise A mrdam zijn gireren de SfiKer" om^lss^r en de 35-jarige ket leven gekomen. In de betrokken bedrijven werken 165 gastarbeiders. Zij zullen als Ne derlanders warden behandeld, indien zij althans geen kortlopend contract hebben. Wel geldt voor hen, dat ze als ongehuwd worden beschouwd als de gezinnen niet in oins land ver blijven. Over de meeste punten van het sociaal plan hebben de vakbonden en de directie reeds overeenstemming bereikt. De schadeloosstelling vormt o.m. nog een onderwerp van voort gezette bespreking. Bij het voortgaan de overleg zullen ook de onderne mingsraden en de disfrictsbesturen van de vakbonden worden ingescha keld. De vakbonden delen het optimisme van de directie niet, dat 300 van de 900 overbodige werknemers naar an dere bedrijven van Thomassen en Drijver-Verblifa kunnen worden overgeplaatst. Afgezien van het pro bleem van de huisvesting, wordt wel eens te licht geoordeeld over de men selijke motieven die een rol spelen bij de beslissing gebruik te maken van de mogelijkheid van overplaat sing, aldus verklaarde de heer R. Baarda namens de vakbonden nadat de directie van Thomassen en Drij ver haar persconferentie had beëin digd. De vakbonden nemen wel aan, dat de directie het recht tot overplaat sing zal waarmaken. Overigens acht de heer Baarda de herplaatsingsrno- gelijkheden vooral van jongeren in Dordrecht en Utrecht niet gering. „Wat ons emotioneel evenwel beroerd is dat er zoveel ouderen met veel dienstjaren bij deze ingreep ziin be trokken", aldus de heer Baarda. De heer H. Boode van de katholie ke metaalbond St.-Eloy voegde daar aan toe, dat de vakbonden door de toelichting van de directie niet zijn overtuigd van de noodzaak van deze ing-iipende maatregelen. Het gaat per slot van rekening slechts om 3 procent vain de produk- tie van een bedriif dat als totaliteit kerngezond is „Br is geen sprake van een ziek deel uitsnijden, maar van het amputeren van een arm waaroo een stenpuist zit", aldus de beer Boode. Een pluspunt noemde de heer Baar da het feit dat de directie de vak bonden tijdig heeft ingeschakeld. Zelfs nog voor er een beslissing was genomen waardoor dit besluit mo gelijk nog voor beïnvloeding vatbaar was De vakbonden blijven evenwel van mening dat dit inschakelen toch nog te laat was. „Maar een blinde vlek is bij ons blijven bestaan over de motieven, die de directie tot dit besluit hebben be wogen, Zij hadden nog best even kunnen voortgaan zonder het con- "em aan te tasten. WASHINGTON (AFP/DPA^Keuter) Het Amerikaanse ministerie van defensie neemt als vaststaand aan dat het verkenningsvliegtuig met 31 man aan boord, door de Noordkoreanen is neergeschoten. Dit moet gebeurd zijn, ruim buiten de Noordkoreaanse territoriale wateren, aldus Washington. Desondanks ziet het er naar uit dat de reactie van Washington gematigd zal zijn. Het Pentagon verklaarde gisteren dat het toestel zich gedurende zijm gehele missie ver uit de kust van Noord-Korea bevond. Het ministerie kwam tot zijn conclusie door combi natie van de ter beschikking staandp gegevens. Sovjetrussische schepen en vlieg tuigen hebben samen met Ameri kaanse torpedobootjagers en vlieg tuigen de Japanse Zee afgezocht naar de 31 bemanningsleden van het ver- kenningstoestel. Men hoopte, dat zjj erin geslaagd zouden zijn zich op reddingsvlotten in veiligheid te stel len, doch tot dusver zijn alleen maa^ wrakstukken waargenomen. Woensdag is de Amerikaanse Na tionale Veiligheidsraad bijeen ge weest om over het incident te be raadslagen. Over eventuele besluiten van de raad is niets bekend gewor den. In militaire kringen wordt ge speculeerd op een mogelijke vergel dingsactie tegen Noord-Korea. Diplomatieke zegslieden geloven echter dat Nixon zich van militaire tegenzettenzal onthouden, ondanks het feit dat hij tijdens zijn verkie zingscampagne voor het president schap harde maatregelen tegen de Noordkoreaanse overweldiging van het iniichtingensehip „Pueblo" heeft bepleit. Hij zei toen herhaaldelijk, dat de Amerikaanse vlag niet langer als vloermat zou worden gebruikt als hij president zou worden. Het was een Russisch schip, dat de Een Rusische torpedobootjager hoeft een sloep uitgezet om de wrakstukken van de Amerikaanse EC-121 op te pikken. Het Ameri kaanse vliegtuig dat deze foto maakte, wierp een zend- en ont vangstinstallatie af, waarmee de Russen in contact met het vlieg tuig konden komen om over de vondst verslag uit te brengen. wrakstukken oppikte. In de buurt bevond zich een Amerikaans vlieg tuig, diat er filmopnamen vam maak te. Een woordvoerder van het Ame rikaanse ministerie vam defensie zei, dat een. Amerikaans vliegtuig de Rus sen een ontvangst- en zendinstjallatie had toegeworpen om het radiocontact te verbeteren. Aan de opsporingsactie doen o.a. twee Russische torpedoja gers en verscheidene Sovjet-vliegtui gen mee. Een woordvoerder vam het Witte Huis deelde mee, dat president Nixon voortdurend met zijm adviseurs over het incident in beraad is. Hij staat onder druk vam sommige con gresleden en kranten, die op een har de aanpak van Noord-Korea aan dringen. Daar staan echter andere, tegen over, die vam oordeel zijm dat de Ver enigde Staten een confrontatie die nen te vermijden. De woordvoerder zei, dat hij niet kon zeggen of de Amerikaanse rege ring van plan is via de gemengde be- stamdscommissie in Panmoenjon een protest in te dienen. Noord-Korea heeft om een bijeenkomst van de commissie op vrijdag verzocht. Be richten, dat de Noordkoreanen enke le leden vam de bemauniing van het verkenningsvliegtuig gevangen zou den hebben genomen kon de woord voerder van het Witte Huis niet be vestigen. De bemanningen vam drie in Hong kong liggende Amerikaanse oorlogs bodems zijm woensdag aan boord ge roepen De schepen zouden te mid dernacht uitvaren. Hum bestemming is geheim. Het zijm een vliegdekschip en twee torpedojagers. (Van pp» een 0117 Ar tTQl»r,l com- en v an pp» onzer verslaggevers) |^ftn'NASSA.U Een c ISStoe ZTs'Sische I k een rrrö» zich buigen 1 be centl'meters6 Hef va" zeventip I h. !(rustsi„n; Het geschil .Jil b" slechts 1 van "o natie - Hct is dus ,zakeli-'ke achter I tï 'ontliet tn B' seen staal 1 £S"swisselka°nIt1 de lx>uw van een ISt zou'0,0; bi-i Weelde. Di" kii 10VerbuiirmannS evn concurre- 1 op e'" zich daar- P een oud traktaat 70 centimeter te dicht bij de grens komen te staan. Het traktaat bestaat inderdaad, maar de clou is dat nie mand weet tvaar precies de grens is Onbewust duikt de naam Sooy van Jen Eynde in de herinnering op. Hij was de man die, profiterend van de verwarring rondom de enclavekwes- 'ie van BaaHe-Hertog, in de jaren 50 de roulette rustig liet draaien en bomen omhakte om zijn terrein in vrijwaren voor indringers. Een lange juridische strijd, gevoerd tot aan het Internationaal Gerechtsof in Den Haag, was nodig om er achter te ko men dat het perceel grond van Van den Eynde Belgisch territoir was. De eigenares van het grenswissel kantoor, waar deze nieuwe kwestie om draait, is een zuster van de be faamde Sooy van den Eynde. Me vrouw Janssens-Van den Eynde wil de in 1964 al haar grenswisselkan toor bij de grenspost Baarle-Nassau gaan bouwen Zij bezat een stuk grond aan de Belgische zijde van de grenslijn en wilde haar kantoor zo dicht mogelijk bij de officiële grens zetten. Aan de overkant van de straat heeft een Nederlander, maar ook op Belgisch gebied, eveneens een wisselkantoor. De plannen van de weduwe Jans- sens werden door de gemeente Weel de goedgekeurd, maar niet door het ministerie van financiën, bij monde van de dienst douane en accijnzen. Artikel 34 van het Traktaat van Maastricht, het grensverdrag tussen België en Nederland, dat gesloten werd na de soevereiniteitsoverdracht, zegt namelijk dat er niet mag wor den gebouwd binnen een gebied van tien meter, gemeten van de grens lijn. Mevrouw Janssens-Van den Eyn de mocht dus niet bouwen. Wat wi] het geval echter? Het grenswissel kantoor van haar overbuurman staat nog geen drie meter vanaf de grens lijn. Een eindeloze correspondentie tussen Weelde en Brussel mocht niet baten. Uiteindelijk besloot mevrouw Janssens dan haar kantoor maar op 10 meter afstand van de grens te bouwen. Daarbij ging zij ervan uit dat de grens werd gevormd door een sloot. Dit blijkt nu niet te kloppen, want volgens een klacht, die volgens de weduwe Janssens afkomstig is van haar concurrent, zou het kantoor slechts negen meter en dertig cen timeter van de grens af staan. Ze ventig centimeter te dicht erbij dus. (ZIE VERDER PAGINA 5) AMSTERDAM (ANP) De ver koop van personen- en combinatie auto's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een lichte vooruitgang t.o.v. 1968 vertoond. De verkoop be droeg 82.898 wagens tegen 77.280 in de eerste drie maanden van 1968. Dit is een stijging van iets meer dan 7 pet. Er is een duidelijke verschuiving waarneembaar naar de lagere prijs klassen, met name die van 5000,— tot 6000,ten koste van de ver koop in de klasse van 6000,tot 8000,De RAI ziet hierin de in vloed van de voortdurende lastenver zwaring op het autogebruik tot uiting komen. In het gehele jaar 1968 wer den 334.675 kentekenbewijzen voor nieuwe personen- en combinatie-au to's uitgereikt. De vastenactie in het bisdom Breda is een succes geworden. Pagina 3. Minister Bakker wil een ver keersregelaar op de Wester- schelde bij Hansweert. Pagina 5. De nieuwe bisschop van Rot terdam zal op ongekend demo cratische wijze worden gekozen. Pagina 7. Lin Piao, toekomstig opvolger van Mao Tse Toeng, is een on voorwaardelijk volgeling van de Chinese partijleider. Pagina 7. De eindexamen-kandidaten bij het middelbaar onderwijs zaten gisteren al meteen midden in hef „zware werk". Pagina 9. Conny Stuart schittert in „Met man en muis", een show van de supersnelle schrijfster Annie M. G. Schmidt. R.T.V.-pagina. Privé-rijders en vervoerders zijn te dikwijls het slachtoffer van regeringsmaatregelen, aldus Ne derlands Transport. Pagina 15. Sjaak Roggeveen, debutant, heeft het Nederlands elftal naar een 2—0 overwinning op Tsje- choslowakije geschoten. Sportpagina. (Van een onzer verslaggevers) GOES „Het wordt hoog tijd dat in Nederland, evenals dat in Duits land reeds het geval is, voor de wa tersport een „vaarbewijs" wordt in gesteld." Dat zei dinsdagmiddag de heer mr. J. van Dam, voorzitter van de Kon. Schippersvereniging „Schutte vaer", die gisteren begon aan een twee dagen durende algemene ver gadering in de „Prins van Oranje: te Goes. De heer Van Dam zei niet te be grijpen waarom men in Nederland op dit punt niet opschiet, terwijl er sprake is van een „explosie" van wa tersport op de binnenvaartwegen. De „Schuttevaeri'-voorzitter bracht een aantal recente ongevallen met watersporters in herinnering, en stelde, dat nu reeds de Rijkspolitie zal moeten worden geïnstrueerd om bij een onderzoek naar de oorzaak van een dergelijk ongeval na te gaan v/elke ervaring de betrokkene in het varen had, welke zijn leeftijd was, welke de kwaliteit van zijn vaartuig enz. „Hier ik dikwijls sprake van misdadig varen", aldus de heer Van Dam. De heer Van Dam zei een en ander naar aanleiding van een voorstel van de afd. Werkendam om te bevorde ren dat het bezit van een bewijs van vakbekwaamheid voor de binnen vaartwegen verplicht wordt gesteld. Dit voorstel werd door de vergade ring aangenomen. HET „VLAGGEN" op verjaardagen van leden van het koninklijk huis zal voortaan in Amsterdam onderschei den worden in „groot" en „klein" vlaggen. B. en w. zullen in een besluit bepalen welke gemeentelijke gebou wen wel, respectievelijk geen vlag moeten dragen. 22 OPSTANDIGE priesters in Vene zuela hebben openlijk geprotesteerd tegen het „conservatieve" beleid van hun aartsbisschop. EEN GRANAATONTPLOFFING gis terochtend in Zweden heeft de dood veroorzaakt van drie Zweedse mili taire, die deelnamen aan een grote oefening. (Van onze correspondent) UTRECHT De Stichting Neder- landse Export Combinatie waarin tweehonderd middelgrote bedrijven uit alle branches en uit alle delen van het land samenwerken, heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd omdat zij meent dat export en wel vaart in gevaar komen als de ver keersbelastingen nog verder worden opgeschroefd. In deze brief stelt de NEC, dat de helft van ons nationaal inkomen wordt bepaald door de resultaten van de export waarmee nu al een omzet van 30 miljard gulden wordt bereikt, terwijl volgens berekeningen van de NEC in 1973 een jaargemiddelde van 50 miljard zal worden gehaald. De NEC schrijft dat ze zich be zorgd maakt over de toekomstige uit- voerpositie van het Nederlandse pro- dukt als de door de regering voorge nomen verhogingen van benzine-ac- cijns peT 1 juli 1969 en de motorrij tuigenbelasting per 1 januari 1970 zouden worden geëffectueerd door een beslissing van de volksvertegen woordiging. Met betrekking tot de rechtstreek se gevolgen voor de export herinnert de NEC eraan, dat in 1968 rond 28 miljoen ton overwegend hoogwaar dige produkten per vrachtauto de Nederlandse grenzen is gepasseerd. Bijna tweederde daarvan werd ver voerd met vrachtauto's van het Ne derlands beroepsgoederenvervoer en het Nederlands eigen vervoer. Daarnaast wordt in het binnen landse goederenvervoer niet veel minder dan driekwart van het totale kwantum goederen met vrachtauto's getransporteerd. KINSJASA (AFP) Alle vijfen veertig inzittenden zijn om het le ven gekomen bij het verongelukken van een vliegtuig van d'e Kongolese luchtmacht in de rivier de Kongo, 40 km buiten de hoofdstad Kinsjasa. Het toestel, een tweemotorige C-46 Curtiss-Wright „Commander", voerde met 42 passagiers en drie beman ningsleden een lijnvlucht uit tussen Kinsjasa en de steden Loeloea'bour en Mboeji Mayi. VATIKAANSTAD (KNP) Paus Paulus zal in de eerste helft van juni een bezoek brengen aan het Interna tionaal Bureau van de Arbeid (ILO) in Genève. Hij heeft dit bekendge maakt in zijn gebruikelijke woens dag-audiëntie in het Vatikaan. De paus brengt dit bezoek op drin gende uitnodiging van het bureau, dat dit jaar 50 jaar bestaat. Dr. Carson Blake, secretaris-gene raal van de wereldraad van kerken, heeft in reactie op dit bericht de paus uitgenodigd voor een bezoek aan zijn organisatie, die eveneens in Genève is gevestigd. Hij deed dit nadat de paus in Rome zelf al bekend had ge maakt, dat hij de wereldraad wilde bezoeken. (ADVERTENTIES) OLGA vandaag 250 gram van 79 voor 69 niet te geloven voor die prijst

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1